Verdensmål - også en sag for skolen?

Hvorfor arbejde med verdensmål?

I FN har verdens lande sammen sat målene om, at vi på kloden i 2030 har udryddet fattigdom, skabt mere lighed, skabt et mere bæredygtigt klima og miljø og sikret sundhed og uddannelse til alle.

Dato: 19.05.2020 - Forfatter: Marianne Vincent Ancker, Celine Ferot og Astrid Danielsen

Målene er gældende for alle mennesker på jorden, og vi har alle et medansvar for at nå dem. Derfor giver det mening, at eleverne i grundskolen lærer om og med verdensmålene.

Eleverne må og skal have et grundlag at tage stilling og handle ud fra. Kloge handlinger kræver indsigt og mod. Vi må engagere fremtidens generationer og understøtte deres indsats, så vi sammen kan komme i mål i 2030.

Som udviklingen er lige nu, så når vi næppe de mål, der er sat for 2030. Vi skal have vendt udviklingen! Derfor skal skolen understøtte dannelsen af fremtidens generationer, så de bliver indsigtsfulde, kritiske og handlende demokratiske borgere, der kan være med til, at vi når målene og at de politiske planer bliver til praksis. Det handler om vores fælles ansvar for at sikre jordkloden og det gode liv i fremtiden.

Måske en pandemi som Covid-19 kan få fleres øjne op for, at verden nok består af forskellige folk, styreformer og vilkår, men at verden samtidig er uendeligt lille. En virus kan lamme hele verden! Corona har lært os at verden er lille, og vi kan mere sammen.  Det samme gælder for verdensmålene, som er mål for hele klodens befolkning - vi er alle en del af den samlede løsning.

Hvordan kan vi arbejde med verdensmålene?

I grundskolen skal vi understøtte elevernes dannelsesproces, der både omfatter hoved, hjerte og hænder. Vi har stor viden om klodens udfordringer, men skal sikre, vi også indgyder mod og inspirerer til handlinger, der kan understøtte de mål, som verden sammen har sat for klodens fremtid.

Skolen skal være med til at kommende og fremtidige generationer forholder sig kritisk til beslutningerne i verden og udfordrer de værdier, som de er et udtryk for. At vi i skolen gennem dialogen er kritiske, etiske og sammen udvikler ny viden og forståelser, som fremtidens generationer kan handle ud fra. Ikke kun med hovedet, men med hjertets mod og hændernes handlekraft.

Det skal understøttes i den pædagogiske praksis i skolen med udgangspunkt i de 17 verdensmål. Det kan ske ved at tage udgangspunkt i et af verdensmålene og igangsætte et forholdsvist simpelt forløb om fx affaldssortering eller arbejdet kan tage sit afsæt i et mere kompliceret forløb, der involverer flere verdensmål.

Tilbud på CFU

På CFU vil vi gerne understøtte og være med til at formidle og udvikle undervisningsideer, der kan understøtte den pædagogiske praksis. På CFU kan du allerede låne forskellige materialer, der understøtter undervisningen i, om og med de 17 verdensmål.

Derudover udarbejder konsulenterne tværfaglige materialekasser, som kan lånes, og hvor der præsenteres konkrete undervisningsideer, med fokus på elevernes viden, stillingtagen og handlemuligheder. Der er håb, og vi kan gøre noget for at sikre kloden og det gode liv fremover. Det er bare om at komme i gang!

En fælles temadag på CFU med masser af inspiration

Lad os sammen finde de gode veje og inspirere hinanden til den gode undervisning og verdensmålene. På CFU inviterer vi til en konference den 5. maj 2021, hvor undervisningen med, om og i de 17 verdensmål, vil blive belyst fra forskellige vinkler.

Dagen byder på forskellige oplæg fra praktikere og forskere og mulighed for at få inspiration fra skoler, der allerede er godt i gang med at arbejde med verdensmålene. Der bliver desuden plads og tid til, at vi kan videndele, samtale og inspirere hinanden til arbejdet med målene i praksis.

Et fælles ansvar

Skolens formål er at danne livsduelige og handlekraftige samfundsborgere, der kan handle kritisk reflekterende. Ved at arbejde med verdensmålene klæder vi eleverne på til at agere meningsfuldt og med medejerskab. Sådan er de godt rustede til at tage del i det globale ansvar, for at vi sammen når målene.

Vi kan kun skabe en bæredygtig klode både socialt, økonomisk og miljømæssigt i fællesskab. Derfor giver det mening, at vi har særligt fokus på grundskoleeleverne. Det er dem, der sammen med de kommende generationer, skal være innovative og udvikle og føre de gode ideer videre sammen med deres forældre, så vi når dele af målene i 2030. Så, god arbejdslyst med at tænke verdensmålene ind i undervisningen, sammen skal vi nok finde de gode praksisser, der understøtter både dannelsen og uddannelsen af fremtidens demokratiske borgere.

Marianne Vincent Ancker Konsulent, Engelsk
Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag