Organisation, udvikling og samskabelse

Diplommodul

Vil du styrke din organisatoriske kompetence? Du udvikler din forståelse af organisationer og måder, hvorpå ledelse, kultur og processer samt styring og strategi kan forstås i et ledelsesmæssigt, organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Du opnår kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med organisation, udvikling og samskabelse, så det tilfører værdi til din organisation og ledelse i samspil med interessenter, med særligt fokus på borgere og kunder.


Datoer og tilmeld

Styrk din organisatoriske handlekompetence – tæt på din praksis i samspil med interessenter

Fagligt indhold

På modulet får du indblik i nyeste faglige viden om organisation, udvikling og samskabelse set i forhold til din ledelsesopgave. Teorier og metoder, der hele tiden sættes i spil i forhold til dine og medstuderendes erfaringer, vha. drøftelse, øvelser og refleksion.

Du udvikler og arbejder med:

 • perspektiver på organisationer
 • organisationers struktur, kultur og processer
 • styringsparadigmers indvirkning på arbejdspladsniveau
 • strategi, styring og tværsektorielle udfordringer - samskabelse
 • ledelse og meningsskabelse i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • strategi, strategiprocesser og implementering.

Arbejdsform:

For at skabe virkningsfuld læring må du regne med at skulle arbejde videre med temaer mellem de enkelte studiedage, arbejde med afprøvninger i praksis og undervejs reflektere i og over praksis samt arbejde med opgaveskrivning, jf. modulets læringsmål.

Du kommer bl.a. til:

 • at udvikle og perspektivere din praksis/cases gennem undervisers teoretiske bidrag, refleksion over egen praksis, deltagelse i studiedrøftelser og aktionslæring.

Udbytte 

Modulet styrker din organisatoriske evne til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer i praksis.
Du opnår faglig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med organisationsudvikling og samskabende processer på forskellige niveauer i relation til din ledelsesudvikling.

Når du har gennemført modulet, kan du:

 • indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, og vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst, så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter
 • udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum, og iværksætte konkrete ledelsestiltag
 • perspektivere og håndtere problemstillinger samt iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring
 • kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål (=kompetencemål i studieordningen).


Du vil opdage, at det bliver nemmere at udøve ledelse, som tilfører værdi for dig og din organisation som samskabelse med relevante interessenter.

Niveau 

Uddannelsen er for dig, der minimum har en kort eller mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis holdt op imod målene i diplomuddannelsen i Ledelse.

Målgruppe

Diplomuddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO´ere og frivillige organisationer.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb