Diplomuddannelse i Ledelse

Diplomuddannelse

Bliv en stærkere leder med en diplomuddannelse i Ledelse. Med uddannelsen bliver du klædt endnu bedre på til at håndtere ledelsesmæssige opgaver og udfordringer på din arbejdsplads. Du får både teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau samt praksisnær viden, som du kan bruge direkte i dit arbejde. Efter endt uddannelse står du endnu stærkere som leder på din arbejdsplads.

Styrk dine kompetencer som leder

Med en diplom i Ledelse vil du blive i stand til at gå forrest og sikre, at din virksomhed har en stærk og inspirerende virksomhedskultur. Formålet med diplomuddannelsen i Ledelse er at styrke dine kompetencer i at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed.  

Ligeledes vil dine færdigheder øges inden for det personlige lederskab, strategi- og strukturledelse, hvad enten du er øverste leder eller har en ledelsesfunktion i forbindelse med diverse projekter i virksomheden.  

Med diplomuddannelsen vil du blive inspireret til hvordan du på nye måder kan læse dine ledelsesopgaver på, samt blive udfordret i din måde at tænke og agere i ledelse på. 

Dit udbytte af en Diplom i Ledelse

  • Solid teoretisk viden om ledelse – både selvledelse og medarbejderledelse
  • Redskaber til at analysere og håndtere de forandringer og udfordringer, du møder i en moderne organisation
  • Afklaring af din rolle som leder

Undervisning 

Undervisningen er tilrettelagt således at både undervisers og de studerendes faglighed og praksis kommer i spil. Dette sker gennem teoretiske bidrag, cases, studerendes praksisfortællinger, egne refleksioner af daglige udfordringer på baggrund af teoretiske bidrag, samt gennem samspillet med de øvrige deltagere. 

På diplomuddannelsen vil du møde erfarne undervisere, som har stor viden inden for ledelse, og som formår at bringe deres egen teoretisk og forskningsbaseret viden på banen, således at den bliver relevant for dig og din virksomhed. Derudover vil du møde andre ledere fra forskellige brancher og organisationer, som du kan udveksle erfaringer, sparre og arbejde sammen med. 

Uddannelsen giver dig ret til at avnede betegnelsen Diplom i Ledelse, og på engelsk Diploma of Leadership. 

Målgruppe

Diplomuddannelse i Ledelse er særligt målrettet til dig, der gerne vil være bedre til at omsætte teori til praksis i dit daglige virke som leder. 

Uddannelsen er både for nuværende og kommende ledere i private virksomheder eller offentlige organisationer.

Uddannelsesretninger

Du kan specialisere dig inden for uddannelsesretningen Skoleledelse via den Nationale skolelederuddannelse.

Her gennemfører du:

Indhold og niveau

Diplom i Ledelse er en diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. 

Den er opbygget af 3 obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Hvis du ikke er studievant, anbefaler vi, at du tager et tre-dages Videnskabsteori og metodekursus, så du bliver klar til din diplomuddannelse. 

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS):

Tre valgfrie moduler (samlet 15 ECTS)

Det er også muligt at tage op til 10 ECTS fra andre diplomuddannelser. 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Diplomuddannelsen færdiggøres med en afsluttende opgave i diplom i ledelse i form af et afgangsprojekt.

Afgangsprojekt diplom i Ledelse

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til dit fuldtidsstudie, hvis du ikke har en videregående uddannelse, eller hvis din uddannelse er forældet.

Kontakt

Studiesekretær Maj-Britt Lau
63 18 40 21, svu@ucl.dk.

www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Hvad koster en diplom i ledelse?
Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr. Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Hvilken uddannelse kan jeg vælge efter diplom i ledelse?
Med en uddannelse i diplom i ledelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser. For eksempel kan du læse en master i offentlig ledelse.

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder