AKT og inklusion modul 2

Kursus

Vil du videreudvikle dine kompetencer og muligheder for på teoretisk og evident grundlag at arbejde inkluderende, hvor du støtter udfordrede elever i udsatte positioner i deres læringsmiljøer?

Se datoer

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der arbejder med AKT- funktioner og inklusionsarbejde i folkeskolen eller i tilsvarende sammenhænge.

Deltagerne skal have gennemført modul 1 eller tilsvarende.

Formål

AKT og inklusionsmodulet er nr. to ud af tre.

Modul 1 har primær fokus på anerkendende og inkluderende teori og praksis i feltet imellem lærere/pædagoger og elever.

Dette modul har mere fokus på praksisformer og præsentation af praksisideer – en værktøjskasse indenfor denne ramme og endelig modul 3, der har fokus på AKT- og inklusionsvejlederfunktionen og arbejdet med relevante processer til at udfolde inkluderende aktiviteter i samspil med kolleger og forældre.

Formålet med modul 2 er således, at kursisterne:

  • videreudvikler deres kompetencer og muligheder for på teoretisk grundlag at arbejde inkluderende med praksisideer til at skabe inkluderende læringsmiljøer, der kan rumme udfordrede og udfordrende elevgrupper
  • inddrager AKT- og inklusionsressourcerne i almenundervisning og klasseledelse
  • kan arbejde procesorienteret med egne cases og konkrete modeller i praksis
  • får et bredere spektrum af evidensbaserede teorier og metoder til at inspirere og kvalificere almenundervisningen
  • kender til og på baggrund af teori og evidens forholder sig analytisk til forskellige funktioner og organisationsformer i AKT- og inklusionsarbejdet i egen kontekst
  • får et netværk lokalt og indgår i et vidensgenererende AKT- og inklusionsnetværk i UCL-regi

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Indhold

På baggrund af relevant teori og forskningsinformeret viden arbejdes der med AKT-lærerens/pædagogens/vejlederens ideer til at udvikle anerkendende og trivselsskabende læringsmiljøer.

Desuden præsenteres redskaber og modeller til at kvalificere AKT undervisning, observation og kollegial vejledning, samt til at indgå tværprofessionelt i Understøttende undervisning og klasseledelse.

Der arbejdes med anerkendende klasseledelse, herunder læringsstrukturer i klassen.

Sprogets konstruerende betydning for positionering og identitetsdannelse udfoldes.

Anvendelse

Kurset bygges op som en vekselvirkning mellem oplæg, dialoger og casearbejde. Kurset introducerer teori og kobler til praksis i form af konkrete arbejdsmodeller, handlemuligheder og praksisideer.

Der skal påregnes afprøvning i praksis mellem kursusgangene.

René Vorgod Kristensen, konsulent Arbejder bl.a. med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) og inklusion
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb