Energikonsulent 2

Udvid kompetencer ift. arbejdet med energimærkning

Adgangsbetingelser: Modulet Energikonsulent 2 forudsætter bestået Energikonsulent 1.

På fagmodulet 'Energikonsulent 2’ lærer du om reglerne for flerfamilieshuse med hensyn til energiforbrug og indeklima, herunder energimærke efter faktisk forbrug.

Desuden lærer du at vurdere relevans og kvalitet af de automatisk generede besparelsesforslag i beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, komfort, brugeradfærd, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v.

Indhold

  • Beskrive installationer i større bygninger (større ventilationsanlæg, større VE-anlæg mv.), tilstand og virkningsgrad af varmegenvindingsanlæg for bygningers installationer
  • Beskrive køleanlægs art og typiske varmetab, herunder tilstand, virkningsgrad af evt. varmegenvinding
  • Beskrive belysningsanlæg (belysningsarmaturer og styring mv.) Den uddannede skal kunne skelne mellem forskellige typer af belysningsarmaturer og styring mv.
  • Analysere og registrere (herunder opmåle) de forhold i et flerfamilieshus, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne, og indrapportere oplysninger i en af Energistyrelsen udpeget software
  • Foreslå og vurdere relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag udover de automatisk genererede, f.eks. ved at integrere bedre arkitektonisk kvalitet, levetidsbetinget behov for udskiftning af bygningsdele, kombinationer af tiltag, som giver bedre omkostningseffektivitet og/eller ved andre tilpasninger, som er relevante i den pågældende situation
  • Udarbejde energimærkningsrapport for flerfamilieshus, herunder udvælge de mest relevante forslag
  • Formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for flerfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene


Prøve

Energikonsulent 2 (flerfamilieshuse) afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der dokumenterer læringsmålene. Den praktiske del af prøven vil dokumentere læringsmålene på en virkelig bygning. Den studerendes opfyldelsesgrad af læringsmålene ligger til grund for bedømmelsen ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Datoer og tilmeld

Forløb