Didaktik i skole og læreruddannelse

Forskningsprogrammet Didaktik i skole og læreruddannelse ledes af docent Stefan Ting Graf og omfatter bl.a. projektet Becoming teacher og samarbejdet i centret Quality in Nordic Teaching

Undervisning i danske grundskoler og læreruddannelser har i lang tid bygget på en almendidaktisk tradition med fokus på dannelse, fællesskab og almendidaktiske modeller. Denne tradition, som kan defineres som læren om undervisning, er udfordret på forskellige måder.

Den faginterne udfordring består dels i en usikkerhed om, hvor bredt begrebet didaktik kan strækkes, uden det taber mening, dels i opkomsten af mange bindestregsdidaktikker, der udvikler en tilsyneladende almendidaktik med et særligt fokus som fx det digitale, bæredygtighed, projektarbejde, scenarier, m.m.

Den eksterne udfordring kommer dels fra en styrket fagdidaktisk forskning, som ikke synes at have brug for almendidaktik, dels fra den psykologisk funderede, kvantitative læringsforskning, som har gennemslagskraft og bygger på et helt andet sprog end den almendidaktiske tradition.

Forskningsprogrammet søger at bidrage til følgende hovedspørgsmål:

  • Hvad er almendidaktik, og hvordan kan den stilles på et teoretisk og empirisk videnskabeligt grundlag?
  • Hvad er almendidaktikkens kerneopgave i forhold til bindestregsdidaktikker, fagdidaktikker og nabodiscipliner som fx pædagogik, psykologi, sociologi?
  • Hvordan kan en opdateret og anvendelsesorienteret almendidaktiske disciplin reformuleres i lyset af de aktuelle udfordringer for undervisning i skole og uddannelse?

Kernen i forskningsprogrammet er at rejse almene, teoretiske og konceptuelle problemstillinger inden for didaktik, didaktologi og pædagogik med udgangspunkt i undervisningens formål, mål, indhold, metoder og materialer. Centrale emner er f.eks. dannelse, eksemplaritet, normativitet, kvalitet, fællesskab, etik, bæredygtighed og didaktisk modeltænkning.

Vores forskningsaktiviteter dækker bredt pædagogisk og didaktisk praksis på folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og læreruddannelser på tværs af faglige discipliner og aldersgrupper. Vi udfører således empiriske undersøgelser ud fra forskellige metodiske tilgange med blik for organisatoriske, didaktiske og teknologiske aspekter af undervisning, uddannelse og pædagogisk praksis.

Aktuelt samarbejder vi med det nordiske centre of excellence Quality in Nordic Teaching, QUINT, Center for Grundskoleforskning på SDU, og med Læremiddel.dk.

Læs mere om alle vores forskningsprojekter og –aktiviteter nedenfor.

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Hanne Fie Rasmussen Lektor, ph.d.

Aktuelle forskningsprojekter

Becoming teacher – Learning to notice quality er et longitudinalt udviklings- og forskningsprojekt, hvor vi dels fokuserer på studerendes lærerfaglige udvikling, dels understøtter deres udvikling af observations- og ræsonnementskompetencer gennem professionsdidaktiske designs ved at gøre brug af videooptagelser fra undervisning på skoler.

 

Vidensgrundlag i almendidaktik kortlægger brugen af faglitteratur i almendidaktiske uddannelseselementer på læreruddanner og analyserer de bagvedliggende forståelser af almendidaktiske problemstillinger.

 

Systematiske observationsstudier af undervisning undersøger og udvikler tilgange til kodificerede undervisningsobservationer for at identificere forskellige kvaliteter i undervisningen.

Fællesskaber i frie skoler er et casestudie i samarbejde med en friskole, om hvordan fællesskaber i undervisningen skabes, opstår og forandres.

Faglige udviklingsskoler er et længerevarende og forpligtende fagligt samarbejde mellem forskning, læreruddannelse og skoler i Odense kommune.

Forskere

Christa Moe Lektor
Gitte Hjarnø Lektor
Hanne Fie Rasmussen Lektor, ph.d.
Lene Junge Lektor
Mette Dreier Hjelmborg Forskningsmedarbejder
Pernille Damm Mønsted Pjedsted Ph.d. og adjunkt
Solveig Gaarsmand Lektor
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker