Becoming Teacher & Learning to Notice Quality (LTNQ)

Dette forsknings- og udviklingsprojekt sætter fokus på to ting. For det første arbejder vi med de lærerstuderendes observationer og forståelser af kvalitet i undervisning som central lærerfaglighed. I forlængelse af det og for det andet undersøger vi tilblivelsen af de studerendes lærerfaglighed og kvalitetsforståelser over fire års læreruddannelse. Projektet bidrager til udvikling af læreruddannelse ved dels at inddrage praksisvideoer i campus-undervisningen, dels at anlægge et longitudinalt perspektiv.

Der er tale om et stort og empirisk udviklings- og forskningsprojekt, som startede i august 2021 og varer til august 2031. Det ledes af docent Stefan Ting Graf og lektor Hanne Fie Rasmussen. Projektet huses af Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund og involverer ti læreruddannere på tværs af fag på Læreruddannelsen på Fyn.

Projektet samarbejder med forskere i Nordic Centre of Excellence QUINT - Quality in Nordic Teaching.

I projektet skabes der både viden om lærerstuderendes udviklingsprocesser og kvalitetsforståelser og viden om, hvordan læreruddannelsens forskellige elementer bidrager hertil. Alt sammen med henblik på at skabe et endnu stærkere afsæt for at uddanne dygtige lærere, der kan understøtte elevers personlige og faglige udvikling og oplevelse af relevant og god undervisning.

Projektet er opdelt i to spor, med en fælles forskningsmæssig interesse for kvalitet i undervisning og lærerstuderendes udvikling af lærerfaglighed over tid.

Learning to Notice Quality

I denne del af projektet udvikles og afprøves fem undervisningsdesign på læreruddannelsen mhp. at forbinde læreruddannelsens pædagogiske og faglige teorier og kriterier for kvalitet i undervisning med konkrete situationer fra skolepraksis. I alle designs indgår videoklip af grundskoleundervisning og en systematik, hvor de lærerstuderende skal veksle mellem at beskrive, forklare og forudsige konkrete undervisningssituationer og deres betydning for elevers læringsmuligheder. De fem undervisningsdesigns er designet for at skabe progression på tværs af uddannelsens første to år.

Learning to notice er en tilgang til observationer og udvikling af undervisning, som er internationalt kendt over 20 år, især i matematik, men endnu ikke velafprøvet i Danmark og i andre fag. Intentionen med vores fokus på kvalitet i undervisning skærper blikket for betydningsfulde observationer.

Det overordnede forskningsspørgsmål lyder:

Hvilke muligheder giver arbejdet med Learning to Notice, kvalitetskriterier og videoklip af grundskoleundervisning i undervisning på læreruddannelsen, når det kommer til at udvikle de lærerstuderendes teacher noticing-kompetencer og kvalitetsforståelser?

Der indsamles data i tre parallelle hold lærerstuderende med linjefag i dansk, matematik og engelsk gennem de første to år af deres uddannelse (N ca. 75). Empirien består af fokuserede optagelser af campus-undervisning og gruppesamtaler, indsamling af de studerendes tankeskriv og skriftlige og visuelle produkter og interviews med 15 udvalgte studerende.

Det overordnede forskningsspørgsmål undersøges gennem en række delstudier.

 

Becoming Teacher

Her følger projektet 15 lærerstuderende gennem deres læreruddannelse. Studiet gør det muligt at kortlægge lærerstuderendes udvikling af undervisningskompetencer over længere tid set i lyset af deres møder med læreruddannelsen og dens teoretiske såvel som praktiske elementer.

Målet er at kunne identificere betydningsfulde elementer i læreruddannelsen for de lærerstuderendes udvikling af kompetencer til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med kvalitet. Projektet sigter mod at forstå både de studerendes oplevelser af mening med uddannelsens aktiviteter og deres selvforståelse som vordende lærere. Det longitudinale perspektiv gør det muligt at undersøge de studerendes veje i det samlede uddannelsesforløb.

Det overordnede forskningsspørgsmål lyder:

Hvordan udvikler lærerstuderende sig til lærere i mødet med læreruddannelsens praktiske og teoretiske elementer?

Empiriindsamlingen omkring de udvalgte studerende omfatter en til to enkeltinterviews per semester, indsamling af afleveringer, opgaver og eksamensprodukter m.m. Empiriindsamlingen består også af en kortlægning af de forskellige uddannelsestilbud, som de studerende fra de tre hold møder i løbet af de første to år. Det drejer sig om undervisningsplaner, korte beskrivelser og evalueringer af de gennemførte Learning to Notice Quality-forløb.

Forskere

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Hanne Fie Rasmussen Lektor, ph.d.
Gitte Hjarnø Lektor
Christa Moe Lektor
Mette Dreier Hjelmborg Forskningsmedarbejder
Lene Junge Lektor
Solveig Gaarsmand Lektor
Pernille Damm Mønsted Pjedsted Ph.d. og adjunkt
Cæcilie Ketil Hejl Ph.d.-studerende
Uffe Ladegaard Lektor, ph.d.-studerende

Find mere forskning