Skole og undervisning

UCL forsker i en lang række emner inden for læring, undervisning og skoleudvikling.

UCL's forskning inden for skole og undervisning skaber ny viden på flere niveauer, fra grundskolens organisering og undervisning i fag til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Forskningsresultaterne bidrager både til at styrke kvaliteten i undervisning, uddannelse og skoleudvikling og til at vidensunderstøtte læreruddannelserne på professionshøjskolerne.

UCL's skoleforskere leder eller deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter med særligt fokus på grundskolen og læreruddannelsen. Forskningen favner både den almene didaktik og fagenes didaktikker, og forskningsprojekterne spænder fra store landsdækkende indsatser og undersøgelser til casestudier, policy-analyser, forskningsoversigter og teoriudvikling.

Fælles for tilgangene er vægten på anvendelsesperspektivet og involvering af aktører i og omkring skolen.

Centre og samarbejde

En stor del af forskningen i skole og undervisning er organiseret i Center for Anvendt Skoleforskning, som fungerer som paraply for mange forskellige forskningsaktiviteter inden for feltet.

Desuden er UCL engageret i en række videncentre og tværinstitutionelle forskningssamarbejder, bl.a. Naturfagsakademiet (NAFA); det nordiske forskningssamarbejde Quality in Nordic Teaching (QUINT); Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL); HistorieLab, Læremiddel.dk, Nationalt Center for Frie Skoler (NVFS) og Center for Grundskoleforskning.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.

Aktuel forskning

Måling af læseglæde

Vi udvikler et redskab til at måle børn og unges iboende motivation og glæde ved at læse. Det sker som led i den nationale indsats, der skal rette op på børn og unges lave læseglæde

Kvalitet i læreruddannelse

Udvikling af didaktiske designs for læreruddannelse, hvor konkret skolepraksis, pædagogisk og didaktisk teori og viden om kvalitetskriterier for god undervisning smelter sammen.

Læsekultur

De store undersøgelser af børn og unges læse- og medievaner, senest Børn og Unges Læsning 2021, viser hvordan børn og unge bruger bøger og digitale medier

Forskningsområder

Vidensportaler

Naturfagsakademiet (NAFA) er et nationalt program for kvalificering af undervisning i naturfag. Formålet er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere. På UCL leder vi indsatsen for at styrke den naturfaglige læreruddannelse.

nafa.dk

Læremiddel.dk - Nationalt Videncenter for Læremidler er et videncenter og partnerskab, der producerer, omsætter og udbreder ny viden om læremidler, didaktik og didaktisk anvendelse af teknologi til en bred vifte af modtagere med henblik på at sætte dagsordenen for udvikling af læremidler, fag og skole.

læremiddel.dk

HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling har til formål at udvikle og forske i anvendelse, forståelse og formidling af historie-, kultur- og samfundsfaglige emner i skolen, samfundet og kulturen til gavn for skolen, uddannelsen, forskningen, erhvervslivet og samfundet.

HistorieLab.dk

Smag for Livet er et tværfagligt, landsdækkende forsknings- og formidlingscenter med fokus på at indsamle viden om smag og formidle den, bl.a. gennem undervisning og uddannelse. Centrets hjemmeside har dertil en sektion med undervisningsforløb, fagmedsmag.dk.

Smagforlivet.dk

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, (FIIBL), udvikler og formidler praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring i et samarbejde mellem UCL, UC SYD og Syddansk Universitet.

fiibl.dk

Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM) er et landsdækkende forsknings- og udviklingsprojekt, hvis formål er at skabe kvalitet i grundskolefagene dansk og matematik ved at udvikle, afprøve og udbrede en didaktik understøttet af læremidler med en undersøgende tilgang.

kidm.dk

Tidsskrifter

Learning Tech

Learning Tech er et peer-reviewed, forskningsbaseret tidskrift, der behandler emner i feltet mellem læremidler, didaktik og teknologi.

Gå til Learning Tech

RADAR

RADAR – Historiedidaktisk Tidsskrift formidler viden af relevans for uddannelser og praksis indenfor historiedidaktik, historieformidling og kulturfagsdidaktik.

Gå til RADAR

Skriftserien SMAG

SMAG er en skriftserie, som samler Smag for Livets forskningsresultater, erfaringer, viden og holdninger på tværs af fagligheder, forskning og praksis.

Gå til SMAG

Forskere

Christian Mosbæk Johannessen Specialkonsulent
Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Hanne Fie Rasmussen Lektor, ph.d.
Heidi Eskelund Knudsen Faglig leder, HistorieLab, ph.d.
Kia Wied National programleder for NAFA-indsatsen på professionshøjskolerne
Mikael Schneider Projektudvikling og forskningskommunikation, ph.d.
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Peter Yding Brunbech Ph.d., HistorieLab
Rasmus Leth Jørnø Docent i teknologiforståelse og teknologididaktik, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Stine Mariegaard Adjunkt, Ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker