Skole og undervisning

UCL forsker i en bred række af emner inden for læring, undervisning og skoleudvikling.

UCL's forskning inden for skole og undervisning skaber ny viden på flere niveauer, fra grundskolens organisering og undervisning i fag til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Forskningsresultaterne bidrager både til at styrke kvaliteten i undervisning, uddannelse og skoleudvikling og til at vidensunderstøtte læreruddannelserne på professionshøjskolerne.

UCL's skoleforskere leder eller deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter med særligt fokus på grundskolen og læreruddannelsen. Forskningen favner både den almene didaktik og fagenes didaktikker, og forskningsprojekterne spænder fra store landsdækkende indsatser og undersøgelser til casestudier, policy-analyser, forskningsoversigter og teoriudvikling.

Fælles for tilgangene er vægten på anvendelsesperspektivet og involvering af aktører i og omkring skolen.

Centre og samarbejde

En stor del af forskningen i skole og undervisning er organiseret i Center for Anvendt Skoleforskning, som fungerer som paraply for mange forskellige forskningsaktiviteter inden for feltet.

Desuden er UCL engageret i en række videncentre og tværinstitutionelle forskningssamarbejder, bl.a. Naturfagsakademiet (NAFA); det nordiske forskningssamarbejde Quality in Nordic Teaching (QUINT); Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL); HistorieLab, Læremiddel.dk, Nationalt Center for Frie Skoler (NVFS) og Center for Grundskoleforskning.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.

Forskningstemaer

Videncentre og vidensportaler

Naturfagsakademiet NAFA

Naturfagsakademiaet (NAFA) er et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark. Akademiets formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere. På UCL leder vi indsatsen for styrkelsen af den naturfaglige læreruddannelse.

Naturfagsakademiet NAFA

læremiddel.dk - Nationalt Videncenter for Læremidler

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter og partnerskab for læremidler. Vi producerer, omsætter og udbreder ny viden om læremidler, didaktik og didaktisk anvendelse af teknologi til en bred vifte af modtagere med henblik på at sætte dagsordenen for udvikling af læremidler, fag og skole.

Besøg læremiddel.dk

HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

HistorieLab er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og forske i anvendelse, forståelse og formidling af historie-, kultur- og samfundsfaglige emner i skolen, samfundet og kulturen til gavn for skolen, uddannelsen, forskningen, erhvervslivet og samfundet.

HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Smag for Livet

Smag for Livet er et tværfagligt, landsdækkende forsknings- og formidlingscenter med fokus på at indsamle viden om smag og, gennem undervisning og uddannelse, at formidle den videre.

Besøg Smag for Livets hjemmeside

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, forkortet FIIBL, udvikler og formidler praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring i et samarbejde mellem UCL, UC SYD og Syddansk Universitet.

Besøg FIIBLs hjemmeside

Kvalitet i Dansk og Matematik

Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM) er et landsdækkende forsknings- og udviklingsprojekt, der har til hensigt at skabe kvalitet i grundskolefagene dansk og matematik ved at udvikle, afprøve og udbrede en didaktik understøttet af læremidler med en undersøgende tilgang.

Besøg KiDM's hjemmeside

Tidsskrifter

Learning Tech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi

Learning Tech er et peer-reviewed, forskningsbaseret tidskrift, der behandler emner i feltet mellem læremidler, didaktik og teknologi.

Gå til Learning Tech

RADAR – Historiedidaktisk Tidsskrift

RADAR – Historiedidaktisk Tidsskrift formidler viden af relevans for uddannelser og praksis indenfor historiedidaktik, historieformidling og kulturfagsdidaktik.

Gå til RADAR

Skriftserien SMAG

SMAG er en skriftserie om smag i bred forstand, som samler Smag for Livets forskningsresultater, erfaringer, viden og holdninger på tværs af fagligheder, forskning og praksis.

Gå til SMAG

Forskere

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Christina Lind Donstrup Forskningsassistent
Hanne Fie Rasmussen Adjunkt, ph.d.
Kia Wied National programleder for NAFA-indsatsen på professionshøjskolerne
Linda Ahrenkiel Forsker, ph.d.
Mikael Schneider Projektudvikling og forskningskommunikation, ph.d.
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Peter Yding Brunbech Videncenterleder, HistorieLab, ph.d
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker