Sygeplejerske - merit

Professionsbachelor

Meritforløbet til sygeplejerske er for dig, der har en baggrund som social- og sundhedsassistent.

Hvorfor skal du vælge meritforløbet?

Du skal vælge meritforløbet til sygeplejerske, hvis du har en baggrund som social- og sundhedsassistent og gerne vil have:

 • Øgede kompetencer.
 • Flere jobmuligheder med større ansvar og indflydelse.
 • Mulighed for at uddanne dig videre med en akademisk overbygning.

Du får merit for kvalifikationer og erhvervserfaring

Har du en baggrund som social- og sundhedsassistent, får du afkortet dit uddannelsesforløb til sygeplejerske med ½-1 år.

Det skyldes, at du som studerende på meritforløbet er fritaget fra dele af praktikken på uddannelsen. Fritagelsen tildeles på baggrund af dine kvalifikationer og den erhvervserfaring, du har.

Du får med meritforløbet til sygeplejerske samme læringsudbytte som studerende på den almindelige sygeplejerskeuddannelse.

Meritforløbet tager 2½-3 år

UCL's meritforløb til sygeplejerske tager 2,5 år i Vejle, mens forløbet i Odense og Svendborg tager 3 år.

Forskellen skyldes, at forløbet i Vejle har et særligt komprimeret teoriforløb og lidt mindre praktik end i Odense og Svendborg.

Meritforløbet er et særligt tilrettelagt forløb. Det betyder, at meritforløbet på UCL's sygeplejerskeuddannelse er planlagt uden studiepauser undervejs.

Meritforløbet til sygeplejerske tager 2½ år, hvis du læser i Vejle og 3 år, hvis du læser i Odense eller Svendborg.

Sygeplejerskeuddannelsen er bygget op over semestre med hvert deres selvstændige tema.

På uddannelsen har du både teoretisk og praktisk undervisning, der forbereder dig til det, du arbejder med i praktikken. En del af undervisningen på uddannelsen foregår i simulationsfaciliteter, der er indrettet som en sengestue på en sygehusafdeling.

Du lærer at udøve sygepleje og om at være patient

En lang række fag supplerer hinanden i relation til de temaer, der arbejdes med på uddannelsens semestre.

Sygeplejefaget fylder lidt over halvdelen af uddannelsen. I alle semestre indgår 2 væsentlige aspekter fra sygeplejefaget:

 • Læren om at udøve sygepleje (curologi)
 • Læren om at være patient (patientologi)

I sygeplejefaget arbejder du i begyndelsen af studiet med kropspleje. Det handler om omsorg, hygiejne, kroppens naturlige funktioner og blufærdighed. Emnet kropspleje handler også om sundhedsfremme, forebyggelse af komplikationer og kommunikation.

I sygeplejefaget kommer du også til at arbejde med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb. I den forbindelse ser vi på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende.

På meritforløbet kommer du også til at arbejde med ledelse og udvikling af sygeplejen.

Derudover stifter du bekendtskab med og træner kompetencer i forhold til sygeplejen til akutte, kritiske og komplekse forløb.

Alle studerende på UCL’s sygeplejerskeuddannelse er sikret praktikplads. Meritforløbet byder i Vejle på ½ års praktik og i Odense og Svendborg på ca. 9 måneders praktik.

I Odense og Svendborg har du et 8 ugers praktikophold på 4. semester. Det kan enten være på et sygehus, i den kommunale sektor eller i psykiatrien.

Både i Vejle, Odense og Svendborg er du i praktik på hele 6. semester. Her er du i praktik mere end et sted indenfor sygehusvæsnet, den kommunale sektor og psykiatrien.

Hvor kan du komme i praktik?

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har praktikpladserne inden for det geografiske område, som dækkes af kommunerne Assens, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Kerteminde, Odense og Faaborg-Midtfyn.

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har praktikpladserne inden for det geografiske område, som dækkes af kommunerne Kolding, Fredericia, Middelfart og Vejle.

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har praktikpladserne inden for det geografiske område, som dækkes af kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø. Praktikken på sygehuset foregår på OUH i Odense og Svendborg.

Vejledning og evaluering i praktikken

Du får altid tilknyttet en klinisk vejleder, som er en erfaren sygeplejerske med særlig uddannelse i vejledning.

I hver praktikperiode samarbejder du med din vejleder om at udarbejde og følge din individuelle studieplan, så du kan opfylde både uddannelsens krav og dine egne ønsker og uddannelsesbehov.

Evaluering er et vigtigt element i praktikken, så du hele tiden kender dit faglige standpunkt og ved, hvad du skal arbejde med at videreudvikle. Desuden er der prøver.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

På sygeplejerskeuddannelsen kan du rejse ud i din studietid på 3 måder:

 • En praktikperiode i udlandet.
 • Et studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet.
 • Kurser af kortere eller længere varighed i udlandet.

Vi har samarbejdsaftaler med en lang række europæiske lande og bl.a. også med Tanzania, Indien, USA og Thailand.

Du kan tage din SU med under dit udlandsophold. Derudover er der forskellige muligheder for at søge om stipendier alt efter, hvor du rejser hen.

Sygeplejerskeuddannelsen åbner for mange jobmuligheder - både på sygehuse, i kommunerne og i det private. Mange sygeplejersker tager også til udlandet for at arbejde.

Hvor arbejder sygeplejersker?

Som sygeplejerske kan du både arbejde med børn, unge, voksne og ældre.

De fleste sygeplejersker arbejder på sygehuse, hvor der er mulighed for at arbejde på vidt forskellige typer afdelinger. Vær opmærksom på at nogle job kræver special- eller videreuddannelse.

Herunder kan du se eksempler på, hvor sygeplejersker arbejder.

Sygeplejerske på offentlige eller private sygehuse

På offentlige eller private sygehuse arbejder sygeplejersker bl.a. på:

 • Intensiv- og akutafdelinger.
 • Skadestuer.
 • Ambulatorier.
 • Medicinske og kirurgiske sengeafdelinger.
 • Psykiatriske afdelinger.
 • Børneafdelinger.
 • Barselafdelinger.

Sygeplejerske i kommunerne

I kommunerne arbejder sygeplejersker ofte inden for:

 • Hjemmesygepleje.
 • Sundhedspleje.
 • Plejecentre og ældrecentre.
 • Sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Sundhedscentre.
 • Kommunale akutfunktioner.
 • Socialpsykiatriske botilbud.

Her arbejder sygeplejersker også:

 • Arbejdstilsynet.
 • Lægepraksis.
 • Hospice.
 • Asylcentre.
 • Fængselsvæsenet.
 • Forsvaret.
 • Medicinalindustrien.
 • Undervisning og konsulentvirksomhed.
 • Undervisning på Professionshøjskoler eller Social- og sundhedsskoler.

Sygeplejerske i udlandet

Mange sygeplejersker rejser også ud med deres fag. Det sker bl.a. gennem:

 • Nødhjælpsorganisationer.
 • Læger Uden Grænser.

Videreuddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske åbnes døre til:

 • Specialuddannelser.
 • Diplomuddannelser.
 • Masteruddannelser.
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.
 • Forskeruddannelser (ph.d.).

Derudover har du som uddannet sygeplejerske også mulighed for at deltage i mange forskellige opkvalificerende kursusforløb.

Adgangskrav

Du kan søge ind på meritforlløbet til sygeplejerske via kvote 2, hvis du har:

 • En social- og sundhedsassistentuddannelse med bestået dansk og naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau.
 • Minimum 9 måneders erhvervserfaring som social- og sundhedsassisten på minimum 28-30 timer pr. uge. 

Vær opmærksom på, at hvis du både opfylder adgangskravet med en fuld gymnasial eksamen og med en social- og sundhedsassistentuddannelse - inkl. 9 måneders erhvervserfaring som SSA - vil du blive tildelt merit og dermed blive optaget på det særligt tilrettelagte meritforløb, hvis du bliver tilbudt en studieplads.

Motiveret ansøgning

Du skal supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side. I forhold til den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Dine begrundelser for, hvorfor du gerne vil være sygeplejerske.
 • Hvad det er ved sygeplejeprofessionen, der særligt tiltrækker dig.
 • At du har nogle kompetencer, som er relevante i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsen.
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen.
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til dit virke som sygeplejerske efter endt uddannelse.

Ansøgningerne behandles individuelt.

Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

I kvote 2-vurderingen lægger vi vægt på:

 • Om du har anden erhvervserfaring af min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge.
 • Om du har været på udlandsophold (min. 2 mdr.) eller højskoleophold (min. 2 mdr.). Vi skal kunne se opholdets varighed.
 • Om du har aftjent værnepligt.
 • Om du har udført frivilligt arbejde.
 • Om du er elitesportsudøver jfr. UCL Elitesport-kriterierne.

Særligt for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle:

Når UCL's optagelsesteam har vurderet kvote 2-ansøgningsskema ud fra ovenstående kriterier, inviteres udvalgte ansøgere evt. til en samtale på UCL med henblik på at kvalificere vores endelige udvælgelse til kvote 2-pladser på uddannelsen.

Betinget optag

På denne uddannelse optager vi ikke på betingelse af, at du består et adgangskrav eller et specifikt fag senere end ansøgning-/bilagsfristen den 5. juli kl. 12 – heller ikke hvis du søger i kvote 2.  Hvis ikke vi modtager dokumentation herfor, inden den 5. juli kl. 12, får du afslag om optagelse. Du kan derfor ikke supplere i sommerferien eller i løbet af efteråret.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På Nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Nemstudie

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

SU-vejledning

Alle UCL’s videregående uddannelser giver ret til SU.

Du kan søge om SU elektronisk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU via SU’s hjemmeside.

Du kan læse mere om reglerne for SU og rabat til transport på SU’s hjemmeside.

Du kan kontakte UCL’s SU-Hotline, hvis du har SU-spørgsmål, der er særlige for den uddannelse, du vil søge ind på.

SU-hotline på 6318 4141

 • Tirsdag kl. 12:00-15:00
 • Torsdag kl. 09:00-12:00

Su.dk.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

Målgrupperne for specialpædagogisk støtte er studerende med:

 • Fysiske funktionsnedsættelser.
 • Psykiske funktionsnedsættelser.
 • Ord- og talblindhed.

Læs mere på Specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt SPS-vejledning

Susanne Nedergård Hansen, SPS-vejleder, 63 18 31 31 eller sps@ucl.dk.

UCL Elitesport

Hvis du dyrker elitesport på højeste nationale eller internationale niveau, kan du søge om, at blive optaget i UCL Elitesport.

Læs mere på UCL Elitesport.

Kontakt UCL Elitesport

Marianne Kaslund, kontaktperson vedr. UCL Elitesport, 21 79 71 28 eller maka@ucl.dk.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet: kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.