IT-sikkerhed

Diplomuddannelse

Med en diplomuddannelse i IT-sikkerhed klædes du på til at arbejde som sikkerhedsspecialist i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af IT-systemer i private såvel som offentlige virksomheder.

Læs en uddannelse i IT-sikkerhed og styrk dit arbejde som sikkerhedsspecialist

På diplomuddannelsen i IT-sikkerhed specialiserer du dig i IT-sikkerhed med fokus på fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Du får derved viden og kompetencer til at:

  • Analysere, planlægge og vurdere IT-sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med drift, kontrol og udvikling af IT-systemer i både offentlige og private virksomheder
  • Tværfagligt og tværgående at samarbejde samt selvstændigt udvikle egen sikkerhedspraksis
  • Analysere, planlægge, vurdere og anvende elementer, der indgår i IT-sikkerhedsprocesser på et såvel strategisk, taktisk som operativt niveau på en reflekterende og handlingsorienteret måde

På uddannelsen kommer du til at arbejde inden for fire kerneområder:

  • System- og applikationssikkerhed
  • Netværks- og kommunikationssikkerhed
  • Design af sikre systemer
  • Sikkerhedsledelse (IT-governance)

Undervisning

Under efteruddannelsen i IT-sikkerhed vil undervisningen typisk foregå som et dialogbaseret oplæg. Her bliver der vekslet mellem forskellige undervisnings- og arbejdsformer, som netop kobler de studerendes egne praksiserfaringer med de teoretiske analyser og perspektiver.

Det udvalgte undervisningsmateriale suppleres efter underviserens valg med aktuel viden fra eksempelvis undersøgelser, udviklingsarbejde og metoder fra området.

Der vil ligeledes være dialog på holdene hvor der bl.a. diskuteres bidraget fra undersøgelser, rapporter, artikler, tekster, bøger og andre medier, med henblik på at belyse modulets faglige problemstillinger.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i IT-sikkerhed er målrettet dig, der arbejder med IT, og som gerne vil specialisere dig i sikkerhed.

Indhold og niveau

Diplomuddannelsen i IT-sikkerhed er en deltidsuddannelse, der løbende tilpasses udviklingen inden for IT- og cybersikkerhed. Den består af tre obligatoriske moduler, en række valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS og kan på deltid gennemføres over maksimalt 6 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 25 ECTS)

Valgfrie moduler (20 ECTS):

Det er muligt at tage et introducerende modul til uddannelsen, hvor du får genopfrisket din viden om grundlæggende programmering og netværk, inden du starter på diplomuddannelsen: 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojektets formål er at du som studerende får mulighed for at dokumentere den viden samt de færdigheder og kompetencer, som den du har opnået igennem uddannelsen.

Som studerende viser du din evne til på et analytisk og metodisk grundlag kan bearbejde komplekse og praksisnære problemstillinger, der er i relation til en konkret opgave inden for it-sikkerhed området.

Afgangsprojektet skal desuden dokumentere at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Ligeledes skal afgangsprojektet omfatte centrale emner i uddannelsen. Ved løsningen af den opstillede problemstilling, er det derfor vigtigt, at du som studerende kan anvende centrale teorier og metoder.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse.

Få 100% af udgifterne dækket som HK'er

Er du omfattet af HK-kommunal's overenskomst? Så har du mulighed for at få dækket 100% af udgifterne til uddannelsen.

Tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond giver 80% tilskud til uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Læs mere om tilskudsmulighederne fra Den Kommunale Kompetencefond

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder