Organisation, udvikling og samskabelse

Diplommodul

Vil du styrke din organisatoriske kompetence? Du udvikler din forståelse af organisationer og måder hvorpå ledelse, kultur og processer samt styring og strategi kan forstås i et ledelsesmæssigt, organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Tilmeld modul

Styrk din organisatoriske handlekompetence – tæt på din praksis i samspil med interessenter

Fagligt indhold

På modulet får du indblik i nyeste faglige viden om Organisation, Udvikling og Samskabelse, set i forhold til din ledelsesopgave. Teorier og metoder, der hele tiden sættes i spil i forhold til dine og medstuderendes erfaringer, vha. drøftelse, øvelser og refleksion.

Du udvikler og arbejder med:

 • perspektiver på organisationer
 • organisationers struktur, kultur og processer
 • styringsparadigmers indvirkning på arbejdspladsniveau
 • strategi, styring og tværsektorielle udfordringer - samskabelse
 • ledelse og meningsskabelse i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • strategi, strategiprocesser og implementering

Arbejdsform:

For at skabe virkningsfuld læring, må du regne med at skulle arbejde videre med temaer mellem de enkelte studiedage, arbejde med afprøvninger i praksis og undervejs reflektere i og over praksis samt arbejde med opgaveskrivning, jf. modulets læringsmål

Du kommer bl.a. til:

 • at udvikle og perspektivere din praksis/ cases gennem undervisers teoretiske bidrag, refleksion over egen praksis, deltagelse i studiedrøftelser og aktionslæring.

Udbytte 

Modulet styrker din organisatoriske evne til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer i praksis.


Du opnår faglig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med organisationsudvikling og samskabende processer på forskellige niveauer i relation til din ledelsesudvikling.

Når du har gennemført modulet, kan du:

 • indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst, så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter
 • udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag indenfor eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte konkrete ledelsestiltag
 • perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring
 • arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Du vil opdage, at det bliver nemmere at udøve ledelse, som tilfører værdi såvel dig, din organisation som samskabelse med relevante interessenter.

Niveau 

Uddannelsen er for dig, der minimum har en kort eller mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis holdt op imod målene i diplomuddannelsen i ledelse.

Modulet hører under Diplom i ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Diplomuddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO´ere og frivillige organisationer.

Kristina Østermark Jensen
Kristina Østermark Jensen Studiesekretær
Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

14. august 2019 - Vejle

20. august 2019 - Odense C

16. januar 2020 - Vejle

27. januar 2020

28. januar 2020 - Odense C

Forløb