Jordbrugsteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Som jordbrugsteknolog er du med i front, når der arbejdes med formidling og rådgivning inden for jordbrug, natur og miljø.

Vil du arbejde med husdyr, planteproduktion eller miljø & natur?

På uddannelsen til jordbrugsteknolog lærer du at arbejde med rådgivning, salg, produktion, udvikling og undervisning inden for jordbrug, herunder husdyrproduktion, planteproduktion og natur og miljø. 

Som jordbrugsteknolog bliver du i stand til at vurdere bæredygtige, miljø- og kvalitetsmæssige sammenhænge i relation til produktionen i jordbruget. Desuden indgår du i tværfaglige samarbejder og opnår et godt kendskab til udviklingen af nye teknologier og metoder inden for erhvervet.

Under uddannelsen har du mulighed for at opbygge et netværk med erhvervslivet, rådgivningssektoren og myndighederne gennem projekter, der tager afsæt i virksomhedsnære problemstillinger.

Jordbrugsteknolog er et 2-årigt fuldtidsstudie, der løber over fire semestre. 

De første tre semestre indeholder forskellige fag, der afsluttes med en eller flere mundtlige og skriftlige eksamener. Fjerde semester består af tre måneders virksomhedspraktik og det afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen er opdelt i en række obligatoriske fagområder og -specialiseringer, en valgfagsperiode, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Specialiseringen bygger på den studerendes eget valg af studieretning, valgfrie elementer og praktiksted.

Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

 • Planteproduktion: Her lærer du at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring planteproduktion. Du beskæftiger dig med jordbundslære, planteværn, gødningslære, miljøstyring, plantedyrkning, produktionsstyring og produktionsøkonomi.
 • Husdyrproduktion: Her lærer du at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring kvæg- og svineproduktion. I projekter kan der endvidere tages udgangspunkt i andre husdyrarter. Du beskæftiger dig med etologi, avl, fysiologi, fodring, sundhed, reproduktion, produktionsstyring og produktionsøkonomi.
 • Miljø og natur: Her lærer du at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag i forhold til økologiske og miljømæssige faktorer. Desuden behandles emner som drikkevandsbeskyttelse, jordforurening og vandområder. Du lærer selvstændigt at analysere og vurdere problemstillinger i forhold til natur- og miljøbeskyttelse samt gældende lovgivning. Du beskæftiger dig med natur- og miljøforståelse, beskyttelse af terrestriske landskaber og både akvatiske og terrestriske økosystemer, GIS, miljøtilsyn, miljøgodkendelse samt natur og miljøforvaltning.

NB: Valg af studieretning skal foretages inden studiestart.

Gennem uddannelsen kommer du endvidere til at arbejde med følgende obligatoriske fagområder:

 • Erhvervsøkonomi
 • Statistik
 • Strategi og Innovation
 • Metode og kommunikation
 • Markedsføring
 • Ledelse

Undervisning med tæt kontakt til erhvervslivet

Undervejs på uddannelsen til jordbrugsteknolog har du tæt kontakt til erhvervslivet, bl.a. gennem foredrag, opgaver, projekter og et obligatorisk praktikforløb.

Projekterne tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger i samarbejde med virksomheder og organisationer. Herigennem får du erfaring med at løse problemstillinger med udgangspunkt i aktuelle behov og begrænsninger. Processen ruster dig desuden til at samarbejde med nye mennesker i et fremtidigt job som jordbrugsteknolog, og du opbygger og styrker dit erhvervsnetværk allerede i studietiden.

Undervisningen på uddannelsen til jordbrugsteknolog veksler mellem klasseundervisning, ekskursioner og gruppearbejde. Som studerende udvikles dine personlige kompetencer gennem stor selvstændighed i studiearbejdet. Du får gode muligheder for at specialisere dig undervejs på uddannelsen gennem individuelle projekter, der tager udgangspunkt i dine egne interesser.

Du vil også indgå i samarbejde med de øvrige studerende, f.eks. i projekter og gruppearbejde, hvor der skal nås fælles mål, og dine sociale kompetencer udvikles og styrkes.

Gode råd før du starter på jordbrugsteknologuddannelsen

Det er en fordel, hvis du har praktisk erfaring fra det grønne område, f.eks. landbrug, skovbrug eller gartneri, når du starter på uddannelsen. På studieretningen husdyr er det f.eks. vigtigt, at du har praktisk erfaring med erhvervsmæssig husdyrproduktion. Dvs. har du ikke en erhvervsuddannelse anbefales det at bruge dit sabbatår på et landbrug.

Den brancherettede software, der bruges på jordbrugsteknologuddannelsen køres på en Windowsplatform. Det kan derfor være udfordrende at anvende disse programmer på Apple-computere. Det er en fordel at købe en Windowsbaseret computer, hvis du alligevel skal købe en computer til dit studieforløb.

Dine kompetencer inden for matematik og kemi bør være opdaterede ved studiestart, idet disse kompetencer skal bruges hele vejen igennem uddannelsen. Kontakt en studievejleder, hvis du har brug for gode råd om studieforberedende fag eller kurser.

Uddannelsen til jordbrugsteknolog er et fuldtidsstudie. Det er ikke muligt at tage et enkelt fag ad gangen, og derfor ikke muligt at studere på deltid. Du skal således være parat til at yde en studieindsats svarende til et fuldtidsjob.

Hvis du har personlige udfordringer, som kræver støtte undervejs på uddannelsen, kan vi tilbyde forskellige løsninger. Kontakt en studievejleder så snart du er optaget på uddannelsen og inden studiestart.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Praktik- og jobmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for at søge praktik/job inden for følgende brancher:

 • Rådgivning (f.eks. landboforeninger, private rådgivningsvirksomheder)
 • Køb, salg og rådgivning (f.eks. korn- og foderstoffirmaer, frøfirmaer, staldinventar, avlsdyr)
 • Offentlig forvaltning (f.eks. kommuner, landbrugsstyrelsen, fødevarestyrelsen)
 • Undervisning (f.eks. landbrugs- og tekniske skoler, naturformidling)
 • Miljøvirksomheder (f.eks. vandforsyning, jordforurening, affaldshåndtering)
 • Forsøgsarbejde (f.eks. universiteter, Seges)
 • Interesseorganisationer
 • Mellemleder (f.eks. gartnerier, større landbrug, HedeDanmark)
 • Etc.

Videreuddannelse

Når du er færdig som jordbrugsteknolog, har du mulighed for at læse følgende top up-uddannelser:

Skal jeg søge ind på jordbrugsteknolog i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge ind på jordbrugsteknolog enten i kvote 1 eller kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2 inden 15. marts kl. 12. Søger du efter dette tidspunkt, kommer du efter kvote 1 ansøgerne ved optagelsen. Derfor er det vigtigt, at du med faglig baggrund, overholder ovennævnte ansøgningsfrist.

Hvis du har en agraøkonomuddannelse, kan du efter individuel kompetenceafklaring tildeles merit på op til et halvt år på uddannelsen.

Gymnasiale uddannelser  (kvote 1)

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C.

Adgangskvotient via kvote 1 ved seneste optag

Adgangskvotienten i 2021 via kvote 1: Alle optaget.

En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C er bestået
 • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
  • Anlægsgartner (trin 2)
  • Dyrepasser (trin 2)
  • Gartner (trin 2)
  • Greenkeeper (trin 2)
  • Landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • Produktionsgartner (trin 2)
  • Skov- og naturteknik (trin 2)
  • Væksthusgartner (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Fysik C eller Kemi C eller Naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik C og Bioteknologi A eller Fysik C eller Kemi C eller Naturfag C
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • En personlig introduktion af dig selv.
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen.
 • Begrundelse for hvorfor du gerne vil være Jordbrugsteknolog, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil være Jordbrugsteknolog.
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På jordbrugsteknologuddannelsen er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 38 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 30% i kvote 1 og 70% i kvote 2.

Minimums dimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”.

Bemærk: Når du udfylder ansøgningen, vil du blive bedt om at vælge en af de nedenstående studieretninger. Det er dog ikke bindende, idet du kan nå at vælge om, efter at du har hørt mere om de enkelte studieretningers indhold efter studiestart.

 • Husdyrproduktion
 • Planteproduktion
 • Miljø og natur

Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Vi opdaterer her på siden, når vi kender tidspunktet for næste åbent hus.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad tjener en jordbrugsteknolog?
Gennemsnitslønnen for jordbrugsteknologer ligger på 28.333 kr. pr. måned.

Kan man læse til jordbrugsteknolog ved siden af job?
Jordbrugsteknologuddannelsen er et fuldtidsstudie, hvilket betyder, at der kræves, at den studerende lægger 37 timers arbejde i studiet om ugen. Arbejdet varierer fra semester til semester, og kan både bestå af klasseundervisning, gruppearbejde, opgaver og praktikforløb. Det kan derfor være presset med både job og studie.

Hvad koster det at læse til jordbrugsteknolog?
Det koster ikke noget at læse til jordbrugsteknolog. Du kan søge SU under uddannelsen.

Hvor kan man læse til jordbrugsteknolog?
Du kan læse til jordbrugsteknolog i Odense, Aarhus (Viby) og Slagelse.

Hvad laver en jordbrugsteknolog?
En jordbrugsteknolog løser problemstillinger inden for jordbrug, og kan blandt andet arbejde med rådgivning, indkøb, salg, service, offentlig forvaltning, undervisning og forsøgsarbejde. På jordbrugsteknologuddannelsen kan du vælge mellem disse tre studieretninger: Planteproduktion, husdyrproduktion samt miljø og natur.

Kan man læse til jordbrugsteknolog efter landbrugsuddannelsen?
Ja, du kan godt læse til jordbrugsteknolog, hvis du har landbrugsuddannelsen med specialer eller trin 2.

Hvor lang tid tager det at læse til jordbrugsteknolog?
Det tager 2 år at læse til jordbrugsteknolog.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf: 6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.