Meritlærer

Åben uddannelse

Uddan dig til lærer på kortere tid end normalt, hvis du har en anden videregående uddannelse. Meritlæreruddannelsen tager typisk 3 år, hvis du studerer på fuld tid.

Med UCL's meritlærer kan du på cirka 3 år kalde dig selv for færdiguddannet lærer

Meritlæreruddannelsen er for dig med en erhvervsrettet uddannelse eller en professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse.

Med en meritlæreruddannelse bliver du uddannet til at undervise som lærer på grundskoleniveau (1.-10. klassetrin).

Ansøgere som i forvejen har en uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau kan opnå merit for undervisningsfag eller uddannelseselementer, hvis den forudgående uddannelse kan sidestilles med skolens fag.

Merit vurderes udelukkende på baggrund af en konkret ansøgning.

Ligeledes vil der være ansøgere med en anden uddannelse, som kan opnå merit for fag i grundfagligheden eller for praktikken.

Meritlæreruddannelse på cirka 3 år

Merituddannelsen vil typisk vare 3 år. Det afhænger af hvilke og hvor mange undervisningsfag eller uddannelseselementer, du opnår merit for.

Du skal læse 2 undervisningsfag. Derudover skal du have et praktikforløb svarende til 20 ECTS-point og grundfagene pædagogik og almen didaktik, pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik samt dansk som andetsprog.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling, når du er studerende på meritlæreruddannelsen.

Fag

Antal semestre

ECTS

Deltager- betaling for hele faget

Undervisningsfag: Dansk, engelsk (kun sommeroptag) og matematik

4 semestre

50 pr. fag

24.000 kr.

Undervisningsfag: Øvrige

4 semestre

35 pr. fag

16.800 kr.

Pædagogik og almen didaktik*

4 semestre a 5 ECTS-point

20

 9.600 kr.

Pædagogik psykologi, inklusion og specialpædaogik*

2 semestre a 10 ECTS

20

 9.600 kr.

Praktik

2

20

 9.600 kr.

* Pædagogiske fag kan variere i ECTS afhængigt, om det er sommer- eller vintersemester.

Merituddannelsen giver ikke ret til SU

Meritlæreruddannelsen udbydes efter Loven om Åben Uddannelse.

Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

En meritlæreruddannelse består af undervisning, der retter sig mod undervisningskompetence i to undervisningsfag, grundfagene pædagogik og almen didaktik, pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik og dansk som andetsprog samt praktikforløb svarende til 20 ECTS-point. 

Meritlæreruddannelsen har en varighed på 135-150 ECTS-point og omfatter:

 • Undervisningsfag på sammenlagt 70-85
 • Grundfaglighedsfag på sammenlagt 45 ECTS
 • Praktik på 20 ECTS.

Et fuldtidsstudium indebærer, at man læser 30 ECTS pr. semester.

5 ECTS svarer til 50 undervisningslektioner. Dertil kommer studiegruppeaktiviteter og individuelle forberedelser. Det vil variere, hvor mange lektioner, der vil være på en uge. 

Undervisningen er placeret i tidsrummet 8.15-16.30. Dette gælder ikke for de netbaserede hold.

Udarbejdelse af studieplan

Når du har sendt ansøgningsskemaet, vil du i løbet af to uger blive kontaktet af en studievejleder med henblik på at drøfte din studieplan.

Da der er samlæsning af årgange på grunduddannelsen og samlæsning af studerende fra forskellige undervisningsfag på grundfagene skaber dette skemamæssig bindinger/blokeringer, som kan betyde, at de ønskede tilmeldinger ikke kan opfyldes. Der kan ligeledes være tale om, at holdene er overtegnede. I disse tilfælde vil man blive kontaktet direkte.

UCL's læreruddannelse udbyder 16 undervisningsfag på meritlæreruddannelsen. 

Undervisningsfag og ECTS-point

På læreruddannelsen i Odense kan du vælge mellem dansk (indskoling og udskoling), matematik eller engelsk (kun sommeroptag) som hver udgør 50 ECTS-point.

Der kan være adgangsbegrænsning eller dimensionering på undervisningsfag.

De øvrige undervisningsfag, herunder matematik yngstespecialisering, udgør hver 35 ECTS-point.

Vær opmærksom på, at ikke alle fag udbydes i Odense og Jelling hvert studieår. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det pågældende fag ikke udbydes i Odense og Jelling i løbet af din studietid.

Se oversigt over, hvor og hvornår fag og moduler udbydes

Vi har også mulighed for at hjælpe dig, så du kan følge et fag på et andet udbudssted, hvis faget ikke udbydes i Odense eller Jelling.

Læs mere om fagene ved at klikke herunder:

Billedkunst

Biologi

Dansk (1.-6. klassetrin)

Dansk (4.-10. klasse)

Dansk som andetsprog

Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Håndværk og design

Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Kristendomskundskab/religion

Madkundskab

Matematik (1.-6. klassetrin)

Matematik (4.-10. klassetrin)

Musik

Natur/teknologi

Samfundsfag

Specialpædagogik

Tysk

Meritlæreruddannelsen udbydes også som netbaseret uddannelse. På den netbaserede meritlæreruddannelse udbydes 6 undervisningsfag. Du skal være opmærksom på, at de 6 fag ikke udbydes hvert studieår.

Læs mere under Netbaseret meritlæreruddannelse.

Grundfagligheden

Som meritstuderende skal du læse grundfagene pædagogik og almen didaktik, pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik samt dansk som andetsprog.

Meritlærerstuderende følger hold på den ordinære læreruddannelse.

Meritlæreruddannelsen giver mulighed for at du kan læse visse fag netbaseret.

Tag en hel eller dele af uddannelsen netbaseret

Som studerende på meritlæreruddannelsen har du mulighed for at tage følgende undervisningsfag som netbaseret uddannelse

 • Dansk (4.-10. klassetrin) med start i efteråret. Undervisningen strækker sig over fire sammenhængende semestre.
 • Matematik med start i efteråret. Undervisningen strækker sig over fire sammenhængende semestre.

Hvert efterårssemester udbydes et sprogfag (engelsk) og et kulturfag (historie, samfundsfag eller kristendom). Undervisningen strækker sig for det enkelte fag over fire sammenhængende semestre.

Fag med høj grad af laboratorieaktivitet (biologi, fysik/kemi, natur og teknologi) og de praktisk musiske fag udbydes ikke netbaseret.

Det er muligt at tage andre undervisningsfag. Ønsker du at følge andre fag end ovennævnte, skal du dog ikke forvente at kunne tage dem netbaseret. Læs mere om de enkelte fag under "Uddannelsens opbygning".

Det er også muligt at tage følgende fag netbaseret:

 • Pædagogik og almen didaktik
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik
 • Dansk som andetsprog netbaseret.

Kun fag der er tilslutning til oprettes.

Fleksibel studieform

Ca. 80 procent af uddannelsen er netbaseret, og ca. 20 procent af studieaktiviteterne foregår ved fysisk fremmøde på lokationer i Odense eller Vejle.

Studieformen er til dig, som har brug for stor frihed og fleksibilitet til at studere, når og hvor det passer dig.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer af dig, at du har:

 • Høj grad af selvstændighed
 • Selvdisciplin til at strukturere din hverdag ift studie-, arbejds- og privatliv
 • Kan indgå i en uddannelse, der foregår i en vekslen mellem studieaktiviteter på nettet og studiestedet
 • Lyst til at ville indgå i forpligtende læringsmiljøer og studiegrupper med andre net-studerende.

Du forventes også at være aktivt deltagende i både netbaserede studieaktiviteter og på de tilrettelagte seminarer.

Gode rammer for et godt studieforløb

Med den netbaserede læreruddannelse får du en uddannelse, hvor du er sikret:

 • Tilknytning til et hold
 • Læringsunderstøttende teknologier og platforme
 • Facilitering af individuelle og fælles læreprocesser
 • Klart og fast strukturerede semestre, så du kan planlægge og strukturere dit studie- og privatliv
 • Tilknytning til aftagere (offentlige/private) og inddragelse af egen praksis

Uddannelsens tilrettelæggelse

Den netbaserede læreruddannelse inkluderer:

 • Seminar ved semesterstart (lørdag kl. 9-15)
 • Seminarer, som placeres hhv. torsdage kl. 15-21 og lørdage kl. 9-15. Seminarerne afholdes enten i Odense eller Vejle. Det tilstræbes, at der ikke placeres to seminarer i samme uge.
 • Ugentlig (digital) synkron/asynkron facilitering/faglig sparring
 • Øvrig studieaktivitet er selvstudium og gruppearbejde (fysisk og digitalt)
 • Datoer vedr. det enkelte semester formidles ved semesterstart – herunder også oplysninger om i hvilke uger der er prøver.

Invitationer til ekstraordinære aktiviteter knyttet til den ordinære læreruddannelse (fx gæsteforelæsning, studiebesøg mm) kommunikeres i god tid.

It-kompetencer

Det er ikke et krav, at du har særlige it-kompetencer for at blive optaget på den netbaserede uddannelse. Men du skal være indstillet på og have lyst til at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software.

Økonomi

Der er deltagerbetaling, når du er studerende på meritlæreruddannelsen.

Du har i alt 12 ugers praktik på meritlæreruddannelsen fordelt på to praktikforløb:

 • En dags ugentlig praktik i 15 uger samt 3 ugers sammenhængende praktik (30 dage i alt)
 • 6 ugers sammenhængende praktik (30 dage i alt).

Du skal i praktik på to forskellige skoler.

Det er muligt at afvikle det ene praktikforløb på din ansættelsesskole.

Garanti for praktikplads

Alle er sikret en praktikplads.

Praktikken er ulønnet.

Merit for praktik

Du har mulighed for at søge merit for praktikforløbene.

Om praktikken

I praktikken får du både lov at observere og deltage i fx:

 • Undervisning
 • Forberedelse
 • Vejledning med din praktiklærer
 • Teamsamarbejde med kolleger
 • Samarbejde med forældre
 • Arbejdet med klassens sociale liv.

Derudover får du erfaring med selvstændigt at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb.

Du arbejder både i dybden med dine undervisningsfag og læreruddannelsens grundfaglige fag.

På skolen bliver du tilknyttet en eller to praktiklærere og en eller flere klasser.

Undervejs i praktikforløbene vejledes du af praktiklæreren på skolen og undervisere fra dine undervisningsfag.

Hvor kan jeg komme i praktik?

Praktikken foregår på folkeskoler.

Vi har et stort netværk af praktikskoler, og det er en stor fordel for dig, da du har mulighed for at komme i praktik på forskellige skoler.

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Ca. 2/3 af de færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på friskoler, private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

 

Hvad laver lærere på folkeskoler, friskoler og privatskoler?

Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

 

Hvad laver lærere på efter-, erhvervs- og højskoler?

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Andre jobmuligheder inden for skoleverdenen

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder.
 • Vejleder for kolleger.
 • Skolebibliotekar.
 • SSP-medarbejder.
 • It-vejleder.
 • Læsevejleder.
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen.
 • Lærer i udlandet.

 

Videreuddannelse

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision.
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik.
 • AKT-uddannelse.
 • Læsevejlederuddannelse.
 • Master i Ledelse.
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik.
 • Master i Fitness og Træning.
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

(Indsæt følgende faktaboks, som kan placeres ved siden af ovenstående tekst)

Eksempler på muligheder for videreuddannelse

Læs mere om videreuddannelsesmuligheder hos UCL, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet:

 

Ansøgningsfrist

Vi har studiestart en gange om året:

 • Studiestart i august: Ansøgningsfrist er 15. juni.

Adgangskrav til meritlæreruddannelsen

Du kan søge meritlæreruddannelsen, hvis du har læst en videregående uddannelse og har en:

 • Kandidat-, bachelor- eller professionsbachelorgrad.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, kan du søge meritlæreruddannelsen, hvis du opfylder alle følgende betingelser.

 • Du er fyldt 25 år, når uddannelsen påbegyndes.
 • Du har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau.
 • Du har mindst 2 års erhvervserfaring.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A, B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet til et fag, men mener at du kan dokumentere tilsvarende kompetencer, kan du søge om individuel kompetencevurdering.

Sådan søger du meritlæreruddannelsen

Enkelte fag og moduler udbydes som netstudium. Du finder link til en oversigt over udbudte moduler under fanen Fag og specialisering.

I ansøgningsskemaet skal du angive, om du ønsker at læse den netbaserede udgave af meritlærer.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Læreruddannelsen på Fyn

Maja Damkier er studievejleder på Læreruddannelsen på Fyn.

Du kan også henvende dig på studievejledningLUO@ucl.dk

Maja Damkier Studievejleder

Læreruddannelsen i Jelling

Laila Flor er studievejleder på Læreruddannelsen i Jelling.

Du kan også henvende dig på studievejledningLUJ@ucl.dk

Laila Flor Studievejleder

Spørgsmål vedrørende meritlærer?

Hvis du vil vide noget om betaling, skema eller adgang til systemer, kontakt da Maj-Britt Lau

Maj-Britt Lau Studiesekretær på læreruddannelsen

Hvis du vil besøge uddannelsen, er her lidt forskellige måder, du kan gøre det på.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studerende for en dag

Studerende for en dag er din chance for at prøve læreruddannelsen af, inden du afgør, om uddannelsen er noget for dig.

Tilbuddet gælder for Læreruddannelsen i Jelling.

Du kan komme på besøg hver torsdag.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

På studerende for en dag kan du høre om læreruddannelsen, mærke atmosfæren og danne dine egne indtryk af livet på læreruddannelsen.

Du får en rundvisning af en studievejleder eller en studentervejleder.

Har du særlig interesse i at opleve undervisning eller møde en af underviserne, er det også muligt.

Tilmelding hos Læreruddannelsen i Jelling

Kom alene, med en gruppe, klasse eller god ven. Vi vil blot gerne vide, hvem og hvor mange I er. Et besøg plejer at være fra et kvarter til et par timer.

Tilmelding til uddannelsesleder Birgitte Bjerrum Hjerrild på 51 33 01 19 eller bbhj@ucl.dk

Du er velkommen til at henvende dig til Lotte, hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker til dit besøg.

Hvad er en meritlærer?
Du kan blive meritlærer, hvis du har en anden uddannelse end læreruddannelsen og gerne vil undervise i folkeskolen. Efter uddannelsen kan du som lærer arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Hvor lang tid tager det at læse til meritlærer?
Det tager typisk 2-3 år at blive meritlærer, hvis du studerer på fuld tid.

Hvad tjener en meritlærer?
Gennemsnitslønnen pr. måned for en nyuddannet lærer i folkeskolen lå på 34.000 kr. i 2018.

Andre kiggede også på