Meritlærer

Åben uddannelse

Uddan dig til lærer på kortere tid end normalt, hvis du har en anden videregående uddannelse. Meritlæreruddannelsen tager typisk 2-3 år, hvis du studerer på fuld tid.

Med UCL's meritlærer kan du på kun 2-3 år kalde dig selv for færdiguddannet lærer

Meritlæreruddannelsen er for dig med en erhvervsrettet uddannelse eller en professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse.

Med en meritlæreruddannelse bliver du uddannet til at undervise som lærer på grundskoleniveau (1.-10. klassetrin). Der er dog aldersspecialisering i nogle fag.

Ansøgere som i forvejen har en uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau kan opnå merit for undervisningsfag eller moduler, hvis den forudgående uddannelse kan sidestilles med skolens fag.

Merit vurderes udelukkende på baggrund af en konkret ansøgning.

Ligeledes vil der være ansøgere med en anden uddannelse, som kan opnå merit for moduler i pædagogik og lærerfaglighed eller for praktikken.

Meritlæreruddannelse på 2-3 år

Merituddannelsen vil typisk vare 2-3 år. Det afhænger af hvilke og hvor mange undervisningsfag eller moduler, du opnår merit for.

Du skal læse mindst 2 og højst 3 undervisningsfag. Derudover skal du have en praktikperiode på 6 uger samt 4 moduler i Pædagogik og lærerfaglighed.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling, når du er studerende på meritlæreruddannelsen.

Fag

Antal moduler

ECTS

Delt. betaling pr. modul

Delt. betaling for hele faget

Undervisningsfag: Dansk og matematik

4 moduler á 10 ECTS

40 pr. fag

4.800

19.200

Undervisningsfag: Øvrige

3 moduler á 10 ECTS

30 pr. fag

4.800

14.400

Specialiseringsmoduler á 10 ECTS point

 

10

4.800

 

Pædagogik og lærerfaglighed

 4 moduler á 10 ECTS

40 i alt

4.800

 

Praktik

1

10

4.800

 

Merituddannelsen giver ikke ret til SU

Meritlæreruddannelsen udbydes efter Loven om Åben Uddannelse.

Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

En meritlæreruddannelse består af 2-3 undervisningsfag, forløbet pædagogik og lærerfaglighed, praktik og evt specialiseringsmoduler.

Meritlæreruddannelsen har et omfang på 150 ECTS point/15 moduler og omfatter:

 • Undervisningsfag og eventuelt specialiseringsmoduler på sammenlagt 100 ECTS.
 • Pædagogik og lærerfaglighed på i alt 40 ECTS.
 • Praktik på 10 ECTS.

Hvert modul er berammet til 10 ECTS. Et fuldtidsstudium indebærer, at man læser 30 ECTS pr. semester.

Almindeligvis vil der være 2 x 4 timer om ugen som holdundervisning pr. modul. Dertil kommer studiegruppeaktiviteter og individuelle forberedelser.

Undervisningen er placeret i tidsrummet 8.15-16.30. Dette gælder ikke for de netbaserede hold.

Udarbejdelse af studieplan

Når du har sendt ansøgningsskemaet, vil du i løbet af to uger blive kontaktet af en studievejleder med henblik på at drøfte din studieplan.

Tilmelding til moduler

Du skal selv løbende tilmelde dig moduler forud for hvert semester.

Hvis du ikke får tilmeldt dig moduler til det kommende semester, bliver du ikke sat på hold/tildelt moduler og heller ikke fakturereret i det pågældende semester.

Da der er samlæsning af årgange på grunduddannelsen og samlæsning af studerende fra forskellige undervisningsfag på LG-modulerne skaber dette skemamæssig bindinger/blokeringer, som kan betyde, at de ønskede tilmeldinger ikke kan opfyldes. Der kan ligeledes være tale om, at holdene er overtegnede. I disse tilfælde vil man blive kontaktet direkte.

UCL's læreruddannelse udbyder 16 undervisningsfag på meritlæreruddannelsen. Derudover udbyder UCL også en række specialiseringsmoduler og moduler i lærernes grundfaglighed.

Undervisningsfag og ECTS-point

Dansk og matematik udgør hver 40 ECTS-point. De øvrige undervisningsfag udgør hver 30 ECTS-point.

Vær opmærksom på, at ikke alle fag udbydes i Odense og Jelling hvert studieår. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det pågældende fag ikke udbydes i Odense og Jelling i løbet af din studietid.

Vi har også mulighed for at hjælpe dig, så du kan følge et fag på et andet udbudssted, hvis faget ikke udbydes i Odense eller Jelling.

Se oversigt over, hvor og hvornår fag og moduler udbydes.

Læs mere om fagene ved at klikke herunder:

Billedekunst

Biologi

Dansk (1.-6. klassetrin)

Dansk (4.-10. klasse)

Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Håndværk og design

Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Kristendomskundskab/religion

Madkundskab

Matematik (1.-6. klassetrin)

Matematik (4.-10. klassetrin)

Musik

Natur/teknologi

Samfundsfag

Tysk

Meritlæreruddannelsen udbydes også som netbaseret uddannelse. På den netbaserede meritlæreruddannelse udbydes 6 undervisningsfag. Du skal være opmærksom på, at de 6 fag ikke udbydes hvert studieår.

Læs mere under Netbaseret meritlæreruddannelse (Link til accordion Netbaseret meritlæreruddannelse).

Pædagogik og lærerfaglighed

Pædagogik og lærerfaglighed er et hovedområde under faget Lærerens grundfaglighed, som er et obligatorisk fag i uddannelsen professionsbachelor til lærer.

Som meritstuderende skal du læse 4 moduler i pædagogik og lærerfaglighed og til 2 kompetencemålsprøver. I UCL benævnes de 4 moduler LG-M3, LG-M4, LG-M5 og LG-M6.

Nedenstående 3 moduler indgår i en samlet prøve i pædagogik og lærerfaglighed. Der er tale om en todelt prøve med både en skriftlig og en mundtlig del.

 • Elevens læring og udvikling (LG-M3).
 • Specialpædagogik (LG-M4).
 • Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen (LG-M6).

Nedenstående modul følges af en intern skriftlig prøve.

 • Undervisning af tosprogede elever (LG-M5).

Meritlærerstuderende følger hold på den ordinære læreruddannelse.

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsmoduler udgør hver 10 ECTS og kan læses af både ordinære lærerstuderende, meritlærerstuderende og andre, som måtte have interesse for modulet.

Meritlæreruddannelsen giver mulighed for at du kan læse visse fag netbaseret.

Tag en hel eller dele af uddannelsen netbaseret

Som studerende på meritlæreruddannelsen har du mulighed for at tage følgende undervisningsfag som netbaseret uddannelse.

 • Dansk (4.-10. klassetrin) med start om efteråret.
 • Matematik (4.-10. klassetrin) med start om efteråret.

Hvert forårssemester udbydes et sprogfag (engelsk) og et kulturfag (historie, samfundsfag eller kristendom).

Vær opmærksom på, at kun fag der er tilslutning til oprettes.

Fag med høj grad af laboratorieaktivitet (biologi, fysik/kemi, natur og teknologi) og de praktisk musiske fag udbydes ikke netbaseret.

Det er muligt at tage andre undervisningsfag. Ønsker du at følge andre fag end ovennævnte, skal du dog ikke forvente at kunne tage dem netbaseret, men i stedet følge undervisningen på den ordinære læreruddannelse.

Det er også muligt at tage de 4 moduler inden for Pædagogik og lærerfaglighed som netbaseret uddannelse.

Fleksibel studieform

Ca. 80 procent af uddannelsen er netbaseret, og ca. 20 procent af studieaktiviteterne foregår ved fysisk fremmøde på lokationer i Odense eller Vejle.

Studieformen er til dig, som har brug for stor frihed og fleksibilitet til at studere, når og hvor det passer dig.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer af dig, at du har:

 • Høj grad af selvstændighed.
 • Selvdisciplin til at strukturere din hverdag ift studie-, arbejds- og privatliv.
 • Kan indgå i en uddannelse, der foregår i en vekslen mellem studieaktiviteter på nettet og studiestedet.
 • Lyst til at ville indgå i forpligtende læringsmiljøer og studiegrupper med andre net-studerende.

Du forventes også at være aktivt deltagende i både netbaserede studieaktiviteter og på de tilrettelagte seminarer.

Gode rammer for et godt studieforløb

Med den netbaserede læreruddannelse får du en uddannelse, hvor du er sikret:

 • Tilknytning til et hold.
 • Læringsunderstøttende teknologier og platforme.
 • Facilitering af individuelle og fælles læreprocesser.
 • Klart og fast strukturerede semestre, så du kan planlægge og strukturere dit studie- og privatliv.
 • Tilknytning til aftagere (offentlige/private) og inddragelse af egen praksis.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Den netbaserede læreruddannelse inkluderer:

 • Seminar ved semesterstart (lørdag kl. 9-15).
 • Seminarer, som placeres hhv. torsdage kl. 15-21 og lørdage kl. 9-15. Seminarerne afholdes enten i Odense eller Vejle. Det tilstræbes, at der ikke placeres to seminarer i samme uge.
 • Ugentlig (digital) synkron/asynkron facilitering/faglig sparring.
 • Øvrig studieaktivitet er selvstudium og gruppearbejde (fysisk og digitalt).
 • Datoer vedr. det enkelte semester formidles ved semesterstart – herunder også oplysninger om i hvilke uger der er prøver.

Invitationer til ekstraordinære aktiviteter knyttet til den ordinære læreruddannelse (fx gæsteforelæsning, studiebesøg mm) kommunikeres i god tid.

It-kompetencer

Det er ikke et krav, at du har særlige it-kompetencer for at blive optaget på den netbaserede uddannelse. Men du skal være indstillet på og have lyst til at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software.

Økonomi

Der er deltagerbetaling, når du er studerende på meritlæreruddannelsen.

Meritlæreruddannelsen omfatter også praktik, som afvikles over en praktikperiode på 6 uger med 37 timer om ugen.

Praktikken skal dække alle de undervisningsfag, du har eller har haft som en del af uddannelsen.

Derfor kan praktikken tidligst gennemføres, når du har eller har haft dit sidste undervisningsfag.

Praktikken afsluttes med en prøve og bedømmes af underviser, praktiklærer og ekstern censor.

Praktikken foregår på læreruddannelsens faste praktikskoler.

Meritstuderende, der er ansat på en skole, kan have mulighed for at gennemføre praktikken på den skole, de allerede er ansat.

Særligt for studerende i Odense

Praktikken er i Odense placeret enten i efteråret (uge 43-48) eller i foråret (uge 9-14).

Hvis du læser et stort undervisningsfag (dansk eller matematik) som fremmødeundervisning, kan praktikken alene placeres i foråret sideløbende med fagets modul 2.

Hvis du læser et lille undervisningsfag (alle øvrige) som fremmødeundervisning, kan praktikken alene placeres i efteråret sideløbende med fagets modul 2.

Hvis disse 2 forhold kolliderer, fordi der læses stort og lille fag sideløbende som fremmødeundervisning, kan det blive aktuelt at placere praktikken i et særskilt sidste semester. Her vil praktikken forløbe i august/september.

Særligt for studerende i Jelling

Praktikken i Jelling finder sted i efteråret (uge 43-48).

Læser du dine undervisningsfag på netuddannelsen, følger du samme struktur som på UCL's læreruddannelse i Odense. Praktikken er her enten placeret i efteråret (uge 43-48) eller i foråret (uge 9-14).

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Ca. 2/3 af de færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på friskoler, private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

 

Hvad laver lærere på folkeskoler, friskoler og privatskoler?

Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

 

Hvad laver lærere på efter-, erhvervs- og højskoler?

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Andre jobmuligheder inden for skoleverdenen

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder.
 • Vejleder for kolleger.
 • Skolebibliotekar.
 • SSP-medarbejder.
 • It-vejleder.
 • Læsevejleder.
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen.
 • Lærer i udlandet.

 

Videreuddannelse

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision.
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik.
 • AKT-uddannelse.
 • Læsevejlederuddannelse.
 • Master i Ledelse.
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik.
 • Master i Fitness og Træning.
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

(Indsæt følgende faktaboks, som kan placeres ved siden af ovenstående tekst)

Eksempler på muligheder for videreuddannelse

Læs mere om videreuddannelsesmuligheder hos UCL, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet:

 

Ansøgningsfrist

Vi har studiestart 2 gange om året:

 • Januaroptaget: Ansøgningsfrist er 1. december.
 • Augustoptaget: Ansøgningsfrist er 15. juni.

Adgangskrav til meritlæreruddannelsen

Du kan søge meritlæreruddannelsen, hvis du har læst en videregående uddannelse og har en:

 • Kandidat-, bachelor- eller professionsbachelorgrad.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, kan du søge meritlæreruddannelsen, hvis du opfylder alle følgende betingelser.

 • Du er fyldt 25 år, når uddannelsen påbegyndes.
 • Du har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau.
 • Du har mindst 2 års erhvervserfaring.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A, B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet til et fag, men mener at du kan dokumentere tilsvarende kompetencer, kan du søge om individuel kompetencevurdering.

Sådan søger du meritlæreruddannelsen

Enkelte fag og moduler udbydes som netstudium. Du finder link til en oversigt over udbudte moduler herunder.

I ansøgningsskemaet skal du angive, om du ønsker at læse den netbaserede udgave af meritlærer.

Oversigt over udbudte fag og moduler

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at hvis du ikke består fx din afsluttende eksamen, kan du alligevel blive tilbudt en studieplads, som så er betinget af at du inden studiestart består, det du mangler at bestå på uddannelsen.

Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået din adgangsgivende uddannelse.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse via Nemstudie.dk eller ved at klikke på knappen ”Ansøg nu” øverst på denne side.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Læreruddannelsen på Fyn

Maja Damkier er studievejleder på Læreruddannelsen på Fyn.

Du kan også henvende dig på studievejledning-laerer-fyn@ucl.dk

Line Adler Øberg er studievejleder på Læreruddannelsen på Fyn.

Du kan også henvende dig på studievejledning-laerer-fyn@ucl.dk

Line Adler Øberg Studievejleder

Læreruddannelsen i Jelling

Lasse Paik Hesselvig er studievejleder på Læreruddannelsen i Jelling.

Du kan også henvende dig på studievejledning-laerer-jelling@ucl.dk. 

Lasse Paik Hesselvig Studievejleder

Spørgsmål vedrørende meritlærer?

Hvis du vil vide noget om betaling, skema eller adgang til systemer, kontakt da Lene Regelsen Andersen

Lene Regelsen Andersen Studiesekretær på Læreruddannelsen, Jelling, Odense og Vejle

Hvis du vil besøge uddannelsen, er her lidt forskellige måder, du kan gøre det på.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studerende for en dag

Studerende for en dag er din chance for at prøve læreruddannelsen af, inden du afgør, om uddannelsen er noget for dig.

Tilbuddet gælder for Læreruddannelsen i Jelling.

Du kan komme på besøg hver torsdag.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

På studerende for en dag kan du høre om læreruddannelsen, mærke atmosfæren og danne dine egne indtryk af livet på læreruddannelsen.

Du får en rundvisning af en studievejleder eller en studentervejleder.

Har du særlig interesse i at opleve undervisning eller møde en af underviserne, er det også muligt.

Tilmelding hos Læreruddannelsen i Jelling

Kom alene, med en gruppe, klasse eller god ven. Vi vil blot gerne vide, hvem og hvor mange I er. Et besøg plejer at være fra et kvarter til et par timer.

Tilmelding til uddannelsesleder Lotte Skinnebach på 24 79 84 57 eller lihs@ucl.dk.

Du er velkommen til at henvende dig til Lotte, hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker til dit besøg.

Hvad er en meritlærer?
Du kan blive meritlærer, hvis du har en anden uddannelse end læreruddannelsen og gerne vil undervise i folkeskolen. Efter uddannelsen kan du som lærer arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Hvor lang tid tager det at læse til meritlærer?
Det tager typisk 2-3 år at blive meritlærer, hvis du studerer på fuld tid.

Hvad tjener en meritlærer?
Gennemsnitslønnen pr. måned for en nyuddannet lærer i folkeskolen lå på 34.000 kr. i 2018.

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.