Meritpædagog

Åben uddannelse

Under udarbejdelse – uddannelsen starter først i 2022: Uddan dig til pædagog på kortere tid en normalt. Uddannelsen til meritpædagog er til dig, som ønsker at kombinere studie og arbejde. Meritpædagoguddannelsen tager typisk 2 år og 10 måneder.

Uddannelsen starter først i 2022

Uddan dig på kortere tid end normalt med uddannelsen til meritpædagog

Meritpædagoguddannelsen er for dig med relevant erfaring inden for det pædagogiske område

Uddannelsen til meritpædagog er til dig, som ønsker at kombinere studie og arbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer og i dit praktiske kendskab til pædagogisk arbejde. Merituddannelsen er for dig, der enten har minimum to års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde og er mindst 25 år eller har minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde

Med meritpædagoguddannelsen kan du læse til pædagog samtidig med, at du får stor fleksibilitet i hverdagen. På uddannelsens første år studerer du på fuldtid, mens du de sidste 2 studieår kombinerer studiet med dit arbejde.

Med en meritpædagoguddannelse bliver du uddannet på lige fod med de studerende, der har fulgt den ordinære pædagoguddannelse. Du får professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde med andre at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv.

Merituddannelse på 2 år og 10 måneder

I forhold til den ordinære uddannelse gives der merit for uddannelsens to lønnede praktikker, som i alt udgør et studieår. Derfor tager det typisk kun 2 år og 10 måneder at blive meritpædagog.

Uddannelsen har samme bekendtgørelse og dermed indhold og prøver som den ordinære uddannelse.

Deltagerbetaling

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du betale et deltagergebyr, der ved studiestarten september 2021 er 7.000 kr. pr. halve år (i alt tre år).

Til det første studieår, som afvikles som fuldtidsundervisning, kan der ansøges om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Statens Voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

Merituddannelsen udbydes efter loven om åben uddannelse. Merituddannelsen er ikke SU-berettiget.

Uddannelsen er bygget op med en fællesdel og en specialiseringsdel med moduler på hhv. 10 og 20 ECTS.

Fællesdelen varer hele første studieår og er tilrettelagt som et fuldtidsstudie på 60 ECTS mens specialiseringsdelen er tilrettelagt som deltidsstudie på 90 ECTS, der kombineres med arbejde.

Meritpædagoguddannelsen har et omfang på i alt 150 ECTS point i modsætning til den ordinære pædagoguddannelse, som er på 210 ECTS. Der gives på meritpædagoguddannelsen merit for 2. og 3. praktikperiode.

I studiet er der indeholdt en praktik på 7 uger på første studieår. Praktikken skal gennemføres på en anden arbejdsplads end den, du er tilknyttet.

På uddannelsens første studieår er studiet tilrettelagt som et fuldtidsstudie på UCL, hvor du har orlov fra dit arbejde. På andet og tredje studieår er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudie kombineret med arbejde. At uddanne sig til meritpædagog kræver derfor en forudgående aftale med din arbejdsplads.

3 specialiseringer på pædagoguddannelsen

Meritpædagoguddannelsen har 3 forskellige specialiseringer. Du får den specialisering inden for det område, du har fået merit for.

 • Dagtilbudspædagogik (0-5 årige).
 • Skole- og fritidspædagogik (6-18 årige).
 • Social- og specialpædagogik.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshops, projektarbejde, digital undervisning og værkstedsarbejde. Du kan tage uddannelsen enten i Odense eller i Jelling. I Odense afvikles undervisningen på UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M og i Jelling på UCL, Stationsvej 4, 7300 Jelling.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer fra den pædagogiske praksis og du studerer sammen med andre voksne, som også kender til de udfordringer, man kan møde i praksis.

Prøver

Undervejs på studiet er der placeret både mundtlige og skriftlige prøver. Nogle prøver er individuelle, andre er i mindre grupper.

Meritpædagoguddannelsens første år består af en fællesdel, der kaldes Pædagogens grundfaglighed.

I grundfagligheden klædes du bredt på til det pædagogiske arbejde. Den giver dig kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børns, unges og voksnes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Konkret arbejder du bl.a. med:

Pædagogiske teorier, menneskers fysiske og psykiske udvikling, kønsidentitet og kultur, kommunikation, etik og pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst, praktisk-musiske elementer som musik, drama, natur og udeliv, mediefag, idræt.

Pædagogens grundfaglighed er bygget op omkring 3 kompetenceområder:

 1. Pædagogiske miljøer og aktiviteter

Der er fokus på børn, unge og voksnes udvikling.

Du opnår bl.a. kompetencer til at vurdere pædagogiske miljøer og aktiviteter og deres betydning for børn, unge og voksnes udvikling. Du får også kompetencer til at begrunde faglige vurderinger og valg.

 1. Profession og samfund

Du opnår viden om professionens samfundsmæssige betydning og pædagogers mangeartede opgaver og bidrag til udvikling.

Du lærer bl.a. at begrunde pædagogisk arbejde i de forskellige sammenhænge, professionen er en del af.

 1. Pædagogens praksis

På andet semester skal du i praktik i 7-8 uger. Praktikken skal gennemføres på en anden arbejdsplads end den, du er tilknyttet.

På meritpædagoguddannelsen får du merit for uddannelsens 2 lønnede praktikker og skal derfor i løbet af uddannelsen i praktik 2 gange. Første praktik ligger på 1. studieår, hvor du skal i ulønnet

praktik i 7 uger a 37 timer. Praktikken skal gennemføres på en anden arbejdsplads end den, hvor du er ansat. Praktikken afsluttes med en prøve og bedømmes af underviser, praktiklærer og ekstern censor. Praktikken foregår på de enkelte uddannelsessteders praktikinstitutioner.

I slutningen af studiet skal du i praktik i 16 dage i forbindelse med bachelor-projektet. Denne praktik kan gennemføres i den institution, du er ansat, og skal tilrettelægges i samarbejde med din arbejdsgiver.

Langt de fleste pædagoguddannede får arbejde i daginstitutioner eller på skoler, men
karrieremulighederne er mange. Pædagoger arbejder både med børn, unge og voksne. Du kan fx få job i vuggestuer, børnehaver, klubber, døgninstitutioner og på opholdssteder.

De fleste pædagoger (ca. 75 procent) arbejder i almindelige daginstitutioner. Det vil sige:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Fritidshjem
 • Børnehaveklasser
 • Skolefritidsordninger (SFO)
 • Forskellige former for klubber

Ca. 25 procent af de uddannede pædagoger arbejder med mennesker, der har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer. Arbejdet foregår fx på:

 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Daghjem
 • Beskyttede værksteder
 • Opholdssteder
 • Familieinstitutioner
 • Børne- og ungdomspensioner

Pædagoger får ikke kun traditionelle pædagogjob. Pædagoger arbejder også med ledelse og i det private. Du har også stor chance for at få ledelsesansvar, hvis du tager en pædagoguddannelse. En ud af 8 uddannede pædagoger har i dag en lederstilling.

Mange pædagoger arbejder i en lang række private og offentlige virksomheder, hvor de får job som eller beskæftiger sig med:

 • Innovation
 • Omsorg
 • Coaching
 • Vejledning
 • Jobrådgivning
 • Creative Manager
 • Pædagogisk konsulent
 • Organisationskonsulent
 • Stresskonsulent

Videreuddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog åbnes døre til mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver fx adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter:

 • Kurser
 • Efteruddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter
 • Kurser og efteruddannelse
 • Professionshøjskoler, fagforeninger, kommuner og virksomheder udbyder løbende temadage, konferencer og kurser for pædagoger

Diplomuddannelser

Når du har mindst to års praktisk erfaring som pædagog, kan du bygge ovenpå med en diplomuddannelse. Diplomuddannelser udbydes især af professionshøjskoler.

Der findes en lang række pædagogiske diplomuddannelser, og du kan også specialisere dig via en diplomuddannelse i ledelse, i vejledning, i familieterapi eller andet.

Masteruddannelser

Du har også mulighed for at søge optagelse på masteruddannelser, som udbydes af universiteter eller af professionshøjskoler og universiteter i samarbejde.

Læs mere om masteruddannelser ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

Optagelseskrav er forskellige, og du kan læse om optagelseskrav for den enkelte masteruddannelse hos den institution, som udbyder uddannelsen.

Kandidatuddannelser

Universiteterne udbyder kandidatuddannelser, som er  overbygningsuddannelser til bachelorer.

Læs mere om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

På nogle kandidatuddannelser kan pædagoguddannede optages. Kontakt universitetet for mere information om optagelseskrav.

Sådan søger du meritpædagoguddannelsen

Aftal uddannelse til meritpædagog med din arbejdsgiver

For at blive optaget på meritpædagoguddannelsen er det vigtigt, at du først kontakter din arbejdsgiver. Der er nemlig behov for at indgå en aftale med din arbejdsgiver om orlov på studiets første år. Ligeledes skal der findes en fleksibel ordning på studiets 2. og 3. år i fordelingen mellem arbejde og studie.

Ansøgningsfrist

Vi har studiestart 2 gange om året.

 • Januar: Ansøgningsfrist er 1. december.
 • August: Ansøgningsfrist er 15. juni.

Adgangskrav til meritpædagoguddannelsen

Ansøgere skal opfylde de almindelige adgangskrav til pædagoguddannelsen. Det vil sige, at de skal have én af følgende baggrunde:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) samt bestået dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Den pædagogisk assistentuddannelse/pgu samt bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk E
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02
 • Derudover skal ansøger have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst 5 års arbejde på fuldtid, fx som pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer eller legepladsmedarbejder.

Som noget nyt kan du nu søge ind med kun 2 års relevant erhvervserfaring, hvis du er 25 åreller derover.

Det er muligt at søge om optagelse på et andet adgangsgrundlag, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om meritpædagoguddannelsen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Anders Nørgaard.

Anders Nørgaard Uddannelseschef for Lærer og pædagog i Odense og Svendborg
Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

Åbningstider hos Optagelsen henover sommeren

31. maj til 25. juni: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10-12.
28. juni til 9. juli: åben alle dage fra kl. 10-14.
12. juli til 27. juli: sommer lukket og autosvar på telefon og mail
28. juli til 6. august: åben alle dage fra kl. 10-14.
9. august og frem: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10-12.