Meritpædagog

Åben uddannelse

Under udarbejdelse – uddannelsen starter først i 2022: Uddan dig til pædagog på kortere tid end normalt. Uddannelsen til meritpædagog er til dig, som ønsker at kombinere studie og arbejde. Meritpædagoguddannelsen tager typisk 2 år og 10 måneder.

Uddannelsen starter først i 2022

Uddan dig på kortere tid end normalt med uddannelsen til meritpædagog

Bemærk!

På grund af for få tilmeldinger opretter vi ikke et hold på meritpædagoguddannelsen per 1. februar 2022. Næste ansøgningsfrist er den 1. juni 2022 for optagelse på meritpædagoguddannelsen per 1. september 2022.

 

Meritpædagoguddannelsen er for dig med relevant erfaring inden for det pædagogiske område

Uddannelsen til meritpædagog er til dig, som ønsker at kombinere studie og arbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer og i dit praktiske kendskab til pædagogisk arbejde. Merituddannelsen er for dig, der enten har minimum to års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde og er mindst 25 år eller har minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde

På uddannelsens første år studerer du på fuldtid, mens du de sidste 2 studieår kombinerer studiet med dit arbejde. Du tager pædagoguddannelsen på 2 år og 10 måneder, da der gives merit for pædagoguddannelsens to lønnede halvårspraktikker. Med en meritpædagoguddannelse bliver du uddannet på lige fod med de studerende, der har fulgt den ordinære pædagoguddannelse. Når du er færdiguddannet, kan du kalde dig professionsbachelor som pædagog

På UCL kommer meritpædagogstuderende på et hold udelukkende for sig. Du vil studere med andre meritpædagogstuderende, som også har erfaring fra praksis. Du får professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde med andre at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv.

Merituddannelse på 2 år og 10 måneder

I forhold til den ordinære uddannelse gives der merit for uddannelsens to lønnede praktikker, som i alt udgør et studieår. Derfor tager det typisk kun 2 år og 10 måneder at blive meritpædagog.

Uddannelsen har samme bekendtgørelse og dermed indhold og prøver som den ordinære uddannelse.

Økonomi og studiegebyr

Merituddannelsen udbydes efter lov om åben uddannelse og er ikke SU-berettiget.

Til det første studieår, som afvikles som fuldtidsstudium, kan der ansøges om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Statens Voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

Vær opmærksom på, at der er særlige krav til at opnå SVU. Du kan eksempelvis ikke opnå SVU-midler, hvis du ønsker at tage uddannelsen til meritpædagog, men du allerede har afsluttet en videregående uddannelse. Læs mere herom på SVUs hjemmeside.

SVU-midler kan udbetales til den studerende eller til arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at du drøfter og aftaler dette med din arbejdsgiver.

Hvis du har spørgsmål til SVU, har du også mulighed for at kontakte studieadministrativ medarbejder Maj-Brit Lau på mala4@ucl.dk.

På uddannelsens første studieår er studiet tilrettelagt som et fuldtidsstudie på UCL, hvor du har orlov fra dit arbejde. På andet og tredje studieår er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudie kombineret med arbejde. At uddanne sig til meritpædagog kræver derfor en forudgående aftale med din arbejdsplads.

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du betale et deltagergebyr, der ved studiestarten januar 2022 er 7.000 kr. pr. halve år (i alt 42.000 kr.). Prisen er med virkning fra 2022, og beløbet opkræves forud for hvert semester (med forbehold for prisregulering).

Der skal ligeledes påregnes udgifter til bøger og studieredskaber som eksempelvis en pc.

Uddannelsen har samme bekendtgørelse og dermed indhold og prøver som den ordinære uddannelse.

Uddannelsen er bygget op med en fællesdel og en specialiseringsdel med moduler på hhv. 10 og 20 ECTS.

Fællesdelen varer hele første studieår og er tilrettelagt som et fuldtidsstudie på 60 ECTS mens specialiseringsdelen er tilrettelagt som deltidsstudie på 90 ECTS, der kombineres med arbejde, såfremt du er i beskæftigelse.

Meritpædagoguddannelsen har et omfang på i alt 150 ECTS point i modsætning til den ordinære pædagoguddannelse, som er på 210 ECTS. Der gives på meritpædagoguddannelsen merit for 2. og 3. praktikperiode.

I studiet er der indeholdt en praktik på 7 uger på første studieår. Praktikken skal gennemføres på en anden arbejdsplads end den, du er tilknyttet.

På uddannelsens første studieår er studiet tilrettelagt som et fuldtidsstudie på UCL, hvor du har orlov fra dit arbejde.

På andet og tredje studieår er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudie kombineret med arbejde.

I Odense er undervisningen tilrettelagt 1 dag ugentligt (fredage) samt ca. 1 månedligt weekendseminar (fredag-lørdag). At uddanne sig til meritpædagog kræver derfor en forudgående aftale med din arbejdsplads.

Nedenstående figur viser den overordnede struktur på uddannelsen.

Undervisning

Undervisningen og øvrige studieaktiviteter veksler mellem forelæsninger, workshops, projektarbejde, værkstedsarbejde og digital undervisning. Du kan tage uddannelsen enten i Odense eller i Jelling. I Odense afvikles undervisningen på UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M og i Jelling på UCL, Stationsvej 4, 7300 Jelling. Der forekommer ikke samlæsning mellem uddannelsen i Odense og uddannelsen i Jelling.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer fra den pædagogiske praksis og du studerer sammen med andre voksne, som også kender til de udfordringer, man kan møde i praksis.

Uddannelsen er bygget op af to dele - en grundfaglighed og en specialisering.

Grundfagligheden

Meritpædagoguddannelsens første år består af en fællesdel, der kaldes Pædagogens grundfaglighed.

I grundfagligheden klædes du bredt på til det pædagogiske arbejde. Den giver dig kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børns, unges og voksnes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Konkret arbejder du bl.a. med:

Pædagogiske teorier, menneskers fysiske og psykiske udvikling, kønsidentitet og kultur, kommunikation, etik og pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst, praktisk-musiske elementer som musik, drama, natur og udeliv, mediefag, idræt.

Pædagogens grundfaglighed er bygget op omkring 3 kompetenceområder:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Profession og samfund
 • Pædagogens praksis

3 specialiseringer på pædagoguddannelsen

På uddannelsens 2. og 3. år fordyber du dig i en specialisering. Der er 3 forskellige specialiseringer, og du får specialisering inden for det område, du har fået merit for:

 • Dagtilbudspædagogik (0-5 årige).
 • Skole- og fritidspædagogik (6-18 årige).
 • Social- og specialpædagogik.

Valgfrie kompetenceområder

Som en del af uddannelsen skal du have et valgmodul.

På merituddannelsen udbydes i Odense valgmodulet Natur og udeliv. I Jelling udbydes på merituddannelsen valgmodulet Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. Såfremt du ønsker at gennemføre et andet valgmodul end de moduler, der er tilrettelagt på meritpædagoguddannelsen, kan du søge om at følge et valgmodul på den ordinære pædagoguddannelse.

Prøver

Undervejs på studiet er der placeret både mundtlige og skriftlige prøver. Nogle prøver er individuelle, andre er i mindre grupper. Alle prøver skal være bestået, før BA-projektet kan afleveres.

På meritpædagoguddannelsen får du merit for uddannelsens 2 lønnede praktikker og skal derfor i løbet af uddannelsen i praktik 2 gange. Første praktik ligger på 1. studieår, hvor du skal i praktik i 7 uger. Praktikken skal gennemføres på en anden arbejdsplads end den, hvor du er ansat. Din arbejdsgiver skal i forbindelse med ansøgningen tilkendegive, om arbejdspladsen har mulighed for at stille en praktikplads til rådighed for en medstuderende. Praktikken afsluttes med en prøve og bedømmes af underviser, praktiklærer og ekstern censor. Praktikken foregår på de enkelte uddannelsessteders praktikinstitutioner.

I slutningen af studiet skal du i undersøgelsespraktik i 16 dage i forbindelse med bachelor-projektet. Denne praktik kan gennemføres i den institution, du er ansat eller på et andet praktiksted.

Langt de fleste pædagoguddannede får arbejde i daginstitutioner eller på skoler, men karrieremulighederne er mange. Pædagoger arbejder både med børn, unge og voksne. Du kan fx få job i vuggestuer, børnehaver, klubber, døgninstitutioner og på opholdssteder.

De fleste pædagoger (ca. 75 procent) arbejder i almindelige dagtilbud. Det vil sige:

 • Vuggestuer og dagpleje
 • Børnehaver
 • Fritidshjem
 • Børnehaveklasser
 • Skolefritidsordninger (SFO)
 • Forskellige former for klubber

Ca. 25 procent af de uddannede pædagoger arbejder med mennesker, der har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer. Arbejdet foregår fx på:

 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Daghjem
 • Beskyttede værksteder
 • Opholdssteder
 • Familieinstitutioner
 • Børne- og ungdomspensioner
 • Ældreområdet

Pædagoger får ikke kun traditionelle pædagogjob. Pædagoger arbejder også med ledelse og i det private. Du har også stor chance for at få ledelsesansvar, hvis du tager en pædagoguddannelse. En ud af 8 uddannede pædagoger har i dag en lederstilling.

Mange pædagoger arbejder i en lang række private og offentlige virksomheder, hvor de får job som eller beskæftiger sig med:

 • Innovation
 • Omsorg
 • Coaching
 • Vejledning
 • Jobrådgivning
 • Pædagogisk konsulent
 • Organisationskonsulent
 • Stresskonsulent
 • Kultur og kreativitet
 • Sorg og krise

Videreuddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog åbnes døre til mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver fx adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter:

 • Kurser
 • Efteruddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter
 • Kurser og efteruddannelse
 • Professionshøjskoler, fagforeninger, kommuner og virksomheder udbyder løbende temadage, konferencer og kurser for pædagoger

Diplomuddannelser

Når du har mindst to års praktisk erfaring som pædagog, kan du bygge ovenpå med en diplomuddannelse. Diplomuddannelser udbydes især af professionshøjskoler.

Der findes en lang række pædagogiske diplomuddannelser, og du kan også specialisere dig via en diplomuddannelse i ledelse, i vejledning, i familieterapi eller andet.

Master- og kandidatuddannelser

Du har også mulighed for at søge optagelse på masteruddannelser, som udbydes af universiteter eller af professionshøjskoler og universiteter i samarbejde.

Optagelseskrav er forskellige, og du kan læse om optagelseskrav for den enkelte masteruddannelse hos den institution, som udbyder uddannelsen.

Universiteterne udbyder kandidatuddannelser, som er overbygningsuddannelser til bachelorer.

På nogle kandidatuddannelser kan pædagoguddannede optages, og kan efter endt kandidatuddannelse ansøge om at tage en ph.d.

Kontakt de enkelte universiteter for mere information om uddannelser og optagelseskrav

Sådan søger du meritpædagoguddannelsen

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om studiestart finder du her.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en arbejdsgivererklæring, som dokumenterer, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver. Du finder skabelonen til arbejdsgivererklæring her: arbejdsgivererklæring.

Såfremt du ikke er i arbejde ved ansøgning til meritpædagoguddannelsen, bedes du notere dette i ansøgningen under særlige bemærkninger.

Aftal uddannelse til meritpædagog med din arbejdsgiver

For at blive optaget på meritpædagoguddannelsen er det vigtigt, at du først kontakter din arbejdsgiver. Der er nemlig behov for at indgå en aftale med din arbejdsgiver om orlov på studiets første år. Ligeledes skal der findes en fleksibel ordning på studiets 2. og 3. år i fordelingen mellem arbejde og studie.

Ansøgningsfrist

 • 1. juni kl. 12.00 (Ansøgningsfrist til studiestart 1. september)
 • 1. maj kl. 12 (Ansøgningsfrist ved individuel kompetencevurdering, IKV)

Studiestart:

 • Vinter: 1. februar
 • Sommer: 1. september

Svar om optagelse:

 • Ansøgere til studiestart 1. september vil få besked om optagelse senest 31. juni 2022.

Adgangskrav til meritpædagoguddannelsen

Som ansøger skal du opfylde ét af følgende adgangskrav for at kunne blive optaget på meritpædagoguddannelsen:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen - Læs mere om kravene her.
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) samt bestået dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Den pædagogisk assistentuddannelse/pgu samt bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk E
 • 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Derudover skal du have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst 5 års arbejde på fuldtid, eller hvis du er 25 år eller derover og har 2 års relevant erhvervserfaring.
Eksempler på relevant erhvervserfaring kan være; pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer eller legepladsmedarbejder.

Minimumsdimensionering
Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Pædagoguddannelsen på Fyn

Hvis du er interesseret i at høre mere om meritpædagoguddannelsen i Odense, er du velkommen til at kontakte uddannelses- og forskningsleder Agnete Kramme.

Agnete Lyngbye Kramme Uddannelses- og forskningsleder Pædagoguddannelsen i Odense

For yderligere information kontakt studievejleder Lenda Ballum.

Lenda Ballum Studievejleder

Pædagoguddannelsen i Jelling

Hvis du er interesseret i at høre mere om meritpædagoguddannelsen i Jelling, er du velkommen til at kontakte Birgitte Bjerrum Hjerrild.

Kim Herrmann Nørgaard Uddannelses- og forskningsleder

For yderligere information kontakt Lenda Ballum.

For yderligere information om SVU kontakt studieadministrativ medarbejder Maj-Brit Lau på mala4@ucl.dk. 

Optagelse - kontakt

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet: kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse