Produktudvikling og teknisk integration

Top up/overbygning

For dig der vil udvikle produkter gennem integration af tekniske og kreative processer.

Styrk dine kompetencer inden for din profession

På uddannelsen lærer du at integrere forskellige teknologier og vidensformer indenfor udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter.

Uddannelsen er en overbygninguddannelse for dig, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for produktions- og teknologiområdet.

Den giver adgang til job i forskellige konsulent- eller produktionsvirksomheder som fx koordinator, projektleder eller teknisk leder.

Om uddannelsen

Top up uddannelsen varer 1½ år og er bygget op omkring tre studieretninger, der hver for sig er rettet mod forskellige fagområder. Alle studerende får dog fælles undervisning i fagområderne:

Teknisk integration: Fagområdet indeholder integration, udnyttelse og implementering af teknologier og koncepter på tværs af organisationen og gængse faggrænser. Du lærer også om at rådgivne om løsninger samt om styring og ledelse af tværfaglige udviklingsprojekter.

Produktudvikling: Fagområdet indeholder metoder til produktudvikling og procesoptimering, herunder forretningsforståelse samt involvering af eksperter og brugere i udviklingsprocesserne. Du lærer også om opsamling, bearbejdning og udvikling af viden og data.

De tre studieretninger beskæftiger sig ud fra forskellige vinkler med konstruktionog bæredygtighed, samt innovation og industrielt design:

It og elektronik henvender sig til it-teknologer og indeholder fagområderne

 • Konstruktion og bæredygtighed: Konstruktion af komplekse it-baserede løsninger baseret på anvendelsesorienterede teknologier herunder bæredygtighed inden for elektronik- og datakonstruktion samt netværksprojektering.
 • Innovation og industrielt design: innovativ problemløsning samt metoder til anvendelse af it-løsninger i industriel sammenhæng med et effektivt samspil mellem hardware, netværk, software herunder IoT (Internet of Things).

Installation og automation henvender sig til installatører, automationsteknologer og energiteknologer og indeholder:

 • Konstruktion og bæredygtighed: Konstruktion af komplekse automatiserede løsninger med fokus på anvendelse af bæredygtige teknologier. Der er fokus på konfigurering, programmering og udvikling af digitaliserede modeller til produktion- og procesflow for automatiserede tekniske systemer til den industrielle sektor
 • Innovation og industrielt design: Innovativ problemløsning samt metoder til design og anvendelse af automation, herunder udvikling, integrering og optimering af styresystemer for maskiner, robotter, automatiske produktionsanlæg, procesanlæg og tekniske systemer i industriel sammenhæng

Udvikling af produkter og produktion henvender sig til produktionsteknologer og indeholder:

 • Konstruktion og bæredygtighed: konstruktion og drift af komplekse industrielle løsninger med fokus på bæredygtighed i valg og dimensionering af teknologier og materialer
 • Innovation og industrielt design: Innovativ problemløsning til design og anvendelse af teknologiske løsninger i industriel sammenhæng. I arbejdet med industriel design indgår produktionsfilosofier, herunder digitalisering og automatiske løsninger.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen udbydes på Engelsk. Den engelske titel er Product Development and Integrative Technology.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Uddannelsen er opdelt i tre semestre, og hvert semester indeholder to projektforløb. I hvert projektforløb vil der indgå et eller flere temaer.  Undervisningen inden for disse temaer gennemføres hovedsageligt som projektorganiseret undervisning, og da der lægges vægt på tværfaglighed i uddannelsen, er op til flere af temaerne tilrettelagt som fælles projekter for de forskellige professionsretninger.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Double degree uddannelse i Portugal

Forøg dine jobmuligheder med både et dansk og et internationalt eksamensbevis

Det er nu muligt for studerende på BA. i produktudvikling og teknisk integration med en produktionsteknolog eller lignende akademiuddannelse bag sig, at tage en double degree på IPB Polytechnic Institute i Braganca i Portugal.

En double degree betyder, at du både får et dansk eksamensbevis fra UCL

Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt et internationalt eksamensbevis fra IPB Polytechnic Institute i Braganca. Med både et dansk og et internationalt eksamensbevis i hånden, øger du dine jobmuligheder både i Danmark og internationalt.

En double degree er for dig som er ambitiøs omkring dit studie og videre uddannelses- og karrieremuligheder. Det vil sige, at det er kun de mest aktive og dygtige studerende, der vil få muligheden for at søge om double degree på IPB Polytechnic Institute.

Hvad betyder det for mit studie?

Med en double degree vil 2.semester på dit studie på BA i produktudvikling og teknisk integration være et udvekslingsophold på IPB Polytechnic Institute i Braganca i Portugal.

På 3. semester vil dit praktikophold være tilknyttet IPB Polytechnic Institute, men du kan søge praktik, hvor end du ønsker det.

Dit bachelorprojektet vil være et samlet projekt med vejleder tilknyttet både fra IPB Polytechnic Institute og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Nærmere information og ansøgning

Du inviteres til informationsmøde om double degree på i starten af dit 1. semester på BA i produktudvikling og teknisk integration i efteråret. Her får du nærmere information om indhold og krav samt hvordan du søger.

Ansøgningsfristen til en double degree på IPB Polytechnic Institute er den 15. oktober.

Har du spørgsmål kan du kontakte lektor Bettina Lynn Szweda på mail bsz@ucl.dk eller på telefon 30 58 70 74.

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du få job i et bredt udsnit af virksomheder lige fra konsulentvirksomheder til store industrivirksomheder.

De primære arbejdsopgaver ligger ofte inden for:

 • Udvikling
 • Konstruktion
 • Modning af produkter og tekniske systemer/løsninger
 • Ledelsesopgaver indenfor udviklings- og integrationsopgaver

De typiske jobfunktioner, du vil varetage, vil afhænge af din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse, da det er den, der bygges videre på.

Eksempler på jobtitler kan være:

 • Koordinator
 • Projektleder
 • Teknisk leder

Videreuddannelse

Kandidatuddannelser på universitetet – fx cand.scient. (via individuel kompetencevurdering og merit).

 

BEMÆRK: Undervisningen afvikles på engelsk, fordi uddannelsen er åben for både danske og internationale ansøgere. Dog må opgaver og projekter altid afleveres på dansk, ligesom alle eksamener kan afvikles på dansk for dem, der ønsker det.

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Adgang via disse erhvervsakademiuddannelser

 • Automationsteknolog
 • Energiteknolog
 • El-installatør
 • IT-teknolog
 • Produktionsteknolog
 • VVS-installatør
 • Procesteknolog (ingen SU i sommerferien - læs mere).

Specifikke adgangskrav: Engelsk B.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

 

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning. 

Ved sommeroptaget optager vi 24 studerende i Odense.

Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende akademiuddannelse eller tilsvarende
 • Karakter på afsluttende eksamensprojekt
 • Engelsk kompetencer
 • Motivationsansøgning (læs mere om denne nedenfor)
 • Anden erhvervserfaring på min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge (evt. praktik)

Motivationsansøgningen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Dine begrundelser for, hvorfor du gerne vil arbejde med produktudvikling og teknisk integration
 • Hvad det er ved produktudvikling og tekniske integration, der særligt tiltrækker dig
 • At du har kompetencer, som er særlig relevante i forbindelse med uddannelsen i produktudvikling og teknisk integration
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til dit arbejde med produktudvikling og teknisk integration efter endt uddannelse

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at du kan søge ind, før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav. Dette skal dokumenteres med f.eks. kvitteringer for, at du er tilmeldt supplering. Du skal også altid oplyse, hvornår du forventer at afslutte faget.
Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie, 4. juli.

På Nemstudie kan du følge med i behandelingen af din ansøgning om optagelse. Du kan se status, lige fra den dag UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 4. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

 

Standby pladser

Ønsker du at læse mere om standby og venteliste?

Merit

Vil du vide, om du kan få merit? 

Kandidatreglen

Er du interesseret i at vide mere om Kandidatreglen?

UCL Elitesport

Vil du vide mere om UCL Elitesport?

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Du er velkommen til at komme på besøg og opleve undervisningen på uddannelsen i Odense.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

Studerende for en dag kan give dig afgørende viden, før du beslutter dig for, om uddannelsen er noget for dig.

Dagen vil give dig mulighed for at:

 • Få et indtryk af studiemiljøet.
 • Opleve undervisningen på uddannelsen og fornemme det faglige niveau.
 • Snakke med studerende om uddannelsen, studiemiljøet mv.
 • Få en rundvisning på uddannelsen og bl.a. se vores studiefaciliteter.

Du bestemmer hvad du vil opleve

Du bestemmer selv, hvor langt dit besøg skal være, og hvad du gerne vil opleve.

Kontakt

Kontakt uddannelsens studievejleder og lav en aftale om et besøg.

 • Susanne Skov Nielsen
  Studievejleder
  sun@ucl.dk eller 6543 4541

Optagelse - kontakt

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet: kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.