Innovation og entrepreneurship

Top up/overbygning

For dig der drømmer om arbejde med innovation og iværksætteri som projektmager, forretningsudvikler eller som selvstændig med egen virksomhed. 

For dig der vil arbejde med idégenerering og forretningsudvikling

Du bliver med denne uddannelse specialist i innovation, iværksætteri og forretningsudvikling. Top up uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship er for dig, der vil gå i dybden med kreative processer, projektledelse og iværksætteri.

Du vil på top up uddannelsen i Innovation og Entrepreneurhip lære at arbejde med forskellige forretningsmodeller og idegenerering, ligesom du vil blive skarp på finansiering af din idé. Du bliver undervist i prototyping, Go-to-market strategier, ledelse, entreprenørielle økosystemer og netværk.

På studiet vil du opleve en projektorienteret undervisningsform, som indeholder digitale læremidler, gruppearbejde og individuelle opgaver - alt sammen med fokus på din dagligdag som entreprenør og idémager. Dette forbereder dig til at skabe dine egne projekter, et liv som iværksætter samt til de forskellige jobtyper, der findes inden for innovation og forretningsudvikling i etablerede virksomheder.

Små, fine træfigurer skåret ud og færdigpakket af mennesker med handicap. Tre ambitiøse studerende på Innovation og Entrepreneurship startede virksomheden Crateit.

Top up uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship består af tre semestre med en obligatorisk fællesdel, en specialeretningsdel og en praktik- og bacheloropgavedel.

Uddannelsen er et 1½-årigt fuldtidsstudie. Det betyder, at du skal forvente fremmøde og lektioner alle hverdage. Uddannelsen forløber over tre semestre svarende til 90 ECTS-point. Hvert semester er et afgrænset og afsluttet forløb med egne prøver og eksamener.

Studiet består overvejende af temaorienterede projektarbejder, workshops og camps. Derudover er der skriftlige opgaver og diverse aktiviteter i forbindelse med undervisningen, f.eks gæsteforelæsninger og praktik - alle værktøjer klæder dig på til en fremtid med arbejde indenfor iværksætteri og innovation.

Alle temaer og workshops bygger på samarbejder med eksterne virksomheder eller cases. Det forventes derfor af dig, at du møder velforberedt og deltager aktivt i de aktiviteter, studiet tilbyder.   

En stor del af undervisningen samt undervisningsmateriale og bøger vil være på engelsk.  

1. semester

1. semester består af en obligatorisk fællesdel og et valgfag.

 • Innovative & Kreative Processer
 • Entreprenørskab & Økosystem
 • Det Entreprenante mind-set
 • Videnskabsteori og metode
 • Projekt og teamledelse
 • Forretningsmodeller.

Valgfaget på 1. semester kunne f.eks være:

 • Makerskills
 • Digital Markedsføring
 • Studietur.

Du lærer at udvikle og eksekvere forretningsmuligheder i nye og eksisterende virksomheder samt at gennemføre innovationsprocesser. Du har mulighed for at opbygge et personligt netværk og arbejde med bæredygtig udvikling af en ny eller eksisterende virksomhed, ligesom du lærer at forholde dig til sammenhængen mellem ressourcer, relationer, processer og resultater.

2. semester

2. semester består dels af obligatoriske fællesfag, dels af en specialeretningsdel i form af valgfag. Semestret indeholder følgende temaer:

 • Entreprenørskab
 • Entreprenørskab økonomi
 • Go-To-Market strategi
 • Strategi, ledelse og udvikling
 • Videnskabsteori og metode

På dette semester lærer du at udvikle og vurdere forretningsmodeller med udgangspunkt i omverdens- og markedsvilkår i relation til din egen faglige viden. Du kan udfordre eksisterende og udvikle nye, bæredygtige forretningsmodeller og kombinere både traditionelle og innovative modeller ud fra kundernes sociale, kulturelle og økonomiske interesser. Du arbejder i praksis med at planlægge og eksekvere konkrete initiativer inden for forretningsudvikling.

I den valgfri specialeretning kan du specialisere dig i den retning, du har interesse i. Du er derfor selv med til at definere, hvilke valgfag der er relevante. Et eksempel på tilbudte valgfag er:

 • Small Data
 • Social Entrepreneurship as a businessmodel
 • Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab

3. semester

På uddannelsens sidste semester fortsætter specialiseringsdelen. Her skal du afprøve dine evner i praksis gennem praktik i egen virksomhed eller hos en eksisterende innovativ virksomhed. Du skal selv finde din praktikplads.

Din praktik afsluttes med en skriftlig bachelorrapport.

Praktikperioden er din chance for at afprøve din nyerhvervede viden ’ude i den virkelige verden’. Du kan vælge at gå i praktik i en eksisterende virksomhed eller i din egen virksomhed. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse, for du har ikke bare læst en masse teorier, du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du kommer til at arbejde med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship giver dig tre spændende muligheder, alt efter hvilke valgfag du vælger. Du bliver i stand til at varetage forandringsprocesser og drive udviklingsprojekter som projektleder i en privat virksomhed eller offentlig organisation som intraprenør, arbejde som kulturel og social projektmager, eller du kan skabe din helt egen virksomhed som iværksætter.

Typiske jobtitler er:

 • Projektleder
 • Innovatør
 • Iværksætter
 • Forretningsudvikler
 • Forandringsagent
 • Kulturiværksætter
 • Social entreprenør
 • Koncept/produktudvikler
 • Founder.

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Alle erhvervsakademiuddannelser, fx:

 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Datamatiker
 • El-installatør
 • Financial controller
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • IT-teknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom
 • VVS-Installatør

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en teknisk eller merkantil erhvervsakademiuddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Fordeling af studiepladser

I Odense optager vi 54 studerende og i Vejle optager vi 30 studerende ved sommeroptaget. Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har pladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende akademiuddannelse eller tilsvarende
 • Karakter på afsluttende eksamensprojekt
 • Engelsk kompetencer
 • Motivationsansøgning (læs mere om denne nedenfor)
 • Relevant erhvervserfaring af min. 3 måneder af min. 10 timer pr. uge indenfor produktudvikling, procesudvikling start-ups og lignende.
 • Erfaring med innovation, forretningsudvikling eller iværksætteri i praktikken på akademiuddannelsen
 • Anden erhvervserfaring på min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge (evt. praktik)
 • Anden relevant uddannelse med relation til området
 • Frivilligt arbejde

Motivationsansøgningen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Dine begrundelser for, hvorfor du gerne vil arbejde med innovation og entreprenørskab
 • Hvad det er ved dette område der særligt tiltrækker dig
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til dit arbejde med innovation, forretningsudvikling eller som iværktsætter efter endt uddannelse

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at hvis du ikke består fx din afsluttende eksamen, kan du alligevel blive tilbudt en studieplads, som så er betinget af at du inden studiestart består, det du mangler at bestå på uddannelsen.

Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået din adgangsgivende uddannelse.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse via Nemstudie.dk eller ved at klikke på knappen ”Ansøg nu” øverst på denne side.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie, 7. juli.

På Nemstudie kan du følge med i behandlingen af din ansøgning om optagelse. Du kan se ansøgningens status lige fra den dag UCL modtager din ansøgning og indtil du den 7. juli evt. får tilbudt en studieplads. På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Vær opmærksom på, at de notifikationer, som UCL sender dig når der er sket noget nyt med din ansøgning, kan havne som spam i din mail. Tjek derfor jævnligt for spam eller få dit mailprogram til at acceptere notifikationerne. Du kan også altid logge på Nemstudie og tjekke din ansøgning for nye beskeder.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på:

 • Seebladsgade 1, 5000 Odense C
 • Boulevarden 25, 7100 Vejle
 

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Du er velkommen til at komme på besøg og opleve undervisningen på uddannelsen i Odense.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

Studerende for en dag kan give dig afgørende viden, før du beslutter dig for, om uddannelsen er noget for dig.

Dagen vil give dig mulighed for at:

 • Få et indtryk af studiemiljøet.
 • Opleve undervisningen på uddannelsen og fornemme det faglige niveau.
 • Snakke med studerende om uddannelsen, studiemiljøet mv.
 • Få en rundvisning på uddannelsen og bl.a. se vores studiefaciliteter.

Du bestemmer hvad du vil opleve

Du bestemmer selv, hvor langt dit besøg skal være, og hvad du gerne vil opleve.

Kontakt

Kontakt uddannelsens studievejleder og lav en aftale om et besøg.

 • Susanne Skov Nielsen
  Studievejleder
  sun@ucl.dk eller 6543 4541

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf: 6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.