Faglig ledelse bygger bro og skaber sammenhæng

Behovet for faglig ledelse trænger sig på i ældreområdet! En af de største udfordringer er at få skabt en sammenhæng, hvor borger, pårørende, medarbejdere og ledere i fællesskab giver mulighed for et trygt og værdigt liv for ældre, syge og svækkede borgere.

Dato: 01.09.2021 - Forfatter: Irmgard Birkegaard

Det personcentrerede og helhedsorienteret som 'et trygt og værdigt liv'

Medarbejdere og ledere står med ansvar for at sikre faglighed, viden og kompetencer i et sundhedsvæsen, hvor kommunerne har ansvar for flere ældre borgere med høj kompleksitet i problemer og behov.

Kerneopgaven er forandret og bevæger sig væk fra ’levering’ af sundheds- og socialfaglige ydelser til et fokus på det personcentrede og helhedsorienterede som ’et trygt og værdigt liv’. Den personcentrerede tilgang kræver, at medarbejderne er klædt på til at skabe trygge relationer og samtidig har høje kompetencer i at sikre komplekse pleje- og omsorgsbehov. Helhed kræver, at organiseringen understøtter sammenhæng, faglig refleksion og fællesskab omkring kerneopgaven.

Behovet for faglig ledelse trænger sig på i ældreområdet. Der er brug for faglige ledere, som kan bygge bro mellem ledelsesmæssige ansvar på den ene side og medarbejdernes daglige opgaver i samspillet med borgere og pårørende på den anden side. Denne brobyggerfunktion kan være med til at sikre, at faglig viden og metoder, kvalitetskrav og politiske ønsker så som værdighedspolitik, omsættes i praksis.

Behov for faglig ledelse på ældreområdet 

Kravene til faglige kompetencer øges i disse år hos alle medarbejdergrupper i kommunerne, hvor alle velfærdsområder, og især sundhedsvæsenet skal varetages borgernært. Kommunerne har ansvar for omsorg og støtte til betydeligt flere borgere med langt større kompleksitet i problemstillinger, på tværs af fysiske psykiske, mentale og sociale behov. Dette stiller store krav til kompetent faglighed, samskabt styring og inddragelse af medarbejderne i forhold til at skabe de rette rammer for at løse kerneopgaven.

Samtidig møder vi en generation af borgere og pårørende i ældreplejen, som er meget optaget af rettigheder og selvbestemmelse. Der er forventninger om at blive lyttet til, inddraget og have en høj grad af indflydelse på hverdagen. Det kræver nærvær, opmærksomhed og villighed til inddragelse både fra ledere og medarbejderes side. Det handler om at opbygge en omsorgskultur omkring det personcentrerede afsæt.

Læs mere i artiklen Den faglig ledelse på ældreområdet skal styrkes her.

Skiftet i kerneopgaven til det inddragende, det relationelle fokus og samtidig øget behov for kvalitetsstandarder i plejen, kræver en udvikling i det borgernære, som primært drives af lokal praksis, der er tættest på de ældre, svækkede og syge. Ledelsesafsættet bevæger sig mod øget nærhed til medarbejdere og praksis, og væk fra opdelte indsatser ind på samme borger. En højere grad af ”os og vi”-tænkning træder ind, og ledelse af faglige fællesskaber rykker i front. Faglig ledelse i frontlinjen indgår i samspil med leder(e) som forudsætninger i fælles tilgang på tværs af faggrupper og en fælles faglig kvalitet - både i at styrke relationer med borger, i støtte, pleje og omsorgsarbejdet samt i sikring af helhed og sammenhæng.

De faglige ledere, koordinatorer og nøglepersoners roller er vigtige i at understøtte en personcentret praksis og omsorgskultur. Der ligger en stor og praksisnær opgave i at omsætte de ”gode intentioner” til konkrete handlinger, og i at implementering opnår organisatoriske rammer for at lykkes.

Se UCL-webinaret Brobyggeren her.

Et kvalificeret tværfagligt samspil er krævende 

Ingen faggruppe, funktion eller organisatorisk søjle kan løfte opgaver, krav og ansvar alene. Borgerne har brug for, at fagligheder, organisatoriske funktioner og medarbejdere indgår i et kvalificeret tværfagligt samspil.

Til at udmønte det tværfaglige samspil har organisationer på ældreområdet brug for faglige ledere med kompetencer i at facilitere, understøtte og implementere faglig og organisatorisk udvikling. Brobyggere varetager faglig ledelse med fokus på kerneopgaven og sikrer forbindelserne mellem borgernes behov for faglig kvalitet, medarbejdernes behov for kompetencer og organisationens behov for sikker drift.

Styrk din professionalitet i arbejdet med faglig ledelse 

Diplommodulet Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde klæder dig på til faglig ledelse med fokus på, hvordan man bygger bro mellem faglighed, organisation og den daglige praksis på ældre område.

Læs mere og tilmeld dig her.

På modulet får du styrket kompetencer til at skabe kvalitet og udvikling i samspillet med borgere og pårørende. Desuden får du en indgående indsigt i konsulentrollens muligheder for at facilitere forandringer i den daglige praksis i et tæt samspil med leder og kollegaer.

Gennem modulet får du mulighed for at tilegne dig den nyeste forskningsbaserede viden, faglige teorier og kommunikative færdigheder i forhold til at varetage rollen som faglig leder. Dette er brugbart i det daglige arbejde med at skabe faglig refleksion, læring, udvikling og sammenhæng i organisationen. Desuden får du styrket udsyn på det tværsektorielle samarbejde.

På modulet indgår en række konsulentfaglige metoder og værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde i at omsætte og forankre værdier, mål og strategier i daglig praksis. Du lærer at:

  • styrke kommunikationen og samspillet med borgere og pårørende
  • formidle viden struktureret og forståeligt i både skriftlig og mundtlig form
  • designe, iværksætte, lede og forankre udviklingsprojekter i din organisation
  • reflektere over egen læring og personlig udvikling med henblik på at styrke din professionalitet i arbejdet med faglig ledelse og konsulentrollen.

Skræddersyet kompetenceudvikling i din organisation

Faglig ledelse indgår i diplommodulet som beskrevet og udbydes offentligt med deltagelse på tværs af kommuner og lokale organisationer. Modulet kan også skræddersyes til den enkelte kommunes organisation inden for social- og sundhed i et lokalt og tilpasset forløb med afsæt i jeres strategier, mål og kompetenceønsker.

Fokus på faglig ledelse kan ligeledes leveres som temadag i jeres organisation eller temaeftermiddage i lokale enheder. Kontakt Irmgard Birkegaard på irbi@ucl.dk eller tlf. 60 89 67 40.

Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent