Nøglepersons-uddannelse på demensområdet

Akademimodul

Formålet med uddannelsen er, at du som social- og sundhedsassistent udvikler dine faglige kompetencer til at agere som nøgleperson i din organisation og bidrage til at skabe borgerrettede indsatser, der fremmer trivsel, værdighed og livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende.

Datoer og tilmeld

Formål

Uddannelsen kan bidrage til, at man som nøgleperson kan:

 • Skabe plads til faglige og etiske refleksioner, der understøtter udviklingen af en helhedsorienteret praksis på demensområdet.
 • Skabe en sammenhængende organisation, der fremmer medarbejdernes faglighed, trivsel og arbejdsglæde.
 • Fremme en systematisk brug af viden om demens og faglige metoder i det daglige arbejde.
 • Styrke den anerkendende tilgang i mødet med borgerne og deres pårørende.
 • Styrke sine kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer.

Kompetenceløft

Uddannelsen giver nøglepersonen kompetencer til at:

 • Være bindeled mellem kolleger, pårørende og borger i planlægning og varetagelse af konkrete indsatser til fremme af trivsel og værdighed.
 • Understøtte systematik og kontinuitet i borgerforløb og derved fremme borgers og pårørendes oplevelse af sammenhæng i indsatser.
 • Medvirke i udvikling, organisering og varetagelse af beboerkonferencer, indflytningssamtaler mv.
 • Tilrettelægge og understøtte sammenhængende og rehabiliterende indsatser hos mennesker med demens.
 • Være ressourceperson på demensområdet i egen praksis og udgøre et bindeled mellem demenskonsulent/koordinator og den daglige praksis.
 • Understøtte tidlig opsporing ift. mennesker med demens.
 • Fungere som vejleder og sparringspartner for kolleger og andre samarbejdspartnere.
 • Facilitere faglige refleksion over praksis samt fremme evaluerings- og læreprocesser sammen med kollegaerne.

Målgruppen

Social- og sundhedsassistenter, - hjælpere mv i ældreplejen er målgruppen. Det gælder medarbejdere på plejehjem, aktivitetscentre og i hjemmeplejen mv. Nøglepersonsuddannelsen bygger ovenpå stærke demensfaglige forudsætninger, hvorfor det forventes at deltagerne har basisviden tilegnet fra fx relevante AMU uddannelser, interne kurser mv samt stærke praksiserfaringer på området.

Kompetenceløftet tjener endvidere som et selvstændigt karrierespor for social- og sundhedsassistenter og kan derved understøtte denne gruppes position, rekruttering og fastholdelse.

Indhold

Indholdet i undervisningen er centreret omkring følgende temaer:

 • Den nyeste demensfaglige viden, personcentreret omsorg, samarbejde med pårørende mv.
 • Viden om hvordan man kan agere som intern konsulent i sin egen organisation.
 • Metoder og værktøjer til mødeledelse, deltagelse i indflytningssamtaler, afholdelse af beboerkonferencer, kommunikation og formidling mv.
 • Metoder og værktøjer til vejledning og coaching af kollegaer ift. at skabe læring og udvikling.
 • Rollen som ressourceperson i forhold til planlægning, varetagelse og udvikling af den daglige praksis i samspil med sin faglige leder.

Støtte fra Kompetencefond:

For at kunne få tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond skal du være kommunalt ansat. Du skal være omfattet af en overenskomst mellem KL og en af de faglige organisationer, der er med i aftalen eller tilsvarende faglig organisation, der har indgået overenskomsten.

Retningslinjer for Den Kommunale Kompetencefond

Modulet berettiger ligeledes til støtte fra Den Regionale Kompetencefond. Fonden yder op til kr. 30.000 pr. ansøger.

Retningslinjer for Den Regionale Kompetencefond

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb