Nøglepersons-uddannelse på demensområdet

Akademimodul

Formålet med uddannelsen er, at du som social- og sundhedsassistent udvikler dine faglige kompetencer til at agere som nøgleperson i din organisation og bidrage til at skabe borgerrettede indsatser, der fremmer trivsel, værdighed og livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende.

Tilmeld

Formål

Uddannelsen kan bidrage til, at man som nøgleperson kan:

 • Skabe plads til faglige og etiske refleksioner, der understøtter udviklingen af en helhedsorienteret praksis på demensområdet.
 • Skabe en sammenhængende organisation, der fremmer medarbejdernes faglighed, trivsel og arbejdsglæde.
 • Fremme en systematisk brug af viden om demens og faglige metoder i det daglige arbejde.
 • Styrke den anerkendende tilgang i mødet med borgerne og deres pårørende.
 • Styrke sine kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer.

Kompetenceløft

Uddannelsen giver nøglepersonen kompetencer til at:

 • Være bindeled mellem kolleger, pårørende og borger i planlægning og varetagelse af konkrete indsatser til fremme af trivsel og værdighed.
 • Understøtte systematik og kontinuitet i borgerforløb og derved fremme borgers og pårørendes oplevelse af sammenhæng i indsatser.
 • Medvirke i udvikling, organisering og varetagelse af beboerkonferencer, indflytningssamtaler mv.
 • Tilrettelægge og understøtte sammenhængende og rehabiliterende indsatser hos mennesker med demens.
 • Være ressourceperson på demensområdet i egen praksis og udgøre et bindeled mellem demenskonsulent/koordinator og den daglige praksis.
 • Understøtte tidlig opsporing ift. mennesker med demens.
 • Fungere som vejleder og sparringspartner for kolleger og andre samarbejdspartnere.
 • Facilitere faglige refleksion over praksis samt fremme evaluerings- og læreprocesser sammen med kollegaerne.

Målgruppen

Social- og sundhedsassistenter i ældreplejen er målgruppen. Det gælder assistenter på plejehjem, aktivitetscentre og i hjemmeplejen mv. Nøglepersonsuddannelsen bygger oven på stærke demensfaglige forudsætninger, hvorfor det forventes, at deltagerne har tilegnet sig basisviden inden for demens svarende til følgende AMU uddannelser: Personer med demens – sygdomskendskab, Det meningsfulde liv – mennesker med demens, Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens/Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens.

Kompetenceløftet tjener endvidere som et selvstændigt karrierespor for social- og sundhedsassistenter og kan derved understøtte denne gruppes position, rekruttering og fastholdelse.

Indhold

Indholdet i undervisningen er centreret omkring følgende temaer:

 • Den nyeste demensfaglige viden, personcentreret omsorg, samarbejde med pårørende mv.
 • Viden om hvordan man kan agere som intern konsulent i sin egen organisation.
 • Metoder og værktøjer til mødeledelse, deltagelse i indflytningssamtaler, afholdelse af beboerkonferencer, kommunikation og formidling mv.
 • Metoder og værktøjer til vejledning og coaching af kollegaer ift. at skabe læring og udvikling.
 • Rollen som ressourceperson i forhold til planlægning, varetagelse og udvikling af den daglige praksis i samspil med sin faglige leder.

Praktiske forhold

Nøglepersonuddannelsen tilrettelægges som kombination af undervisning med fremmøde og læreprocesser i egen praksis. Uddannelsens mødedage:

 • Kick off-møde 2/3 kl. 14.00 - 15.00
 • Undervisningsdage: 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 20/4, 27/4 og 4/5. Alle dage kl. 9.00 – 14.00
 • Opgaveaflevering 18/5 kl 12.00
 • Eksamen: 23. og evt. 24/5

Der tilrettelægges læreprocesser integreret i egen praksis svarende til ca. 1 dag om ugen plus forberedelse mv.

Undervisningen gennemføres på UCL, Niels Bohrs Allé 1 5320 Odense.

Uddannelsen kan også rekvireres til gennemførelse på arbejdspladser og kommuner.

Økonomi

Deltagerbetalingen er kr. 11.600.

Støtte fra Kompetencefond:

Modulet berettiger medlemmer af FOA mfl. til støtte fra Den Kommunale Kompetencefond. Fonden dækker 80% af deltagerprisen. Se retningslinjer her: https://denkommunalekompetencefond.dk/

Modulet berettiger ligeledes til støtte fra Den Regionale Kompetencefond. Fonden yder op til kr. 30.000 pr. ansøger. Se retningslinjer her: https://www.denregionalekompetencefond.dk/

SVU dækning på uddannelsesdage

Modulet er tilrettelagt så der kan søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) jf gældende regler. Derved sikres SVU dækning på ca. 16 lærings-/uddannelsesdage.

Se SVU retningslinjer her: https://www.svu.dk/

Ved spørgsmål kan SVU koordinator Maj-Britt Lau kontaktes på mail: mala4@ucl.dk eller på

telefon: 6318 4021

Spørgsmål til modulet mv:

Kontakt Kim Koldby Mail: kiko@ucl.dk eller telefon 2139 0540

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb