Dagtilbud

Dagtilbudsområdet er under forandring – er I klar?

Pædagogiske læringsmiljøer, børneperspektiv, leg, dannelse samt en meningsfuld evalueringskultur er nogle af de tematikker, der er helt centrale i arbejdet med og omkring børnene.

Det er helt centralt at ledere og medarbejdere er klædt på til at løfte opgaven med at styrke den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. En opgave, der er pålagt jer, som følge af den politiske aftale ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. UCL kan understøtte en succesfuld implementering – i tæt samarbejde med jer og tilpasset jeres forhold.

Pædagogiske læringsmiljøer, børneperspektiv, leg, dannelse samt en meningsfuld evalueringskultur er nogle af de tematikker, der er helt centrale i arbejdet med og omkring børnene.

Vi skræddersyr jeres kommende kompetenceudviklingsløft på dagtilbudsområdet ud fra mange parametre eksempelvis:

Hvad skal kompetenceløftet sætte i fokus?

 • Et af de nye læreplanstemaer?
 • Meningsfuld evaluering og dokumentation?
 • Relationskompetencer?

Hvordan skal kompetenceløftet tilrettelægges?       

 • Splitforløb?
 • Fyraftensmøde?
 • Løbende sparring i egen praksis?

Hvilke opgaver skal deltagerne beskæftige sig med?

 • Caseopgaver knyttet til egen praksis?
 • Litteraturstudie?
 • Formidling til kollegaer fra egen praksis?

Jeres ønsker kobler vi med vores viden om det aktuelle emne samt vores viden om virkningsfuld praksis, forankring og implementering.

Denne kobling skaber et kompetenceudviklingsforløb bundet op på den nyeste viden med en tæt kobling til jeres praksis – det har vi erfaring for skaber robuste læringsresultater, der kan ses i praksis.

Uddannelser og kurser

Diplomuddannelser


Andre tiltag

UCL og BUPL Fyn samarbejder om styrket legefaglighed i dagtilbud. 
Læs mere her 

Kirsten Kamstrup, uddannelsesfaglig konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af dagtilbudområdet

Eksempler på forløb til institutioner

De første 1.000 dage er afgørende for, hvordan et barns liv former sig. Det er her, at grundlæggende kognitive, sociale og adfærdsmæssige kompetencer udvikles. Det er også her, at udsathed slår igennem. Der kan f.eks. være helt op til to års forskel i børns sociale, sproglige og tidlige matematiske kompetencer allerede i 3-årsalderen. En forskel som følger dem hele livet, hvis ikke de bliver mødt med den rette faglige indsigt og viden.

Læs mere om tilbuddet her

I Faaborg-Midtfyn Kommune har forberedelserne til den ny dagtilbudslov høj prioritet. Ledelsen taler samtidig åbent om de krav og det mod, der kræves, når samtlige medarbejdere bevæger sig ud i en ny lærerproces

Overalt i landet er kommunerne travlt optaget af at få den nye dagtilbudslov og de nye pædagogiske lærerplaner gjort til virkelighed.

Alene på Fyn har 11 kommuner og 2.000 pædagoger, ledere og forvaltningsfolk fra dagtilbudsområdet meldt sig til kompetenceudvikling hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Faaborg-Midtfyn Kommune er en af dem.

- Vi har allerede et tæt samarbejde med UCL om to forberedende forløb – både for vores ledelse i forvaltningen og her og nu med fire fyraftensmøder for samtlige medarbejdere i vores dagtilbud. Dermed får vi en rød tråd i forhold til næste skridt i vores kompetenceudvikling, siger Hanne Esther Kristensen, Almen Pædagogiks Konsulent, Opvækst & Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Nu er det tid til fyrtårnene

Til januar er 40 faglige ledere og 140 faglige fyrtårne fra kommunale, selvejende og private dagtilbud i den midtfynske kommune klar til at tage fat på et tre-dages læringsforløb. Kommunen har således valgt to af de i alt syv kompetenceudviklingsforløb, som er udbudt på landsdækkende plan.

- Vi tror på, at en grundig forberedelse, skaber det bedste resultat. Når vores faglige ledere og fyrtårne går i gang med kompetenceudviklingen, så vil både vores øverste ledelse og samtlige medarbejdere have en fortrolighed med den nye tænkning, siger Hanne Esther Kristensen og sætter ord på ambitionerne:

- Vores håb er et samstemt pædagogisk grundlag. Vi skal blive stærke i vores pædagogiske tænkning og refleksion. Og fundamentet af viden skal gøre, at vi bliver dygtige til at få læringen til at leve i praksis.

Men udviklingen kræver mod

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der åbenhed om, at den omfattende kompetenceudvikling, hvor man vil forankre en helt ny kultur, stiller krav til den enkelte. Derfor er der også brug for tillid i organisationen.

- Når vi alle skal lære nyt, er vi ude på dybt vand. Her er det vigtigt, at vi som ledelse og forvaltning også er klar med redningskranse undervejs. Det er sårbart at være i læreprocesser, og det kræver mod at prøve nyt. Vi har givet hinanden håndslag på, at  ’fejlmodighed’ er en dyd, siger Hanne Esther Kristensen.

Tre-dages læringsforløbet i Faaborg-Midtfyn Kommune er bygget op med længere perioder mellem kursusdagene til såkaldte prøvehandlinger. Her får de faglige ledere og fyrtårne mulighed for at afprøve den nye viden i praksis undervejs.

Fakta: Om den landsdækkende kompetenceudvikling

Som led i dagtilbudsloven og indførelsen af nye pædagogiske læringsplaner har landets kommuner mulighed for at søge puljemidler til kompetenceudvikling af medarbejdere inden for dagtilbudsområdet. Det gælder både dagplejere, faglige fyrtårne, faglige ledere og medarbejdere i forvaltningen. Kommunerne kan vælge mellem syv forskellige kompetenceudviklingsforløb med alt lige fra 1-3 læringsdage til længere diplommoduler.

Vis brochure 

 

 

Kirsten Kamstrup, uddannelsesfaglig konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af dagtilbudområdet

Sprog tilegnes og udvikles i samspil. UCL kan støtte institutionens arbejde med sprog og sprogindsatser i kompetenceudvikling, som designes til institutionen.

Støtte til arbejde med sprogindsatser i institutionen

UCL kan støtte det pædagogiske arbejde med sprogindsatser funderet på viden om et- og tosprogede børns sprogtilegnelse. I tæt samarbejde med jer kan UCL skræddersy et forløb, som kvalificerer jeres arbejde med at understøtte børns sproglige udvikling.

Institionen kan arbejde med understøttende sprogstrategier, og et udviklingsforløb kan rette fokus mod den voksne som sproglig rollemodel og introducere til teknikker til god interaktion med børn.

I et skræddersyet forløb kan vi arbejde med Socialministeriets sprogvurderingsmateriale, og I får sat fokus på børn med forsinket sprogudvikling. Samarbejde med og vejledning af forældre kan integreres i alle emner.

Kompetencer i skræddersyede forløb om børns sprog

Det kan I få ud af et skræddersyet forløb om børns sprog

 • færdigheder i at anvende understøttende sprogstrategier
 • færdigheder i at anvende de tre metoder: Samtaler i hverdagen, Dialogisk læsning og Struktureret tematisk sprogarbejde
 • kendskab til Socialministeriets sprogvurderingsmateriale
 • refleksion over jeres praksis
 • udvikling af sprogligt miljø til gavn for alle børn
 • kompetencer til at vejlede forældre om børns sproglige udvikling.

UCL Videreuddannelsen kan tilbyde konsulentbistand til

 • kommunalt arbejde med mål for sprogarbejde
 • udviklingsplaner og pædagogiske lære- og sprogplaner i institutioner
 • dagligt arbejde med pædagogiske metoder.

Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.

Pædagogiske ledere skal håndtere de rammer, som lovgivning og myndigheder sætter for institutioner. Og deres ledelse skal understøtte medarbejdernes pædagogiske udvikling. UCL kan hjælpe jer.

Krævende ledelsesopgaver

Dag- og døgninstitutioner skal håndtere mange ledelsesmæssige udfordringer, for lederne

 • har ansvar for institutionen og konstruktivt samspil med personalet
 • skal støtte personalet i at udvikle og dokumentere de metoder, I bruger i hverdagen på institutionen
 • skal understøtte personalets faglige udvikling
 • skal sørge for kvalitet i alle institutionens aktiviteter
 • skal implementere nye love, ny politik og ny lokale strategier for det pædagogiske arbejde
 • skal samarbejde med brugere og forvaltning.

UCL kan støtte kompetence- og metodeudvikling hos jer

I et skræddersyet forløb kan UCL støtte jeres ledelsesarbejde ved at sætte kurs mod de mål, I har sat på arbejdspladsen. På den måde kan et udviklingsforløb støtte pædagogisk ledelse personligt og organisatorisk.

Et skræddersyet udviklingsforløb kan indholde

 • særligt tilrettelagte kurser, personaledage og kompetencegivende diplomuddannelse
 • systematisk udvikling og evaluering af jeres pædagogiske ledelsesarbejde med støtte fra konsulent
 • supervision til ledelsesopgaver.

Konflikter og udfordringer i hverdagen i institutioner? Supervision fremmer professionelt og personligt overskud. UCL kan hjælpe jer.

Professionelle og menneskelige ressourcer

Supervision kan bruges som et reflekterende blik på din egen praksis og et reflekterende blik på det, der opstår i arbejdet med børn.

Vi har os selv med på arbejde og bruger vores professionelle og menneskelige ressourcer i den pædagogiske praksis. Supervision kan bruges i konflikter og udfordringer, hvor der kan opstår tvivl eller uenigheder, som kan være svære at håndtere.

Supervision hjælper med at finde tilbage til balancen i det pædagogiske arbejde gennem en struktureret måde at samtale og reflektere over muligheder og begrænsninger i praksis, for at forstå de pædagogiske dilemmaer, som kan opstå.

Supervision som fagligt redskab

Supervision er ikke kun nyttigt i (svære) pædagogiske dilemmaer, men også som redskab til faglig fordybelse i det daglige arbejde med praksis og udvikling af denne og udvikling af læringsmiljøer.

Supervision i institutioner kan handle om børn, samarbejde med forældre, samarbejde i team eller implementering af nye strategier eller metoder, hvor faglige drøftelser gavner børns udvikling og læring.

UCL tilbyder supervisionsforløb der højner det pædagogiske arbejde, og trivsel blandt medarbejdere gennem fælles fokus, med mulighed for at udnytte hinandens ressourcer bedst muligt.

Pia Bælum Christensen, konsulent Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi

Stigningen i antallet af flygtninge udfordrer kommuner og dagtilbud. Lad UCL støtte jeres indsats for børn med flygtningebaggrund med skræddersyede forløb i interkulturel pædagogik.

Støtte til flygtningebørn og deres familier

De danske dagtilbud modtager et stigende antal børn, som ikke behersker det danske sprog. Børn som har oplevet krig, sult og flugt. Børn som først nu skal til at afkode danske normer og kultur.

Der er behov for en særlig indsats, hvis disse børn skal sikres en optimal start og god integration.

Skræddersyede forløb til kommuner og daginstitution

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan skræddersy uddannelses- og udviklingsforløb til dagtilbud og kommuner, som tager afsæt i flygtningefamiliernes ressourcer og potentielle udfordringer og giver pædagoger kompetencer til at skabe de bedste indsatser for nyankomne børn.

Sammen med jer laver UCL en behovsafklaring og planlægger det videre forløb. Udviklingsforløb kan tilrettelægges som

 • fyraftensmøder
 • pædagogiske dage
 • kursusdage
 • kompetencegivende diplommoduler
 • udviklingsarbejde med konsulentstøtte
 • faglig sparring i forhold til særlige udfordringer.

En bred vifte af muligheder

UCL’s konsulenter står klar til at sammensætte forløb ud fra jeres ønsker og behov. De kan fx indeholde

 • inklusion/eksklusion og anerkendelse
 • forældre som ressource i pædagogisk praksis
 • interkulturel kommunikation og pædagogik
 • andetsprogspædagogik
 • andetsprogstilegnelse
 • biliteracy – at arbejde med skrift på flere sprog i dagtilbud
 • STROF modellen (Struktur, Tid til tale, Ritualer, Organiseret leg, Forældresamarbejde)
 • håndtering af stress og traumer.

Skræddersyet kompetenceudvikling hos jer?

Kontakt gerne UCL Videreuddannelsen for nærmere drøftelser af jeres ideer, ønsker og muligheder.

Kirsten Kamstrup, Konsulent, Videreuddannelsen, kika@ucl.dk, 23 63 82 67.

Kirsten Kamstrup, uddannelsesfaglig konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af dagtilbudområdet

UCL tilbyder kompetenceudvikling i dagtilbud baseret på VIDA, som er et stort forskningsprojekt om at kvalificere det pædagogiske arbejde med udsatte børn.

Kvalificerende forløb for pædagoger i dagtilbud

Vidensbaseret Indsats over for udsatte børn i Dagtilbud (VIDA) giver dagtilbud unikke muligheder for at styrke alle børns udvikling fra en tidlig alder og undgå at børn kommer i udsatte positioner.

UCL tilbyder forløb, som kvalificerer det pædagogiske arbejde ud fra VIDAs grundprincipper, hvilket styrker alle børns og voksnes handlekompetencer, fremmer resiliens i den enkelte og i børnegruppen og bryder med negativ social arv, ulige vilkår og marginalisering.

VIDA bygger på tre bærende principper

VIDA programmet bygger på tre bærende principper: Ressourcesyn (orientering), aktiv læring og organisatorisk læring. Helt konkret arbejder deltagere med

 • inklusion, resiliens og udsathed
 • handlekompetencebegrebet; sociale handlekompetencer og læringshandlekompetencer
 • forældreinddragelse
 • organisering af det pædagogiske arbejde
 • facilitering af udviklingsarbejdet.

VIDA giver gevinster for alle medarbejdere

VIDA er oprindeligt et forskningsprojekt som er bestilt og betalt af Socialministeriet og udviklet af forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitet og University College sektoren. Det er gennemført i syv kommuner siden 2012.

Forskning viser en lang række positive effekter af VIDA:

 • Positive effekter på alle børns udvikling og trivsel
 • Adfærdsproblemer reduceres gennem arbejdet med VIDA
 • Positiv forskel i arbejdet med målrettet og systematisk pædagogisk praksis
 • Særligt positive effekter for børn med anden etnisk baggrund.
 • Særligt positive effekter for børn fra lavindkomstfamilier.

VIDA giver positive gevinster for alle børn og medarbejdere i deltagende dagtilbud, da forløbet retter sig mod både organisering af det pædagogiske arbejde, evaluering af indsatser og mødestruktur og dermed optimerer eksisterende arbejdsgange.

Arbejdet med handlekompetencer i VIDA-programmet involverer alle børn og alle medarbejdere og omfatter derfor fælles kompetenceudvikling i institutionen.

Indhold og muligheder i et VIDA-program

Forløbet er bygget op om vekselvirkning mellem praksis og undervisning i teori og forskningsresultater på området:

 • Afdækning af alle børns og voksnes handlekompetenceprofiler i egen institution (med IT-VIDA-refleksionsværktøj)
 • Gennemførsel af lokale eksperimenter i praksis
 • Arbejde med facilitering og ledelse af udviklingsprojekter med afsæt i praksis og ud fra VIDAs tre principper
 • Samarbejde med kommunale konsulenter.

Deltagere kan via forløbet kvalificere sig til at tage eksamen på PD-modul pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS).

Deltagere og undervisning i et VIDA-program

VIDA-programmet strækker sig normalt over en 2 års periode.

I denne periode deltager henholdsvis institutionslederen og minimum 1 pædagog pr. institution i undervisningsdage og efterfølgende faciliteret refleksionsarbejde. Forud for undervisningen kan der med fordel bruges tid på forberedende læsning.

Arbejdet med institutionskompetenceprofiler tager ca. 30 min at udfylde pr. barn/medarbejder og gøres 2 gange i forløbet. Til formålet anvendes et IT- refleksionsværktøj udviklet i samarbejde mellem forskere og Rambøll. Dette refleksionsværktøj tilkøbes hos Rambøll.

Udførsel af lokale eksperimenter planlægges dels på undervisningsdage dels på personalemøder og udføres i den daglige pædagogiske praksis. Det er således hensigten at VIDA programmet implementeres som en arbejdsmetode til at forbedre den pædagogiske praksis for alle børn.

Karen Stougaard, konsulent Arbejder bl.a. med specialpædagogik og psykologi

Nu har du en unik mulighed for at deltage i et kombineret forsknings- og kompetenceudviklingsforløb med fokus på leg, kreativitet og læring, når vi sammen med LEGO Fonden giver 50 pædagoger fra dagtilbud mulighed for at deltage gratis* på diplommodulet Leg, kreativitet og læring.

Læs mere om tilbuddet her