Automation og drift

Akademiuddannelse

Drømmer du om en fremtid, hvor du kan arbejde med udvikling og drift af automatiserede anlæg? Så skal du tage denne akademiuddannelse i Automation og drift. 

Som du sikkert allerede ved, så får automation større og større betydning i vores hverdag. Det gælder for eksempel på energiområdet, i velfærdssektoren, inden for offshore og i den industrielle produktion. 

Med en akademiuddannelse i Automation og drift står du stærkt til at varetage jobfunktioner inden for automation og drift – både nationalt og internationalt. Uddannelsen i Automation og drift tager udgangspunkt i at kvalificere dig til at kunne deltage i udvikling og drift af automatiske anlæg i industrielle produktioner eller i virksomheder inden for offshore olie og gas.

Efter endt uddannelse kan du:

  • bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller i virksomhederne
  • stå i spidsen for den praktiske installation herunder opstilling, indkøring, optimering og drift af automatiske eller offshoreanlæg i produktionstekniske miljøer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig bl.a. til elektrikere, elektronikmekanikere, procesoperatører, automatikteknikere eller til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med automationsrelaterede opgaver som for eksempel planlægning af udviklingsopgaver, modellering, automatiseringsarkitektur mv.

Det forudsættes, at du har grundlæggende kompetencer inden for PLC, der som minimum svarer til, at du:

  • har viden om PLC’ens anvendelsesområde
  • kan beskrive PLC’ens funktioner og opbygning ved hjælp af PLC’ens blokdiagram
  • kan programmere logiske grundkoblinger, timer- og tællerfunktioner i en PLC, herunder gemme, hente og arkivere PLC-programmer korrekt
  • kan montere og idriftsætte en mindre PLC-styring

Indhold og niveau

Uddannelsen er bygget op af to obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. De obligatoriske moduler omfatter 20 ECTS-point.

Den studerende skal herudover som minimum have valgfrie moduler svarende til 30 ECTS-point, heraf valgfrie moduler uden for fagområdet kan udgøre maksimalt 10 ECTS-point. Afgangsprojektet tæller 10 ECTS-point.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)


Afgangsprojekt (10 ECTS)

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.

Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. Derudover kan du have et løntab på undervisningsdagene.

Tilskudsmuligheder

Kompetencefonde:

Her kan du ofte søge tilskud fra den kompetencefond som er aftalt i din overenskomst. Tal evt. med din tillidsrepræsentant eller tag kontakt til din fagforening.

Tilskuddet dækker for det meste både deltagerbetaling og løntab. Søger du en kompetencefond om tilskud skal du også søge de statslige tilskud som er Omstillingsfond og SVU.

Omstillingsfond:

Du kan få op til 10.000 kr. om året til fag fra akademiuddannelserne fra Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er lønansat (ikke selvstændige)

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU:

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. 

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om hvordan du søger SVU på www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning.

Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

De forskellige tilskudsmuligheder kan godt være lidt udfordrende at få søgt og de skal alle søges i god tid inden start.

Kontakt derfor vejleder Hans Kjær Jørgensen for flere informationer eller aftale om personlig vejledning. 

Tlf. +45 2496 9358 eller hkj@ucl.dk

 

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder