Evalueringer og Nøgletal

Udvid dit kendskab til UCLs kvalitetsarbejde gennem centrale nøgletal og evalueringer

Kvalitetssikring af uddannelser

Som en del af vores arbejde med at kvalitetssikre alle vores uddannelser gør vi vores ypperste for at leve op til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Loven foreskriver at vi som institution skal formidle følgende på en lettilgængelig måde:

 1. Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læserplaner m.v.
 2. Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder.
 3. Skolens eller institutionens karaktergivning m.v. jf. stk. 2
 4. Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse.
 5. Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket.
 6. Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens undervisning

Ovenstående oplysninger m.v. fremgår af nedenstående oversigt over informationer. Oversigten er udarbejdet for at øge informationernes tilgængelighed samt gøre det lettere at sammenligne på tværs af uddannelsesinstitutioner.  

Tal og evalueringer

På de enkelte uddannelsers hjemmesider forefindes informationer vedrørende uddannelsens mål, fagudbud, læseplaner og deres pædagogiske praksis.

Afdeling for Kvalitet og Analyse samler hoved- og nøgletal i et dokument, som der har til hensigt at give et overblik inden for følgende tematikker: uddannelse, ressourcer, økonomi–nøgletal, trivsel og relevans af uddannelse.

Det indikatorbaserede tilsyn med nøgletal

Uddannelses- og forskningsministeriet monitorerer årligt de videregående uddannelsesinstitutioner, som et led i tilsynsforpligtelsen. En del af dette tilsyn indgår nøgletal fra det indikatorbaserede tilsyn, hvor styrelsen følger institutionens kerneaktiviteter i henhold til:

 • Tilgang
 • Frafald på første studieår
 • Overskridelse af normeret studietid
 • Ledighed
 • Timetal
 • Ph.d.-uddannelse
 • Forskning

Nøgletallene fra det indikatorbaserede tilsyn gør at UCL lever op til kravene i Lov om gennemsigtighed og åbenhed ift. til fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse.

UddannelsesZOOM

UddannelsesZOOM er et redskab som er den del UddannelsesGuiden og kan bruges til at sammenligne informationer om både erhvervs- og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre. Igennem UddannelsesZOOM formidles data om kvaliteten i uddannelserne, samt relevans i relation til jobmuligheder i arbejdsmarkedet.

Input fra dimittender er en vigtig kilde ift. til at kunne videreudvikle uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet.

Den viden som dimittenderne har fået på deres vej ind på arbejdsmarkedet ønsker vi at opsamle og bruge i vores konstante udvikling af vores uddannelser. For at sikre en løbende systematisk indsamling er vi fra 2020 gået over til at bruge Uddannelses- og Forskningsministeriets nationale dimittendundersøgelse.

Dimittendundersøgelsen gennemføres hvert andet år.

Der stilles lovkrav om at gennemføres en undervisningsmiljøvurdering (UMV), der afdækker det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø hvert tredje år. Formålet at sikre kvaliteten i uddannelsernes undervisningsmiljø.

Der er endnu ikke gennemført en undervisningsmiljøvurdering på den fusionerede institution, men den gennemføres ifm. den nationale kvalitetsmåling – Læringsbarometer i 2020.

UCL er hvert andet år med i den nationale kvalitetsmåling – Læringsbarometer. I undersøgelsen indgår der spørgsmål som belyser de studerendes oplevelser med undervisningen, det faglige og sociale miljø m.v. Resultaterne herfra bruges til løbende at udvikle kvaliteten af UCLs uddannelser. 

Der indgår følgende elementer i Læringsbarometer:

 • LEARN, hvor der spørges ind til de studerendes tilgang til læring og de studerendes oplevelser af undervisnings- og læringsmiljø.
 • Praksis og forskning, hvor der spørges til de studerendes oplevelse af, hvordan forskning og praksis inddrages i undervisningen.
 • Undervisningsmiljø, der skal kortlægge det æstetiske, fysiske og psykiske undervisningsmiljø, som institutionerne er forpligtiget til jf. undervisningsmiljøloven.
 • UddannelsesZoom, der er et digitalt sammenligningsværkstøj, som spørger til fordelingen af typer af studieaktiviteter på studiet, de studerendes oplevelser af det faglige og sociale studie-miljø, underviserne og undervisningen, studieintensiteten mm.

For at få udleveret resultater fra en given uddannelse kan en rapport rekvireres ved at skrive til kvalitet@ucl.dk