Friluftsvejlederuddannelsen

Akademiuddannelse

Brænder du for friluftsliv, og drømmer du om et arbejdsliv med naturen som arbejdsplads, er Friluftsvejlederuddannelsen noget for dig  

Du bliver klædt på til professionelt arbejde med friluftslivsaktiviteter i både teori og praksis, mens du udvikler kompetencer inden for udelivets pædagogik og didaktik.  

Oplev friluftslivets udfordringer og fællesskaber

Fagligt indhold 

På Friluftsvejlederuddannelsen får du de grundlæggende kompetencer og kvalifikationer til at arbejde med friluftsliv. Du toner uddannelsen efter dine interesser eller faglig profession, og fordyber dig i udvalgte kompetenceområder inden for friluftsliv eksempelvis havkajak, vinterfjeld, bushcraft og udeskole. 

Du kommer bl.a. til at arbejde med  

  • Planlægning, gennemførsel og udvikling af friluftsvejledning gennem forskellige friluftsaktiviteter 
  • Pædagogik og didaktik  
  • Håndtering af sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands  
  • Ledelse, teamudvikling og arbejdsprocesser gennem friluftsliv

Uddannelsens forskellige arbejdsformer, opgaver og metoder tilrettelægges, så de tilgodeser og udvikler dine styrker og forudsætninger. 

Udbytte  

Du styrker din viden om friluftslivets traditioner, kulturer og værdier i dansk og internationalt perspektiv, og opbygger viden om naturkendskab.  

Du udvikler praktiske færdigheden og viden inden for friluftslivets aktiviteter, pædagogik, didaktik i relation til din faglige profession.  

Fag

På Friluftsvejlederuddannelsen har du tre obligatoriske fag.

Indhold og niveau 

Friluftsvejlederuddannelsen har et omfang på 60 ECTS, og består af tre obligatoriske moduler, en række valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemførest på deltid over højest seks år. Uddannelsen tages ofte over tre år med et fagmodul pr. semester. 

Ansøgere skal endvidere kunne vandre 10 km med rygsæk og svømme 400 m.

Fag

Obligatoriske moduler:

Valgfrie moduler:

Afgangsprojekt:

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Vigtigt for dig som gerne vil ansøge:

Ansøgere skal endvidere kunne vandre 10 km med rygsæk og svømme 400 m.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.

Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. Derudover kan du have et løntab på undervisningsdagene.

Tilskudsmuligheder

Kompetencefonde:

Her kan du ofte søge tilskud fra den kompetencefond som er aftalt i din overenskomst. Tal evt. med din tillidsrepræsentant eller tag kontakt til din fagforening.

Tilskuddet dækker for det meste både deltagerbetaling og løntab. Søger du en kompetencefond om tilskud skal du også søge de statslige tilskud som er Omstillingsfond og SVU.

Omstillingsfond:

Du kan få op til 10.000 kr. om året til fag fra akademiuddannelserne fra Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er lønansat (ikke selvstændige)

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU:

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. 

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om hvordan du søger SVU på www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning.

Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

De forskellige tilskudsmuligheder kan godt være lidt udfordrende at få søgt og de skal alle søges i god tid inden start.

Kontakt derfor vejleder Camilla Andersen for flere informationer eller aftale om personlig vejledning. 

Tlf. +45 2137 2130 eller på mail caan@ucl.dk.

UCL tegner ikke forsikringer for dig som studerende; hverken ansvarsforsikring, skadesforsikring, ulykkesforsikring, rejseforsikring el.lign.

Som studerende på Friluftsvejlederuddannelsen opfordres du derfor til at tegne en ansvars- og ulykkesforsikring, som gælder under hele studieforløbet for at sikre økonomisk dækning i forbindelse med hændelser, du kan komme ud for, hvad enten der er tale om erstatningsansvar, skader eller ulykker m.v.