Bygningskonstruktør

Professionsbachelor

Som bygningskonstruktør er du bindeleddet mellem tanke og handling i det succesfulde byggeprojekt.

Få værktøjerne til at lede et vellykket byggeprojekt

Uddannelsen til bygningskonstruktør varer 3½ år, hvor du får værktøjerne til at lede et vellykket byggeprojekt. Efter 2 år på studiet har du mulighed for at stoppe din uddannelse og dimittere som Byggetekniker.

Som bygningskonstruktør arbejder du med planlægning, projektering eller ledelse på tegnestuer og byggepladser.

Hvor arkitekter har fokus på formgivning, overflader, farver, lys og indretning, og ingeniører har fokus på styrkeberegning og dimensionering, er bygningskonstruktøren dén, der står for koordinering og opførelse af byggeriet og som derfor sørger for helheden i projektet.

Bygningskonstruktøren fører også tilsyn med bygningernes opførelse, koordinerer arbejdet på byggepladsen, analyserer bygningsdeles funktionskrav, planlægger materiale- og tidsforbrug samt afklarer de juridiske og økonomiske aspekter ved byggeriet. 

Uddannelsen til bygningskonstruktør udbydes også på engelsk - se mere her.

Hør mere om uddannelsen her

Uddannelsen til bygningskonstruktør varer 3½ år og er fordelt på 7 semestre. Hvert semester er på 30 ECTS-point, og den samlede uddannelse er på 210 ECTS-point. På uddannelsen lærer du at løse tekniske, administrative og dokumentationsmæssige opgaver på et teoretisk og praktisk grundlag. Det handler om fag som kommunikation, arbejdsmetode, organisation og samarbejde, informationsteknologi, talforståelse, anvendt matematik/fysik og fremmedsprog. Desuden lærer du om virksomhedsdrift, retsforhold og jura. 

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Hvad laver en bygningskonstruktør?

Bygningskonstruktører arbejder bl.a.:

 • I bygge-, arkitekt- og ingeniørfirmaer
 • I entreprenørvirksomheder
 • Hos byggevareproducenter
 • I den offentlige sektor
 • Som selvstændige

Bygningskonstruktører har typisk titler såsom:

 • Projektleder
 • Byggeleder
 • Entrepriseleder
 • Projekteringsleder
 • Project Manager

Bygningskonstruktøren er desuden godt rustet til at starte egen virksomhed inden for byggebranchen.

Videreuddannelse efter bygningskonstruktør

 • Cand.scient. techn. i byggeri og informatik på Aalborg Universitet
 • Cand.scient. techn. i byggeledelse på Aalborg Universitet
 • Cand.scient. techn. i bygningsinformatik på Aalborg Universitet
 • Cand.scient. techn. i produktion med specialisering i produktionssystemer på Aalborg Universitet
 • Cand.scient. techn. i sikkerhed og risikostyring (engelsksproget) på Aalborg Universitet
 • Cand.scient. techn. i teknoantropologi (engelsksproget) på Aalborg Universitet
 • Cand.tech.arch. i Arkitekturens Teknologi

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge ind på bygningskonstruktøruddannelsen via kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge ind på bygningskonstruktøruddannelsen via kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Matematik C er bestået
 • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
  • Anlægsstruktør
  • Brolægger
  • Bygningsmaler
  • Bygningsstruktør
  • Detailhandelsuddannelsen med specialer
  • Ejendomsservicetekniker
  • Elektriker med specialer
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Maskinsnedker
  • Murer (trin 2)
  • Snedker med specialer
  • Stenhuggeruddannelsen
  • Tagdækker
  • Teknisk designer (bygge og anlæg)
  • Teknisk isolatør
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • VVS-energiuddannelsen med specialer
  • VVS-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C.
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelsern - Ingen specifikke adgangskrav.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik C.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2
I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning til bygningskonstruktøruddannelsen med en beskrivelse af din motivation for at søge ind på studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • En personlig introduktion af dig selv
 • Hvordan du har fundet frem til, at du vil være Bygningskonstruktør
 • Begrundelse for, hvorfor du gerne vil være Bygningskonstruktør

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På bygningskonstruktøruddannelsen er der adgangsbegrænsning.

Ved vinteroptaget optager vi 80 studerende på den danske linje. Ved sommeroptaget optager vi 145 studerende på den danske linje og 40 på den internationale linje i Odense. Ud af disse optager vi 35% i kvote 1 og 65% i kvote 2.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at du kan søge ind, før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav. Dette skal dokumenteres med f.eks. kvitteringer for, at du er tilmeldt supplering. Du skal også altid oplyse, hvornår du forventer at afslutte faget.
Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På Nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Nemstudie

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at gå ind på www.optagelse.dk

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Hanne Søndergaard Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: mandag kl. 9-12, onsdag kl. 10-13

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Du er velkommen til at komme på besøg og opleve undervisningen på Bygningskonstruktøruddannelsen i Odense.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

Studerende for en dag kan give dig afgørende viden, før du beslutter dig for, om Bygningskonstruktøruddannelsen er noget for dig.

Dagen vil give dig mulighed for at:

 • Få et indtryk af studiemiljøet.
 • Opleve undervisningen på uddannelsen og fornemme det faglige niveau.
 • Snakke med studerende om uddannelsen, studiemiljøet mv.
 • Få en rundvisning på uddannelsen og bl.a. se vores studiefaciliteter.

Du bestemmer hvad du vil opleve

Du bestemmer selv, hvor langt dit besøg skal være, og hvad du gerne vil opleve.

Kontakt

Kontakt uddannelsens studievejleder og lav en aftale om et besøg.

 • Hanne Søndergaard
  Studievejleder
  hso@ucl.dk eller 2115 3562

Hvad laver en bygningskonstruktør?
En bygningskonstruktør arbejder med at planlægge, styre og kvalitetssikre bygge- og anlægsprojekter. Som bygningskonstruktør er du byggeprojektets gennemgående person, der ved noget om mange områder, for eksempel byggeteknik, økonomi, arkitektur og jura. Du er med fra de første tegninger til, byggeriet bliver testet, færdiggjort og afleveret til kunden.

Hvad tjener en bygningskonstruktør?
En bygningskonstruktør tjener i gennemsnit 38.304 kr. pr. måned (2019).

Hvordan bliver man bygningskonstruktør?
For at blive bygningskonstruktør skal du have én af følgende uddannelser: 1) Gymnasial eksamen eller særligt HF-forløb for fremmedsprogede, alle med matematik C. 2) En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C. 3) En erhvervsuddannelse som blandt andet anlægsstruktur eller brolægger (se mere på www.ug.dk). 4) Anden erhvervsuddannelse på mindst 3 år med bestået matematik C og engelsk C. 5) Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Hvor lang tid tager det at blive bygningskonstruktør?
Det tager 3,5 år at blive bygningskonstruktør.

Hvad betyder bygningskonstruktør MAK?
MAK står for ’Medlem af Konstruktørforeningen’. Når du er medlem af Konstruktørforeningen, kan du bruge betegnelsen MAK for at indikere, at du har et højt kompetenceniveau og er med til at udbrede kendskabet til konstruktørerne og deres kompetencer.

Optagelse - kontakt

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet: kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.