Byggekoordinator

Erhvervsakademiuddannelse

Byggekoordinatoruddannelsen er for dig, der vil arbejde med planlægning, økonomi, ledelse og koordinering af store og små byggeprojekter.

Bliv det koordinerende led på byggepladsen

Som færdiguddannet byggekoordinator vil du typisk deltage i projektledelse af bygge- og anlægsarbejde, og du vil være det koordinerende led mellem projektlederen og de udførende håndværkere.

Dine primære arbejdsopgaver som byggekoordinator vil være planlægning og koordinering af byggeopgaver samt styring af tid og økonomi på disse.

Uddannelsen til byggekoordinator er både teoretisk og praktisk orienteret. Som færdiguddannet byggekoordinator udgør du én af byggepladsens ledende medarbejdere. Du arbejder tværfagligt og står for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter.

Du kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver eller selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre entrepriser.

Under uddannelsen lærer du om den lovgivning, der er i forbindelse med byggeopgaver, herunder tilbudsgivning og den efterfølgende gennemførelse af byggeprojektet. Uddannelsen til byggekoordinator er også et godt startgrundlag, hvis du ønsker at etablere dit eget firma indenfor byggeri.

Undervisningen på byggekoordinatoruddannelsen består af:

 • En fællesdel, som er obligatorisk (60 ECTS)
 • En valgfri del, hvor du specialiserer dig (30 ECTS)
 • En praktikperiode (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsens fællesdel omfatter:

 • Kommunikation - bl.a. information til byggesagens forskellige faggrupper
 • Byggejura - herunder udbudsmateriale
 • Virksomhedsdrift - herunder start af egen virksomhed
 • Planlægning og processer
 • Management som omfatter budgettering, årsregnskab, prioritering af tid og praktisk forhandling
 • Ressourcestyring/fagtilsyn som omfatter planlægning og styring af fagentrepriser
 • Digitale hjælpemidler

På den valgfri del af uddannelsen kan du vælge én af følgende studieretninger:

 • Forretningsudvikling
 • Bæredygtighed
 • Entrepriseledelse

Her har du mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne inden for et af uddannelsens emneområder. I praktikperioden er du tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder. Det er muligt at gennemføre praktikforløbet i udlandet, ligesom du kan vælge at følge undervisningen på 3. semester i udlandet.

Den sidste del af uddannelsen består af et afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at sammenkæde teori og praksis på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen til byggekoordinator med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Emnet for eksamensprojektet formulerer du selv i samråd med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og virksomheden.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

Uddannelsen til byggekoordinator giver mange muligheder for job primært i forbindelse med planlægning og gennemførelse af byggeri.

Byggekoordinatorer kan bl.a. ansættes

 • I entreprenørfirmaer
 • Hos byggevareproducenter og -leverandører
 • I boligselskaber og hos andre store ejendomsejere
 • I den offentlige sektor

En byggekoordinator kan f.eks.have jobtitel som

 • Entrepriseleder
 • Produktionsleder
 • Projektkoordinator
 • Drift- og vedligeholdelse
 • Håndværksmester

Videreuddannelse for byggekoordinatorer

Når du er færdig som byggekoordinator, har du mulighed for at læse følgende top up-uddannelser:

Skal jeg søge ind på byggekoordinator i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang til byggekoordinator med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind på byggekoordinatoruddannelsen via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgangskrav til byggekoordinatoruddannelsen via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Ingen specifikke adgangskrav.
 • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
  • Anlægsstruktør
  • Bygningsstruktør
  • Bygningssnedker
  • Brolægger
  • Bygningsmaler
  • Ejendomsservicetekniker
  • Elektriker (med specialer)
  • Glarmester
  • Individuel EUD, bygge og anlæg
  • Maskinsnedker
  • Murer
  • Møbelsnedker og orgelbygger
  • Skorstensfejer
  • Smed (med specialer)
  • Snedker (med specialer)
  • Stenhugger
  • Stukkatør
  • Tagdækker
  • Teknisk designer
  • Teknisk isolatør
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • VVS-energiuddannelsen
  • VVS-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Ingen specifikke adgangskrav.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. Ingen specifikke adgangskrav
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget

Kvote 2
I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning til bygningskonstruktøruddannelsen med en beskrivelse af din motivation for at søge ind på studiet.
Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • En personlig introduktion af dig selv
 • Hvordan du har fundet frem til, at du vil være Byggekoordinator
 • Begrundelse for, hvorfor du gerne vil være Byggekoordinator
  Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.
  Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad laver en byggekoordinator?
En byggekoordinator arbejder med byggeri, entrepriseledelse, planlægning og procesoptimering. Som byggekoordinator analyserer og vurderer du byggesagsforløbet i et aktuelt byggeri. Du sikrer sammenhæng og kommunikation mellem byggesagens involverede faggrupper. Dine primære arbejdsopgaver er optimering og projektledelse af bygge- og anlægsprojekter.

Hvad tjener en byggekoordinator?
En byggekoordinator tjener i gennemsnit 39.771 kr. pr. måned.

Hvor lang tid tager det at blive byggekoordinator?
Det tager 2 år at blive byggekoordinator.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf:
6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen:
optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.

Top up-muligheder