Energiteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der drømmer om at arbejde med klima og energiløsninger, der gør en forskel for fremtiden.

Vær med til at forme fremtidens bæredygtige byggeri

Hvad laver en energiteknolog?

Som energiteknolog arbejder du med at finde og gennemføre energibesparelser i industri, bygninger og transport, og du bidrager dermed til at reducere CO2-udledningen og løse samfundets aktuelle klimaudfordring.

På den to-årige uddannelse som energiteknolog får du redskaber til at kunne rådgive om og udføre komplekse energi- og indeklimaløsninger, herunder fokus på alternative og nye energiformer.

Du lærer at varetage opgaver på tværs af byggefagenes faggrænser samt energioptimering inden for bygningstekniske installationer og procesanlæg.

Din funktion som energiteknolog er at være koordinator og rådgiver mellem forskellige faggrupper, så bygningsinstallationer, proces- samt produktionsanlæg udføres på et niveau, hvor der tages hensyn til energioptimering, miljø og implementering af nyeste teknologier.

Kommer du fra gymnasiet og mangler håndværkererfaring?

Har du en gymnasial uddannelse i bagagen, men ingen håndværkererfaring?
Så kom med på vores studieforbedredende kursus, praktikum, i august 2020, hvor du vil arbejde praktisk med komponenter, værktøj og måleinstrumenter på vores laboratorier og får en håndværksmæssig forståelse for energiteknologens arbejde. Læs mere om de praktiske oplysninger nederst på siden.

Peter er energikonsulent hos Europas største på sit felt

Uddannelsens fagområder omfatter

 • Bygningers energiforbrug: Herunder byggeteknik, indeklima, automation, styring og regulering
 • Energiforsyning og -omsætning: Herunder energifysik, traditionelle og nye energiformer, energianalyser, energiforbrugsberegning, energiøkonomi samt planlægning og energirigtig projektering
 • Energiforbrug i virksomheder: Herunder procesanlæg, dataopsamling og energiteknisk automation, energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder
 • Ledelse og forretningsforståelse: Herunder innovation, jura, projektledelse, udbud og commissioning.
 • Individuel fordybelse i valgfrit emne inden for uddannelsens fagområde.
 • Offentlige godkendelsesordninger under Energistyrelsen: Energikonsulentordningen og VE-godkendelsesordningen.

Energikonsulent 1

I uddannelsesforløbet deltager du i undervisningen sammen med professionelle energikonsulenter med henblik på at kunne godkendes som energikonsulent for enfamilieshuse.

VE-godkendelsesordningen

VE-ordningen er en godkendelsesordning, hvor virksomheder kan blive godkendt som VE-installatør inden for de fire VE-områder:

 • Biovarme
 • Varmepumper
 • Solvarme
 • Solceller

Som et led i uddannelsen får du den nødvendige viden og de færdigheder som kræves for at kunne blive godkendt som VE-uddannet medarbejder.

Afsluttende eksamensprojekt

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i et konkret opgave/projekt inden for energiteknologi, og opgaven/projektet formuleres af den studerende i samarbejde med en virksomhed.

 

 

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Energiteknologuddannelsen løser et medarbejderbehov i små, mellemstore og store danske virksomheder såsom:

 • Forsyningsvirksomheder (konventionel- og alternative energiforsyning)
 • Større industrivirksomheder
 • Energikonsulentfirmaer
 • Projekterende rådgivere (bygningsinstallationer og procesanlæg)
 • Arkitektvirksomheder
 • Grossistvirksomheder og leverandører (Salg, indkøb og rådgivning)
 • Kommunale instanser (tekniske forvaltninger)
 • Statslige instanser (fremtidssikring af energirigtig udvikling)

Som energiteknolog kan du energioptimere bygningstekniske installationer samt proces- og produktionsanlæg, du kan stå for gennemførelse af komplekse projekteringsarbejder, herunder arbejder med alternative og nye energiformer.

Du rådgiver i forhold til at vælge energirigtige produkter og du vil benytte dine kompetencer i forbindelse med godkendelse af bygningsarbejder hos offentlige instanser.

Som energiteknolog varetager du tværfaglige opgaver inden for el-, automatiserings- og vvs-området. Hvilke kompetencer du forventes at anvende afhænger af, hvilken specialisering du vælger.

Typiske jobtitler for energiteknologer er:

 • Energirådgiver
 • Energikoordinator
 • Energichef
 • Projektleder

Videreuddannelse

Når du er færdig som energiteknolog, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Matematik C og Fysik C er bestået
 • Adgang med 3-årig erhvervsuddannelse
  • Anlægsstruktør
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  • Brolægger
  • Bygningsstruktør
  • Ejendomsservicetekniker
  • Elektriker (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Køletekniker (trin 2)
  • Maskinsnedker (trin 2)
  • Murer (trin 2)
  • Plastmager
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Smed (med specialer)
  • Snedker (med specialer)
  • Teknisk designer
  • Teknisk isolatør
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • VVS-energi (med specialer)
  • VVS-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelserAlle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.Specifikke adgangskrav: Matematik C.
 • Adgang med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik C og fysik C
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2
I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • En personlig introduktion af dig selv.
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen.
 • Begrundelse for hvorfor du gerne vil være Energiteknolog, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil være Energiteknolog.
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 16 studerende. Ud af disse optager vi 35% i kvote 1 og 65% i kvote 2.

Minimums dimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at du kan søge ind, før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav. Dette skal dokumenteres med f.eks. kvitteringer for, at du er tilmeldt supplering. Du skal også altid oplyse, hvornår du forventer at afslutte faget.
Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at gå ind på www.optagelse.dk

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På Nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Nemstudie

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Du er velkommen til at komme på besøg og opleve undervisningen på Energiteknologuddannelsen i Odense.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

Studerende for en dag kan give dig afgørende viden, før du beslutter dig for, om Energiteknologuddannelsen er noget for dig.

Dagen vil give dig mulighed for at:

 • Få et indtryk af studiemiljøet.
 • Opleve undervisningen på uddannelsen og fornemme det faglige niveau.
 • Snakke med studerende om uddannelsen, studiemiljøet mv.
 • Få en rundvisning på uddannelsen og bl.a. se vores studiefaciliteter.

Du bestemmer hvad du vil opleve

Du bestemmer selv, hvor langt dit besøg skal være, og hvad du gerne vil opleve.

Kontakt

Kontakt uddannelsens studievejleder og lav en aftale om et besøg.

 • Susanne Skov Nielsen
  Studievejleder
  sun@ucl.dk eller 6543 4541

Er du optaget på energiteknologuddannelsen og kommer du med en gymansial baggrund? Så bliv godt klædt på til den håndværksmæssige side af uddannelsen med UCL's studieforberedende forløb Praktikum.

Praktikum et fire ugers studieforberedende værkstedsforløb, der inden studiestart giver dig mulighed for at prøve kræfter med praktiske færdigheder, som du vil støde på i løbet af studiet og i arbejdslivet som energiteknolog.

Indholdet af Praktikum er, som navnet antyder, udpræget praktisk. Du bliver naturligvis ikke faglært efter endt forløb, men målet er, at du efterfølgende har arbejdet praktisk med komponenter, værktøj og måleinstrumenter på vores laboratorier og fået en håndværksmæssig forståelse for energiteknologens arbejde.

Vi bruger skruetrækker, svensknøgle, hammer og måleinstrument, mens papir, blyant og PC forbliver i tasken.

Praktikum tager fire uger og vi starter mandag den 2. august.

Forløbet er SU-berettiget.

Læs mere om sidste års Praktikum på siden her og på Fyens.dk.

Praktikums indhold og forløb for dig, der skal starte på Energiteknolog

Indholdet kan og vil variere fra år til år, men en meget stor del af nedenstående emner vil blive en del af kurset.

De første to uger giver et grundlæggende indtryk af murer- og tømrerarbejde. Vi arbejder med facadeopbygning, tag- og murkonstruktion samt bindingsværk. Det er naturligvis ikke muligt at kompensere for en faglig uddannelse på så kort tid, men det gælder om at lære nye begreber at kende og skabe grundlag for at se uddannelsens indhold i et mere praktisk lys.

De to resterende uger bliver anvendt på vvs- og elinstallationer. Den første med VVS og den anden uge med el-teknik. VVS-ugen omfatter praktisk brug af værktøj, skære og samle rør med forskellige værktøjer. El-ugen omfatter arbejde med en mindre styretavle. Montering af komponenter for fortrådning, test og simpel styring.

BEMÆRK! Det er kun muligt at deltage, hvis du bliver optaget på uddannelsen til august.

Hvor og hvornår?

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Alle hverdage i uge 31, 32, 33 og 34 fra 8.15-15.15. Opstart er mandag d. 2. august kl. 8.15.

Tilmelding

Ved optagelse på Energiteknologuddannelsen modtager du et tilmeldingslink sammen med dit optagelsesbrev.

Ved ydereligere spørgsmål bedes du kontakte underviser Henrik Kanstrup Frandsen på: hefr@ucl.dk.

Hvad tjener en energiteknolog?
Hvad en energiteknolog tjener, afhænger af stillingen. Den gennemsnitlige månedsløn for en energikonsulent er 35.000 kr.

Hvad laver en energiteknolog?
En energiteknolog beskæftiger sig med bygninger, deres installationer eller procesanlæg. De typiske arbejdsopgaver er at finde og gennemføre energibesparelser i industri, bygninger og transport, men også at rådgive om og udføre komplekse energi- og indeklimaløsninger. De fleste uddannede energiteknologer får jobtitler som energirådgiver, energikoordinator, energichef, VVS-energitekniker og el-installatør.

Hvor lang tid tager det at læse til energiteknolog?
Det tager 2 år at læse til energiteknolog.

Optagelse - kontakt

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet: kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.