E-handel

Top up/overbygning

For dig der vil arbejde strategisk og praktisk med e-commerce og digital forretningsforståelse. 

For dig der vil gå i dybden med e-handel på tværs af medier og platforme og arbejde professionelt sammen med førende e-handelsvirksomheder.

Du vil på top up uddannelsen lære at arbejde med forskellige e-handelsteknologier og blive skarp på digital forretningsforståelse. Du vil blive undervist i customer experience, creative content, dataanalyse, Google Analytics og advanced digital marketing.

Du vil opleve en projektorienteret undervisningsform, som indeholder digitale læremidler, gruppearbejde og individuelle opgaver med fokus på din dagligdag i din praktikvirksomhed.

Alt dette forbereder dig til de forskellige jobtyper, der findes inden for e-handel og digital markedsføring etc. 

Du vil blive certificeret i Google Analytics og Google Ads.

Sine Larsen Studiekoordinator

Uddannelsen i e-handel tager 1 ½ år og er en top up på markedsføringsøkonomuddannelsen eller tilsvarende to-årige uddannelser. E-handel er et fuldtidsstudie svarende til 3 semestre (90 ECTS-point).

Du bliver med denne uddannelse specialist i e-handel og digital økonomi. Der vil være fokus på customer experience, data-dreven markedsføring og creative content. 
Du vil få titlen Professionsbachelor i E-handel, når du er færdig. 

1. semester

Uddannelsen består af en række forskellige moduler, som tilsammen sikrer, at du får alle de relevante kompetencer. Du starter 1. semester med et brobygningsforløb, hvor du og dine medstuderende på tværs af jeres uddannelsesbaggrund bringes op på samme niveau.

På 1. semester arbejder du med e-handelsteknologier, digital forretningsforståelse, advanced digital marketing og customer experience. Herudover skal du i løbet af 1. semester finde den praktikplads, som du starter på det efterfølgende semester.

2. og 3. semester

På 2. semester bliver du mere specialiseret inden for dataanalyse, advanced digital marketing og creative content. Du påbegynder din praktik i marts, og praktikken her vil være anderledes end på andre uddannelser, da den strækker sig over både 2. og 3. semester. Praktikken starter med en introuge og fortsætter derefter 2 dage om ugen i 8 uger, hvor du arbejder med at bringe din viden fra undervisningen i spil i praksis.

På 3. semester er du i praktik 2 dage om ugen i 15 uger. Du har desuden et valgfag, der giver mulighed for fordybelse i et emne, som er særligt interessant for dig. Semestret afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene fordelt på semestre

1. semester

 • Brobygning (5 ECTS)
 • Digital forretningsforståelse (5 ECTS)
 • E-handelsteknologier (5 ECTS)
 • Costumer experience (5 ECTS)
 • Advanced digital marketing I (5 ECTS) 
 • Videnskabsteori og metode (5 ECTS)

2. semester

 • Dataanalyse (10 ECTS)
 • Advanced digital marketing II (5 ECTS)
 • Creative content - specialisering (10 ECTS)
 • Praktik (5 ECTS)  

3. semester

 • Valgfrit element - valgfag (5 ECTS)
 • Praktik (10 ECTS)
 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

Bachelorprojekt

Med bachelorprojektet skal du vise, at du kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på at løse en relevant problemstilling i praksis. Det afsluttende bachelorprojekt tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og udarbejdes i samarbejde med din praktikvirksomhed.

I projektet skal du bruge din viden og dine erfaringer fra uddannelsen til at løse en afgrænset og relevant problemstilling i praksis. Projektet skal afspejle såvel uddannelsens akademiske niveau som dens professionssigte i praksis.

Kombinationen af virksomhedspraktikken og bachelorprojektet sammen med de obligatoriske og valgfrie temaer giver dig mulighed for at give din samlede kompetenceprofil en individuel toning.

Du er under din uddannelse tilknyttet en e-handelsvirksomhed, og praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, hvor du får en masse praktisk erfaring til dit CV.  Du har på 1.semester selv ansvar for at finde en praktikplads, og UCL stiller værktøjer og karrierevejledning til rådighed for dig.

Praktikperioder

 • På 2. semester er du først i din praktikvirksomhed i en introduktionsuge primo marts og derefter 2 dage om ugen i 8 uger
 • På 3. semester er du i virksomheden 3 dage om ugen i 15 uger.

I forbindelse med praktikken skal du lave et projekt, som tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling i din praktikvirksomhed. Det giver dig mulighed for at specialisere dig inden for det område, du synes er særligt spændende.

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, I arbejder med i undervisningen, og i de mange projekter og virksomhedsbesøg der er gennem studiet. Den stærke tilknytning til praksis kommer også tydeligt til udtryk i praktikperioderne, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioderne er din chance for at afprøve din nyerhvervede viden ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioderne giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele giver dig de optimale betingelser, når du skal ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

Uddannelsens struktur og sammensætning er rettet mod fremtiden inden for e-handel, digital markedsføring og andre onlinebaserede aktiviteter. Det betyder, at der lægges særlig vægt på, at du kommer til at arbejde med projekter, der peger i retning af flere forskellige typer af jobs.


Typiske jobtitler kan være

 • E-commerce Product Coordinator
 • E-shop Manager / E-Commerce Manager
 • E-commerce og content koordinator
 • Web- og Social Media-ansvarlig / Social Media Manager
 • Online Marketing and Campaign Specialist
 • Digital Marketing Manager
 • Digital Brand Manager
 • Digital forretningsudvikler

Videreuddannelse

E-handel giver dig mulighed for at læse videre på master- og kandidatuddannelser i mange forskellige lande. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole arbejder sammen med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner både i Danmark og i udlandet for at sikre, at vores dimittender har adgang til forskellige master- og kandidatuddannelser.

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

Din erfaring og motivation tæller

Du skal supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side. I forhold til den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Dine begrundelser for, hvorfor du gerne vil arbejde med e-handel
 • Hvad det er ved e-handel, der særligt tiltrækker dig
 • At du har kompetencer, som er relevante i forbindelse med e-handelsuddannelsen
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til dit arbejde med e-handel efter endt uddannelse

Ansøgningerne behandles individuelt.

Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

I vurderingen lægger vi vægt på:

 • Dit gennemsnit fra din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse
 • Karakter på afsluttende eksamensprojekt
 • Din motiverede ansøgning
 • Om du har relevant erhvervserfaring på min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge f.eks. digital markedsføring, e-handel m.m.
 • Erfaring med e-handel eller digital markedsføring i praktikken på akademiuddannelsen
 • Om du har andet erhvervserfaring på min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge
 • Anden relevant uddannelse f.eks. journalistik, kommunikationsuddannelser, webudvikling m.m.
 • Om du har udført frivilligt arbejde

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestart.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en
individuel kompetencevurdering.Adgangsbegrænsning

Fordeling af studiepladser

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.
Ved sommeroptagelse optager vi 40 studerende i Odense.
Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at hvis du ikke består fx din afsluttende eksamen, kan du alligevel blive tilbudt en studieplads, som så er betinget af at du inden studiestart består, det du mangler at bestå på uddannelsen.

Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået din adgangsgivende uddannelse.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse via Nemstudie.dk eller ved at klikke på knappen ”Ansøg nu” øverst på denne side.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie, 7. juli.

På Nemstudie kan du følge med i behandlingen af din ansøgning om optagelse. Du kan se ansøgningens status lige fra den dag UCL modtager din ansøgning og indtil du den 7. juli evt. får tilbudt en studieplads. På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Vær opmærksom på, at de notifikationer, som UCL sender dig når der er sket noget nyt med din ansøgning, kan havne som spam i din mail. Tjek derfor jævnligt for spam eller få dit mailprogram til at acceptere notifikationerne. Du kan også altid logge på Nemstudie og tjekke din ansøgning for nye beskeder.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.