Pædagog

Professionsbachelor

Som pædagog er du en vigtig del af børn, unge og voksnes hverdag og udvikling i for eksempel vuggestuer, ungdomsklubber eller døgninstitutioner.

 • Mennesker
 • Pædagogik
 • Relationer
Varighed 3,5 år (14 mdr. praktik)
Sted Odense, Jelling, Svendborg
Studiestart September og Februar
Kontakt os

Ledige pladser
Nogle uddannelser har ledige pladser med start februar 2024.
Se ledige pladser

Hør Steffen og Josefine fortælle om uddannelsen 2:06

Arbejdsliv og karriereveje

Med en pædagoguddannelse på UCL kan du både uddanne dig til at arbejde med børn, unge og voksne.

Pædagoger kan arbejde med de mindste børn i vuggestuen, teenagerne i en ungdomsklub, socialt udfordrede voksne på en døgninstitution eller med ældre på et plejehjem.

En stor del af de uddannede pædagoger (40 %) arbejder i daginstitutioner.

Det vil sige:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver.

Cirka 20 % procent af pædagoger arbejder inden for skole- og fritidsområdet.

Det vil sige: 

 • Skole- og fritidsordninger (SFO)
 • Fritidshjem
 • Børnehaveklasser
 • Fritidsklubber.

Mange uddannede pædagoger (40 %) arbejder med mennesker, der har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer.

Arbejdet foregår fx på: 

 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Daghjem
 • Beskyttede værksteder
 • Opholdssteder
 • Familieinstitutioner
 • Børne- og ungdomspensioner.

Pædagoger får ikke kun traditionelle pædagogjob.

Du har også stor chance for at få ledelsesansvar, hvis du tager en pædagoguddannelse.

En ud af 8 uddannede pædagoger har i dag en lederstilling.

Mange pædagoger arbejder i en lang række private og offentlige virksomheder, hvor de får job som eller beskæftiger sig med: 

 • Innovation
 • Omsorg
 • Coaching
 • Vejledning
 • Jobrådgivning
 • Creative Manager
 • Pædagogisk konsulent
 • Organisationskonsulent
 • Stresskonsulent.

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog åbnes døre til:

 • Kurser
 • Efteruddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.

Mød uddannede pædagoger

Morten er pædagog på en friskole 1:46
Amanda er pædagog på et børnehjem 1:43

Uddannelsesforløb

Det første år følger alle studerende på pædagoguddannelsen grundforløbet pædagogens grundfaglighed.

De resterende 2½ år af uddannelsen specialiserer du dig inden for et af 3 områder målrettet:

 • 0-5 årige børn
 • 6-18 årige børn og unge
 • Social- og specialpædagogik, hvor målgruppen er unge og voksne.

Pædagoguddannelsen er bygget op over 21 moduler med hvert deres selvstændige tema.

Pædagogens grundfaglighed varer lidt mere end første studieår.

På grundfaglighedsdelen klædes du på til det pædagogiske arbejde.

Du får kompetencer til at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring og trivsel.

Indholdet i grundforløbet
Du lærer bl.a. om:

 • Pædagogiske teorier
 • Menneskers fysiske og psykiske udvikling
 • Kønsidentitet og kultur
 • Kommunikation og etik
 • Pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst
 • Musik, drama og mediefag
 • Natur, udeliv og idræt.

3 kompetenceområder
Pædagogens grundfaglighed er bygget op omkring 3 kompetenceområder:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Profession og samfund
 • Pædagogens praksis.

Pædagogiske miljøer og aktiviteter
Der er fokus på børn, unge og voksnes udvikling.

Du opnår bl.a. kompetence til at vurdere pædagogiske miljøer og aktiviteter og deres betydning for børn, unge og voksnes udvikling.

Du får også kompetence til at begrunde faglige vurderinger og valg.

Profession og samfund
Du opnår viden om professionens samfundsmæssige betydning og pædagogers mangeartede opgaver og bidrag til udvikling.

Du lærer bl.a. at begrunde pædagogisk arbejde i de forskellige sammenhænge, professionen er en del af.

Pædagogens praksis
På andet semester skal du i praktik i 7-8 uger. Det er det første af i alt 4 praktikforløb på pædagoguddannelsen.

Pædagoguddannelsen har 3 forskellige specialiseringer, hvoraf du vælger én, som du skal fordybe dig i.

Du vælger en af de 3 specialiseringer i løbet af andet semester:

 • Dagtilbudspædagogik (0-5 årige)
 • Skole- og fritidspædagogik (6-18 årige)
 • Social- og specialpædagogik.

Vær opmærksom på, at du ikke er garanteret plads på en bestemt specialisering.

Selvom du uddanner dig indenfor en bestemt specialisering – fx dagtilbudspædagogik – kan du sagtens arbejde som pædagog inden for de 2 andre specialiseringsområder.

Særligt for Pædagoguddannelsen i Svendborg
I Svendborg udbydes specialiseringen dagtilbudspædagogik.

Specialiseringen udbydes med en bevægelsesprofil med særlig vægt på, at bevægelse styrker børns udvikling og trivsel.

Pædagoguddannelsen med bevægelsesprofil (Svendborg)

På modul 14 og 18 har du 2 valgfrie moduler – de såkaldte valgfrie kompetenceområder.

Modulerne giver dig mulighed for at tone din uddannelse inden for ét kompetenceområde.

Pædagoguddannelsen ved UCL udbyder 7 valgfrie kompetenceområder:

 • Kreative udtryksformer
 • Natur og udeliv
 • Sundhedsfremme og bevægelse
 • Medier og digital kultur
 • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
 • Social innovation og entreprenørskab
 • Kulturmøde og interkulturalitet.

Vær opmærksom på, at du ikke er garanteret plads på hold inden for et bestemt kompetenceområde.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

 • Modul 1: Ind i pædagogikken
 • Modul 2: Køn seksualitet og mangfoldighed
 • Modul 3: Ind i pædagogikken

 • Modul 4:  1. praktik - den pædagogiske praksis
 • Modul 5 + 6: Pædagogen som forandringsagent

 

 • Modul 7: Pædagogen som myndighedsperson
 • Modul 8: Specialiseringsmodul
 • Modul 9: 2. praktik

 • Modul 10+11: 2. praktik
 • Moudl 12: Valgfrit kompetencemodul (Jelling), Specialiseringsmodul (Odense, Svendborg)

 • Modul 13: Tværprofessionelt samarbejde
 • Modul 14: Valgfrit kompetencemodul (Jelling), Specialiseringsmodul (Odense, Svendborg)
 • Modul 15: 3. praktik - samarbejde og udvikling

 • Modul 16+17: 3. praktik - samarbejde og udvikling
 • Modul 18: Valgfrit kompetencemodul

 • Modul 19: Professionsviden og forskning 
 • Modul 20: Bachelorpraktik og bachelorprojekt

Praktik og internationale muligheder

Pædagoguddannelsen byder på 14 måneders praktik fordelt på 4 praktikperioder:

 • Første år har du ca. 7 ugers praktik på 2. semester.
 • Andet år har du 6 månedes praktik (3. semester).
 • Tredje år har du 6 måneders praktik (5. semester).
 • På uddannelsens sidste semester er du i praktik i ca. 3 uger.

Formålet med praktikken er, at du deltager i forskellige former for pædagogisk arbejde.

Du skal lære at løse pædagogiske opgaver og håndtere pædagogiske dilemmaer på en kvalificeret måde. Både alene og i samarbejde med praktikstedets personale.

Der er formuleret såkaldte kompetencemål for praktikken, som beskriver, hvad du skal have ud af et praktikforløb.

Efter hver praktikperiode er der en prøve for at sikre, at du får et godt og relevant udbytte af praktikken.

Arbejdsaspektet og studieaspektet
Der er 2 vigtige aspekter ved praktikken - arbejdsaspektet og studieaspektet.

Arbejdsaspektet handler om, at du som studerende på praktikstedet indgår i og udfører praktisk pædagogisk arbejde på linje med det øvrige personale. Dog med de eventuelle begrænsninger, der kan ligge i manglende viden og erfaring.

Du vil arbejde med pædagogiske forløb, som du selv har været med til at planlægge, udføre og evaluere. Og du vil også indgå i forløb og rutiner, som du ingen indflydelse har haft på.

Det er helt naturligt, at det er sådan, fordi du både skal øve dig i selv at formulere dig omkring praktisk pædagogik og i at indgå som medarbejder omkring en etableret struktur og praksis.

I forhold til studieaspektet er du som studerende ikke kun i praktik for at udføre praktisk pædagogisk arbejde men også for at studere arbejdet.

Vejledning i praktikken
I alle 4 praktikperioder modtager du som studerende vejledning på praktikstedet.

Pædagoguddannelsen samarbejder med både den studerende og praktikstedet omkring praktik og uddannelsesudbytte.

Pædagogstuderende kommer typisk i praktik følgende steder:

 • Børnehaver
 • Vuggestuer
 • Skoler
 • Skolefritidsordninger (SFO)
 • Bosteder
 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Opholdssteder.

Fokus på din specialeretning
Formålet med den første praktik er, at du kommer ud og oplever hverdagen på et praktiksted.

De 3 sidste praktikperioder ligger, efter du har valgt specialiseringsretning.

Det betyder, at disse praktikforløb skal foregå på et praktiksted, der har relation til den specialeretning, du har valgt.

Det fjerde og sidste praktikforløb er knyttet til dit arbejde med bachelorprojektet, så du bl.a. kan indhente empiri med henblik på en større praksisdimension i projektet.

På pædagoguddannelsen kan du rejse ud i din studietid på 2 måder:

 • En praktikperiode i udlandet.
 • Et studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet.

Praktik i store dele af verden
På UCL’s pædagoguddannelse har vi tæt samarbejde med universiteter i andre lande, hvor studerende kan komme i udlandspraktik. Lige nu er det muligt at komme i praktik i Norge, Sverige, New Zealand, Filippinerne og Canada.

Du formulerer målet med praktikken sammen med din praktiksupervisor og får tildelt et egnet praktiksted af UCL’s internationale koordinator. Herefter laves en formel uddannelsesaftale med det udenlandske praktiksted.

Du kan komme i udlandspraktik i 6 måneder på andet eller tredje studieår.

SU og stipendier under praktikken
Vælger du et praktikophold i udlandet, kan du ikke forvente lønnet praktik som i Danmark.

Til gengæld kan du normalt få SU under et praktikophold i udlandet.

Praktikophold i Norden og Europa støttes med stipendier fra NORDPLUS og LEONARDO.

Studieophold i udlandet
Du har mulighed for at komme på studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution, når du læser til pædagog.

Studieopholdene i udlandet kan have en varighed fra 2 uger til 1 år.

Studiested og studieliv

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Fra sansesal til røntgenrum

UCL Niels Bohrs Allé har en lang række faciliteter tilknyttet uddannelserne. Der er DidakTech lab med 3D-printere, 3D-skannere, robotter, droner og VirtualReality-udstyr, der er CT- og MR-scannere.

Her finder du også sengestuer og simulationsrum, bevægelsesrum og sanserum, storkøkkener og udekøkkener, shelters og bålsteder.

Vild med bold

UCL FC er UCL's helt eget fodboldhold for både mænd og kvinder.

Det er en social og hyggelig klub, som primært er tiltænkt studerende på UCL, men der er plads til alle, også selvom man ikke er fra UCL, og ikke har de store fodboldevner.

UCL FC handler om at være fysisk aktiv i sjove og kreative rammer, og om at mødes på kryds og tværs af studier og årgange.

Der er altid plads til nye spillere.

Slip kreativiteten løs med musik

Hvert år samles en flok studerende fra UCL på Niels Bohr Allé og skriver, instruerer og opfører et musikalsk teaterstykke. Teatergruppen er en selvstændig forening, der selv står for alle aspekter af forestillingen, fra scenografi til musikken. Studerende fra alle UCL campusser er velkomne, uanset erfaring. For selvom forestillingens indhold og udtryk er i centrum, handler teatergruppen lige så meget om sammenhold imellem de studerende.

Grotten

Fredagsbaren på Niels Bohrs Allé hedder Grotten. Men hvis du tror, at det betyder en mørk og dunkel kælder, så tager du fejl.

Listigt placeret under rampen til hovedindgangen ligger lokalerne lyst og venligt med store glaspartier. Her er en summen af liv, når de studerende slår sig løs om fredagen. Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet. Som en ekstra bonus kan man bruge de store lokaler til studiearbejde i løbet af ugen.

UCL Stationsvej
Stationsvej 4
7300 Jelling

Rigt foreningsliv

På pædagoguddannelsen i Jelling finder du mange fællesskaber bestående af studerende og undervisere fra både lærer- og pædagoguddannelsen. Disse fællesskaber kalder vi slæng. Vær med til at dyrke haven og lave bål i haveslænget. Spil badminton eller gå til fitness i idrætsslænget. Syng i kor i musikslænget.

Underhuset

I Jelling har du mulighed for at kigge forbi den hyggelige fredagsbar, Underhuset. I Underhuset er alle velkomne, lige meget om du er pædagog- eller lærerstuderende. Underhuset drives af frivillige studerende, der arrangerer studiefester, fastelavn og andre sociale aktiviteter for de studerende i Jelling.

UCL Klostervænget
Klostervænget 2-4
5700 Svendborg

Svendborg - en kulturby

Svendborg har en masse at byde på i forhold til kultur. Byen har en lang historie indenfor kunst og musik og byder på en lang række forskellige spillesteder og barer med live-optrædener. Der er alt fra Jazz til metal, fra undergrund til de større navne, fra store koncertsale og mindre intime spillesteder.

Er man mere til teater og kulturarrangementer end fest og rockkoncerter, så kan man med fordel tjekke Kulturhus Svendborg ud.

Hulen

Selvfølgelig har Svendborg også en Fredagsbar. Det er her, de studerende slapper af med en kold drik og et raflebæger efter en hård uge med undervisning. Det er også her, man samles om påske- og julebar, Halloweenfest, Beerpong-turneringer, Winter Wonderland, raflebægre og meget andet.

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Ingen specifikke adgangskrav.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring m.m.

Adgangsgivende uddannelse

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF. 
Ingen specifikke adgangskrav.

Erhvervsuddannelse 

 • Pædagogiske assistentuddannelse (PAU).
  Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E.
 • Social- og sundhedsassistentuddannelse (trin 2)
  Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Naturfag C, Engelsk D.

Enkeltfag
4 beståede gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk  A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Valgfrit fag på C-niveau

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen.
 • Anden relevant uddannelse/kurser (fx SOSU-hjælper eller voksen pædagogisk grunduddannelse).
 • Relevant erhvervserfaring fx institutioner for børn, unge eller voksne, min. 3 mdr. 20 t/u.
  Praktisk erfaring fra anden uddannelse, fx social- og sundhedsassistentuddannelsen tæller ikke som erhvervserfaring.
 • Anden erhvervserfaring min. 3 mdr. 20 t/u.
 • Udlandsophold eller højskoleophold min. 2 mdr.
 • Aftjent værnepligt.
 • Frivilligt arbejde.
 • Om du er Elitesportsudøver jfr. UCL Elitesport-kriterierne.

Krav til dokumentation.

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du søger ind via optagelse.dk. Her finder du også vejledning.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli og kan følge din ansøgning undervejs på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

Bilag til ansøgning

Studiestart

Hver studiestart og uddannelse har sit eget KOT-nr., som du skal bruge i din ansøgning på optagelse.dk.

Odense
September - 53170
Februar - 53172

Svendborg
Februar - 53185

Jelling
September - 53230
Ikke udbudt i februar 2024

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

SU og studievejledning

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Hjælp og vejledning under dit studie.

Studievejledningen

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

FAQ

Hvor kan man læse til pædagog?