Pædagog med bevægelsesprofil

Professionsbachelor

Som pædagog med bevægelsesprofil lærer du at bruge bevægelse, idræt og leg til at styrke børn, unge og voksnes udvikling og trivsel.

 • Bevægelse, idræt og leg 
 • Kropslighed og sundhed 
 • Børn, unge og voksnes udvikling 
Varighed 3,5 år (14 mdr. praktik)
Sted Svendborg
Svendborg
Studiestart Februar
Februar
Næste ansøgningsfrist 5. juli kl. 12
5. juli kl. 12
Kontakt os Kontakt os
Hør to studerende fortælle om pædagoguddannelsen 2:06

Arbejdsliv og karriereveje

Som pædagog har du en afgørende rolle på vigtige tidspunkter i mange menneskers liv.

Det kan fx være for:

 • Vuggestuebarnet, der har brug for tryghed i en helt ny hverdag.
 • Børnehavedrengen, som skal hjælpes godt på vej til snart at gå i skole.
 • Teenagepigen i fritidsklubben, der føler sig udenfor fællesskabet.
 • Stofmisbrugeren på et opholdssted, som er kommet skævt i gang med voksenlivet.

Skab en tryg og god start på livet
Som pædagog i en vuggestue eller børnehave har du stor betydning for børns start på livet.

Du planlægger og igangsætter aktiviteter og oplevelser, der skaber læring hos børnene.

Du er der også for børnene, når de har brug for omsorg og tryghed.

Børnenes udvikling er vigtig, så de er klar til de næste skridt i livet: Fra mor og fars trygge arme til et nyt miljø i vuggestuen med flere børn og nye relationer og derfra videre til børnehaven og skolen.

Fokus på udvikling og trivsel
Du bliver en vigtig medspiller i forhold til børnenes motoriske, kreative, kognitive og sproglige udvikling.

I dit arbejde er børnenes trivsel en central kerneopgave.

Du støtter og hjælper derfor børnene i deres udvikling, så de bliver i stand til at klare mere og mere selv, danne venskaber og være en del af et fællesskab.

Inden for skole- og fritidsområdet arbejder pædagoger i:

 • Skole- og fritidsordninger (SFO)
 • Fritidshjem
 • Børnehaveklasser
 • Fritidsklubber.

Pædagog i SFO, fritidshjem eller skole
Som pædagog i en SFO, fritidshjem eller skole spiller du en central rolle i børnenes første år af deres skoleliv op til omkring 10-årsalderen.

I SFO’en og på fritidshjemmet er legen og aktiviteter omdrejningspunkt for børnenes udvikling.

Du skaber aktiviteter, som giver stærke fællesskaber for børnene, så de udvikler sig kreativt, personligt og styrkes i at danne relationer.

I skolen har pædagoger et tæt samarbejde med skolens lærere. I arbejder med elevernes trivsel, venskaber og læring, og du er med til at støtte børnene i både deres personlige og faglige udvikling.

Fritidsklub for de ældre børn og unge
Fritids- og ungdomsklubber er typisk for børn og unge fra 10 år og opefter.

Klubberne giver børn og unge mulighed for at være sammen med jævnaldrende efter skole.

I klubberne er du med til at skabe trygge rammer, hvor der er fokus på trivsel og gode venskaber. Det skabes bl.a. igennem aktiviteter som fx sport, musik, teater og computerspil.

Inden for social- og specialområdet arbejder pædagoger med udsatte mennesker, der har særlige udfordringer.

Det kan fx være:

 • Børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap
 • Omsorgssvigtede børn og unge
 • Kvinder på krisecentre
 • Kriminalitetstruede
 • Misbrugere
 • Hjemløse.

Arbejdet foregår fx på:

 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Daghjem
 • Beskyttede værksteder
 • Opholdssteder
 • Familieinstitutioner
 • Børne- og ungdomspensioner.

Du er med til at styrke livskvaliteten
Som pædagog på social- og specialområdet er dit primære mål at styrke livskvaliteten og -vilkårene for de mennesker, du arbejder med.

Det kan handle om alt fra at støtte stofmisbrugeren til at blive stoffri til at hjælpe et autistisk barn på en specialskole med at klare sig selv eller understøtte en multihandicappet voksen i at skabe sociale relationer.

Fokus på udvikling og evnen til at klare sig selv
Du har fokus på at bygge bro til sociale netværk, arbejdsmarkedet og samfundet.

Du arbejder med at understøtte målgruppernes motivation, læring, udvikling og kompetencer til at danne relationer og klare sig selv.

Du har også et tæt samarbejde med fx borgerens familie, sociale netværk og andre fagprofessionelle.

Pædagoger får ikke kun traditionelle pædagogjob.

Du har også stor chance for at få ledelsesansvar, hvis du tager en pædagoguddannelse.

En ud af 8 uddannede pædagoger har i dag en lederstilling.

Mange pædagoger arbejder i en lang række private og offentlige virksomheder, hvor de får job som eller beskæftiger sig med: 

 • Innovation
 • Omsorg
 • Coaching
 • Vejledning
 • Jobrådgivning
 • Creative Manager
 • Pædagogisk konsulent
 • Organisationskonsulent
 • Stresskonsulent.

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog åbnes døre til:

 • Kurser
 • Efteruddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.

Mød uddannede pædagoger

Morten er pædagog på en friskole 1:46
Amanda er pædagog på et børnehjem 1:43

Uddannelsesforløb

Bliv pædagog med en skarp og attraktiv bevægelsesprofil

Som pædagogstuderende i Svendborg møder du en uddannelse i bevægelse.

Du lærer at bruge bevægelse som et pædagogisk redskab til at arbejde med trivsel, udvikling og læring.

Du vil opleve et teoretisk og praktisk læringsmiljø, hvor du rustes til at integrere bevægelse, idræt og kropslighed i din kommende pædagogiske praksis.

Igennem uddannelsen vil du arbejde indgående med bevægelse - både på uddannelsens grundfaglighed og på specialiseringen.

Du vil møde mange forskellige former for studieaktiviteter, og du kommer selv til at bevæge dig.

Du får oplæg og foredrag fra forskere, der forsker i bevægelse, ligesom du vil møde pædagoger, der bruger bevægelse i deres egen hverdag.

I dine praktikker får du muligheden for selv at arbejde med bevægelse i pædagogisk praksis.

 

Pædagogens grundfaglighed varer lidt mere end første studieår.

På grundfaglighedsdelen klædes du på til det pædagogiske arbejde.

Du får kompetencer til at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring og trivsel.

Indholdet i grundforløbet
Du lærer bl.a. om:

 • Pædagogiske teorier
 • Menneskers fysiske og psykiske udvikling
 • Kønsidentitet og kultur
 • Kommunikation og etik
 • Pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst
 • Musik, drama og mediefag
 • Natur, udeliv og idræt.

3 kompetenceområder
Pædagogens grundfaglighed er bygget op omkring 3 kompetenceområder:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Profession og samfund
 • Pædagogens praksis.

Pædagogiske miljøer og aktiviteter
Du opnår bl.a. kompetence til at vurdere pædagogiske miljøer og aktiviteter og deres betydning for børns udvikling.

Du får også kompetence til at begrunde faglige vurderinger og valg.

Profession og samfund
Du opnår viden om professionens samfundsmæssige betydning og pædagogers mangeartede opgaver og bidrag til udvikling.

Du lærer bl.a. at begrunde pædagogisk arbejde i de forskellige sammenhænge, professionen er en del af.

Pædagogens praksis
På andet semester skal du i praktik i 7-8 uger. Det er det første af i alt 4 praktikforløb på pædagoguddannelsen.

Fokus på 0-5 årige børn
Specialiseringen har fokus på det pædagogiske arbejde med vuggestue- og børnehavebørn i alderen 0-5 år.

Fagligt indhold på specialiseringen
Du lærer at skabe et miljø og igangsætte lege og aktiviteter, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Derudover får du bl.a. viden om:

 • 0-5-åriges udviklingsbehov
 • Dannelsesprocessor for børn
 • Inklusionsarbejde
 • Udsatte børn
 • Opsporing og forebyggelse af mistrivsel
 • Sprogtilegnelse og -stimulering.
 • Samarbejde og kommunikation med fx forældre, pårørende og andre faggrupper.

Typiske praktiksteder
Dine praktikforløb foregår typisk i vuggestuer og børnehaver.

Fokus på børn og unge på 6-18 år
Specialiseringen har fokus på det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 6-18 år i skoler, SFO’er, fritidshjem og klubber.

Fagligt indhold på specialiseringen
Du lærer, hvordan du som pædagog i en skoleklasse kan igangsætte aktiviteter, der understøtter børns læring, udvikling og trivsel i skolen.

Du lærer også, hvordan du som pædagog kan være med til at styrke børn og unges fritidsinteresser og sociale arenaer i fx SFO’er, fritidshjem og klubber.

Du får på specialiseringen bl.a. viden om:

 • 6-18-åriges udviklingsbehov
 • Dannelsesprocesser i forhold til børn og unge
 • Udvikling af børns og unges lærelyst, kreativitet og sociale kompetencer
 • Forebyggelse og sundhed for børn og unge
 • Sprogtilegnelse og -stimulering
 • Forældresamarbejde
 • Inklusionsarbejde, herunder i forhold til udsatte børn og unge
 • Pædagogik og didaktik.

Typiske praktiksteder
Dine praktikforløb foregår typisk i folkeskoler, privatskoler, efterskoler,  klubber eller fritidsordninger.

3 overordnede målgrupper
Specialiseringen har fokus på det pædagogiske arbejde med tre målgrupper af mennesker, der er særligt udfordret i livet:

 • Børn og unge med særlige behov.
 • Mennesker med sociale vanskeligheder som fx misbrug, hjemløshed og prostitution.
 • Mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Fagligt indhold på specialiseringen
Du vil bl.a. opnå viden om:

 • Målgruppens karakteristika og behov
 • Forebyggelse af marginalisering og udstødelse
 • Understøttelse af borgerens motivation og udvikling
 • Sikring af omsorg, læring og udvikling for unge og voksne
 • Opsporing af og støtte til børn med særlige behov
 • Hvordan du laver indsatser og intervention for forskellige målgrupper.

Typiske praktiksteder
Dine praktikforløb foregår typisk på væresteder, behandlingshjem, flygtningecentre, botilbud for fysisk og psykisk handicappede, i psykiatrien eller i fængsler.

Udover din specialisering har du på modul 14 og 18 to valgfrie moduler, som du også kan bruge til at tone din uddannelse i en bestemt retning.  

Du kan vælge mellem følgende 7 valgfrie kompetenceområder:  

 • Kreative udtryksformer 
 • Natur og udeliv 
 • Sundhedsfremme og bevægelse 
 • Medier og digital kultur 
 • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 
 • Social innovation og entreprenørskab 
 • Kulturmøde og interkulturalitet 

Vær opmærksom på, at du ikke er garanteret plads på hold inden for et bestemt kompetenceområde.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter. 

Studiedokumenter 

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

 • Modul 1 og 3: Ind i pædagogikken 
 • Modul 2: Køn, seksualitet og mangfoldighed

 • Modul 4: Første praktik (cirka 7 uger)
 • Modul 5 og 6: Pædagogen som forandringsagent 

 • Modul 7 og 19, del 1: Pædagogen som myndighedsperson 
 • Modul 8: Dagtilbudspædagogik 
 • Modul 9: Praktik 

 • Modul 10: 2. Praktik 
 • Modul 11: 2. Praktik 
 • Modul 12: Valgfrit kompetencemodul 

 • Modul 13, del 1: Tværprofessionelt element 
 • Modul 14: Dagtilbudspædagogik 
 • Modul 15: 3. Praktik 

 • Modul 16: 3. praktik 
 • Modul 17: 3. praktik 
 • Modul 18 og 13, del 2: Valgfrit kompetencemodul 

 • Modul 19, del 2: Professionsviden og forskning 
 • Modul 20: Bachelorpraktik og bachelorprojekt 
 • Modul 21: Bachelorprojekt 

Praktik og internationale muligheder

På pædagoguddannelsen skal du 14 måneder i praktik fordelt på 4 praktikperioder:

 • 7 uger på 2. semester 
 • 6 mdr. på 3. semester 
 • 6 mdr. på 5. semester 
 • 3 uger på 7. semester 

Formålet med den første praktik er, at du kommer ud og oplever hverdagen på et praktiksted.

De 3 sidste praktikperioder ligger, efter du har valgt specialiseringsretning.

Det betyder, at disse praktikforløb skal foregå på et praktiksted, der har relation til den specialeretning, du har valgt.

Typiske praktiksteder

Pædagogstuderende kommer typisk i praktik følgende steder:

 • Børnehaver
 • Vuggestuer
 • Skoler
 • Skolefritidsordninger (SFO)
 • Bosteder
 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Opholdssteder.

Arbejdsaspektet og studieaspektet
Der er 2 vigtige aspekter ved praktikken - arbejdsaspektet og studieaspektet.

Arbejdsaspektet handler om, at du som studerende på praktikstedet indgår i og udfører praktisk pædagogisk arbejde på linje med det øvrige personale. Dog med de eventuelle begrænsninger, der kan ligge i manglende viden og erfaring.

Du vil arbejde med pædagogiske forløb, som du selv har været med til at planlægge, udføre og evaluere. Og du vil også indgå i forløb og rutiner, som du ingen indflydelse har haft på.

Det er helt naturligt, at det er sådan, fordi du både skal øve dig i selv at formulere dig omkring praktisk pædagogik og i at indgå som medarbejder omkring en etableret struktur og praksis.

I forhold til studieaspektet er du som studerende ikke kun i praktik for at udføre praktisk pædagogisk arbejde men også for at studere arbejdet.

Vejledning i praktikken
I alle 4 praktikperioder modtager du som studerende vejledning på praktikstedet.

Pædagoguddannelsen samarbejder med både den studerende og praktikstedet omkring praktik og uddannelsesudbytte.

På pædagoguddannelsen kan du rejse ud i din studietid på 2 måder:

 • En praktikperiode i udlandet.
 • Et studieophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet.

Praktik i store dele af verden
På UCL’s pædagoguddannelse har vi erfaringer med at sende studerende i udlandspraktik i det meste af verden. Lige fra de nordiske nabolande til resten af Europa, Asien, Afrika, Australien og Amerika.

Du formulerer målet med praktikken sammen med din praktiksupervisor og får tildelt et egnet praktiksted af UCL’s internationale koordinator. Herefter laves en formel uddannelsesaftale med det udenlandske praktiksted.

Det mest normale er, at udlandspraktikken varer 6 måneder og finder sted på andet eller tredje studieår.

SU og stipendier under praktikken
Vælger du et praktikophold i udlandet, kan du ikke forvente lønnet praktik som i Danmark.

Til gengæld kan du normalt få SU under et praktikophold i udlandet.

Praktikophold i Norden og Europa støttes med stipendier fra NORDPLUS og LEONARDO.

Studieophold i udlandet
Du har mulighed for at komme på studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution, når du læser til pædagog.

Studieopholdene i udlandet kan have en varighed fra 2 uger til 1 år.

Studiested og studieliv

UCL Klostervænget
Klostervænget 2-4
5700 Svendborg

Oplev campuslivet på 1 minut

UCL's campus på Klostervænget i Svendborg har uddannelserne til pædagog og sygeplejerske.

Med 400 studerende er det et mindre campus, hvor du både kommer tæt på dine medstuderende og dine undervisere.

Hulen

Selvfølgelig har Svendborg også en Fredagsbar.

Det er her, de studerende slapper af med en kold drik og et raflebæger efter en hård uge med undervisning.

Det er også her, man samles om påske- og julebar, Halloweenfest, Beerpong-turneringer, Winter Wonderland, raflebægre og meget andet.

400 studerende
2 uddannelser

Svendborg - en kulturby

Svendborg har en masse at byde på i forhold til kultur.

Byen har en lang historie indenfor kunst og musik og byder på en lang række forskellige spillesteder og barer med live-optrædener.

Der er alt fra Jazz til metal, fra undergrund til de større navne, fra store koncertsale og mindre intime spillesteder.

Er man mere til teater og kulturarrangementer end fest og rockkoncerter, så kan man med fordel tjekke Kulturhus Svendborg ud.

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Ingen specifikke adgangskrav.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring m.m.

Adgangsgivende uddannelse

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Ingen specifikke adgangskrav.

Erhvervsuddannelse 

 • Pædagogiske assistentuddannelse (PAU).
  Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E.
 • Social- og sundhedsassistentuddannelse (trin 2)
  Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Naturfag C, Engelsk D.

Enkeltfag
4 beståede gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk  A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Valgfrit fag på C-niveau

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen.
 • Anden relevant uddannelse/kurser (fx SOSU-hjælper eller voksen pædagogisk grunduddannelse).
 • Relevant erhvervserfaring fx institutioner for børn, unge eller voksne, min. 3 mdr. 20 t/u.
  Praktisk erfaring fra anden uddannelse, fx social- og sundhedsassistentuddannelsen tæller ikke som erhvervserfaring.
 • Anden erhvervserfaring min. 3 mdr. 20 t/u.
 • Udlandsophold eller højskoleophold min. 2 mdr.
 • Aftjent værnepligt.
 • Om du har været på barsel.
 • Frivilligt arbejde.
 • Om du er Elitesportsudøver jfr. UCL Elitesport-kriterierne.

Krav til dokumentation

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT nr. til ansøgning

Hver studiestart og uddannelse har sit eget KOT-nr., som du skal bruge i din ansøgning på optagelse.dk.

Svendborg
Februar - 53185

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

Merete Schneekloth Søberg

Uddannelses- og forskningsleder på pædagoguddannelsen i Svendborg

60 77 48 01

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseslederen i Svendborg.

Book en vejledning

30 minutters face to face vejledning om optagelse og adgangskrav.

Seebladsgade 1, Odense C.

Book vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

Lignende uddannelser