Laborant

Erhvervsakademiuddannelse

Som laborant bliver du en nøglespiller i arbejdet med at sikre fødevarer og drikkevand i bedste kvalitet.

For dig der vil arbejde med kontrol, forskning og udvikling

Laborantuddannelsens mål er at uddanne dygtige medarbejdere, som kan planlægge og udføre opgaver i kontrol-, forsknings- og udviklingslaborato­rier.

Som færdiguddannet laborant kommer du til at spille en vigtig rolle fx i forhold til at sikre, at fødevarerne indeholder det, der står på deklarationen, og at drikkevandets kvalitet er i orden.

Du kommer til at arbejde i en verden, der er i konstant forandring og inden for et fag i hastig udvikling.

Særligt vil du komme til at arbejde praktisk med kemi- og bioteknologi. Undervisningen foregår både i laboratorier og teorilokaler, så du igennem laborantuddannelsen får en god forståelse for både den praktiske side af faget og den teori, der ligger til grund for arbejdet.

På laborantuddannelsen har du mange forskellige fag, der kvalificerer dig til at planlægge, udføre, dokumentere og vurdere arbejdet i et kemisk eller biologisk laboratorium – både selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper.

Uddannelsen er opdelt i en 'studie'del på 1½ år og en virksomhedsdel på 1 år.

Studiedelen

Studiets tre hovedfagområder:

Alment fagområde

 • Kemi
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitetsstyring
 • IT/kommunikation
 • Grundlæggende laboratorieteknik.

Kemiteknologisk fagområde 

 • Analytisk kemi (apparatteknik og analysemetode).

Bioteknologisk fagområde 

 • Mikrobiologi
 • Bioteknologi (genteknologi, proteinkemiske metoder).

Virksomhedsdelen

På virksomhedsdelen gennemfører du dit speciale, og beskæftiger dig med følgende:

 • Praktisk laboratoriearbejde
 • Kvalitets- og miljøstyring
 • Virksomhedsorganisation

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Du kan vælge at gennemføre projektet selvstændigt eller i en gruppe. Projektets emne vælger du selv under vejledning af en underviser.

Gode råd før studiestart

Du vil komme godt fra start på laborantuddannelsen, hvis du er opmærksom på følgende:

 • Dine kompetencer inden for IT*, Matematik* og Kemi* bør være opdaterede ved studiestart, idet disse kompetencer skal bruges hele vejen igennem uddannelsen
  • Kontakt en studievejleder, hvis du har brug for gode råd om studieforberedende fag eller kurser
 • Vi har forskellige arbejdsformer på laborantuddannelsen. Du skal både kunne arbejde individuelt og i grupper, både i dagligdagen og til eksamen
  • Det er en vigtig forberedelse til arbejdsmarkedet, at du kan samarbejde med andre
  • Mange af vores eksamener er tværfaglige. Det er derfor ikke muligt at tage et enkelt fag ad gangen, og det er derfor ikke muligt at studere på deltid. Du skal således være parat til at yde en studieindsats svarende til et fuldtidsjob
  • Hvis du har personlige udfordringer, som kræver støtte undervejs på uddannelsen, kan vi tilbyde forskellige løsninger. Kontakt en studievejleder, eller læs mere på vores hjemmeside under afsnittet SPS

* Emner der er relevante at se nærmere på, inden du starter på laborantuddannelsen:

IT

 • Regneark
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsprogrammer

Matematik

 • Ligninger
 • Brøker
 • Procenter

Kemi

 • Det periodiske system
 • Kemiske reaktioner
 • Grundstoffet carbon
 • Syre-base kemi
 • Redox og sikkerhed
 • Sikkerhed
 • Kemisk regning

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Hvad laver en laborant?

Som laborant kan du finde job i:

 • Den offentlige sektor
 • Private virksomheder – f.eks. indenfor
  • forskning
  • levnedsmiddelindustrien
  • medicinalindustrien
  • fødevareindustrien
  • kemisk industri
  • bioteknologisk industri

Du kan, som laborant, arbejde med områder såsom:

 • Udvikling
 • Analyse
 • Kvalitet
 • Rådgivning
 • Kontrol

Som laborant kommer du til at arbejde i en verden, der er i konstant forandring og med et fag i hastig udvikling. En laborantstuderende skal derfor kvalificeres fagligt såvel som personligt.

Den personlige kvalificering ligger i, at du som laborant skal være omhyggelig, omstillingsparat, ansvarlig og fleksibel- samt kunne arbejde tæt sammen med andre faggrupper. Du kan komme til at arbejde med produktion, udvikling, rådgivning og kvalitet i private såvel som offentlige virksomheder.

Eksempler på jobprofiler

Forskning
Flere laboranter er ansat i et spændende forskningsmiljø, hvor de hjælper forskerne med at opnå resultater, som kan være banebrydende for f.eks. udvikling af nye lægemidler. Laborantens arbejde består bl.a. i at udføre forsøg og analysere dem for derefter at fremlægge resultaterne for forskerne, som så kan anvende dem i deres videre forskning.


Miljøkontrol

Som ansat på et kontrollaboratorie er en vigtig opgave at arbejde med miljøanalyser. Som laborant analyserer du f.eks. jord, der mistænkes for at indeholde forurening efter oliespild eller kemikalieudslip bl.a. på tidligere fabriksgrunde.

Laborantens resultater er med til at afgøre, om jorden skal oprenses, inden der igen kan bygges på grunden. Det kan også være forurening af vandmiljøet, der undersøges, her kontrollerer laboranten f.eks. vandets kvalitet for at sikre rimelige vilkår for dyre- og plantelivet.

Videreuddannelse

Skal jeg søge ind på laborantuddannelsen via kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge ind på laborantuddannelsen via kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C.

Adgangskvotient via kvote 1 ved seneste optag

Adgangskvotienten i 2021 via kvote 1: 4,9

Standby-plads i 2021: 3,4.

En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Adgang med erhvervsuddannelse. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C eller Naturfag C.
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Din begrundelse for, hvorfor du gerne vil arbejde som Laborant.
 • Hvad det er ved Laborantuddannelsen, som særligt tiltrækker dig.
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen.
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig, ift. dit arbejde som Laborant, efter endt uddannelse.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På laborantuddannelsen er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 29 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På Nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Nemstudie

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Optagelse - kontakt

Optagelsesvejledning til videregående uddannelser

63 18 33 33 - telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet: kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.