Laborant

Erhvervsakademiuddannelse

Som laborant bliver du en nøglespiller i arbejdet med at sikre fødevarer og drikkevand i bedste kvalitet.

For dig der vil arbejde med kvalitetskontrol, forskning og udvikling

Laborantuddannelsens mål er at uddanne dygtige medarbejdere, som kan planlægge og udføre opgaver i kontrol-, forsknings- og udviklingslaborato­rier.

Som færdiguddannet laborant kommer du til at spille en vigtig rolle fx i forhold til at sikre, at fødevarerne indeholder det, der står på deklarationen, at drikkevandets kvalitet er i orden eller at en bestemt medicin har den renhed og styrke, som er angivet.

Du kommer til at arbejde i en verden, der er i konstant forandring og inden for et fag i hastig udvikling.

Under uddannelsen vil du blive uddannet i at forstå og udføre analyser inden for det kemiske, biologiske og apparatteknologiske område. Undervisningen foregår derfor både i laboratoriet og i klasselokalet og alt teori er direkte relateret til praktiske analyser. Så igennem laborantuddannelsen vil du få en god forståelse og et godt håndelag for både den praktiske og den teoretiske side af faget.

På laborantuddannelsen har du fag, der kvalificerer dig til at planlægge, udføre, dokumentere og vurdere arbejdet i et kemisk eller biologisk laboratorium – både selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper.

Uddannelsen er opdelt i en 'studie'del på 1½ år og en virksomhedsdel på 1 år.

Studiedelen

Studiets tre hovedfagområder omfatter 90 ECTS-point, og er indbyrdes vægtet i forholdet 3:2:1:

 1. Laboratoriearbejde: Fagområdet indeholder planlægning, udførelse, vurdering og kommunikation af laboratoriearbejde. Dette danner baggrund for drifts-, optimerings- og udviklingsopgaver samt fagligt samarbejde.
 2. Laboratorieteknologi: Fagområdet indeholder naturvidenskab, herunder kemi og biologi samt udstyr og teknikker, som danner grundlag for laboratoriearbejde.
 3. Arbejdsmiljø og kvalitetssikring: Fagområdet indeholder dels arbejdsmiljø, som danner grundlag for sikkerhedsmæssig, sundhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig udførelse af laboratoriearbejde, samt kvalitetssikring af data, metoder og udstyr, som sikrer pålidelige resultater.

Disse fagområder dækkes på uddannelsen af fagene:

 • GLA (Godt Laboratorie Arbejde)
 • Biologisk analyseteknik
 • Kemisk analyseteknik
 • Analyseteknik
 • Statistik
 • Arbejdsmiljø

Skoledelen afsluttes med et skoleprojekt hvor den studerende arbejder i en længere periode med en bioteknologisk eller kemiteknologisk problemstilling,
der ofte har karakter af et udviklings- og/eller valideringsprojekt.

Virksomhedsdelen

Uddannelsen afsluttes med et års lønnet praktikansættelse i en virksomhed. Under denne ansættelse vil praktikanten have tilknyttet en virksomhedsvejleder, men vil også bevare kontakten til uddannelsen via en tilknyttet uddannelsesvejleder.

Virksomhedsdelen omfatter både en praktik del og et afsluttende virksomhedsprojekt. Projektet formuleres i et samarbejde imellem praktikanten og den virksomhed hvor praktikanten er ansat og udføres på praktikstedet

Gode råd før studiestart

Du vil komme godt fra start på laborantuddannelsen, hvis du er opmærksom på følgende:

Indgangsnuveauet til uddannelsen i matematik og kemi er på C-niveau og disse kompetencer er vigtige for gennemførelse af studiet. Så hvis disse fag ligger meget langt væk, er det en god ide at give dem et Brush up.

IT-mæssigt anvender vi på uddannelsen fortrinsvis regneark (Excel), tekstbehandling (Word) samt diverse præsentationsprogrammer (Fx PowerPoint) som det vil være en fordel at have godt kendskab til.

Kontakt en studievejleder, hvis du har brug for gode råd om studieforberedende fag eller kurser

På laborantuddannelsen er det vigtigt, at du kan arbejde både individuelt og i grupper, da det er en vigtig forberedelse til arbejdsmarkedet at du kan samarbejde med andre.

Mange af vores eksamener er tværfaglige. Det er derfor ikke muligt at tage et enkelt fag ad gangen, og det er derfor ikke muligt at studere på deltid. Du skal således være parat til at yde en studieindsats svarende til et fuldtidsjob

Hvis du har personlige udfordringer, som kræver støtte undervejs på uddannelsen, kan vi tilbyde forskellige løsninger. Kontakt en studievejleder, eller læs mere på vores hjemmeside under afsnittet SPS.

Men start først på uddannelsen, når du er klar til at yde en 100% indsats.

* Emner der er relevante at se nærmere på, inden du starter på laborantuddannelsen:

IT

 • Regneark
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsprogrammer

Matematik

 • Ligninger
 • Brøker
 • Procenter

Kemi

 • Det periodiske system
 • Kemiske reaktioner
 • Grundstoffet carbon
 • Syre-base kemi
 • Redox og sikkerhed
 • Sikkerhed
 • Kemisk regning

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer, færdigheder og oplevelser for livet. Du vil udvikle dig fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

På laborantuddannelsen er det muligt at tage hele virksomhedsdelen af uddannelsen i udlandet, dvs. praktikken og virksomhedsprojektet.

Det gælder desuden specielt for laborantuddannelsen, at tager du din praktik i et land, hvor det ikke er normalt at få løn under praktikken, så kan du få SU i hele virksomhedsdelen af uddannelsen. Hvis det valgte land er et EU land, kan der desuden søges diverse legater til understøttelse af selve opholdet.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

Praktikdelen under laborantuddannelsen adskiller sig fra andre uddannelser ved, at den afvikles under en 12 måneders lønnet ansættelse i en virksomhed eller institution. Du er som studerende selv ansvarlig for at søge praktiksted. Det gør du via individuel ansøgning på praktikopslag fra virksomheder i hele landet.

Under praktikdelen oplæres du normalt ved sidemandsoplæring i det pågældende laboratories analyser og indgår som en integreret del af virksomhedens laborantteam.

Praktikken kan afvikles i udlandet, enten i form af lønnet praktik eller, hvis løn ikke er sædvane i det pågældende land, på SU. Hvis det valgte land er et EU land, kan der desuden søges diverse legater til understøttelse af selve opholdet.

Selve praktikdelen afvikles på ca. 10 måneder, hvorefter de sidste 2 måneder af ansættelsen bruges på det ”Afsluttende virksomhedsprojekt”. Her opstiller du sammen med virksomheden en problemformulering, som du derefter forsøger at løse. Dette arbejde munder ud i en teknisk rapport, som danner grundlag for din afsluttende eksamen.

Eksempler på virksomheder, der ansætter laborantpraktikanter:

 • SDU
 • Velux
 • Novo Nordisk
 • Novozymes
 • LEGO
 • Fødevarestyrelsen
 • LEO-Pharma
 • Munck Asfalt
 • ARLA
 • VandCenterSyd
 • Rynkeby

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Hvad laver en laborant?

Som laborant kan du finde job i:

 • Den offentlige sektor – f.eks
  • sygehuse
  • universiteter
  • styrelser
 • Private virksomheder – f.eks. indenfor
  • forskning
  • levnedsmiddelindustrien
  • medicinalindustrien
  • fødevareindustrien
  • kemisk industri
  • bioteknologisk industri

Du kan, som laborant, arbejde med områder såsom:

 • Udvikling
 • Analyse
 • Kvalitet
 • Rådgivning
 • Kontrol

Som laborant kommer du til at arbejde i en verden, der er i konstant forandring og med et fag i hastig udvikling. En laborantstuderende skal derfor kvalificeres fagligt såvel som personligt.

Den personlige kvalificering ligger i, at du som laborant skal være omhyggelig, omstillingsparat, ansvarlig og fleksibel- samt kunne arbejde tæt sammen med andre faggrupper.

Eksempler på jobprofiler

Forskning
Flere laboranter er ansat i et spændende forskningsmiljø privat eller offentligt, hvor de hjælper forskerne med at opnå resultater, som kan være banebrydende for f.eks. udvikling af nye lægemidler. Laborantens arbejde består bl.a. i at udføre forsøg og analysere dem for derefter at fremlægge resultaterne for forskerne, som så kan anvende dem i deres videre forskning.


Miljøkontrol

Som ansat på et kontrollaboratorie er en vigtig opgave at arbejde med miljøanalyser. Som laborant analyserer du f.eks. jord, der mistænkes for at indeholde forurening efter oliespild eller kemikalieudslip bl.a. på tidligere fabriksgrunde.

Laborantens resultater er med til at afgøre, om jorden skal oprenses, inden der igen kan bygges på grunden. Det kan også være forurening af vandmiljøet, der undersøges, her kontrollerer laboranten f.eks. vandets kvalitet for at sikre rimelige vilkår for dyre- og plantelivet.

Drift
Som ansat på et driftlaboratorie sikrer du, at råprodukter, som indgår i produktionen, overholder de specifikationer, de skal og at de produkter, som virksomheden producerer udfra disse, tilsvarende overholder ønskede produkt specifikationer.

Videreuddannelse

Skal jeg søge ind på laborantuddannelsen via kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge ind på laborantuddannelsen via kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Adgang med erhvervsuddannelse. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C eller Naturfag C.
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Din begrundelse for, hvorfor du gerne vil arbejde som Laborant.
 • Hvad det er ved Laborantuddannelsen, som særligt tiltrækker dig.
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen.
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig, ift. dit arbejde som Laborant, efter endt uddannelse.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På laborantuddannelsen er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 29 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf: 6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.

Andre kiggede også på