Procesteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Procesteknolog er uddannelsen for dig, der drømmer om en hverdag med fokus på sundhed, fødevaresikkerhed, produktudvikling og kemi.

Vær med i front på proces-, fødevare- og mejeriområdet

Procesteknolog er en 2-årig uddannelse med fokus på udvikling af fødevare- og mejeriprodukter og deres fremstilling samt processer, kvalitets- og miljøstyring. Du undervises i emner såsom samarbejde og kommunikation, og du får en grundlæggende viden om naturvidenskab.

På procesteknologuddannelsen skal du specialisere dig inden for én af tre studieretninger; fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi, alt efter hvad der passer bedst til dine frem­tidsdrømme.

Vælger du fødevare- eller mejeriretningen kan du blive produktudvikler, arbejde med egenkontrol og/eller produktion. Vælger du procesretningen kan du komme til at arbejde med udvikling af processer, herunder indkøring af nyt procesudstyr.

Alle studieretninger på procesteknologuddannelsen giver god baggrund for at være bindeled mellem forskellige faggrupper i virksomheden, fordi uddannelsen giver sammenhæng mellem teori og praksis.

Det tager to år at blive procesteknolog. Det første halve år er fælles for alle. Det sidste 1 ½ år præger du selv din faglige profil ved at vælge en af de tre studieretninger.

Fællesdelen

Fællesdelen indeholder to fagområder:

Samarbejde og kommunikation, der med udgangspunkt i studiet og holdet man går på, giver indsigt i samarbejdsformer og måder at kommunikere på. Kommunikation omfatter både mundtlig og skriftlig kommunikation, så man får den grundlæggende viden, der er nødvendig for at udføre forsøg og bagefter dokumentere dem i en rapport og en mundtlig fremlæggelse.

Naturvidenskabelig basisviden giver den grundlæggende viden inden for kemi, mikrobiologi, fysik og statistik, men altid i en praktisk anvendelig sammenhæng med eksempler fra industri og storkøkken. Derudover undervises der i sikkerhed og miljø, produktion og produktionsflow, og der gives eksempler på fremstillingsmetoder inden for de tre studieretninger.

Tre studieretninger

Klik på den studieretning du er intersseret i og læs mere om fagene på retningen.

Gode råd før studiestart

Du vil komme godt fra start på procesteknologuddannelsen, hvis du er opmærksom på følgende:

 • Dine kompetencer inden for IT*, Matematik* og Kemi* bør være opdaterede ved studiestart, idet disse kompetencer skal bruges hele vejen igennem uddannelsen

  Kontakt en studievejleder, hvis du har brug for gode råd om studieforberedende fag eller kurser

 • Vi har forskellige arbejdsformer på uddannelsen. Du skal både kunne arbejde individuelt og i grupper, både i dagligdagen og til eksamen

  Det er en vigtig forberedelse til arbejdsmarkedet, at du kan samarbejde med andre

  Mange af vores eksamener er tværfaglige. Det er derfor ikke muligt at tage et enkelt fag ad gangen, og det er derfor ikke muligt at studere på deltid. Du skal således være parat til at yde en studieindsats svarende til et fuldtidsjob

  Hvis du har personlige udfordringer, som kræver støtte undervejs på uddannelsen, kan vi tilbyde forskellige løsninger. Kontakt en studievejleder, eller læs mere på vores hjemmeside under afsnittet SPS.

* Emner der er relevante at se nærmere på inden studiestart:

IT

 • Regneark
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsprogrammer

Matematik

 • Ligninger
 • Brøker
 • Procenter

Kemi

 • Det periodiske system
 • Kemiske reaktioner
 • Grundstoffet carbon
 • Syre-base kemi
 • Redox og sikkerhed
 • Sikkerhed
 • Kemisk regning

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder

Fødevareteknolog

Som fødevareteknolog har du mulighed for ansættelse i fødevareindustrien, hvor du kan arbejde med fremstilling af fødevarer, udvikling af nye produkter og egenkontrol. Du kan også blive ansat i en virksomhed, der fremstiller ingredienser til fødevarer.

Din opgave bliver at hjælpe kunderne med at få ingredienserne til at fungere optimalt i deres produkt. I det offentlige kan du blive ansat ved fødevarekontrollen eller som underviser på erhvervsuddannelserne inden for fødevarer.

Typiske funktionsområder for fødevareteknologer er:

 • Udvikling af nye fødevareprodukter
 • Forbedring af gamle produkter
 • Planlægning og gennemførsel af den daglige produktion
 • Tilsyn ved fødevareregionerne.

Du kan også blive teknisk sælger.

Mejeriteknolog

Som mejeriteknolog har du mange jobmuligheder inden for mejeriindustrien, maskinfabrikker, salgsorganisationer og producenter af ingredienser til fødevareindustrien - både i Danmark og i udlandet.

Mejeriteknologer arbejder med produktion og udvikling af mejeriprodukter, planlægning af den daglige produktion - herunder bedømmelse af mejeriprodukter, kvalitetskontrol og opfølgning på fødevaresikkerheden, projektering af nye mejerianlæg eller salg og opstart af mejerianlæg i Danmark og udlandet.

Typiske funktionsområder for mejeriteknologer er:

 • Produktion og udvikling af mejeriprodukter
 • Produktion og udvikling af ingredienser
 • Projektering, salg og opstart af mejerianlæg.

Procesteknolog

Jobmulighederne er mange og spændende. Vælger du proceslinjen kan du f.eks. blive procesudvikler i fødevare-, kemi- eller biotekindustrien, teknisk support hos leverandører eller kunder til disse industrier, projektleder, holdleder i industrien eller medvirke ved opbygning og indkøring af nye proceslinjer.

Du vil ofte være virksomhedens bindeled mellem de forskellige faggrupper, da du er dygtig til at omsætte teori til praktiske processer.

Typiske funktionsområder for procesteknologer er:

 • Indkøring af procesudstyr
 • Optimering af processer
 • Opfyldelse af sikkerhedsregler
 • Kvalitets- og miljøstyring

Du kan også blive sælger. 

Videreuddannelse

Når du er færdig som procesteknolog, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Varsling for ansøgere i 2022

Fra 2022 indføres der nye adgangskrav for Procesteknologuddannelsen.

Fra optagelsen i 2022 skal alle ansøgere, som søger på baggrund af en 3-årig erhvervsuddannelse, opfylde de specfikke adgangskrav og have bestået Matematik C samt ét af fagene: Kemi C eller Bioteknologi A.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C.

Adgangskvotient via kvote 1 ved seneste optag

Adgangskvotienten i 2020 via kvote 1:

 • Procesteknolog i Odense: Alle optaget
 • Procesteknolog i Vejle: Alle optaget

En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C er bestået
 • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
  • Bager (trin 2)
  • Bager og konditor (trin 2)
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Ernæringsassistent (trin 2)
  • Gastronom (med specialer)
  • Slagter (med specialer)
  • Konditor (trin 2)
  • Mejerist (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.
  ”Specifikke adgangskrav: Kemi C eller Bioteknologi A eller Matematik på C eller naturfag C.
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Relevant ervhervserfaring på min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge f.eks. Bager og konditor, gourmetslagter, slagter, ernæringsassistent, gastronom, mejerist og procesoperatør.
 • Andet erhvervserfaring på min. 2-3 måneder af min. 20 timer pr. uge
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Din begrundelse for, hvorfor du gerne vil arbejde som Procesteknolog.
 • Hvad det er ved Procesteknologuddannelsen, som særligt tiltrækker dig.
 • At du har kompetencer, som er relevante for uddannelsen
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen.
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig, ift. dit arbejde som Procesteknolog, efter endt uddannelse.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 28 studerende i Odense og 28 studerende i Vejle. Ud af disse optager vi 30% i kvote 1 og 70% i kvote 2.

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at du kan søge ind, før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav. Dette skal dokumenteres med f.eks. kvitteringer for, at du er tilmeldt supplering. Du skal også altid oplyse, hvornår du forventer at afslutte faget.
Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Sådan søger du om optagelse

Når du udfylder ansøgningen, vil du blive bedt om at vælge en af de nedenstående studieretninger (afhængigt af, om du søger i Odense eller Vejle). Det er dog ikke bindende, idet du kan nå at vælge om, efter at du har hørt mere om de enkelte studieretningers indhold efter studiestart.

 • Fødevareteknologi (udbydes i Odense og Vejle)
 • Mejeriteknologi (udbydes kun i Odense)
 • Procesteknologi (udbydes kun i Vejle).

Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På Nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Nemstudie

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Hanne Søndergaard Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: mandag kl. 9-12, onsdag kl. 10-13
Kirsten Stürup Studie- og SPS-vejleder

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på:

 • Seebladsgade 1, 5000 Odense C
 • Boulevarden 25, 7100 Vejle
 

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Du er velkommen til at komme på besøg og opleve undervisningen på Procesteknologuddannelsen i Odense eller Vejle.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

Studerende for en dag kan give dig afgørende viden, før du beslutter dig for, om procesteknologuddannelsen er noget for dig.

Dagen vil give dig mulighed for at:

 • Få et indtryk af studiemiljøet.
 • Opleve undervisningen på uddannelsen og fornemme det faglige niveau.
 • Snakke med studerende om uddannelsen, studiemiljøet mv.
 • Få en rundvisning på uddannelsen og bl.a. se vores studiefaciliteter.

Du bestemmer hvad du vil opleve

Du bestemmer selv, hvor langt dit besøg skal være, og hvad du gerne vil opleve.

Kontakt

Kontakt uddannelsens studievejleder og lav en aftale om et besøg.

 • Odense:
  Hanne Søndergaard
  Studievejleder
  hso@ucl.dk eller 2115 3562

 • Vejle:
  Kirsten Stürup
  Studievejleder
  kst@ucl.dk eller 65434850

Hvad laver en procesteknolog?
På uddannelsen vælger du én af disse tre studieretninger: Procesteknologi, fødevareteknologi og mejeriteknologi. En procesteknologs typiske funktionsområder vil være indkøring af procesudstyr, optimering af processer, opfyldelse af sikkerhedsregler og kvalitets- og miljøstyring. En fødevareteknolog står typisk for udvikling af nye fødevareprodukter, forbedring af gamle produkter, planlægning og gennemførsel af den daglige produktion samt tilsyn ved fødevareregionerne. Mejeriteknologer kan arbejde med produktion og udvikling af mejeriprodukter og ingredienser, men også projektering, salg og opstart af mejerianlæg.

Hvad er lønnen som procesteknolog?
Den gennemsnitlige indtægt pr. måned for en nyuddannet procesteknikker lå på 33.155 kr. i 2019, og det samme for en nyuddannet mejeritekniker.

Hvor lang tid tager det at blive procesteknolog?
Det tager 2 år at uddanne sig til procesteknolog.

Optagelse - kontakt

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet: kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.