Lærer

Professionsbachelor

Drømmer du om at arbejde med børn og unge?
Og vil du forvandle dine fritidsinteresser til et professionelt arbejdsliv? Så er læreruddannelsen noget for dig.

Med en læreruddannelse kan du være med til at inspirere og uddanne fremtiden

Som lærer kan du dyrke din passion for de fag, du brænder for, samtidig med du er med til at danne og uddanne børn og unge.

Det er både et kreativt, sjovt og udfordrende arbejde at undervise børn og unge.

Lærerjobbet er også et arbejde, hvor du får mulighed for at bringe alle dine faglige og personlige kompetencer i spil. Og det uanset om din passion er sprog, musik, idræt, matematik eller noget helt femte.

Du danner og uddanner de næste generationer

Som lærer kommer du tæt på mange børn og unge mennesker. Du får mulighed for at have en positiv indflydelse på den enkelte elevs hverdag. Og samtidig kan du bidrage til at danne og uddanne de næste generationer.

Det er et stort ansvar, der venter dig som lærer.

Derfor har vi på læreruddannelsen på UCL skabt et studie, der veksler mellem teori og praksis. Det sikrer, at du både udvikler din evne til at undervise og tilegner dig en stærk faglig, pædagogisk og teoretisk indsigt.

En uddannelse tæt på jobbet som lærer

Uddannelsen er meget tæt på det arbejdsliv, der venter dig som uddannet lærer.

I løbet af uddannelsen har du 18 ugers praktik, og du laver flere projektforløb med fx lokale skoler.

Med den ballast er du rustet til at gå ud og gøre en forskel for og sammen med børn, unge, forældre og kommende kolleger.

På læreruddannelsen specialiserer du dig typisk i 3 undervisningsfag. Du har yderligere mulighed for at tone din uddannelse via særlige specialiseringsmoduler.

Læreruddannelsen giver dig en del frihed til at sammensætte den uddannelse, du drømmer om.

Halvdelen af dit uddannelsesforløb har du selv indflydelse på, idet du skal vælge 3 undervisningsfag, du vil specialisere dig i samt 2 specialiseringsmoduler. Undervisningsfagene og specialiseringsmodulerne fordeler sig ud over uddannelsens 4 år.

De første 3 år af uddannelsen har du også forløbet lærerens grundfaglighed. Her er der bl.a. fokus på de pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter af lærerarbejdet.

Derudover består uddannelsen af 3 praktikforløb og et bachelorprojekt.

Strukturen for de 4 år på læreruddannelsen kan du se via nedenstående links.

Struktur for Læreruddannelsen på Fyn, sommerstart
Struktur for Læreruddannelsen på Fyn, vinterstart
Struktur for Læreruddannelsen i Jelling, vinterstart
Struktur for Læreruddannelsen i Jelling, sommerstart

Hvilke fag kan jeg vælge på læreruddannelsen?

Vil du undervise små eller store elever?

Inden studiestart skal du vælge dit indgangsfag, som er det første undervisningsfag, du har på læreruddannelsen.

Når du vælger dit indgangsfag, skal du vælge, om du vil specialisere dig i indskoling/mellemtrin (1.-6. klasse) eller mellemtrin/udskoling (4.-10. klasse).

På UCL’s læreruddannelse i Odense kan du ønske at begynde med:

 • Dansk, matematik eller engelsk (kun sommeroptag) - indskoling/mellemtrin eller mellemtrin/udskoling.

På UCL’s læreruddannelse I Jelling kan du ønske at begynde med:

 • Dansk - indskoling/mellemtrin eller mellemtrin/udskoling.
 • Matematik - mellemtrin/udskoling.

Fagene Dansk og Matematik er indgangsfag som du IKKE senere har mulighed for at vælge, mens faget Engelsk kan vælges senere som et lille fag (30 ECTS).

Vi vil anbefale, at de resterende 2 undervisningsfag, du vælger, er målrettet samme aldersgruppe. Det vil gøre det lettere for dig at få job.

Derfor er det fx en god idé, at dit indgangsfag er målrettet de yngste klasser, hvis du senere tænker at vælge fag, der udbydes i indskolingen.

Vælg mellem 16 fag

UCL’s læreruddannelse udbyder 16 af de fag, der undervises i i den danske folkeskole.

Læs mere om fagene ved at klikke herunder:

Billedkunst

Biologi

Dansk (1.-6. klassetrin)

Dansk (4.-10. klasse)

Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Håndværk og design

Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Kristendomskundskab/religion

Madkundskab

Matematik (1.-6. klassetrin)

Matematik (4.-10. klassetrin)

Musik

Natur/teknologi

Samfundsfag

Tysk

Dit første undervisningsfag vælger du inden studiestart. De 2 øvrige fag vælger du undervejs i uddannelsen.

Via nedenstående link "Rul for undervisningsfag" kan du se, hvilke fag du kan vælge hvor og hvornår som undervisningsfag nummer 2 og 3.

Rul for undervisningsfag.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Hvis du ikke opfylder adgangskrav til faget, kan du på VUC få en individuel vurdering af dine kompetencer, så du ikke bruger tid på at lære noget, du allerede kan i forvejen. Dit lokale VUC kan vurdere dit faglige niveau op mod målene for konkrete fag på gymnasiale niveau (HF/STX).

Retsinformation.dk

Find dit lokale VUC.

Lærerens grundfaglighed

Lærerens grundfaglighed er et gennemgående fag de første 3 år af uddannelsen.

I faget er der fokus på, at du får almene kompetencer til at tage vare på skoleelevers læring, udvikling, trivsel og dannelse ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Det er et fag, som blandt andet drejer sig om pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter af lærerarbejdet. Derudover er der fokus på specialpædagogik og undervisning af tosprogede.

Lærerens grundfaglighed har 6 moduler:

 • Dannelse i den mangfoldige skole.
 • Skolen og undervisningen.
 • Elevens læring og udvikling.
 • Undervisning af elever i komplicerede læringssituationer.
 • Undervisning af flersprogede elever og professionelt samarbejde.
 • Læreren som reflekterende didaktiker.

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsmodulerne er din mulighed for at specialisere dig og give din uddannelse en bestemt toning. De giver dig både mulighed for at fordybe dig yderligere i et fag eller for at arbejde med tværfaglige problemstillinger.

Du kan vælge op til 2 specialiseringsmoduler i løbet af din uddannelse.

Generelt om merit

Ansøgning om merit skal ske så tidligt som muligt og senest inden påbegyndelse af det semester, hvor faget afsluttes. Det bemærkes, ar der ikke kan søges merit for fag i hvilke der allerede er aflagt prøveforsøg.

 

Du kan både komme på praktik- og studieophold i udlandet i forbindelse med, at du tager læreruddannelsen. 

På læreruddannelsen kan du rejse ud i din studietid på 3 måder:

 • En praktikperiode i udlandet på 3. årgang.
 • Et studieophold ved en europæisk uddannelsesinstitution.
 • Kurser af kortere eller længere varighed i udlandet.

Praktikophold i udlandet

Praktikperioder på 3. årgang kan afvikles i udlandet efter nærmere aftale.

Som hovedregel er det den studerende selv, der i samarbejde med det internationale kontor og praktikkontoret finder ud af, hvor han/hun vil i praktik.

Studieophold i udlandet

Med stipendier fra NORDPLUS eller ERAMUS+ kan du komme på studieophold i henholdsvis Norden og Europa.

Begge udvekslingsprogrammer kræver, at første studieår er overstået, og at studieopholdet giver merit på læreruddannelsen.

For ERAMUS+’ vedkommende er det også et krav, at udlandsstudiet varer minimum 3 måneder.

For Nordplus vedkommende er det også et krav, at udlandsstudiet varer minimum en måned.

Kortere kurser i udlandet

Som lærerstuderende kan du også deltage i kortere udvekslingsprogrammer på omkring 10 dage. Undervisere og studerende hos os har blandt andet deltaget i:

 • NNTE (Network for Teacher Education) – nordisk netværk for læreruddannelsen med fokus på inklusion, innovation og interkulturel forståelse.

International vinkel på læreruddannelsen

Læreruddannelsen på Fyn sætter de kommende år særligt fokus på, at de studerende skal lære at arbejde med det internationale perspektiv.

Læreruddannelsen på Fyn har indgået en aftale med 3 kenyanske læreruddannelser. Projektet hedder GLAD. Det står for Global Learning – Advanced professionalism – Dialogue.

Danske studerende kommer til at arbejde tæt sammen med kenyanske studerende via GLAD-projektet.

I undervisningsfagene geografi, musik og matematik samarbejder studerende fra Danmark og Kenya bl.a. via Skype om globale temaer. Samarbejdet bliver udvidet til flere undervisningsfag de kommende år.

I specialiseringsmodulet ”Interkulturelle møder i et internationalt perspektiv” samarbejder danske og kenyanske studerende også. Her er der f.eks. fokus på kulturmøder, sundhed og bæredygtighed. Derudover kan danske studerende via GLAD-projektet komme på 3 ugers praktikophold i Kenya.

Alle studerende på UCL’s læreruddannelse er sikret praktikplads. Uddannelsen byder på i alt 18 ugers praktik.

3 gange i løbet af uddannelsen skal du i praktik i 6 uger.

På Læreruddannelsen på Fyn er dit første praktikophold på 1. studieår. På Læreruddannelsen i Jelling er dit første praktikophold på 2. studieår.

De 2 øvrige praktikophold ligger på 3. og 4. studieår.

Der er mødepligt til praktikken.

Hvor kan jeg komme i praktik?

Vi har et stort netværk af praktikskoler, og det er en stor fordel for dig.

Det betyder, at vi kan give dig rig lejlighed til at prøve kræfter med forskellige skoleformer og typer af elever gennem dit uddannelsesforløb.

Første og tredje praktikforløb foregår på en folkeskole. I praktikforløb nummer 2 (3. studieår) har du også mulighed for at komme i praktik på en efterskole, friskole, specialskole eller på en skole i udlandet.

Hvad skal jeg lave i praktikken?

I løbet af praktikken får du mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb.

Praktikperioderne har forskellige temaer. I løbet af de 3 praktikforløb arbejder du fx med:

 • Klasseledelse.
 • Didaktik.
 • Samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv.

Vejledning undervejs i praktikken

Gennem hele praktikperioden er du tilknyttet en vejleder på praktikstedet.

Praktikeksamen

2 af de 3 praktikperioder afsluttes med eksternt bedømt praktikeksamen. Det skal være med til at sikre et godt og relevant udbytte af praktikken.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Læreruddannelsen udbydes også som netbaseret uddannelse. Uddannelsen tager 4 år og er for dig, der har behov for en fleksibel studieform.

Semesterstart lørdag den 3. september kl. 9.00-15.00 på Campus Jelling. Første undervisningsseminar i Intromodulet afholdes også denne dag.

Den netbaserede læreruddannelse tager 4 år

Den netbaserede læreruddannelse har samme indhold og omfang som den ordinære læreruddannelse på 4 år. Det vil sige, at der er tale om en fuldtidsuddannelse på samme vis, der kræver den samme studieindsats som den ordinære uddannelse.

Den netbaserede uddannelse adskiller sig ved, at undervisning, faglig vejledning og andre studieaktiviteter både kan foregå virtuelt og i samme fysiske rum. Den netbaserede del af studieaktiviteterne kan endvidere foregå forskudt i tid.

Fleksibel studieform

Ca. 80 procent af uddannelsen er netbaseret, og ca. 20 procent af studieaktiviteterne foregår ved fysisk fremmøde på lokationer i Odense, Vejle eller Jelling.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer af dig, at du har:

 • Høj grad af selvstændighed.
 • Selvdisciplin til at strukturere din hverdag ift studie-, arbejds- og privatliv.
 • Kan indgå i en uddannelse, der foregår i en vekslen mellem studieaktiviteter på nettet og studiestedet.
 • Lyst til at ville indgå i forpligtende læringsmiljøer og studiegrupper med andre net-studerende.

Du forventes også at være aktivt deltagende i både netbaserede studieaktiviteter og på de tilrettelagte seminarer.

Gode rammer for et godt studieforløb

Med den netbaserede læreruddannelse får du en uddannelse, hvor du er sikret:

 • Tilknytning til et hold.
 • Læringsunderstøttende teknologier og platforme.
 • Facilitering af individuelle og fælles læreprocesser.
 • Klart og fast strukturerede semestre, så du kan planlægge og strukturere dit studie- og privatliv.
 • Tilknytning til aftagere (offentlige/private) og inddragelse af egen praksis.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Den netbaserede læreruddannelse inkluderer:

 • Seminar ved semesterstart (torsdag kl. 15-21 og lørdag kl. 9-16).
 • Seminarer, som placeres hhv. torsdage kl. 15-21 og lørdage kl. 9-15. Seminarerne afholdes enten i Odense, Jelling eller Vejle. Det tilstræbes, at der ikke placeres to seminarer i samme uge.
 • Ugentlig (digital) synkron/asynkron facilitering/faglig sparring.
 • Øvrig studieaktivitet er selvstudium og gruppearbejde (fysisk og digitalt).
 • Datoer vedr. det enkelte semester formidles ved semesterstart – herunder også oplysninger om i hvilke uger der er prøver.

Invitationer til ekstraordinære aktiviteter knyttet til den ordinære læreruddannelse (fx gæsteforelæsning, studiebesøg mm) kommunikeres i god tid.

It-kompetencer

Det er ikke et krav, at du har særlige it-kompetencer for at blive optaget på den netbaserede uddannelse. Men du skal være indstillet på og have lyst til at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software.

Principper for udbud af undervisningsfag

Fag med høj grad af laboratorieaktivitet (biologi, fysik/kemi, natur og teknologi) og de praktisk musiske fag udbydes ikke netbaseret.

Hvert forårssemester udbydes et sprogfag (engelsk, tysk) og et kulturfag (historie, samfundsfag, kristendom)

Hvis de netstuderende ønsker det, kan de tage undervisningsfag på den ordinære læreruddannelse.

Vær opmærksom på, at kun fag der er tilstrækkelig tilslutning til oprettes.

Praktik

Praktik for studerende på den netbaserede uddannelse i Odense og Jelling følger nedenstående forløb:

 • Første praktik ligger på andet studieår (uge 43-48) på faste praktikskoler.
 • Anden praktik ligger på tredje studieår (uge 43-48) på faste praktikskoler samt øvrige skoler.
 • Tredje praktik ligger på fjerde studieår (uge 43-48) på faste praktikskoler.

Der er i alle 3 praktikperioder som udgangspunkt tale om gruppepraktik.

Du er i praktik i 37 timer om ugen og har mødepligt.

BEMÆRK: For studerende som starter i efteråret 2022 vil den første praktik placeres på første studieår i ugerne 43-45 samt ugerne 2-4. Information om placeringen af de følgende praktikperioder følger.

I tilfælde af, at du er bosat udenfor Fyn eller Jellings område har du mulighed for selv at finde en praktikskole i nærheden af din bopæl.

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Ca. 2/3 af de færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på friskoler, private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

 

Hvad laver lærere på folkeskoler, friskoler og privatskoler?

Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

 

Hvad laver lærere på efter-, erhvervs- og højskoler?

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Andre jobmuligheder inden for skoleverdenen

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder.
 • Vejleder for kolleger.
 • Skolebibliotekar.
 • SSP-medarbejder.
 • It-vejleder.
 • Læsevejleder.
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen.
 • Lærer i udlandet.

 

Videreuddannelse

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision.
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik.
 • AKT-uddannelse.
 • Læsevejlederuddannelse.
 • Master i Ledelse.
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik.
 • Master i Fitness og Træning.
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.


Eksempler på muligheder for videreuddannelse

Læs mere om videreuddannelsesmuligheder hos UCL, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet:

 

Skal jeg søge via kvote 1 eller 2?

I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit fra en adgangsgivende eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Kvote 2 skal du søge hvis dit gennemsnit er under 7. Har du en gymnasial eksamen, behøver du kun at sende os dit eksamensbevis. Du vil i november blive inviteret til en optagelsessamtale via UCsamtalebooking, hvor du selv skal booke en tid. Samtalerne finder sted i uge 49-50.

Søger du med andet adgangsgrundlag, skal vi have alle relevante dokumenter for at vurdere din ansøgning.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller har du en udenlandsk eksamen, skal du også søge via kvote 2. Læs mere om det under Individuel kompetencevurdering (IKV) og Optagelse med udenlandsk eksamen.

Vær opmærksom på fagkravene til de ønskede undervisningsfag, inden du søger om optagelse.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

For at søge via kvote 1, skal du have en af følgende eksamener med et eksamensgennemsnit på minimum 7:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

Har du under 7 i eksamensgennemsnit, skal du søge via kvote 2.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Særligt for Læreruddannelsen

Som en del af en Individuel Kompetencevurdering, skal du være opmærksom på, at du skal opfylde kravet til mindst 3 undervisningsfag. Kravet til undervisningsfag er HF-fag på A-og/B-niveau eller dokumentation på kompetencer der kan sidestilles med kravet. Du kan læse mere om adgangskrav til undervisningsfagene her:

Kvote 2-ansøgere skal til optagelsessamtale

Sådan booker du en samtale

Du modtager en mail med invitation og link til booking af tid til optagelsessamtale.

Sådan forløber samtalen

Samtalen vil tage udgangspunkt i en case hvor til der er refleksionsspørgsmål tilknyttet.
Selve samtalen vil forløbe som en onlinesamtale af en varighed på 30 min.

Dagen før samtalen vil du i tidsrummet kl. 14-17 modtage en mail med forberedelsesmateriale, vejledning samt mødeindkaldelse med link til Zoom. Her er det vigtigt, at du tester at du kan deltage i mødet, samt dit webkamera og lyd virker inden samtalen.
Det forventes at du skal være klar 15. min inden den bookede samtale.

Samtalen

Du vil blive vurderet på 6 domæner under samtalen på baggrund af casen: Motivation, Samarbejdsevne og personlig integritet, Etisk formåen, Faglig tekstlæsning og teksthåndtering, Kognitiv formåen og Kommunikationsevne. 
Du kan læse mere om optagelsessamtalerne her

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A, B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Udbudte fag og moduler - oversigt

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Det betyder i praksis, at alle, der kan optages igennem kvote 1 (med minimum 7 i optagelseskvotient), optages.

Fordeling af studiestartstidspunkt

UCL fordeler studiestartstidspunkt med udgangspunkt i dit ønske. Det betyder, hvis du fx ønsker vinterstudiestart, vil vi tage udgangspunkt i dette ønske, når vi fordeler alle optagne studerende på de uddannelser, som har mere end én studiestart om året.

Det sker dog hvert år, at der på en række uddannelser er flere ansøgere til ét studiestartstidspunkt, end der er pladser. I disse tilfælde fordeles studiepladserne efter kvote 1 og 2 samt adgangsgrundlag. Det er derfor ikke ensbetydende med, at alle på kvote 1 starter til september, da vi ønsker en så harmonisk fordeling af studiestartstidspunkter, som muligt. Vi tager derfor ikke dit køn, alder eller bopæl i betragtning, når vi fordeler studiestartstidspunkt.

Fik du ikke dit ønskede studiestartstidspunkt?

Hvis du får tildelt en anden studiestart end den, du har ønsket, vil det på de fleste af de uddannelser, der har to studiestartstidspunkter, være muligt at melde sig på en bytteliste. Her står du i kø til at bytte din studiestart. Hvis du eksempelvis er blevet tildelt en studiestart i februar, men ønsker at starte i september, kan du muligvis blive tilbudt den ønskede studiestart, hvis du melder dig på byttelisten. Hvis det bliver aktuelt at få byttet studiestartstidspunktet, vil vi kontakte dig.

Det vil være muligt for dig at tilmelde dig byttelisten, når du har bekræftet den tilbudte studieplads på NemStudie.

Du kan orientere dig om studiestartstidspunkter på de enkelte uddannelsers sider.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Ung til ung-vejledning ved lærerstuderende

På Læreruddannelsen i Jelling kan du også snakke med vores studentervejleder om, hvordan det er at være studerende på Læreruddannelsen i Jelling.

SU-vejledning

Alle UCL’s videregående uddannelser giver ret til SU.

Du kan søge om SU elektronisk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU via SU’s hjemmeside.

Du kan læse mere om reglerne for SU og rabat til transport på SU’s hjemmeside.

Su.dk.

SU-vejledning

Få SU-vejledning.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

Målgrupperne for specialpædagogisk støtte er studerende med:

 • Fysiske funktionsnedsættelser.
 • Psykiske funktionsnedsættelser.
 • Ord- og talblindhed.

Læs mere på Specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt SPS-vejledning

Marie-Louise Paasch Almar, SPS-koordinator, 63 18 47 32 eller sps@ucl.dk.

UCL Elitesport

Hvis du dyrker elitesport på højeste nationale eller internationale niveau, kan du søge om at blive optaget i UCL Elitesport.

Læs mere på UCL Elitesport.

Kontakt UCL Elitesport

Pierre Krabbe Christiansen, kontaktperson vedr. UCL Elitesport, 65 43 45 42
eller piec@ucl.dk.
Mandag: 10.00-13.00 på Seebladsgade
Tirsdag: 10.00-13.00 på Niels Bohrs Allé

Hvis du vil besøge uddannelsen, er her lidt forskellige måder, du kan gøre det på.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvor meget får en lærer i løn?
Gennemsnitslønnen pr. måned for en nyuddannet lærer i folkeskolen lå på 34.000 kr. i 2018.

Hvor mange undervisningstimer har en lærer?
En lærer underviser i gennemsnit i 26 lektioner á 45 minutter pr. uge (2020).

Hvad er en AKT-lærer?
AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. En AKT-lærer arbejder med børns trivsel i skolen eller i andre pædagogiske miljøer. Du kan blive AKT-lærer ved at tage en række kurser. Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen tilbyder vi tre moduler inden for AKT.

Hvad laver en lærer?
En lærer i folkeskolen har til opgave at undervise sine elever i et bestemt fagområde. Folkeskolelærere underviser typisk i grundskolen, men har også mulighed for undervise på for eksempel efterskoler og højskoler. Desuden kan en folkeskolelærer være ansat som vejleder.

Hvordan bliver man lærer?
Du kan søge om optagelse på læreruddannelsen, hvis du har en gymnasial eksamen, et særligt HF-forløb for fremmedsprogede eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Derudover skal du have et karaktergennemsnit på mindst 7,0, hvis du søger via kvote 1.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.