Sundhedsadministrativ koordinator

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der drømmer om en alsidig arbejdsdag, hvor du bliver et vigtigt bindeled mellem borgere og sundhedsvæsenet. 

Skab de gode borgeroplevelser med overblik, struktur og nærvær

Som sundhedsadministrativ koordinator bliver du en af de første personer borgere er i kontakt med i telefonen eller i receptionen på sygehuset eller i lægehuset. Du får dermed en vigtig rolle i at skabe tryghed for borgeren og hjælpe vedkommende sikkert videre i sit forløb. 

I arbejdet som sundhedsadministrativ koordinator kommer du til arbejde med mange typer opgaver indenfor administration, planlægning og koordinering - opgaver der sikrer den bedste sammenhæng gennem borgernes forløb i sundhedsvæsenet.

Som sundhedsadministrativ koordinator kommer du til at arbejde tæt sammen med det øvrige sundhedspersonale for at skabe sammenhængende forløb for borgerne. Du kommer til at håndtere bagvedliggende administrative og koordinerende opgaver på tværs af fagligheder i sundhedsvæsenet.

Du får med andre ord en alsidig arbejdsdag, der bl.a. kræver overblik, struktur og medmenneskelighed. 

Nu bliver lægesekretæruddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator erstatter den uddannelse vi kender som lægesekretær. I rollen som sundhedsadministrativ koordinator kommer du bl.a. til at løse og koordinere bagvedliggende administrative opgaver og samarbejde tæt med andre sundhedsprofessionelle. Du bliver et vigtigt bindeled mellem borgere og sundhedsvæsenet. 

Uddannelsen er bygget op omkring 5 faglige områder:

 1. Sundhedsadministration og koordinering
 2. Jura
 3. Sundhed og sygdom
 4. Kommunikation
 5. Teknologi og data

Du kommer i løbet af uddennelsen gennem alle 5 faglige områder. Områderne fordeler sig på 13 faglige elementer, 2 praktikperioder og 1 afgangsprojekt. Du kan se semestrenes fordeling mellem fag, praktikker og afgangsprojekt herunder.

 

Første semester

 • Sundhedsadministration og koordinering 1
 • Sundhed og sygdom 1
 • Kommunikation 1 
 • Praktik 1. 

Anden semester

 • Sundhedsadministration og koordinering 2
 • Jura 1
 • Sundhed og sygdom 2. 

Tredje semester

 • Sundhedsadministration og koordinering 3
 • Jura 2
 • Kommunikation 2
 • Teknologi og data 1.

Fjerde semester

 • Praktik 2.

Femte semester

 • Sundhedsadministration og koordinering 4
 • Sundhed og sygdom 3
 • Teknologi og data 2
 • Afgangsprojekt.

Alle studerende på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator skal i praktik to gange i løbet af uddannelsen. 

Den første praktik er placeret på 1. semester og du får derfor allerede tidligt i uddannelsen mulighed for at prøve dig selv af i praksis. Derudover giver det dig mulighed for at trække på noget erfaring, når du er tilbage på studiet.

Den anden praktikperiode foregår på hele dit 4. semester. Her får du for alvor mulighed for at prøve din viden af, i den verden der venter dig som færdiguddannet. 

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Du skal have bestået Engelsk C samt ét af følgende fag: Erhvervsøkonomi C, Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C.

Adgangskvotient via kvote 1 ved seneste optag

Adgangskvotienten i 2021 via kvote 1: 7,1

Standby-plads i 2021: 5,1.

En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at du har bestået Engelsk C samt ét af følgende fag: Erhvervsøkonomi C, Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C.
 • Adgang via relevant erhvervsuddannelse
  • Generel kontoruddannelse
  • Kontoruddannelse (med specialer)
  • Social- og sundhedsassistent.

Ingen specifikke adgangskrav til ovenstående erhvervsuddannelse

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Du skal have bestået Engelsk C samt ét af følgende fag: Erhvervsøkonomi C, Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. Specifikke adgangskrav: Du skal have bestået Engelsk C samt ét af følgende fag: Erhvervsøkonomi C, Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side. I den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Du giver udtryk for dine overvejelser i forhold til valg af studie.
 • Du har nogle erfaringer, som du kan bruge direkte i studiet.
 • Dine skriftlige kompetencer.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00.

I kvote 2-vurderingen lægger vi vægt på:

 • Dit karaktergennemsnit i din adgangsgivende eksamen.
 • Dit karakterniveau i adgangsgivende enkeltfag.
 • Om du har bestået relevante fag, kurser og uddannelser (fx inden for administration, jura eller kommunikation).
 • Om du har relevant erhvervserfaring i min. 3 mdr. af minimum 20 timer (fx administrativt arbejde, lægesekretær eller arbejde i sundhedsvæsenet). Vi skal kunne se antal timer pr. uge og ansættelsens varighed.
 • Om du har anden erhvervserfaring i min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge.
 • Om du har været på udlandsophold (min. 2 mdr.) eller højskoleophold (min. 2 mdr.) Vi skal kunne se opholdets varighed.
 • Om du har aftjent værnepligt.
 • Om du har udført frivilligt arbejde.

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

Ved studiestarten optager vi 40 i alt. Ud fra disse optager vi 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2.

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at du kan søge ind, før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav. Dette skal dokumenteres med f.eks. kvitteringer for, at du er tilmeldt supplering. Du skal også altid oplyse, hvornår du forventer at afslutte faget.
Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at gå ind på www.optagelse.dk

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På Nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Link til Nemstudie.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Susanne Bøg Mortensen Studievejleder - Træffetider: onsdag kl. 9-12, torsdag kl. 10-13

UCL har specialiseret vejledningen, så du kan få den bedst mulige hjælp. Du kan få vejledning om:

 • Optagelse.
 • SU.
 • Specialiseret støtte (SPS).
 • UCL Elite.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

SU-vejledning

Alle UCL’s videregående uddannelser giver ret til SU.

Du kan søge om SU elektronisk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU via SU’s hjemmeside.

Du kan læse mere om reglerne for SU og rabat til transport på SU’s hjemmeside.

Su.dk.

Find SU-vejledning her.


Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

Målgrupperne for specialpædagogisk støtte er studerende med:

 • Fysiske funktionsnedsættelser.
 • Psykiske funktionsnedsættelser.
 • Ord- og talblindhed.


Læs mere om Specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt SPS-vejledning

Rie Kyhnau Jensen, SPS-koordinator, 65 43 45 53 eller sps@ucl.dk.

UCL Elitesport

Hvis du dyrker elitesport på højeste nationale eller internationale niveau, kan du søge om at blive optaget i UCL Elitesport.

Læs mere på UCL Elitesport.

Kontakt UCL Elitesport

Marianne Kaslund, kontaktperson vedr. UCL Elitesport, 21 79 71 28 eller maka@ucl.dk.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Hvad laver en sundhedsadministrativ koordinator?
Som sundhedsadministrativ koordinator kommer du til at arbejde tæt sammen med det øvrige sundhedspersonale for at skabe sammenhængende forløb for borgerne. Du kommer til at håndtere bagvedliggende administrative og koordinerende opgaver på tværs af fagligheder i sundhedsvæsenet.


Hvad tjener en sundhedsadministrativ koordinator?
Lønnen er fastsat af HK overenskomsten 2021.


Hvor lang tid tager uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator?
Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator tager 2,5 år.


Er lægesekretær den samme uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator?

Ja. Uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator har erstattet lægesekretæruddannelsen pr. 2021.

Optagelse - kontakt

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet: kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.