Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Lærer - klassisk

Professionsbachelor

Vil du forvandle dine fritidsinteresser til et professionelt arbejdsliv? Vil du arbejde med børn og unge? Så er læreruddannelsen noget for dig.

Gør dine interesser til dit arbejde og sæt tydelige spor i andres liv

Som lærer kan du dyrke din passion for de fag, du brænder for, samtidig med du er med til at danne og uddanne børn og unge.

Det er både et kreativt, sjovt og udfordrende arbejde at undervise børn og unge.

Lærerjobbet er også et arbejde, hvor du får mulighed for at bringe alle dine faglige og personlige kompetencer i spil. Og det uanset om din passion er sprog, musik, idræt, matematik eller noget helt femte.

Du danner og uddanner de næste generationer

Som lærer kommer du tæt på mange børn og unge mennesker. Du får mulighed for at påvirke den enkelte elevs hverdag positivt. Og samtidig kan du bidrage til at danne og uddanne de næste generationer.

Det er et stort ansvar, der venter dig som lærer.

Derfor har vi på læreruddannelsen skabt et studie, der veksler mellem teori og praksis. Det sikrer, at du både udvikler din evne til at undervise og tilegner dig en stærk faglig, pædagogisk og teoretisk indsigt.

En uddannelse tæt på dit kommende job

Uddannelsen er meget tæt på det arbejdsliv, der venter dig som uddannet lærer.

I løbet af uddannelsen har du 18 ugers praktik, og du laver flere projektforløb med fx lokale skoler.

Med den ballast er du rustet til at gå ud og gøre en forskel for og sammen med børn, unge, forældre og kommende kolleger.

Uddannelsens opbygning

På læreruddannelsen specialiserer du dig typisk i 3 undervisningsfag. Du har yderligere mulighed for at tone din uddannelse via særlige specialiseringsmoduler.

Læreruddannelsen giver dig en del frihed til at sammensætte den uddannelse, du drømmer om.

Halvdelen af dit uddannelsesforløb har du selv indflydelse på, idet du skal vælge 3 undervisningsfag, du vil specialisere dig i samt 2 specialiseringsmoduler. Undervisningsfagene og specialiseringsmodulerne fordeler sig ud over uddannelsens 4 år.

De første 3 år af uddannelsen har du også forløbet lærernes grundfaglighed. Her er der bl.a. fokus på de pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter af lærerarbejdet.

Derudover består uddannelsen af 3 praktikforløb og et bachelorprojekt.

Strukturen for de 4 år på læreruddannelsen kan du se via nedenstående links.

Hvilke fag kan jeg vælge på læreruddannesen?

UCL’s læreruddannelse udbyder 16 af de fag, der undervises i i den danske folkeskole.

Læs mere om fagene ved at klikke herunder:

Billedkunst

Biologi

Dansk (1.-6. klassetrin)

Dansk (4.-10. klasse)

Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Fysik/kemi

Geografi

Historie

Håndværk og design

Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Kristendomskundskab/religion

Madkundskab

Matematik (1.-6. klassetrin)

Matematik (4.-10. klassetrin)

Musik

Natur/teknologi

Samfundsfag

Tysk

På UCL’s læreruddannelse i Jelling vil du skulle begynde med enten dansk eller matematik, mens du i Odense kan ønske at begynde med dansk, matematik eller engelsk.

Vær opmærksom på, at det er anderledes, hvis du vælger traineelæreruddannelsen, den naturvidenskabelige læreruddannelse eller den netbaserede læreruddannelse.

Det første undervisningsfag vælger du inden studiestart. De 2 øvrige fag vælger du undervejs i uddannelsen.

Vær opmærksom på, at undervisningsfagene kun oprettes, såfremt der er tilstrækkeligt mange studerende, der tilmelder sig faget.

Vi har mulighed for at hjælpe dig, så du kan følge et fag på et andet udbudssted, hvis faget ikke udbydes i Odense eller Jelling.

Via nedenstående link "Rul for undervisningsfag" kan du se, hvilke fag du kan vælge hvor og hvornår som undervisningsfag nummer 2 og 3.

Rul for undervisningsfag.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Hvis du ikke opfylder adgangskrav til faget, kan du på VUC få en individuel vurdering af dine kompetencer, så du ikke bruger tid på at lære noget, du allerede kan i forvejen. Dit lokale VUC kan vurdere dit faglige niveau op mod målene for konkrete fag på gymnasiale niveau (HF/STX).

Retsinformation.dk

Find dit lokale VUC.

Lærernes grundfaglighed

Lærernes grundfaglighed er et gennemgående fag de første 3 år af uddannelsen.

I faget er der fokus på, at du får almene kompetencer til at tage vare på skoleelevers læring, udvikling, trivsel og dannelse ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Det er et fag, som blandt andet drejer sig om pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter af lærerarbejdet. Derudover er der fokus på specialpædagogik og undervisning af tosprogede.

Lærernes grundfaglighed har 6 moduler:

 • Dannelse i den mangfoldige skole.
 • Skolen og undervisningen.
 • Elevens læring og udvikling.
 • Undervisning af elever i komplicerede læringssituationer.
 • Undervisning af flersprogede elever og professionelt samarbejde.
 • Læreren som reflekterende didaktiker.

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsmodulerne er din mulighed for at specialisere dig og give din uddannelse en bestemt toning. De giver dig både mulighed for at fordybe dig yderligere i et fag eller for at arbejde med tværfaglige problemstillinger.

Du kan vælge op til 2 specialiseringsmoduler i løbet af din uddannelse.

Internationale muligheder

Du kan både komme på praktik- og studieophold i udlandet i forbindelse med, at du tager læreruddannelsen. 

På læreruddannelsen kan du rejse ud i din studietid på 3 måder:

 • En praktikperiode i udlandet på 3. årgang.
 • Et studieophold ved en europæisk uddannelsesinstitution.
 • Kurser af kortere eller længere varighed i udlandet.

Praktikophold i udlandet

Praktikperioder på 3. årgang kan afvikles i udlandet efter nærmere aftale.

Som hovedregel er det den studerende selv, der i samarbejde med det internationale kontor og praktikkontoret finder ud af, hvor han/hun vil i praktik.

Studieophold i udlandet

Med stipendier fra NORDPLUS eller ERAMUS+ kan du komme på studieophold i henholdsvis Norden og Europa.

Begge udvekslingsprogrammer kræver, at første studieår er overstået, og at studieopholdet giver merit på læreruddannelsen.

For ERAMUS+’ vedkommende er det også et krav, at udlandsstudiet varer minimum 3 måneder.

For Nordplus vedkommende er det også et krav, at udlandsstudiet varer minimum en måned.

Kortere kurser i udlandet

Som lærerstuderende kan du også deltage i kortere udvekslingsprogrammer på omkring 10 dage. Undervisere og studerende hos os har blandt andet deltaget i:

 • NNTE (Network for Teacher Education) – nordisk netværk for læreruddannelsen med fokus på inklusion, innovation og interkulturel forståelse.

International vinkel på læreruddannelsen

Læreruddannelsen på Fyn sætter de kommende år særligt fokus på, at de studerende skal lære at arbejde med det internationale perspektiv.

Læreruddannelsen på Fyn har indgået en aftale med 3 kenyanske læreruddannelser. Projektet hedder GLAD. Det står for Global Learning – Advanced professionalism – Dialogue.

Danske studerende kommer til at arbejde tæt sammen med kenyanske studerende via GLAD-projektet.

I undervisningsfagene geografi, musik og matematik samarbejder studerende fra Danmark og Kenya bl.a. via Skype om globale temaer. Samarbejdet bliver udvidet til flere undervisningsfag de kommende år.

I specialiseringsmodulet ”Interkulturelle møder i et internationalt perspektiv” samarbejder danske og kenyanske studerende også. Her er der f.eks. fokus på kulturmøder, sundhed og bæredygtighed. Derudover kan danske studerende via GLAD-projektet komme på 3 ugers praktikophold i Kenya.

Praktik

Alle studerende på UCL’s læreruddannelse er sikret praktikplads. Uddannelsen byder på i alt 18 ugers praktik.

3 gange i løbet af uddannelsen skal du i praktik i 6 uger.

På Læreruddannelsen på Fyn er dit første praktikophold på 1. studieår. På Læreruddannelsen i Jelling er dit første praktikophold på 2. studieår.

De 2 øvrige praktikophold ligger på 3. og 4. studieår.

Der er mødepligt til praktikken.

Hvor kan jeg komme i praktik?

Vi har et stort netværk af praktikskoler, og det er en stor fordel for dig.

Det betyder, at vi kan give dig rig lejlighed til at prøve kræfter med forskellige skoleformer og typer af elever gennem dit uddannelsesforløb.

Første og tredje praktikforløb foregår på en folkeskole. I praktikforløb nummer 2 (3. studieår) har du også mulighed for at komme i praktik på en efterskole, friskole, specialskole eller på en skole i udlandet.

Hvad skal jeg lave i praktikken?

I løbet af praktikken får du mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb.

Praktikperioderne har forskellige temaer. I løbet af de 3 praktikforløb arbejder du fx med:

 • Klasseledelse.
 • Didaktik.
 • Samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv.

Vejledning undervejs i praktikken

Gennem hele praktikperioden er du tilknyttet en vejleder på praktikstedet.

Praktikeksamen

2 af de 3 praktikperioder afsluttes med eksternt bedømt praktikeksamen. Det skal være med til at sikre et godt og relevant udbytte af praktikken.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Netbaseret læreruddannelse

Læreruddannelsen udbydes også som netbaseret uddannelse. Uddannelsen tager 4 år og er for dig, der har behov for en fleksibel studieform.

Den netbaserede læreruddannelse tager 4 år

Den netbaserede læreruddannelse har samme indhold og omfang som den ordinære læreruddannelse på 4 år.

Den netbaserede uddannelse adskiller sig ved, at undervisning, faglig vejledning og andre studieaktiviteter både kan foregå virtuelt og i samme fysiske rum. Den netbaserede del af studieaktiviteterne kan endvidere foregå forskudt i tid.

Fleksibel studieform

Ca. 80 procent af uddannelsen er netbaseret, og ca. 20 procent af studieaktiviteterne foregår ved fysisk fremmøde på lokationer i Odense eller Vejle.

Studieformen er til dig, som har brug for stor frihed og fleksibilitet til at studere, når og hvor det passer dig.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer af dig, at du har:

 • Høj grad af selvstændighed.
 • Selvdisciplin til at strukturere din hverdag ift studie-, arbejds- og privatliv.
 • Kan indgå i en uddannelse, der foregår i en vekslen mellem studieaktiviteter på nettet og studiestedet.
 • Lyst til at ville indgå i forpligtende læringsmiljøer og studiegrupper med andre net-studerende.

Du forventes også at være aktivt deltagende i både netbaserede studieaktiviteter og på de tilrettelagte seminarer.

Gode rammer for et godt studieforløb

Med den netbaserede læreruddannelse får du en uddannelse, hvor du er sikret:

 • Tilknytning til et hold.
 • Læringsunderstøttende teknologier og platforme.
 • Facilitering af individuelle og fælles læreprocesser.
 • Klart og fast strukturerede semestre, så du kan planlægge og strukturere dit studie- og privatliv.
 • Tilknytning til aftagere (offentlige/private) og inddragelse af egen praksis.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Den netbaserede læreruddannelse inkluderer:

 • Seminar ved semesterstart (fredag kl. 15-21 og lørdag kl. 10-16).
 • Seminarer, som placeres hhv. torsdage kl. 15-20 og lørdage kl. 10-15. Seminarerne afholdes enten i Odense eller Vejle. Det tilstræbes, at der ikke placeres to seminarer i samme uge.
 • Ugentlig (digital) synkron/asynkron facilitering/faglig sparring.
 • Øvrig studieaktivitet er selvstudium og gruppearbejde (fysisk og digitalt).
 • Datoer vedr. det enkelte semester formidles ved semesterstart – herunder også oplysninger om i hvilke uger der er prøver.

Invitationer til ekstraordinære aktiviteter knyttet til den ordinære læreruddannelse (fx gæsteforelæsning, studiebesøg mm) kommunikeres i god tid.

It-kompetencer

Det er ikke et krav, at du har særlige it-kompetencer for at blive optaget på den netbaserede uddannelse. Men du skal være indstillet på og have lyst til at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software.

Principper for udbud af undervisningsfag

Fag med høj grad af laboratorieaktivitet (biologi, fysik/kemi, natur og teknologi) og de praktisk musiske fag udbydes ikke netbaseret.

Hvert forårssemester udbydes et sprogfag (engelsk, tysk) og et kulturfag (historie, samfundsfag, kristendom)

Hvis de netstuderende ønsker det, kan de tage undervisningsfag på den ordinære læreruddannelse.

Vær opmærksom på, at kun fag der er tilslutning til oprettes.

Fag og moduler på den netbaserede læreruddannelse

Hvis du begynder på læreruddannelsen september 2018, har du mulighed for at tage følgende undervisningsfag som netbaseret uddannelse:

 • Dansk (4.-10. klassetrin) med start efterår 2018.
 • Matematik (4.-10. klassetrin) med start efterår 2018.
 • Dansk (4.-10. klassetrin) eller matematik (4.-10. klassetrin) er obligatorisk.

Derudover skal du vælge 2 undervisningsfag.

Udbud af andet og tredje undervisningsfag

I foråret 2019 udbydes følgende fag:

 • Engelsk.
 • Samfundsfag.
 • Tysk.

Det er muligt at tage andre undervisningsfag. Ønsker du at følge andre end de ovennævnte fag, skal du dog ikke forvente at kunne tage dem netbaseret. I linket “Rul for undervisningsfag” herunder fremgår det, hvor og hvornår undervisningsfag udbydes i hhv Jelling og Odense.

Rul for undervisningsfag.

Udover undervisningsfagene har du 18 ugers praktik samt fagområdet Lærerens grundfaglighed, bachelor og specialiseringsmoduler.

Job og videreuddannelse

Langt de fleste læreruddannede begynder med et lærerjob i folkeskolen, på fri- og efterskoler eller på privatskoler, men karrieremulighederne er mange.

Hvor får lærere job?

Som lærer kan du både komme til at arbejde med små og store børn, unge og voksne.

Ca. 2/3 af de færdiguddannede lærere arbejder i folkeskolen.

De fleste af de øvrige lærere arbejder også med undervisning.

De arbejder hovedsageligt på friskoler, private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner.

 

Hvad laver lærere på folkeskoler, friskoler og privatskoler?

Folkeskoler, friskoler og privatskoler dækker alt fra den lille byskole til storbyskolen med mere end 1000 elever.

Alsidigheden i jobbet er stor. Du arbejder både med børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Din primære opgave bliver at undervise. Du kan undervise i flere forskellige fag og på forskellige klassetrin. Du har derfor i høj grad mulighed for at forene din interesse for undervisning med faglige interesser.

Lærerjobbet i folkeskolen og på fri- og privatskoler handler dog også om andet end at undervise.

Det handler også om social omsorg og om at være med til at danne de næste generationer. Og så bliver du også udfordret på din evne til at skabe resultater med andre mennesker.

Samarbejdet med forældre og kolleger spænder bredt. Fra skole/hjem-samtaler og ekskursioner til lærermøder og samarbejde i lærerteams på tværs af faginteresser.

 

Hvad laver lærere på efter-, erhvervs- og højskoler?

Efterskoler er for 14-18-årige elever, der går i 8.-10. klasse. Eleverne bor på skolen, og dermed flyder undervisning og fritid mere sammen, end tilfældet er i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Det giver dig andre udfordringer som lærer, og samtidig også unikke muligheder for at komme tættere på dine elever.

Erhvervsskoler er for unge, der er i gang med en faglig uddannelse til f.eks. tømrer, frisør eller elektriker. Her kan du undervise i fx dansk, matematik eller engelsk.

På højskoler, sociale institutioner og voksenuddannelsesinstitutioner kan du både undervise unge og ældre.

Andre jobmuligheder inden for skoleverdenen

Inden for skoleverdenen kan du vælge at specialisere dig. Du kan både vælge at gå ledervejen eller i en pædagogfaglig retning. Lærere arbejder fx også som:

 • Skoleleder.
 • Vejleder for kolleger.
 • Skolebibliotekar.
 • SSP-medarbejder.
 • It-vejleder.
 • Læsevejleder.
 • Pædagogisk konsulent ved det kommunale skolevæsen.
 • Lærer i udlandet.

 

Videreuddannelse

Læreruddannelsen åbner for mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Den giver adgang til at tage diplomuddannelser og masteruddannelser på danske og udenlandske universiteter - fx:

 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Vejledning og supervision.
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Ungdomspædagogik.
 • AKT-uddannelse.
 • Læsevejlederuddannelse.
 • Master i Ledelse.
 • Master i Drama- og Teaterpædagogik.
 • Master i Fitness og Træning.
 • Master i Evaluering af læring, undervisning og uddannelse.

(Indsæt følgende faktaboks, som kan placeres ved siden af ovenstående tekst)

Eksempler på muligheder for videreuddannelse

Læs mere om videreuddannelsesmuligheder hos UCL, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet:

 

Optagelseskrav og ansøgning

Ledige pladser - studiestart og ansøgningsfrist

UCL's læreruddannelse i Odense og Jelling har ledige studiepladser med start februar 2019.

Ansøgningsfristen er 1. december 2018.

Sådan søger du en ledig studieplads

Vi skal have følgende fra dig, når du søger en ledig studieplads hos UCL:

 • Ansøgningsskema (findes i nedenstående link)
 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for andre forhold, du ønsker bliver taget med i vurderingen af din ansøgning – fx. erhvervserfaring, højskoleophold, udlandsophold eller humanitært/frivilligt arbejde.
 • Dokumentation for gennemførte hele eller dele af videregående uddannelser.

Har du allerede søgt en uddannelse via KOT i foråret 2018 og ønsker at søge samme uddannelse igen via ledige pladser, skal du kontakte UCL’s Optagelseshotline (se kontaktoplysninger nederst på siden).

Ansøgningsskema.

For dig uden adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller har du en udenlandsk eksamen, skal du også søge via kvote 2. Læs mere om det under Individuel kompetencevurdering (IKV) og Optagelse med udenlandsk eksamen.

IKV - Individuel kompetencevurdering.

Optagelse med udenlandsk eksamen.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningerne vurderes ud fra adgangskravene og dokumenterede kvalifikationer.

Medsendes der ikke eksamensbevis for adgangsgivende eksamen, gives der afslag på ansøgningen.

Får du ikke tilbudt en studieplads, må du søge igen via www.optagelse.dk med henblik på studiestart september 2019/februar 2020.

Læreruddannelsen – hvem skal til optagelsessamtale?

Søger du læreruddannelsen, og har du under 7 i kvotient fra din adgangsgivende eksamen, skal du til en optagelsessamtale.

Du vil modtage en mail med et link til et system, hvor du selv skal booke tid til en samtale.

Har du en kvotient på 7 eller derover, vil du som ansøger blive tilbudt en studieplads.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

For at søge via kvote 1, skal du have en af følgende eksamener med et eksamensgennemsnit på minimum 7:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Justering af eksamensgennemsnit

Du har mulighed for at få dit eksamensgennemsnit justeret, hvis du begynder på en uddannelse inden 2 år fra beståelsen af din gymnasiale eksamen.

Du får opjusteret dit eksamensgennemsnit, hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede på din gymnasiale uddannelse.

Bonus for tidlig studiestart og ekstra A-fag.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

Har du under 7 i eksamensgennemsnit, skal du søge via kvote 2.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).
 • Du forventer at bestå en adgangsgivende eksamen inden 1. juli i optagelsesåret.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.

Kvote 2-ansøgere skal til optagelsessamtale

Alle ansøgere med et eksamensgennemsnit under 7 skal deltage i en optagelsessamtale.

Optagelsessamtalerne består af 2 korte interviews. Du bliver vurderet på 6 forskellige parametre til optagelsessamtalen:

 • Motivation.
 • Kognitiv formåen.
 • Samarbejdsevne og personlig integritet.
 • Kommunikationsevne.
 • Etisk formåen.
 • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Retsinformation.dk.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningerne vurderes ud fra adgangskravene og dokumenterede kvalifikationer.

Medsendes der ikke eksamensbevis for adgangsgivende eksamen, gives der afslag på ansøgningen.

Får du ikke tilbudt en studieplads, må du søge igen via www.optagelse.dk med henblik på studiestart september 2019/februar 2020.

Hvad sker der med din ansøgning

Når din ansøgning er registreret hos UCL, modtager du en velkomstmail med besked om, at du skal oprette dig på UCL’s optagelsesportal.

Det er vigtigt, at du opretter dig umiddelbart efter, du har modtaget velkomstmailen, da det er via optagelsesporten, vi kontakter dig, hvis vi kan tilbyde dig en plads.

På UCL’s optagelsesportal kan du se status på din ansøgning. Er du allerede oprettet som bruger på UCLs optagelsesportal, kan du logge på her: UCL’s optagelsesportal.

Svar på din ansøgning

Får du tilbudt en studieplads, modtager du mail med besked om, at du skal tjekke din profil på UCL’s optagelsesportal.

Du har herefter 3 dage til at svare ja eller nej til pladsen.

Du svarer på den tilbudte plads ved at logge på UCL’s optagelsesportal med din e-mail og det personlige kodeord, du har lavet.

For at svare ja eller nej til pladsen skal du bruge uddannelsens KOT-nummer samt dit cpr-nummer.

UCL’s optagelsesportal.

Optagelsesvejledning

Har du spørgsmål vedr. ledige pladser hos UCL, kan du få vejledning hos UCL’s Optagelseshotline.

Kontakt uddannelsen

UCL har specialiseret vejledningen, så du kan få den bedst mulige hjælp. Du kan få vejledning om optagelse, SU, specialiseret støtte (SPS) og UCL Elite.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav.
 • Ansøgningsprocedure.
 • Optagelse.

Kontakt optagelsesvejledning

63 18 33 33 (telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-12) eller optagelseshotline@ucl.dk.

Ung til ung-vejledning ved lærerstuderende

På Læreruddannelsen i Jelling kan du også snakke med vores studentervejleder om, hvordan det er at være studerende på Læreruddannelsen i Jelling.

SU-vejledning

Alle UCL’s videregående uddannelser giver ret til SU.

Du kan søge om SU elektronisk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU via SU’s hjemmeside.

Du kan læse mere om reglerne for SU og rabat til transport på SU’s hjemmeside.

Du kan kontakte UCL’s SU-Hotline, hvis du har SU-spørgsmål, der er særlige for den uddannelse, du vil søge ind på.

Su.dk.

Kontakt UCL's SU-Hotline

63 18 41 41 (telefontid tirsdag-torsdag kl. 13-15).

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

Målgrupperne for specialpædagogisk støtte er studerende med:

 • Fysiske funktionsnedsættelser.
 • Psykiske funktionsnedsættelser.
 • Ord- og talblindhed.

Læs mere på Specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt SPS-vejledning

Marie-Louise Paasch Almar, SPS-koordinator, 63 18 47 32 eller sps@ucl.dk.

UCL Elitesport

Hvis du dyrker elitesport på højeste nationale eller internationale niveau, kan du søge om, at blive optaget i UCL Elitesport.

Læs mere på UCL Elitesport.

Kontakt UCL Elitesport

Marianne Kaslund, kontaktperson vedr. UCL Elitesport, 21 79 71 28 eller maka@ucl.dk.

Besøg uddannelsen

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Du behøver ikke tilmelde dig for at deltage i åbent hus.

Tid og sted for åbent hus

Hold øje med Det sker her på ucl.dk for at se, hvornår næste åbent hus arrangement løber af stablen.

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen.
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen.
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder.
 • Snakke med studerende og undervisere.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er din chance for at prøve læreruddannelsen af, inden du afgør, om uddannelsen er noget for dig.

Tilbuddet gælder for Læreruddannelsen i Jelling.

Du kan komme på besøg hver torsdag.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

På studerende for en dag kan du høre om læreruddannelsen, mærke atmosfæren og danne dine egne indtryk af livet på læreruddannelsen.

Du får en rundvisning af en studievejleder eller en studentervejleder.

Har du særlig interesse i at opleve undervisning eller møde en af underviserne, er det også muligt.

Tilmelding hos Læreruddannelsen i Jelling

Kom alene, med en gruppe, klasse eller god ven. Vi vil blot gerne vide, hvem og hvor mange I er. Et besøg plejer at være fra et kvarter til et par timer.

Tilmelding til uddannelsesleder Lotte Skinnebach på 24 79 84 57 eller lihs@ucl.dk.

Du er velkommen til at henvende dig til Lotte, hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker til dit besøg.