Ordblindelærer i Grundskolen

Diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse Ordblindelærer i grundskolen er for dig, der ønsker bedre at kunne hjælpe dine elever som er ordblinde eller som kæmper med skriftsprogs- og læsevanskeligheder.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse.

Bliv ordbindelærer i grundskolen og giv eleverne ekstra støtte

Der kommer stadig mere fokus på ordblindhed og vigtigheden af at opdage og forebygge det tidligt, og dermed er behovet for fagpersonale med en specialiseret viden om ordblindhed øget.

Ved at læse en diplomuddannelse i Ordblindelærer i grundskolen vil du blive stand til bl.a. at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsdifferentierede indsatser for ordblinde elever.

Under uddannelsen vil der blive taget afsæt i forskningsbaseret viden om læsning, skrivning og ordblindhed, således at du bedst kan agere som ressourcelærer i alle fag.

Dit udbytte af uddannelsen

Efter endt uddannelse vil du være i stand til at kunne afdække risiko for ordblindhed og følgevirkninger selvstændigt og i samarbejde med læsevejledere og andre ressourcepersoner.

Du vil ligeledes være i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere skriftsproglige indsatser for eleverne, herunder udvikle didaktik der inddrager læse- og skriveteknologi, hvor arbejdet med teknologi vil fungere, som et inkluderende redskab.

Du vil også udvikle dine kompetencer til at kunne formidle viden og tiltag, der fremmer et inkluderende og skriftsprogsudviklende læringsmiljø til forældre, kolleger og ledelse.

Målgruppe

Diplomuddannelsen Ordblindelærer i grundskolen er for dig som er grundskolelærer eller skolepædagog, og som ønsker at udvikle dine kompetencer til at varetage undervisning af børn og unge med ordblindhed og usikker fonologisk kodning i grundskolens 0.-10- klasse.

Få de rette kompetencer

Når en elev bliver testet ordblind, er det vigtigt, at der følges op og udarbejdes en handleplan. Dette vil gøre elevens oplevelse med skriftsprog lettere, og derved bliver den samlede skolegang optimeret. For at opnå uddannelsens kompetencer skal du gennemføre tre forskellige moduler:

  • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. - 3. klasse
  • Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
  • Læse- og skriveteknologi

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Retningsbestemte moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Moduloversigt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du vil søge ind på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder