Ordblindelærer i Grundskolen

Diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse Ordblindelærer i grundskolen er for dig, der ønsker bedre at kunne hjælpe dine elever som er ordblinde eller som kæmper med skriftsprogs- og læsevanskeligheder.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse.

Bliv ordbindelærer i grundskolen og giv eleverne ekstra støtte

Der kommer stadig mere fokus på ordblindhed og vigtigheden af at opdage og forebygge det tidligt, og dermed er behovet for fagpersonale med en specialiseret viden om ordblindhed øget.

Ved at læse en diplomuddannelse i Ordblindelærer i grundskolen vil du blive stand til bl.a. at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsdifferentierede indsatser for ordblinde elever.

Under uddannelsen vil der blive taget afsæt i forskningsbaseret viden om læsning, skrivning og ordblindhed, således at du bedst kan agere som ressourcelærer i alle fag.

Dit udbytte af uddannelsen

Efter endt uddannelse vil du være i stand til at kunne afdække risiko for ordblindhed og følgevirkninger selvstændigt og i samarbejde med læsevejledere og andre ressourcepersoner.

Du vil ligeledes være i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere skriftsproglige indsatser for eleverne, herunder udvikle didaktik der inddrager læse- og skriveteknologi, hvor arbejdet med teknologi vil fungere, som et inkluderende redskab.

Du vil også udvikle dine kompetencer til at kunne formidle viden og tiltag, der fremmer et inkluderende og skriftsprogsudviklende læringsmiljø til forældre, kolleger og ledelse.

Målgruppe

Diplomuddannelsen Ordblindelærer i grundskolen er for dig som er grundskolelærer eller skolepædagog, og som ønsker at udvikle dine kompetencer til at varetage undervisning af børn og unge med ordblindhed og usikker fonologisk kodning i grundskolens 0.-10- klasse.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Når en elev bliver testet ordblind, er det vigtigt, at der følges op og udarbejdes en handleplan. Dette vil gøre elevens oplevelse med skriftsprog lettere, og derved bliver den samlede skolegang optimeret. For at opnå uddannelsens kompetencer skal du gennemføre tre forskellige moduler:

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt pædagogisk diplomuddannelse

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse.

Få 100% af udgifterne dækket som HK'er

Er du omfattet af HK-kommunal's overenskomst? Så har du mulighed for at få dækket 100% af udgifterne til uddannelsen.

Tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond giver 80% tilskud til uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Læs mere om tilskudsmulighederne fra Den Kommunale Kompetencefond

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder