Merit og kandidatreglen

Her finder du information om Merit og Kandidatreglen

Det kan du finde på denne side:

Merit:

Kandidatreglen:

Merit

Hvad er obligatorisk merit?

Har du i forvejen bestået en videregående uddannelse eller dele af den, skal du dokumentere dette når du søger om optagelse eller genindskrivning på en uddannelse ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Det kan du gøre på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele på den uddannelse, som du søger optagelse til. Se evt. afsnittet "Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning" - for at se hvordan du dokumenterer gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse.

At der er tale om obligatorisk merit betyder, at UCL er forpligtet til at tildele dig så meget merit som muligt, uanset om du ønsker merit.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse, vil UCL i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Hvad betyder det for mig, hvis jeg får merit?

Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Får du tildelt merit for dele af uddannelsen, kan det betyde at du skal springe et eller flere moduler over og f.eks. starte midt i et semester, fordi du tidligere har bestået fag, som svarer til det eller de første moduler på semestret. Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester men senere i uddannelsen, svarende til hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for. Du skal være opmærksom på, at selvom du er blevet tilbudt en studieplads, kan den efterfølgende meritvurdering medføre, at du skal indskrives på et senere trin i uddannelsen, hvor der ikke er en ledig studieplads. Det kan betyde at din tilbudte studieplads bortfalder.

På UCL's erhvervsakademiske uddannelser afholdes mange eksamener som tværfaglige eksamener med flere fag involveret. For at kunne få merit for hele den tværfaglige eksamen, skal du have bestået fag, der indholdsmæssigt svarer til samtlige de fag, der indgår.

Har du kun bestået dele af den tværfaglige eksamen, er det den enkelte uddannelseschef – i samarbejde med studievejlederen – der afgør, om du kan få delvis merit, og hvilken indflydelse det vil få på den tværfaglige eksamen. I sådanne tilfælde bliver du kontaktet af studievejlederen forud for afgørelsen til en drøftelse af dine muligheder.

Særligt om tværfaglige eksamener

På flere af UCL's uddannelser afholdes mange eksamener som tværfaglige eksamener med flere fag involveret. For at kunne få merit for hele den tværfaglige eksamen, skal du have bestået fag, der indholdsmæssigt svarer til samtlige de fag, der indgår.

Har du kun bestået dele af den tværfaglige eksamen, er det den enkelte uddannelseschef – i samarbejde med studievejlederen – der afgør, om du kan få delvis merit, og hvilken indflydelse det vil få på den tværfaglige eksamen. I sådanne tilfælde bliver du kontaktet af studievejlederen forud for afgørelsen til en drøftelse af dine muligheder.

Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning?

 • Hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse, skal du uploade en fuldstændig studiejournal, der både viser alle de ECTS, du har opnået og alle de prøveforsøg, du har været tilmeldt. Hvis muligt vil vi også gerne se studieordning eller fagplaner (eller links til disse).  
 • Har du afsluttet en bachelor – og eller en kandidatgrad skal du uploade eksamensbevis herfor. Hvis muligt vil vi også gerne se studieordning eller fagplaner (eller links til disse).  
 • Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser du søger ind på, skal du også oplyse om og dokumentere dette. Dette kan du gøre ved at uploade lønsedler, ansættelseskontrakter, udtalelser mv.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse, vil UCL i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Hvordan søger jeg obligatorisk merit?

 • I din ansøgning på Optagelse.dk skal du udfylde ”Tidligere optagelse på videregående uddannelse” i fanen ””Oplysninger om dig”. Når du sætter flueben i ”Ja” vil flere rubrikker blive synlige.
 • Herefter skal du udfylde feltet ”Beståede elementer af og/eller fuldført videregående uddannelse” samt oplyse hvis du har bestået en kandidatuddannelse.
 • Dokumentation for beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse skal uploades i fanen ”Bilag”. Her henviser vi til at læse afsnittet  Hvad skal jeg oplyse i min ansøgning?

Hvis du har bestået og gennemført en kandidatuddannelse, skal vi gøre opmærksom på, at du kun kan blive optaget på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, hvis uddannelsen har ledige pladser. Læs mere her

Husk at oplysninger om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse skal fremgå ved din ansøgning senest den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger i kvote 2 eller senest den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger i kvote 1. Du kan dog eftersende dokumentation helt frem til 5. juli kl.12.00 hvis du søger i kvote 2.

Eksempel fra ansøgningsskemaet på Optagelse.dk.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er berettiget til merit?

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse eller beskæftigelse i din ansøgning, vil UCL i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for. Meritvurdering foretages efter du har fået svar på optagelse. Det vil sige i starten af august og januar måned.

Forhåndsmerit

Som udgangspunkt bliver merit vurderet i forbindelse med tilbud om optagelse. Du kan dog kontakte optagelsesvejledningen på optagelse@ucl.dk eller på tlf. 6318 3333 mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 10.00-12.00, hvis du har behov for vejledning om merit inden du søger.

Den endelige meritvurdering foretages i forbindelse med tilbud om optagelse.

Meritvurdering efter du er startet på en uddannelse

Er du studerende på en uddannelse ved UCL og efterfølgende skal have vurderet merit, skal du kontakte studievejledningen.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at få tildelt merit bagudrettet for prøver, man allerede har deltaget i.

Læs mere her.

Hvad kommer der til at stå på mit eksamensbevis?

Får du tildelt merit, vil din tidligere opnåede karakter som udgangspunkt ikke fremgå af dit eksamensbevis fra UCL. I stedet vil der stå 'bestået', ’meriteret’ eller 'godkendt'. Dit tidligere opnåede resultat vil derfor ikke indgå i dit samlede gennemsnit på din uddannelse på UCL.

I ganske få tilfælde vil det være muligt at få overført karaktereren til UCL's eksamensbevis. Det er kun muligt, hvis fagelementerne i de sammenlignede fag er fuldstændig ens. Det er uddannelseschefen, der træffer afgørelse om, hvordan meritten skal fremgå af dit eksamensbevis.

Klagevejledning

Hvis du får afslag på merit, kan du klage til Kvalifikationsnævnet inden for 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Du kan ikke klage over en tildelt merit, du ikke ønsker.

Du kan dog klage over retlige spørgsmål til Styrelsen for Forskning og Uddannelse inden for 2 uger efter, at du modtager afgørelsen, hvis du f.eks. mener, at UCL har begået fejl i sagsbehandlingen.

Det vil fremgå af afgørelsen, hvordan du indgiver en klage.

Overblik over meritafgørelser

Via nedenstående link kan du få et overblik over antal og typer af sager vedr. meritafgørelser på uddannelser ved UCL.

Se mere her

Kandidatreglen

Dispensation fra kandidatreglen

Hvis der foreligger usædvanlige forhold kan du søge dispensation jf. kandidatreglen i Adgangsbekendtgørelsens § 3, stk. 3. Hvis der opnås dispensation vil din ansøgning blive taget i betragtning på lige vilkår med andre ansøgere.

Nedenstående er eksempler på, hvad UCL normalt betragter som usædvanlige forhold:

 • Du har en uddannelse fra udlandet, som ikke kan bruges på det danske arbejdsmarked.
 • Du har en forældet uddannelse, som er nedlagt, fordi den er overflødig på det danske arbejdsmarked.
 • Din uddannelse udfases på baggrund af den teknologiske udvikling.

Hvis du ønsker at søge dispensation, skal du uploade din dispensationsansøgning sammen med din ansøgning på optagelse.dk med relevant dokumentation.

Frist for dispensationsansøgning

Fristen for din dispensationsansøgning er til kvote 2-fristen den 15. marts kl. 12.00, da din ansøgning efterfølgende skal sagsbehandles.

Samtidig gør UCL opmærksom på, at en bevilget dispensation ikke er ensbetydende med optagelse.

Kandidat og ledige pladser

Hvis du har gennemført en kandidatuddannelse kan du kun søge en ledig studieplads, hvis der fortsat er ledige studiepladser efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, kan UCL anvende lodtrækning. Jf. Adgangsbekendtørelsen § 21 stk. 4.

Hvis du har gennemført en kandidatuddannelse, kan du ikke ansøge om en ledig standby-plads. Jf. Adgangsbekendtørelsen § 21 stk. 5.

Brug for vejledning om optagelse på UCL?

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

OBS: Hotlinen holder lukket 20. og 21. oktober