Serviceøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der drømmer om at planlægge events, udvikle turisme og oplevelsesøkonomi og være med, hvor tingene sker.

Bliv en central person i event -og turismebranchen

Som serviceøkonom er du en central person, hvad enten du vælger at arbejde inden for hotel-og restaurationsbranchen, turisme eller eventområdet. 

Du kan varetage mange jobs. Du er ofte i dialog med kunder, og din dag går med planlægning og organisering af serviceydelser.

Du koordinerer og administrerer på alle niveauer og arbejder på tværs af kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige grænser især inden for administrative, økonomiske og markedsføringsmæssige områder.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her

Uddannelsen har både studiestart til september og februar (nødvendigvis ikke alle byer).

Bliv serviceøkonom-studerende i Svendborg

Du kan læse dele af serviceøkonomuddannelsen i Svendborg.
Som studerende i Svendborg kommer du til at arbejde med en masse spændende opgaver og projekter fra erhvervslivet i lokalområdet. Studerende fra serviceøkonomuddannelsen har tidligere lavet projekter og/eller været i praktik ved Kammerateriet, Outdoor Event Svendborg og Visit Sydfyn.
Se mere under 'Uddannelsens opbygning'.

Læs Serviceøkonom på engelsk i Odense og Vejle

Specialer

På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles serviceøkonomuddannelse, har du mulighed for at vælge mellem følgende specialer:

 • Hotel- og restaurant management
 • Turismemanagement
 • Eventmanagement - i Odense og i Vejle, i Vejle kun ved sommeroptag
 • Eventmanagement i kulturliv og virksomheder (oplevelsesindustri) - kun i Odense, kun ved sommeroptag.

Du vælger dit speciale, før du starter uddannelsen. Uddannelsen er delt op i en fællesdel og en specialedel.

Undervisningen er inddelt i fire overordnede fagområder:

 1. Service og oplevelser - herunder analyser af værtskabsbegrebet, gæsteforståelse, samt vurdering af kundeadfærd til virksomhedens serviceydelser.

 2. Forretningsforståelse – herunder analyse af virksomhedens eksistensgrundlag. Der fokuseres på de interne og eksterne forhold for at udvikle virksomhedens økonomiske drift samt skabe en helhedsforståelse for virksomhedens nuværende situation.

 3. Samarbejde og relationer – herunder kommunikations- og ledelsesformer i et interkulturelt perspektiv med fokus på interaktionen med gæsten og medarbejderen. Der fokuseres på analyse- og datamateriale som grundlag for udformning af intern og ekstern kommunikation i nationalt og internationalt perspektiv.

 4. Forretningsudvikling - indeholder strategisk planlægning, innovation samt intra- og entreprenørskab i forhold til udvikling af eksisterende virksomheder samt nye produkter og services. Der fokuseres på analyse af vækstmuligheder, herunder vurdering af økonomiske og organisatoriske konsekvenser af udviklingsaktiviteter.

Din samlede viden fra uddannelsens forskellige fag inddrages i arbejdet med cases og problemstillinger fra branchen, og til sidst demonstrerer du, at du kan binde det hele sammen i hovedopgaven, som du skriver i relation til en virksomhed.

Bemærk: Undervisning, materiale og opgaver kan og vil forekomme på engelsk. Erhvervsøkonomi er et centralt fag, og det forventes at du har basiskendskab til Excel.

Serviceøkonom-studerende i Svendborg

Du har mulighed for at tage dele af din serviceøkonomuddannelse i Svendborg. Som serviceøkonom-studerende med tilknytning til Svendborg skal du igennem samme uddannelseselementer som dine medstuderende i Odense og Vejle.

Du danner dig et overblik over, hvordan fagene er fordelt på de forskellige semestre og uddannelsesbyer i vores faktaark for uddannelsen. 

Når du starter på uddannelsen, vil din studiestart komme til at foregå i både Svendborg og Odense, hvor du vil få fælles informationer og møde dine medstuderende.

Efter introduktionen til studiet vil dele af din undervisning foregå i Svendborg, gennem fx teoriundervisning, projektarbejde, faciliteret gruppearbejde, virksomhedsbesøg/-kontakt, blended learning, telepresence og gennem masterclasses. Resten af undervisningen vil foregå i Odense.

I Svendborg arbejder vi primært med opgaver/projekter fra erhvervet og lokalområdet, og ser os som en naturlig del af det sydfynske område. I lighed med Odense og Vejle har vi også en mentorordning.

Du kan skifte mellem Odense og Svendborg som studiested i løbet af uddannelsen. Vi anbefaler, at det sker mellem 2 moduler.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

Eksempler på jobtitler for serviceøkonomer er:

 • Eventkonsulent
 • Servicekonsulent
 • Konceptudvikler
 • Konferencekoordinator
 • Udviklingskonsulent
 • Projektmedarbejder
 • Salgskonsulent
 • Aktivitetschef
 • Turistchef
 • Restaurantchef
 • Receptionschef

Videreuddannelse

Når du er færdig som serviceøkonom, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

 

 

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Specifikke adgangskrav: Enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi C.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi C er bestået
 • Adgang med disse relevante erhvervsuddannelser (kun kvote 2)
  • Bager (trin 2)
  • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Eventkoordinator
  • Generel kontoruddannelse
  • Gastronom (med specialer)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Konditor (trin 2)
  • Kontoruddannelse (med specialer)
  • Receptionist
  • Tjener (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelserAlle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi C.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Enten Matematik C eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi C.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foreteaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberretiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Indhold i motivationsskrivelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 80 studerende i Odense og 40 studerende i Vejle på den danske linje. Samtidig optager vi 35 studerende i Odense og 33 studerende i Vejle på den internationale linje. Ved vinteroptaget optager vi 40 studerende i Odense og 35 studerende i Vejle på den danske linje, samt 25 studerende i Vejle på den internationale linje. Ud af disse optager vi 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Bliv serviceøkonom-studerende i Svendborg

Du har mulighed for at tage en del af din serviceøkonom-uddannelse i Svendborg. Som ansøgere på serviceøkonom i Odense vil du derfor inden 5. juli modtage en mail med mulighed for at tilkendegive din interesse for at starte uddannelsen i Svendborg. Dette er ikke en bindende tilmelding og heller ikke et tilbud om en studieplads. Hvis du bliver tilbudt en studieplads og takker ja, vil du blive kontaktet for et bindende tilsagn om opstart i Svendborg. 

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at gå ind på www.optagelse.dk

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

UCL's optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: onsdag og torsdag kl. 9-12 samt fredage (d. 14/2, 20/3, 24/4 og 19/6) kl. 10-12
Gudbjörg Lif Thrastardottir Studiesekretær
Kirsten Stürup Studie- og SPS-vejleder
Dorte Møller SU-vejleder og Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Du er velkommen til at komme på besøg og opleve undervisningen på Serviceøkonomuddannelsen i Odense.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

Studerende for en dag kan give dig afgørende viden, før du beslutter dig for, om Serviceøkonomuddannelsen er noget for dig.

Dagen vil give dig mulighed for at:

 • Få et indtryk af studiemiljøet.
 • Opleve undervisningen på uddannelsen og fornemme det faglige niveau.
 • Snakke med studerende om uddannelsen, studiemiljøet mv.
 • Få en rundvisning på uddannelsen og bl.a. se vores studiefaciliteter.

Du bestemmer hvad du vil opleve

Du bestemmer selv, hvor langt dit besøg skal være, og hvad du gerne vil opleve.

Kontakt

Kontakt uddannelsens studievejleder og lav en aftale om et besøg.

 • Susanne Skov Nielsen
  Studievejleder
  sun@ucl.dk eller 6543 4541

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse