Handelsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der drømmer om en business uddannelse, som rummer alle de aspekter, der indgår i de fleste erhvervsvirksomheder.

Bliv klædt på til arbejdet med salg, detailhandel og indkøb

Handelsøkonom er en 2-årig uddannelse, som klæder dig på til at kunne arbejde bredt med indkøb, salg og markedsføring. Under uddannelsen opnår du viden indenfor bl.a. erhvervsøkonomi, afsætning, kommunikation og virk­somhedens organisering og styring.

Du lærer at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi samt at vurdere driftsøkonomiske problemstillinger og plan­lægge og gennemføre markedsanalyser.

Med en uddannelse til handelsøkonom får du dermed en business uddan­nelse, som er opbygget omkring alle de aspekter, der indgår i de fleste erhvervsvirksomheder.

En af uddannelsens store styrker er, at du får tæt tilknytning til en virksomhed, hvor du kan afprøve teorierne i praksis. Undervisningen er baseret på kursusforløb og projektarbejde, hvorved du får erfaring i projektledelse, som i dag anvendes i mange virksomheder.

Specialisering

 • Indkøb og indkøbsledelse  
 • Salg og salgsledelse    

Indkøb og indkøbsledelse

Kunne du tænke dig at sidde på den anden side af forhandlingsbordet end sælgeren, så er specialet i indkøb og indkøbsledelse noget for dig. 

Drømmer du om at blive indkøber, vil du i valgfaget indkøb og indkøbsledelse lære om forhandlingsteknik – herunder blandt andet økonomisk argumentation og spørgeteknik.

Du vil ligeledes arbejde med kulturforståelse, handelskutymer og regler for at kunne begå sig på internationale markeder. Du vil også tilegne dig viden og forståelse for ledelsens ansvar for planlægning og koordinering af opgaver i forhold til såvel leverandører, virksomhedens afdelinger og egne medarbejdere.

Det vil selvfølgelig være en naturlig forlængelse af dit specialefag, hvis du søger praktikstilling inden for den ønskede specialeretning.

Salg og salgsledelse

Drømmer du om at gøre karriere indenfor salgsledelse, får du en god start på karrieren med en handelsøkonomuddannelse med specialisering i salg og ledelse. 

Salg er meget mere end "pistolsalg". Moderne salg handler om at skabe længerevarende relationer. I en foranderlig verden med skarp konkurrence er det samarbejdet mellem kunde og leverandør, der for alvor skaber de optimale resultater.

Derfor får du, udover en grundig træning i salgs- og kommunikationsteknikker, også et solidt kendskab til såvel Key Account Management, Customer Relationship Management (CRM), salgsledelse samt kundeservice- og Call Center Management.

Da salgstræning også handler om at opnå størst mulig viden om og erkendelse af egen adfærd, indledes undervisningen med en personlighedstest. Testen tegner et billede af din profil og øger din evne til at forstå, hvad der kan ligge bag forskellige former for adfærd ved kommunikation mellem mennesker.

På uddannelsens 3. og 4. semester skal du i praktik i en virksomhed (45 ECTS) og skrive hovedopgave (15 ECTS). Praktikperioden afvikles bedst i en praktikstilling, der passer til dit valgte specialefag.

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Jobmuligheder

Fremtidsmulighederne er gode for dig, der vælger at tage en handelsøkonomuddannelse.

Mange handelsøkonomer får job hurtigt efter afsluttet uddannelse. En væsentlig årsag hertil er, at du gennem det lange praktikophold får tilknytning til praktikvirksomheden, som ofte ender op med at ansætte den praktikant, som i løbet af praktikperioden er kommet godt ind i virksomhedens rutiner og måde at arbejde på. 

Indkøb og indkøbsledelse

Valgfaget indkøb og indkøbsledelse fører typisk til ansættelser med stillingsbetegnelser som f.eks.:

 • Indkøbsassistent
 • Logistikmedarbejder
 • Indkøber
 • Logistikchef

Salg og salgsledelse

Specialet i salg og salgsledelse giver dig gode forudsætninger for at bestride jobs som f.eks.:

 • Sælger
 • Salgschef
 • Salgskonsulent
 • Key Acccount Manager
 • Call Center leder
 • CRM-manager 

En del vælger også at starte egen virksomhed.

Videreuddannelse

Når du er færdig som handelsøkonom, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med Gymnasiale uddannelser  (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Engelsk C.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Engelsk C er bestået
 • Adgang med 3-årig erhvervsuddannelse
  • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
  • Eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
  • Generel kontoruddannelse
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Kontoruddannelse (med specialer)

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik D eller Erhvervsøkonomi D.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Engelsk C
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Fordeling af studiepladser (kvote 1 og kvote 2)

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 38 studerende i Odense og 38 i Vejle. Ud af disse optager vi 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2.

Minimums dimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere. (Dette gælder kun for Vejle)

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at gå ind på www.optagelse.dk

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

UCL's optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: onsdag og torsdag kl. 9-12 samt fredage (d. 14/2, 20/3, 24/4 og 19/6) kl. 10-12
Tanja Munch Rasmussen Studiesekretær
Kirsten Stürup Studie- og SPS-vejleder
Hanne Køpke Severinsen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på:

 • Seebladsgade 1, 5000 Odense C
 • Boulevarden 25, 7100 Vejle

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

!OBS: Optagelsesvejledningen holder lukket i uge 34.

Skriv os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt i uge 35.