Handelsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der drømmer om en business uddannelse, som rummer alle de aspekter, der indgår i de fleste erhvervsvirksomheder.

Bliv klædt på til arbejdet med salg og indkøb

Handelsøkonom er en 2-årig uddannelse, som klæder dig på til at kunne arbejde bredt med indkøb, detailhandel, salg og markedsføring. Under uddannelsen opnår du viden indenfor bl.a. erhvervsøkonomi, international handel og kultur, kommunikation og virk­somhedens organisering og strategi.

Du lærer at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi samt at vurdere driftsøkonomiske problemstillinger og plan­lægge og gennemføre forskellige analyser.

Uddannelse med tæt tilknytning til erhvervslivet

Med en uddannelse til handelsøkonom får du dermed en business uddan­nelse, som er opbygget omkring mange de aspekter, der indgår i de fleste erhvervsvirksomheder.

En af handelsøkonomuddannelsens store styrker er, at du får tæt tilknytning til en virksomhed gennem dit 8 måneder praktikforløb, hvor du kan afprøve teorierne i praksis.

Specialisering på handelsøkonomuddannelsen

 • Strategisk og operationelt indkøb
 • Salg og salgsledelse    

Strategisk og operationelt indkøb

Kunne du tænke dig at sidde med ved forhandlingsbordet som indkøber, så er specialet i indkøb og indkøbsledelse noget for dig. 

Drømmer du om at blive indkøber, vil du i valgfaget 'strategisk og operationelt' indkøb lære om forhandlingsteknik – herunder blandt andet økonomisk argumentation og spørgeteknik.

Du vil ligeledes arbejde med kulturforståelse, handelskutymer og regler for at kunne begå sig på internationale markeder. Du vil også tilegne dig viden og forståelse for ledelsens ansvar for planlægning og koordinering af opgaver i forhold til såvel leverandører, virksomhedens afdelinger og egne medarbejdere.

Det vil selvfølgelig være en naturlig forlængelse af dit specialefag, hvis du søger praktikstilling inden for den ønskede specialeretning.

Salg og salgsledelse

Drømmer du om at gøre karriere indenfor salgsledelse, får du en god start på karrieren med en handelsøkonomuddannelse med specialisering i salg og ledelse. 

Der er mange sider der skal tænkes ind i en salgssituation. Moderne salg handler om at skabe længerevarende relationer. I en foranderlig verden med skarp konkurrence er det samarbejdet mellem kunde og leverandør, der for alvor skaber de optimale resultater.

Derfor får du, udover en grundig træning i salgs- og kommunikationsteknikker, også et solidt kendskab til såvel Key Account Management, Customer Relationship Management (CRM), salgsledelse samt kundeservice..

Salgstræning handler om at øge din evne til at forstå, hvad der kan ligge bag forskellige former for adfærd ved kommunikation mellem mennesker.

På handelsøkonomuddannelsens 3. og 4. semester skal du i praktik i en virksomhed (45 ECTS) og skrive afsluttende projekt (15 ECTS). Praktikperioden på 8 måneder afvikles bedst i en praktikstilling, der passer til dit valgte specialefag.

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse f.eks ved at tage din praktik i udlandet.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At opleve en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Jobmuligheder

Fremtidsmulighederne er gode for dig, der vælger at tage en handelsøkonomuddannelse.

Mange handelsøkonomer får job hurtigt efter afsluttet uddannelse. En væsentlig årsag hertil er, at du gennem det lange praktikophold får tilknytning til praktikvirksomheden, som ofte ender op med at ansætte den praktikant, som i løbet af praktikperioden er kommet godt ind i virksomhedens rutiner og måde at arbejde på. 

Indkøb og indkøbsledelse

Valgfaget indkøb og indkøbsledelse fører typisk til ansættelser med stillingsbetegnelser som f.eks.:

 • Indkøbsassistent
 • Logistikmedarbejder
 • Indkøber.

Salg og salgsledelse

Specialet i salg og salgsledelse giver dig gode forudsætninger for at bestride jobs som f.eks.:

 • Sælger
 • Salgskonsulent
 • Key Acccount Assistent
 • Butikschef.

En del vælger også at starte egen virksomhed.

Videreuddannelse

Når du er færdig som handelsøkonom, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med Gymnasiale uddannelser  (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Engelsk C.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Engelsk C er bestået
 • Adgang med 3-årig erhvervsuddannelse
  • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
  • Eventkoordinatoruddannelsen (trin 2)
  • Generel kontoruddannelse
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Kontoruddannelse (med specialer)

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik D eller Erhvervsøkonomi D.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Engelsk C
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • En personlig introduktion af dig selv.
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen.
 • Begrundelse for hvorfor du gerne vil være Handelsøkonom, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil være Handelsøkonom.
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser (kvote 1 og kvote 2)

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 38 studerende i Odense og 38 i Vejle. Ud af disse optager vi 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2.

Minimums dimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere. (Dette gælder kun for Vejle)

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på:

 • Seebladsgade 1, 5000 Odense C
 • Boulevarden 25, 7100 Vejle
 

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad laver en handelsøkonom?
En handelsøkonom beskæftiger sig med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder. Derudover har handelsøkonomen viden om strategi, erhvervsøkonomi og logistik. På handelsøkonomuddannelsen vælger du valgfag inden for enten indkøb og indkøbsledelse eller salg og salgsledelse.

Hvad tjener en handelsøkonom?
Som uddannet handelsøkonom kan du tjene mellem 28.280 og 43.350 kr. pr. måned.

Hvad er lønnen under praktik som handelsøkonom?
Du forhandler og aftaler selv din løn med praktikvirksomheden.

Hvad kan man få af job som handelsøkonom?
En handelsøkonom med speciale i indkøb og indkøbsledelse kan ansættes som for eksempel indkøbsassistent eller logistikmedarbejder. En handelsøkonom med speciale i salg og salgsledelse kan blive ansat som blandt andet sælger, salgskonsulent og Key Account Manager.

Hvor lang tid tager det at læse til handelsøkonom?
Det tager 2 år at læse til handelsøkonom.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.