Diplomuddannelse i Beskæftigelse

Diplomuddannelse

Vil du styrke dine kompetencer i at arbejde inden for beskæftigelsesområdet med at hjælpe ledige, sygemeldte og udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet? 

Diplomuddannelsen i Beskæftigelse er en praksisnær uddannelse med fokus på, hvordan du kan kvalificere, vidensunderbygge og udvikle egen praksis i samarbejde med kollegaer, ledere og samarbejdspartnere.

Vi tilrettelægger og udbyder kompetence- og praksisudviklingsforløb med afsæt i din konkrete efterspørgsel. 

Med diplomuddannelse i Beskæftigelse får du:

  • kompetencer til at varetage forskellige funktioner og håndtere komplekse problemstillinger i beskæftigelsesindsatsen
  • viden om teori, metode og praksis på det beskæftigelsepolitiske forvaltningsområde
  • redskaber til at strukturere egen læring og varetage opgaver vedrørende udvikling og implementering på din arbejdsplads
  • færdigheder, metoder og redskaber til arbejdet med forskellige målgrupper på beskæftigelsesområdet
  • kompetencer til selvstændigt og professionelt at kunne indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Beskæftigelse er målrettet nuværende og kommende medarbejdere inden for beskæftigelsesområdet herunder sagsbehandlere, jobkonsulenter og rådgivere i jobcentre, tilbud, a-kasser og fagforeninger.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Fælles for alle modulforløb ved uddannelsen er, at der er samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen.

Undervisningsformerne vil blive tilrettelagt i forhold til de forskellige fagmodulers indhold, samt de studerendes erfaring og forudsætninger. Der arbejdes med at udvikle de studerendes faglige og personlige kompetencer ved for eksempel studenteroplæg i undervisningen, studie- og diskussionsgrupper, praktiske øvelser m.v.

Hele uddannelsen eller enkelte moduler kan også tilrettelægges specielt til din arbejdsplads, så uddannelsen adresserer jeres specifikke behov. Dette kan også opnås ved at flere arbejdspladser, fx jobcentre, slår sig sammen.

Vil du vide mere om mulighederne for et skræddersyet forløb til din organisation eller arbejdsplads, kan du kontakte studiesekretær Susanne Fallesen

Indhold og niveau

Diplomuddannelse i Beskæftigelse omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

De valgfrie moduler kan bestå af uddannelsens valgfrie moduler eller moduler fra andre diplomuddannelser (op til 10 ECTS).

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år eller på fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 25 ECTS)

To valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Susanne Fallesen Studiesekretær

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Tilskud

Du kan få et tilskud på 80 % af deltagerbetalingen på udvalgte moduler inden for virksomhedsservice, karrierevejledning, kommunikation og samarbejde, hvis du er ansat i a-kasse eller jobcenter.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder