Akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og administration

Akademiuddannelse

Arbejder du med offentlig forvaltning og administration i for eksempel en kommune, en region eller på en af statens mange arbejdspladser? Ønsker du at videreudvikle dine kompetencer, så du bliver endnu stærkere i sagsbehandling, jura, økonomi eller borgerkommunikation? Så er en akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og administration det rette valg.

Bliv skarp til at sagsbehandle

Med akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration kvalificeres du til selvstændigt at sagsbehandle på et fagligt og retsligt grundlag.

Du får viden om teorier og metoder inden for det samfundsfaglige og retslige område, der gør dig i stand til at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer inden for offentlig forvaltning og administration.

Du bliver ligeledes klædt på til at formidle forvaltningsretslige problemstillinger og løsninger, som f.eks. aktindsigt og klagevejledninger, til forskellige brugere og samarbejdspartnere.

Fag for akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og kommunikation:

Akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration har tre obligatoriske moduler, Sagsbehandling og Analyse og metode og Organisation og psykologi:

  • Faget Analyse og metode handler om samfundsvidenskabelige metoder centreret omkring problemorienterede undersøgelser og analyser. Her lærer du at gennemføre analyse af praksisnære problemstillinger, samt hvordan du indsamler, bearbejder og analyserer både kvalitative og kvantitative data. Du får kompetencer til at bidrage med selvstændige løsningsforslag og -metoder i forbindelse med professionsrelevante undersøgelser samt til at afrapportere og formidle undersøgelser og konklusioner.
  • Faget Organisation og psykologi giver dig en bedre forståelse for den offentlige sektors struktur og særlige vilkår som politisk styret organisation. Faget fokuserer på de offentlige organisationers kultur og indre dynamik, herunder de psykologiske forholds betydning for samarbejde, udvikling og forandring. Herigennem lærer du at analysere og forstå dine egne reaktioner i en arbejdskontekst samt at bidrage til et løsningsfokus på problemstillinger mellem individer og grupper.
  • Faget Sagsbehandling tager udgangspunkt i forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven samt i uskrevne forvaltningsprincipper. Her får du forståelse for retsreglerne og grundsætningerne, der gælder for forvaltningsretslig sagsbehandling i den offentlige sektor, således at du kan vurdere og formidle forvaltningsretlige problemstillinger.

Indhold og fagligt niveau

Akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration har et omfang på 60 ECTS og består af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfrie) samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højst 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med 1 fagmodul pr. semester.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

Afgangsprojekt (samlet 10 ECTS)

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 60.000 kr.

Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Kompetencefonde:

Her kan du ofte søge tilskud fra den kompetencefond som er aftalt i din overenskomst. Tal evt. med din tillidsrepræsentant eller tag kontakt til din fagforening.

Tilskuddet dækker for det meste både deltagerbetaling og løntab. Søger du en kompetencefond om tilskud skal du også søge de statslige tilskud som er Omstillingsfond og SVU.

Omstillingsfond:

Du kan få op til 10.000 kr. om året til fag fra akademiuddannelserne fra Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er lønansat (ikke selvstændige)

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU:

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. 

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om hvordan du søger SVU på www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning.

Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

De forskellige tilskudsmuligheder kan godt være lidt udfordrende at få søgt og de skal alle søges i god tid inden start.

Kontakt derfor vejleder Henrik Pabst for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Tlf. +45 2381 5465 eller hepa@ucl.dk

 

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder