Finansøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der er ambitiøs og går direkte efter drømmejobbet i finanssektoren i f.eks. en bank, hos en ejendomsmægler eller en ejendomsadministrator.

Som finansøkonom får du viden inden for privatøkonomi og finansielle markeder

Finansøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående uddannelse, som forbereder dig på at arbejde i den finasielle verden som f.eks. i en bank, hos en ejendomsmægler, hos en ejendomsadministrator, i et forsikringsselskab, i en realkreditinstitution eller hos Skat.

Undervisningen fokuserer overvejende på arbejdet i et pengeinstitut.

På det faglige plan får du som finansøkonom en solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner. Du lærer, hvordan du skal kommunikere med dine kunder, hvilket er essentielt for at kunne yde en god service.

Uddannelsen styrker din personlige gennemslagskraft og evnen til samarbejde på tværs af uddannelsesmæssige, kulturelle og sproglige baggrunde. Du er derfor i stand til at arbejde både nationalt og internationalt.

Uddannelsen til finansøkonom forbereder dig på en karriere inden for den finansielle sektor. Du får viden inden for bl.a. privatøkonomi, erhvervsøkonomi, finansielle virksomheder og markeder samt ledelse og kommunikation.

Undervisningen er varieret med en blanding af holdundervisning, projektarbejde, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg, hvor teori og praksis kombineres. Der inddrages problemstillinger fra forskellige typer af virksomheder inden for den finansielle sektor. Vi lægger stor vægt på, at du får en god forståelse af, hvordan du kan anvende de ting du lærer i undervisningen ude i praksis. 

Uddannelsen er delt op i fire semestre. De tre første semestre består af en obligatorisk del, og det fjerde semester består af en valgdel.

Krav til dig der vil starte på finansøkonomuddannelsen

Uddannelsen til finansøkonom er en fuldtidsuddannelse.

Det betyder, at du skal regne med at bruge en betydelig del af din studietid uden for undervisningslokalet i studiegrupper, selvstudier, projektarbejde og samarbejde med andre studerende og eksterne virksomheder, for at dygtiggøre dig. Du skal selv kunne tilegne dig viden og har hermed et stort ansvar for din egen læring.

Det giver dig selv de bedst mulige chancer for at realisere dine drømme og ambitioner. Kravene fra sektoren er høje og varierer naturligvis alt efter hvilket job, du går efter.

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Hvad laver en finansøkonom?

Som nyuddannet finansøkonom vil dit første job typisk være på trainee- eller assistentniveau, hvor titlen kan være rådgiver eller konsulent. Den solide teoretiske viden, du får gennem uddannelsen, gør det desuden muligt på sigt at blive ansat i jobs på mellemlederniveau.

Som færdiguddannet finansøkonom vil du typisk får job som:

 • Bankrådgiver
 • Ejendomsmægler
 • Forsikringsfunktionær
 • Finansmedarbejder
 • Realkreditassistent

Videreuddannelse

Når du er færdig som finansøkonom, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

*Efter afsluttet 3. semester på finansøkonom har du mulighed for at søge om optagelse på 3. semester på pba. i finans. Overgange efter andre semestre vurderes individuelt ved henvendelse til uddannelsen.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B er bestået
 • Adgang med erhvervsuddannelse. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Om du har relevant erhvervserfaring i min. 3 mdr. af 20 timer (fx kunde- og salgsarbejde eller økonomi-, budget- og regnskabsarbejde). Vi skal kunne se antal timer pr. uge og ansættlesens varighed
 • Om du har anden erhvervserfaring i min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Du giver udtryk for dine overvejelser i forhold til valg af studie
 • Du har nogle erfaringer, som du kan bruge direkte i studiet
 • Dine skriftlige kompetencer

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser (kvote 1 og kvote 2)

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 160 studerende i Odense. Ved vinteroptaget optager vi 80 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 65% i Kvote 1 og 35% i Kvote 2.

Minimums dimensionering 

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Har finansøkonom mange forelæsninger?
Undervisningen på uddannelsen til finansøkonom er varierende, idet den består af både holdundervisning, projektarbejde, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg, hvor teori og praksis kombineres. Derudover kommer ud i praktik under uddannelsen, hvor du kommer til at prøve at arbejde inden for det område, som uddannelsen sigter mod.

Kan man blive revisor med en finansøkonom?
Nej, en uddannet finansøkonom kan ikke blive revisor, men kan være ansat i revisionsfirmaer.

Hvad laver en finansøkonom?
En finansøkonom arbejder med finansiering, forsikring samt ejendomshandel- og administration. Finansøkonomer har kendskab til alle aspekter af det finansielle marked og viden om, hvordan man kommunikerer i kunde- og samarbejdsrelationer. De fleste finansøkonomer er typisk ansat i banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, ejendomsadministrationsselskaber, revisionsfirmaer, økonomiafdelinger eller hos SKAT, og har ofte jobtitler som bankrådgiver, ejendomsmægler, forsikringsfunktionærer, finansmedarbejder og realkreditassistent.

Hvordan bliver man finansøkonom?
Du bliver finansøkonom ved at tage en 2-årige erhvervsakademiuddannelse. Denne får du adgang til, hvis du har en af disse tre uddannelser: 1) En gymnasial eksamen eller et særligt HF-forløb for fremmedsprogede. 2) En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. 3) En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed. Du skal desuden have bestået fagene engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Hvad tjener en finansøkonom?
En finansøkonom tjener i gennemsnit 33.842 kr. pr. måned.

Hvad må man læse videre til som finansøkonom?
Når du er færdiguddannet finansøkonom, kan du læse en professionsbachelor i Sport management eller en professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship. Derudover kan der være merit til bacheloruddannelsen Erhvervsøkonomi (HA) eller til professionsbachelor i Finans.

Hvad tjener man som trainee som finansøkonom i bank?
Dette afhænger af virksomheden. Hos eksempelvis Arbejdernes Landskab ligger startlønnen på 26.149 kr. pr. måned, og efter 12 måneder stiger din løn til 30.300 kr. pr. måned. Efter yderligere 18 måneder stiger din løn til mindst 32.342 kr. pr. måned. Alle satser er pr. 1. juli 2020.

Hvor kan jeg læse til finansøkonom?
Du kan læse til finansøkonom i Odense, Silkeborg, Hobro, Aalborg, Thisted, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, København, Rønne, Aarhus (Viby), Herning, Holstebro og Næstved.

Hvad er forskellen på finansøkonom og finansbachelor?
Finans er en professionsbachelor, du kan tage på 3,5 år. Finansøkonom er en erhvervsakademiuddannelse, du kan tage på 2 år.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.