Financial controller

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der er ambitiøs og går direkte efter drømmejobbet i en økonomiafdeling.

Få solid økonomisk viden

Financial controller er en 2-årig videregående uddannelse, som forbereder dig på at arbejde i økonomiafdelinger og revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder.

Du får solid økonomisk viden og lærer at bruge erhvervsøkonomiske modeller til den daglige økonomistyring i en virksomhed. Du får kendskab til regnskab, budget, investering og finansiering i virksomheder. Du lærer også at udarbejde drifts- og skatteregnskaber, bruge økonomiske styringsredskaber og at planlægge og gennemføre revision og controlling. Derudover får du indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

Uddannelsen styrker din personlige gennemslagskraft og evnen til samarbejde på tværs af uddannelsesmæssige, kulturelle og sproglige baggrunde. Du får styrket evnen til at vurdere og analysere økonomiske problemstillinger. Når du er færdiguddannet, kan du arbejde i både nationale og internationale virksomheder.

Financial controller forbereder dig på en fremtid i en økonomiafdeling eller revisionsvirksomhed. Du får viden inden for bl.a. erhvervsøkonomi, controlling og revision, kommunikation samt i virksomheders strategiske styring.

Undervisningen er varieret med en blanding af holdundervisning, projektarbejde, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. Der inddrages problemstillinger fra forskellige typer af virksomheder inden for den finansielle sektor, så teori og praksis kombineres.

Uddannelsen er delt op i fire semestre. De tre første semestre består af en obligatorisk del, og det fjerde semester består af en valgdel.

Valgdelen består af et praktikforløb samt et afsluttende eksamensprojekt, hvorigennem du selv kan forme uddannelsen i den retning, der passer til dine interesser og fremtidige karriereønsker.

Valgfaget giver muligheder for at tone din uddannelse og kan f.eks. være:

 • Værdiansættelse og finansiering af virksomheder
 • Business English
 • Videregående dataanalyse

Gennem praktik i en økonomisk funktion i en virksomhed i Danmark eller i udlandet, styrker og udvikler du dine faglige og professionelle kompetencer. Du bliver i stand til at anvende teori og metode til opgaveløsning i praksis. Yderligere giver praktikken dig mulighed for at skabe et netværk inden for din branche.

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Projektets problemstilling udarbejdes så vidt muligt i samarbejde med økonomifunktionen i en privat eller offentlig organisation.

Krav til dig

Financial controller-uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.
Det betyder, at du skal regne med at bruge en betydelig del af din studietid uden for undervisningslokalet i studiegrupper, selvstudier, projektarbejde og samarbejde med andre studerende og eksterne virksomheder for at dygtiggøre dig. Du skal selv kunne tilegne dig viden og har hermed et stort ansvar for din egen læring.

På den måde giver du dig selv de bedst mulige chancer for at realisere dine drømme og ambitioner. Kravene fra sektoren er høje og varierer naturligvis alt efter hvilket job, du går efter.

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Uddannelsen sigter mod jobfunktioner, hvor du vil komme til at varetage arbejde med at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for økonomistyring, controlling og revision.

Når du er færdiguddannet, kan du f.eks. blive ansat som:

Financial controller 

Som financial controller kommer du til at:

 • arbejde med månedsrapportering
 • stå for opfølgningen på performance
 • fungere som finansiel sparringspartner
 • analysere regnskaber og nøgletal
 • styre, kontrollere og optimere lagersituationen og indkøbsbudgetter
 • formidle resultater og sikre forståelse i organisationen.

Regnskabsøkonom

Som regnskabsøkonom kommer du til at:

 • arbejde med finansbogholderi
 • håndtere bilag og momsafregning
 • kontakte kunder og leverandører
 • fakturere
 • stå for debitor- og kreditorbogholderi
 • afstemme likvide beholdninger
 • arbejde med resultat-, likviditets- og balancebudgettering
 • udarbejde regnskaber og skatteopgørelser
 • arbejde med Cash Management
 • hjælpe med administrative opgaver.

Revisormedhjælper/revisorassistent 

Som revisormedhjælper kommer du til at:

 • revidere årsregnskabet og afgive revisionspåtegning
 • foretage økonomisk rådgivning
 • rådgive om virksomhedsform og skatteforhold
 • rådgive om fx bogføring, budgetter, beregninger, interne forretningsgange og om, hvordan man opstiller regnskaber
 • udføre bogførings- og regnskabsarbejde for kunder.

Business controller

Som business controller kommer du til at:

 • udarbejde budgetter og forecasts
 • udarbejde investeringsbudget, herunder Business Cases
 • administrere investeringer og bevillinger
 • agere som business partner for afdelings- og funktionsledere
 • udarbejde ledelsesrapport
 • vedligeholde og rapportere KPI'er
 • deltage i regnskabsaflæggelsen. 

Videreuddannelse 

Når du er færdig som financial controller, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Gymnasiale uddannelser  (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B er bestået
 • Adgang med erhvervsuddannelse. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Fordeling af studiepladser (kvote 1 og kvote 2)

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 35 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 65 % i kvote 1 og 35 % i kvote 2.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at gå ind på www.optagelse.dk

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

UCL's optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Susanne Bøg Mortensen Studievejleder - Træffetider: onsdag kl. 9-12, torsdag kl. 10-13 samt fredage (d. 28/2, 27/3, 17/4 og 26/6) kl. 10-12
Hanne Steffensen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

!OBS: Optagelsesvejledningen holder lukket i uge 34.

Skriv os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt i uge 35.