Radiograf

Professionsbachelor

Vil du være en afgørende arbejdskraft på et sygehus? Og er du vild med avanceret teknologi? Så er radiografuddannelsen noget for dig.

Dyrk din passion for højteknologi og gør en forskel for andres liv

Som radiograf bygger du bro mellem mennesker og den avancerede teknologi, der kan afsløre afgørende sygdomstegn.

Radiografens indblik i kroppens indre er med til at levere den nødvendige viden, når lægerne skal stille en diagnose og vælge den rette behandling.

På radiografuddannelsen lærer du at håndtere den teknologi, der giver indblik i kroppens indre. Du lærer at foretage røntgenundersøgelser, udføre scanninger og at betjene de mange forskellige apparater, der benyttes i arbejdet som radiograf.

Du lærer at finde de afgørende detaljer

Du får et skarpt blik for afgørende deltaljer for sygdomstegn og behandling.

Og du bliver klædt på til at skabe tryghed hos patienten og blive en vigtig brik i et sundhedsfagligt team.

En uddannelse tæt på dit kommende job

Uddannelsen er meget tæt på det arbejdsliv, der venter dig som uddannet radiograf.

I løbet af uddannelsen har du ca. 14 måneders praktik, og en væsentlig del af din undervisning foregår i uddannelsens laboratorie, hvor vi har samme typer udstyr, som bliver brugt på sygehusene.

Sikkerhedsinformation

Vigtig sikkerhedsinformation vedr. arbejdet med MR-skannere for dig, som har metal i kroppen, implantater, insulinpumpe mm.

Oplev de fysiske rammer og det sociale liv

Hvis du er nysgerrig på bl.a. de fysiske rammer, sociale aktiviteter og livet som studerende på radiografuddannelsen, kan du besøge den interaktive læringsplatform Radiografuddannelsen på UCL via nedenstående link.

Radiografuddannelsen på UCL.

Radiografuddannelsen består af 7 semestre. På 2 af dem specialiserer du dig. Du har derfor gode muligheder for at skabe din egen uddannelsesprofil.

De første 2 år af uddannelsen har du et grundforløb.

Herefter specialiserer du dig i et helt år, inden du bl.a. slutter af med dit bachelorprojekt.

Radiografuddannelsen er bygget op over 7 semestre med hvert deres selvstændige tema.

På uddannelsen har du både teoretisk og praktisk undervisning i laboratorier med røntgen- og ultralydsapparater samt MR- og CT-scannere.

Den vekslen der er mellem teori og praksis skal forberede dig til det, du arbejder med i praktikken.

Indholdet på radiografuddannelsens 7 semestre

1. semester

Du bliver undervist i anatomi og fysiologi samt grundlæggende røntgenfysik, og hvordan røntgenbilleder bliver dannet. 

Du kommer desuden en uge på besøg i klinikken på et sygehus.

2. semester

Første praktikforløb i en radiologisk afdeling på en af Region Syddanmarks hospitaler.

Her vil du til sidst selvstændigt kunne udføre en lang række rigtige undersøgelser.

De sidste 4 uger foregår på uddannelsen med fokus på patientkommunikation.

3. semester

Endnu et semester på uddannelsen, hvor der arbejdes mere omfattende med forskellige undersøgelsesmetoder, sygdomslære, omsorg og pleje og meget andet.

4.semester

Det andet praktikforløb i en radiologisk afdeling, som denne gang afsluttes med en eksamen i praktikken.

Du lærer på dette semester også en masse om CT og kommer desuden på besøg i nuklearmedicinsk og stråleterapeutisk afdeling.

5. semester

Specialiseret semester i enten nuklearmedicin, radiologi eller stråleterapi, hvor fokus er på de mere specialiserede undersøgelses- og behandlingsmetoder. 

Desuden forberedes du her til at kunne skrive en større akademisk opgave.

6. semester

Sidste praktikforløb. Denne gang i specialeretningen. Det kan enten være på en nuklearmedicinsk, radiologisk eller stråleterapeutisk afdeling.

Semestret bliver ligesom 4. semester afsluttet med en praktisk mundtlig prøve.

7. semester

Sidste semester starter med valgfag. 

Derefter går bachelorforløbet i gang, som munder ud i aflevering af bacheloropgaven og en mundtlig eksamen, hvor opgaven forsvares.

Fag på radiografuddannelsen

Radiografuddannelsen spænder fra de tekniske og naturvidenskabelige fag til de humanistiske og omsorgsrelaterede fag.

Herunder er eksempler på de mange fag, du kommer til at møde på uddannelsen:

 • Anatomi og fysiologi, patologi, mikrobiologi og medicinhåndtering.
 • Fysik, radiologisk billeddannelse og strålebeskyttelse.
 • Kommunikation, omsorg og pleje, etik og teknologiforståelse.
 • Akademisk skrivning, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori, forskellige videnskabelige metoder, statistik og epidimiologi.

Du kan både komme på praktik- og studieophold i udlandet i forbindelse med, at du tager radiografuddannelsen.

På radiografuddannelsen kan du rejse ud i din studietid på 2 måder:

 • En praktikperiode i udlandet.
 • Et studieophold ved en udenlandsk uddannelsesinstitution.

Vi anbefaler at studieophold i udlandet sker på 5. eller 6. semester.

Norden, Europa, Australien eller Østen

Radiografuddannelserne i Danmark samarbejder om alle udvekslingsaftaler. Det giver os mulighed for at lave aftaler mange steder i verden. Som det seneste har Radiografuddannelserne i Danmark indgået aftaler med Australien og Thailand.

Udveksling i Norden sker primært via Nordplus, som er et netværk blandt de nordiske lande. Udveksling til europæiske lande sker primært via Sokrates/Erasmus, som er et europæisk samarbejde.

SU med til udlandet

Du kan tage din SU med under dit udlandsophold.

Derudover er der forskellige muligheder for at søge om stipendier – alt efter hvor du rejser hen.

Arbejdet omkring udlandsophold sker i tæt samarbejde mellem dig som studerende, den internationale koordinator og vores internationale kontor.

UCL’s strategi for internationalisering

Internationalisering er et strategisk indsatsområde for UCL’s sundhedsuddannelser.

Du kan læse mere om strategien i Strategi for Internationalisering ved Området Sundhed 2018-2025.

Strategi for Internationalisering ved Området Sundhed 2018-2025.

Alle studerende på UCL’s radiografuddannelse er sikret praktikplads. Uddannelsen byder på 14 måneders praktik.

Radiografuddannelsen byder på i alt 14 måneders praktik fordelt på flere forløb:

 • Første år er du i praktik i 17 uger.
 • Andet år har du en 2 praktikperiode på 20 uger.
 • Tredje år har du en praktikperiode på ca. 20 uger.

Daniella har været i praktik på Nuklearmedicinsk afdeling på OUH

Praktik på 4-5 forskellige hospitalsafdelinger

Den største del af praktikken foregår på hospitaler i hele Region Syddanmark.

Vi tilstræber, at du får mulighed for at komme i praktik på 4-5 forskellige hospitalsafdelinger i løbet af din uddannelse.

Du kan ikke forvente at have alle praktikophold på samme hospital – fx Odense Universitetshospital.

Oversigt over Radiografuddannelsen i Odenses praktiksteder:

 • OUH (Odense).
 • OUH (Svendborg og Nyborg).
 • Sygehus Lillebælt.
 • Sydvestjysk Sygehus.
 • Sygehus Sønderjylland.
 • Regionshospitalet Horsens.

Du lærer at omsætte teori til praksis

I praktikken lærer du at omsætte din teoretiske viden til praktiske færdigheder i mødet med både teknologi og patienter.

Du lærer at involvere, kommunikere og samarbejde med borgere og patienter om deres helbredsproblemer.

Du lærer også at samarbejde tværfagligt med andre medarbejdere og faggrupper med henblik på at skabe de bedste løsninger for borgerne og patienterne.

Det er også via dit samarbejde med radiografer i praksis, at du udvikler en professionel holdning og adfærd.

Vejledning i praktikken

I praktikken superviseres du af kliniske undervisere, som er radiografer, der er ansat på stedet og har til opgave at vejlede dig i forløbet.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Transport og bolig i praktiktiden

Da radiografuddannelsen ligger i Odense, er der ofte stor søgning til pladserne på Fyn.

Det betyder, at du ikke kan være sikker på, at alle dine praktikforløb finder sted på Fyn. Derfor skal du regne med, at du i dele af uddannelsen skal bruge tid og penge til transport. Der er mulighed for tilskud via et Ungdomskort.

Nogle af praktikstederne tilbyder fri bolig under opholdet. Men i udgangspunktet skal du regne med udgifter til bolig, hvis du ikke har mulighed for at pendle til praktikstedet.

Ungdomskort.

Radiografer arbejder oftest på et sygehus. Som radiograf har du gode muligheder for at specialisere dig.

Hvor arbejder radiografer?

De fleste radiografer arbejder på sygehusenes billeddiagnostiske afdelinger.

Radiografer arbejder også på nuklearmedicinske afdelinger og stråleterapiafdelinger.

På grund af den hastige teknologiske udvikling specialiserer mange radiografer sig i retninger som fx:

 • Magnetscanning (MR).
 • Ultralyd.
 • CT-scanning.

På de store billeddiagnostiske afdelinger kan der fx være specialeområder inden for ortopæd, mave-tarm, urologi eller neuroradiologi.

Mammografiscreening er også et stort specialistområde i hastig udvikling.

Du kan også arbejde i den private sektor som fx produktspecialist hos firmaer som leverer avanceret udstyr til radiologer og radiografer.

Videreuddannelse

Som professionsbachelor i radiografi kan du videreuddanne dig og fx gå i gang med en:

 • Diplomuddannelse.
 • Kandidatuddannelse.
 • Masteruddannelse.
 • Ph.d.-uddannelse.

Diplomuddannelser

Med en professionsbacheloruddannelse har du et akademisk niveau, der svarer til diplomuddannelserne. Der findes imidlertid nogle jobfunktioner, der kræver, at du tager en diplomuddannelse efter din radiografuddannelse.

Der findes 2 typer diplomuddannelser:

Diplomuddannelserne tilrettelægges som et fuldtids- eller deltidsstudie og svarer til et års fuldtidsstudie. Du skal have gennemført uddannelsen i løbet af minimum 6 år. Uddannelserne udbydes under lov om åben uddannelse.

Du skal have arbejdet som radiograf i 2 år for at kunne blive optaget på uddannelserne, og din erhvervserfaring skal være relevant i forhold til den uddannelse du søger.

Når du har gennemført en diplomuddannelse, opnår du personlige og faglige kompetencer til at varetage særlige funktioner i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner.

Kandidatuddannelser

Du har mulighed for at tage en kandidatuddannelse på universitetet, når du har en professionsbachelor i radiografi.

På SDU i Odense har du mulighed for at læse Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (Cand. scient.san.)

Kandidatuddannelserne udbydes af universiteterne med et omfang på 2 års fuldtidsuddannelse (120 ECTS-points) og er tilrettelagt som fuldtidsstudier.

Kandidatuddannelserne er ikke omfattet af deltagerbetaling, da de er placeret i det ordinære uddannelsessystem.

Masteruddannelser

Du kan fx tage følgende masteruddannelser, hvis du har en professionsbachelor i radiografi:

 • Master i medicinsk billeddiagnostik.
 • Master i ledelse.
 • Master i pædagogik.

Masteruddannelserne udbydes af universiteterne med et omfang på 1-1½ års fuldtidsuddannelse (60-90 ECTS-points), der ofte fordeles over 2 år med en kombination af hel- og deltidsstudier.

Masteruddannelserne er placeret i videreuddannelsessystemet for voksne (VVU) og udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Uddannelserne er belagt med deltagerbetaling.

Find oplysninger om pris og præcise ECTS omfang på de respektive masteruddannelsers hjemmeside.

Ph.d-uddannelser

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Uddannelsen gennemføres under vejledning. Det er et 3-årigt fuldtidsstudie svarende til 180 ECTS

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, som du gennemfører samtidig med, at du laver et forskningsprojekt. Igennem den 3-årige uddannelse opnår du evne til at erkende, formulere og løse videnskabelige problemer.

Du kan tage uddannelsen ved alle universiteter i Danmark, eller du kan vælge at tage uddannelsen i udlandet. Det formelle grundlag for ph.d.-studiet finder du i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen).

Inden for de 3 år uddannelsen varer, skal du gennemføre et uddannelsesprogram, der omfatter:

 • Et selvstændigt forskningsprojekt, der udføres under vejledning.
 • Et kursusprogram, der i omfang svarer til et halvt års studietid (30 ECTS-point).
 • Etablering af tilknytning til et eller flere andre forskermiljøer (gerne i udlandet).
 • Erfaring med undervisning og anden form for videnformidling.
 • Udfærdigelse af ph.d.-afhandlingen.

De sundhedsvidenskabelige ph.d.-projekter spænder meget vidt fra de lægevidenskabelige over de biomedicinske/bioteknologiske til de humanistiske.

Du skal selv være opsøgende, dvs. etablere kontakt til et forskningsmiljø og til en seniorforsker, der vil påtage sig at være din hovedansvarlige vejleder. Denne skal være ansat ved fakultetet som professor, docent, lektor, klinisk lektor eller forskningslektor.

Du kan på universiteternes hjemmeside læse om ph.d.-uddannelse. Her kan du også finde informationer om igangværende forskningsprojekter og videnskabeligt personale.

Varsling for ansøgere i 2024

Fra 2024 indføres et adgangsspecifikt krav på Radiografuddannelsen.
Fra optagelsen 2024 skal du have bestået Dansk på A-niveau (eller dansk som andetsprog), hvis du søger om optagelse med en gymnasial eksamen.

Du kan godt søge ind, før du opfylder det specifikke adgangskrav. Dette skal dokumenteres med f.eks. kvitteringer for, at du er tilmeldt supplering. Du skal også altid oplyse, hvornår du forventer at afslutte faget. Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået det specifikke fag.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)
 • 4 enkeltfag på en gymnasial uddannelse med Dansk på A-niveau, engelsk på C-niveau samt to af følgende fag: matematik B, fysik B, biologi B, bioteknologi A, geovidenskab A eller kemi B
 • Social og sundhedsassistentuddannelsen med dansk på C-niveau, engelsk på D-niveau samt to af følgende fag: matematik B, fysik B, biologi B, bioteknologi A, geovidenskab A eller kemi B
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau. – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering(IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2-ansøgeres motivation og erfaring tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side. Ift den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Din personlige introduktion af dig selv.
 • Dine begrundelser for, at du gerne vil være radiograf.
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen?
 • Hvad du har gjort for at afklare om studiet/jobbet er noget for dig.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

I kvote 2-vurderingen lægger vi vægt på:

 • Om du har deltaget i studerende for en dag ved radiografuddannelsen.
 • Om du været i praktik som radiograf på et sygehus eller lign.
 • Dit karakterniveau i adgangsgivende enkeltfag (Dansk A/Engelsk C/Fysik B/Matematik B)
 • Om du har anden relevant uddannelse/kurser (fx SOSU-hjælper, dele eller hele uddannelsen til fx sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker medicin eller kiropraktor).
 • Om du har relevant erhvervserfaring af min. 3 mdr. af min. 20 timer pr.uge fx indenfor et område med medmenneskelige relationer og/eller arbejdet i service- og handelssektoren. Du skal kunne dokumentere antal timer pr. uge og ansættelsens varighed. Praktik erfaring erhvervet i forbindelse med en anden uddannelse – fx social- og sundhedsassistentuddannelsen – tæller ikke som erhvervserfaring.
 • Om du har anden erhvervserfaring af min. 3 mdr. af min. 20 timer pr.uge
 • Om du har været på udlandsophold (min. 3 mdr.) eller højskoleophold (min. 3 mdr.) Vi skal kunne se opholdets varighed.
 • Om du har aftjent værnepligt.
 • Om du har udført frivilligt arbejde.

Fordeling af studiestartstidspunkt

UCL fordeler studiestartstidspunkt med udgangspunkt i dit ønske. Det betyder, hvis du fx ønsker vinterstudiestart, vil vi tage udgangspunkt i dette ønske, når vi fordeler alle optagne studerende på de uddannelser, som har mere end én studiestart om året. 

Det sker dog hvert år, at der på en række uddannelser er flere ansøgere til ét studiestartstidspunkt, end der er pladser. I disse tilfælde fordeles studiepladserne efter kvote 1 og 2 samt adgangsgrundlag. Det er derfor ikke ensbetydende med, at alle på kvote 1 starter til september, da vi ønsker en så harmonisk fordeling af studiestartstidspunkter, som muligt. Vi tager derfor ikke dit køn, alder eller bopæl i betragtning, når vi fordeler studiestartstidspunkt. 

Ved studiestarten om sommeren (september) optager vi 36 studerende og ved vinterstudiestarten (februar) optager vi 36 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 50 % kvote i 1 og 50 % i kvote 2. 

Fik du ikke dit ønskede studiestartstidspunkt? 

Hvis du får tildelt en anden studiestart end den, du har ønsket, vil det på de fleste af de uddannelser, der har to studiestartstidspunkter, være muligt at melde sig på en bytteliste. Her står du i kø til at bytte din studiestart. Hvis du eksempelvis er blevet tildelt en studiestart i februar, men ønsker at starte i september, kan du muligvis blive tilbudt den ønskede studiestart, hvis du melder dig på byttelisten. Hvis det bliver aktuelt at få byttet studiestartstidspunktet, vil vi kontakte dig. 

Det vil være muligt for dig at tilmelde dig byttelisten, når du har bekræftet den tilbudte studieplads på NemStudie.  

Du kan orientere dig om studiestartstidspunkter på de enkelte uddannelsers sider. 

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at du kan søge ind, før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav. Dette skal dokumenteres med f.eks. kvitteringer for, at du er tilmeldt supplering. Du skal også altid oplyse, hvornår du forventes at afslutte faget.

Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Ung-til-ung vejledning ved radiografstuderende

Du kan kontakte vores studentervejleder, hvis du vil vide, hvordan det er at være studerende på radiografuddannelsen.

Studentervejlederen kan desuden give gode råd om boligforhold, arbejde ved siden af studiet, udlandspraktik, bøger og meget mere.

Kontakt studentervejlederne

studentervejleder-radiograf@edu.ucl.dk

SU-vejledning

Alle UCL’s videregående uddannelser giver ret til SU.

Du kan søge om SU elektronisk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU via SU’s hjemmeside.

Du kan læse mere om reglerne for SU og rabat til transport på SU’s hjemmeside.

Su.dk.

SU-vejledning

Få SU-vejledning.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

Målgrupperne for specialpædagogisk støtte er studerende med:

 • Fysiske funktionsnedsættelser.
 • Psykiske funktionsnedsættelser.
 • Ord- og talblindhed.

Læs mere på Specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt SPS-vejledning

Marie-Louise Paasch Almar, SPS-koordinator, 63 18 47 32 eller sps@ucl.dk.

UCL Elitesport

Hvis du dyrker elitesport på højeste nationale eller internationale niveau, kan du søge om at blive optaget i UCL Elitesport.

Læs mere på UCL Elitesport.

Kontakt UCL Elitesport

Pierre Krabbe Christiansen, kontaktperson vedr. UCL Elitesport, 65 43 45 42
eller piec@ucl.dk.
Mandag: 10.00-13.00 på Seebladsgade
Tirsdag: 10.00-13.00 på Niels Bohrs Allé

Hvis du vil besøge uddannelsen, er her lidt forskellige måder, du kan gøre det på.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvor meget tjener en radiograf?
Den gennemsnitlige løn pr. måned for en nyuddannet radiograf, der er ansat i en privat virksomhed, var 35.069 kr. i 2019. For en nyuddannet radiograf, der er ansat i kommunen, var den 31.978 kr.

Hvad laver en radiograf?
En radiograf arbejder med teknikken på sygehusenes røntgenafdelinger. Radiografen tager billedet, hvor radiologen stiller diagnosen. Radiografens opgaver kan bestå af tekniske opgaver, plejeopgaver, opgaver med uddannelse og udvikling samt administrative opgaver i forbindelse med for eksempel røntgenundersøgelser og ultralydsscanninger.

Hvor lang tid tager det at læse til radiograf?
Det tager 3,5 år at uddanne sig til radiograf.

Hvilken kandidatuddannelse kan man tage som radiograf?
Med en professionsbachelor fra radiografuddannelsen har du mulighed for at søge ind på blandt andet Den sundhedsfaglige kandidatuddannelsen eller kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi.

Er radiografuddannelsen lønnet?
Du får SU under radiografuddannelsen, men praktikken er ulønnet.

Kan man arbejde som andet end radiograf?
De fleste radiografer arbejder på sygehusenes billeddiagnostiske afdelinger, herunder specialeområder som ortopæd, mave-tarm, urologi og neuroradiologi. En radiograf kan desuden være ansat på nuklearmedicinske afdelinger og stråleterapiafdelinger. Når du er uddannet radiograf, har du mulighed for at specialisere dig inden for eksempelvis magnetscanning (MR), ultralyd, CT-scanning og mammografiscreening. Radiografer kan også arbejde som konsulenter i private firmaer. Der er mulighed for ledende stillinger inden for hospitalsvæsenet eller som underviser på radiografskolerne efter nogle års erhvervserfaring.

Hvor uddanner man sig til radiograf?
Man kan uddanne sig til radiograf i Odense, København og Aalborg.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.