VVS-installatør

Erhvervsakademiuddannelse

Med uddannelsen til VVS-installatør får du byggeriets tungeste uddannelse inden for VVS-området.

Vil du være fremtidens leder inden for projektering, installation og drift?

Som VVS-installatør har du både redskaberne og overblikket til at arbejde med ledelse, projektledelse og rådgivning inden for VVS-området.

På VVS-installatøruddannelsen bliver du udfordret på din viden frem for din fysik. Og du bliver klædt godt på til, at kunne lede, projektere, installere og varetage driften af ventilations-, varme-, gas-, vand- og afløbsinstallationer.

Du bliver ekspert i VVS med større ansvar

På VVS-installatøruddannelsen på UCL kvalificerer du dig til, at varetage forskellige funktioner inden for installation og rådgivende ingeniørvirksomheder. Vi går helt i dybden med projektering af VVS-systemer i Danmark, og du bliver specialist i at dimensionere energirigtige løsninger i både eksisterende huse og bygninger samt opbygning af VVS-installationer i nyt byggeri.

Samtidig får du vigtige organisatoriske, juridiske og økonomiske kompetencer. Du bliver godt klædt på til rollen som leder og projektleder, hvor du lærer at koordinere og motivere forskellige faggrupper og kulturer, som skal arbejde sammen på eksempelvis et større byggeri.

Med en uddannelse som VVS-installatør får du også kompetencerne og den nødvendige autorisation til at udleve drømmen om at starte op som selvstændig autoriseret VVS-installatør.

Der er stor efterspørgsel på VVS-installatører i Danmark. Derfor er det nemt, at finde praktik under studiet og efterfølgende job til en attraktiv løn.

En uddannelse med fokus på bæredygtighed

Vil du gerne bidrage til den grønne omstilling og vedvarende energi, så er VE-ordningen noget for dig.

Som godkendt VE-installatør har du bevis på, at du kan og må installere vedvarende energianlæg med høj kvalitet. Det er kun VE-installatører, der må udføre installationer under Energistyrelsens Bygningspulje.

Som studerende på UCL's VVS-installatøruddannelse har du mulighed for at få status som VE-installatør som en del af din uddannelse indenfor VE-områderne varmepumper, biomassekedler og solvarme.

Du kan læse mere om VE-ordningen under 'uddannelsens opbygning'.

Er du interesseret i VVS-installatør på deltid? 

Læs mere her

Susanne Skov Nielsen Studievejleder og SPS-ansvarlig
Lars Duelund Petersen Studiekoordinator

Rasmus ser VVS-installatør som en investering i sin fremtid

Mads trodsede sin ordblindhed og tog springet - nu arbejder han som rådgiver

Uddannelse helt tæt på erhvervslivet

Som studerende på VVS-installatøruddannelsen arbejder du tæt på praksis.

Det vil sige, at undervisningen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra erhvervslivet. Teoriundervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekt- og gruppearbejde.

Under gruppearbejdet styrker du også dine samarbejds- og formidlingsevner, du videndeler og sparrer med forskellige mennesker, hvilket også er vigtige kompetencer i dit efterfølgende job.

Under din studietid møder du virksomheder, både i undervisningen og på virksomhedsbesøg. Og du arbejder med løsninger med udgangspunkt i virkelige byggerier og byggeprojekter.

Du kommer også på studietur i udlandet, hvor du vil komme helt tæt udviklingen hos verdens førende internationale entreprenører og producenter inden for VVS-området.

Det giver dig automatisk et indblik i forskellige udfordringer fra den virkelige verden, du vil støde på som færdiguddannet VVS-installatør.

Desuden er VVS-installatøruddannelsen udviklet og ajourføres i samarbejde med erhvervslivet. Så uddannelsen bliver ved med at være praksisorienteret og målrettet erhvervslivets aktuelle behov.

VVS uddannelsen består af:

 • Obligatoriske uddannelseselementer
 • Valgfrie uddannelseselementer
 • Praktik (på 4. semester)
 • Afsluttende eksamensprojekt

De obligatoriske uddannelseselementer

 • Forretningsforståelse og virksomhedsdrift, herunder virksomhedsøkonomi, erhvervs- og personalejura, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø.
 • Kommunikation og formidlingsteknik.
  Projektledelse og entreprisestyring, herunder planlægning, organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udbuds- og tilbudsmateriale, kalkulation samt tilbudsgivning og entrepriseret.
 • Projektering af installationer inden for vand og afløb, herunder brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj samt udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand og støj.
 • Projektering og dimensionering af ventilationsanlæg, ventilationsprincipper, anlægstyper, termisk- og atmosfærisk indeklima, tilstandsændring, interne/eksterne belastninger for anlæg, energiforbrug til drift af ventilationsanlæg, styrings- og reguleringsteori.
 • Projektering og dimensionering af gasinstallationer, herunder installationer hos den almindelige forbruger indeholdende mindre og mellemstore gastekniske anlæg samt opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg.

Valgfrie uddannelseselementer

Der vælges et eller flere valgfrie uddannelseselementer enten udbudt af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole eller efter eget valg, eksempelvis:

 • Gasteknik2 og gasfejlfinding
 • Bygningsautomatik
 • Alternativ energi/energibesparende foranstaltninger
 • Klima & miljø
 • Indeklimasimulering
 • Sprinkler
 • Autorisationsprøver inden for VVS og gas

VE-ordningen

Som studerende på VVS-installatøruddannelsen har du, som en del af din uddannelse, mulighed for at få status som VE-installatør. Vedvarende energiløsninger har potentiale til at sætte sit tydelige præg på installationsbranchen i fremtiden, hvilket stiller større krav til installatørernes færdigheder.

VE-ordningen er en godkendelsesordning, hvor man kan blive godkendt VE-installatør inden for de fire VE-områder: Biomassekedler, varmepumper, solvarme og solceller.

Som et led i uddannelsen kan du på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole oparbejde den nødvendige viden og de færdigheder, der skal til for at kunne imødekomme de nye krav i fremtiden.

Hvordan bliver man VE-godkendt?

For at blive VE-godkendt skal du følge et af vores valgfagsmoduler inden for vedvarende energiløsninger. UCL tilbyder følgende valgfag:

 • Varmepumper
 • Biomassekedler
 • Solvarme

Efter at have afsluttet et af ovenstående valgfag, har du mulighed for at blive VE-godkendt ved Energistyrelsen.

Du kan læse mere om VE-godkendelsesordningen på Energistyrelsens hjemmeside og i Bekendtgørelsen om godkendelsesordningen for virksomheder, der monterer vedvarende energianlæg.

Afsluttende eksamensprojekt

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en konkret opgave/projekt inden for VVS-installationsområdet og formuleres af den studerende i samarbejde med en virksomhed. Typisk den virksomhed hvor du har været i praktik.

Når du læser til VVS-installatør på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du mulighed for at få en international profil på din uddannelse.

Som VVS-installatør kan du tage dit praktikophold i udlandet. De fleste, der vil udenlands, vælger udlandspraktik i Tyskland.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Praktikperioden på VVS-installatøruddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet VVS-installatør.

Det kan eksempelvis være ansvar for større og mindre projekter som projektlederassistent. Eller at løse opgaver omkring kalkulation og priser på projekter, licitation, beregning af løsninger og eftersyn på byggesager.

Din vej til det første job

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig. Under praktikken kan du også afprøve flere opgavetyper i forskellige afdelinger for at blive afklaret omkring lige netop den vej, du vil gå som VVS-installatør.

Dine erfaringer fra praktikken er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Praktisk info om praktikken

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 3 måneder.
 • Det er nemt at finde praktik og mange praktikvirksomheder vil også stå klar med et job til dig efter studiet.
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder

VVS-installatører kan få job hos en bred vifte af virksomheder inden for VVS-branchen som f.eks.:

 • VVS- og ventilationsfirmaer
 • Industrivirksomheder
 • Forsyningsselskaber
 • Beregnerkontorer
 • Grossister
 • Rådgivende ingeniørvirksomheder

Typiske jobtitler er:

 • Byggeleder
 • Projektleder
 • Entrepriseleder
 • Servicechef
 • Afdelingsleder
 • Beregner
 • Projektchef
 • Salgsingeniør
 • Overmontør
 • VVS-Rådgiver
 • Teknisk sælger

Du kan naturligvis også starte op som selvstændig autoriseret VVS-installatør.

Videreuddannelse efter VVS-installatør

Når du er færdiguddannet som VVS-installatør, har du mulighed for at læse følgende top-up uddannelser på UCL:

 • Pba. i produktudvikling og teknisk integration (1½-årig overbygning)
 • Pba. i innovation og entrepreneurship (1½-årig overbygning)

Derudover er der flere muligheder for at læse videre afhængig af, hvilken retning du vælger at gå som VVS-installatør.

Ledere i større virksomheder kan tage en Diplomuddannelse i ledelse og selvstændige kan tage uddannelsen Byggeriets lederuddannelse eller uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder. Du kan også læse til Diplomingeniør (via individuel kompetencevurdering og adgangskravene skal være opfyldt).

Optagelse via kvote 2

Når du søger om optagelse på fuldtidsuddannelsen som vvs-installatør med studiestart til september, skal du søge via kvote 2. Det betyder, at ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.

Du søger om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side. Du vil herefter blive sendt videre til optagelse.dk, hvorfra du laver selve ansøgningen.

Efteroptag

Det er ikke for sent at komme i betragtning til en studieplads til september, hvis du ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen den 15. marts. Vi forventer at have ledige pladser fra den 28. juli.

Den 28. juli kan du finde en oversigt over ledige pladser på vores hjemmeside Du søger ind på efteroptaget efter den 28. juli ved at udfylde ansøgningsskemaet på Nemstudie.dk. Hvis du opfylder adgangskravet til uddannelsen, vil du blive tilbudt en studieplads i starten af august måned, da uddannelsen har frit optag.

Er du i tvivl om du kan søge nu eller har du spørgsmål omkring at oprette en ansøgning efter den 15. marts, er du meget velkommen til at kontakte optagelsen direkte på 63 18 33 33 mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-12 eller på optagelse@ucl.dk

Adgangskrav

Adgangsgivende erhvervsuddannelser:

 • Smed (med specialer og trin 2)
 • VVS-energiuddannelsen (med specialer)
 • VVS-uddannelsen.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag i både Odense og Vejle. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse. Se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelse, hvis der er for få ansøgere.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad laver en VVS-installatør?
VVS står for ventilation, varme og sanitet. Som VVS-installatør kan du projektere, installere og varetage driften af ventilations-, varme-, gas-, vand- og afløbsinstallationer. De typiske jobtitler vil være overmontør, projektleder, rådgiver og teknisk sælger. Du kan også blive selvstændig VVS-installatør.

Hvordan bliver man VVS-installatør?
Du kan blive VVS-installatør ved at tage den erhvervsakademiuddannelsen inden for energiinstallation. Du får adgang til uddannelsen, hvis du har en af disse tre erhvervsuddannelser: Smed (med specialer), VVS-energiuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen.

Hvad tjener en VVS-installatør?
Den gennemsnitlige løn pr. måned for en nyuddannet VVS-installatør, ansat i en privat virksomhed, lå på 38.836 kr. i 2019.

Hvor lang tid tager det at blive VVS-installatør?
Det tager to år at uddanne sig til VVS-installatør, når du tager erhvervsuddannelsen inden for energiinstallation.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf: 6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.