IT-teknolog

Erhvervsakademiuddannelse

For dig der drømmer om at arbejde med fremtidens software, elektronik og netværk samt med teknologier der gør hverdagens elektronik intelligent.

Vær med til at udvikle fremtidens teknologi

IT-teknolog uddannelsen ruster dig med værktøjer, der gør dig i stand til at arbejde med fremtidens software, elektronik og netværk.

Som IT-teknolog-studerende tilegner du dig bl.a. viden om Internet of Things (IoT) - teknologi der gør hverdagens elektronik intelligent og smart. 

Du vil lære alt om hvordan data lagres, behandles og præsenteres, ligesom du vil få indsigt i, hvordan dataen kan bruges til at styre fysiske systemer.

Undervejs i uddannelsen vil vi arbejde med disse overordnede fagområder:

 • Hardware
 • Netværk
 • Software
 • Projektstyring

De fire ovenstående fagområder vil være gennemgående for uddannelsen.

Du vil komme til at arbejde i dybden med alle områder, ligesom du vil lære vigtigheden af at holde overblik og bevare forståelsen for systemet som helhed. 

Henning og Tihamer har udviklet et simpelt system, der hjælper virksomheder med at holde styr på kunderne

Uddannelsen varer 2 år med mulighed for at fortsætte på en overbygning. Overbygningen varer 1 ½ år og gør din uddannelse til en professionsbachelor.

Det første år (de to første semestre) arbejder du tværfagligt og lærer teknologierne i hele økosystemet omkring Internet of Things. Tredje semester består af en række obligatoriske fag og et valgfag, hvor du kan tone din uddannelse. Sidste semester er afsat til praktik og eksamensprojekt.

BEMÆRK: Undervisningen foregår på dansk, men en stor del af pensum er på engelsk.

Hvordan ser en uge på studiet ud?

I hverdagen på studiet arbejder vi med både teoretisk og praktisk undervisning. Vi hopper meget mellem laboratoriet og klasselokalet og alle fag indeholder elementer af  både teori og praktisk arbejde. Så i teorifagene får du også mulighed for at få tingene i hænderne. 

Du skal være opmærksom på at studiet er et fuldtidsstudie, og der forventes en arbejdsbelastning på ca. 40 timer om ugen.

IoT

Her arbejder vi med området Internet of Things (IoT), der danner rammen om IT-teknologens teknologiske evner. IoT handler om systemer, der interagerer med verden via sansning af f.eks. temperatur og gasarter i luften, eller interagerer via motorer som f.eks. en robotarm eller drone. Når disse enheder kobles på internettet og sender målinger videre, er der tale om en Internet of Things-enhed. Med disse egenskaber åbner der sig muligheder for spændende, praktiske projekter.

Projektstyring

Her arbejder vi med at håndtere et projektet fra start til slut på en professionel og nem måde. Du bliver introduceret for projektstyringsmetoden, som klæder dig godt på til at opnå et rigtig godt resultat, mens du overholder et budget.

Du lærer bl.a. om:

 • Projektstyringsmetoder
 • Projektplanlægning
 • Kvalitetsstyring af egne tekniske opgaver
 • Design, vedligeholdelse, udvikling og test af produkter og prototyper

Indlejrede systemer

Her arbejder vi med alle facetter af indlejrede systemer. Indlejrede systemer er overalt. I biler, støvsugere, internetroutere, hovedtelefoner og meget mere. Fælles for dem alle er, at de bygger på skræddersyet hardware, elektronik og kode.

I faget arbejder vi bl.a. med:

 • Design
 • Konstruktion
 • Programmering

Programmering

Her arbejder vi med at udvikle software inden for områderne Internet of Things og indlejrede systemer.

Vi skriver i programmeringssproget Python og benytter det til alt lige fra:

 • Databehandling
 • Visualisering
 • Databaser
 • Filprotokoller
 • Robotstyring
 • Automatisering

Elektronik

Her arbejder vi med elektronisk udstyr i forskellige sammenhænge. I løbet af faget lærer du analog og digital elektronik og brugen af modellerings- og simuleringsværktøjer som en del af udviklingsprocessen. Derudover arbejder vi med, hvordan du professionelt fremstiller dit elektronik design (PCB), så det bliver CE-godkendt.

I faget arbejder vi bl.a. med:

 • Design
 • Udvikling
 • Test af elektronisk udstyr

Netværk

Her arbejder vi med, hvordan internettet er bygget op. Herunder blandt andet konfiguration af de vigtigste protokoller og services på både fysiske servere, routere og switches såvel som på virtuelle.

Vi arbejder med emner som:

 • Protokoller
 • Sikkerhed
 • Services

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

På IT-teknolog kan du komme i praktik i både den private og offentlige sektor. Praktikstederne kan være bl.a. være store virksomheder som Siemens men også små og mellemstore virksomheder eller enmandsvirksomheder. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder

Mange IT-teknologer med elektronik som interesse er ansat i virksomheder, der fremstiller, sælger eller vedligeholder konsum- og industriel elektronik, som f.eks. navigationsudstyr, robotteknologi, måleinstrumenter, strømforsyninger, elektromedicinske apparater og IT-udstyr. Andre er ansat på hospitaler i medicotekniske afdelinger eller i telefonselskaberne.

Er du IT-teknolog med speciale i netværk vil du typisk arbejde med netværksteknologi på den tekniske/teknologiske side. Det vil sige design og vedligehold af helt store og små netværk, servere, sikkerhed og databaser.

Arbejdsområdet ligger indenfor rådgivning, netværksdesign og konsulentydelser i forbindelse med planlægning, implementering og drift af moderne netværksløsninger.

Eksempler på typiske jobtitler for IT-teknologer er:

 • Systemsupporter
 • Udvikler
 • Supervisor
 • Netværkskonsulent
 • IT-medarbejder
 • IT-konsulent
 • Ingeniør/tekniker
 • Systemadministrator
 • Projektgruppeleder

Videreuddannelse

Når du er færdig som IT-teknolog, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Matematik C.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Matematik C er bestået
 • Adgang med 3-årig erhvervsuddannelse
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
  • Elektriker (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen.

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og Matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik C.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Dine begrundelser for, hvorfor du gerne vil arbejde som IT-teknolog.
 • Hvad det er ved IT-teknolog, der særligt tiltrækker dig.
 • Hvordan du forholder dig til digital dannelse.
 • At du har kompetencer, som er relevante i forbindelse med IT-teknologuddannelsen. F.eks. hvis du har arbejdet med IT-tekniske projekter hjemme, eller som del af en ungdomsuddannelse.
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen.
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til dit arbejde med IT-teknolog efter endt uddannelse.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser (kvote 1 og kvote 2)

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 33 studerende på den danske linje i Odense. Ud af disse optager vi 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad laver en IT-teknolog?
IT-teknologer med elektronik som interesse arbejder typisk med fremstilling, salg eller vedligeholdelse af konsum- og industriel elektronik, eller er ansat på hospitaler i medicotekniske afdelinger eller i telefonselskaberne. IT-teknologer med netværk som interesse arbejder typisk med design og vedligeholdelse af netværk, servere, sikkerhed og databaser, og sidder blandt andet med rådgivning og konsulentydelser i forbindelse med planlægning, implementering og drift af moderne netværksløsninger.

Hvad tjener man som IT-teknolog?
Gennemsnitslønnen for en uddannet IT-teknolog afhænger af stillingen. For eksempel ligger den gennemsnitlige indtægt pr. måned for en nyuddannet privatansat IT-konsulent mellem 36.283 og 43.323 kr. (2019).

Hvor lang tid tager det at læse til IT-teknolog?
Det tager 2 år at læse til IT-teknolog.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf: 6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.