Social diplomuddannelse, afgangsprojekt

Diplommodul

Afslut din socialfaglige diplomuddannelse ved at bruge din nye viden, hvor du demonstrerer din evne til at vurdere og håndtere problemer inden for dit fagområde gennem teori og metode.

Tilmeld

Afslut din uddannelse!

Fagligt indhold 

Når du har bestået uddannelsens to obligatoriske moduler, to retningsspecifikke moduler og valgfrie moduler til et samlet omfang af 45 ECTS, kan du fortsætte med dit afgangsprojekt for at få en diplomuddannelse.

Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevante enten for dine nuværende jobsituation eller fremtidige karriere – du bliver dermed specialiseret i et område efter dit eget valg!

Udbytte

Du får kompetencer, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning.

Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for linjens centrale fagområde.

Eksamensprojektet skal gennemføres individuelt eller i grupper på op til tre personer. Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart. Vejlederen er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Målgruppe

Diplommodulet afslutter din socialfaglige diplomuddannelse.

Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb