Den socialfaglige diplomuddannelse i Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

Diplomuddannelse

Med den sociale diplomuddannelse i Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier bliver du specialiseret i inddragelse og professionelle samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Et område, hvor du med ny forskning og videreudvikling af dine færdigheder og kompetencer, bliver i stand til at varetage komplekse og specialiserede funktioner samt udviklingsorienterede opgaver.

Uddannelsesretningen er en del af den socialfaglige diplomuddannelse

 

Fagligt indhold

Som studerende på den sociale diplomuddannelse i Inddragelser og samtaler med børn, unge og familier får du viden om ny forskning inden for inddragelse, og komplekse og udviklingsorienterede samtaler.

Du kommer til at arbejde med metoder og redskaber til samtaler, hvor du fagligt og tværprofessionelt kan samarbejde med barnet, den unge, familie og andre aktører om udvikling og inddragelse.

Den sociale diplomuddannelse i Børnehandicap giver ret til at anvende titlen Soc.D. i inddragelse og samtaler med børn, unge og familier. 

Målgruppe

Den sociale diplomuddannelse i Inddragelser og samtaler med børn, unge og familier er til dig, som arbejder i det socialfaglige område.

Du kan f.eks. være:

  • myndighedssagsbehandler, der træffer afgørelser om en indsats for børn og unge
  • leverandør, herunder familieplejekonsulent eller medarbejder på døgninstitution eller i ambulant dagsbehandlingstilbud
  • AKT-lærer eller medarbejder i opsøgende/forebyggende indsatser
  • medarbejder, der arbejder eller vil arbejde med social indsatser for børn og unge med særlige behov. 

Fag

Den sociale diplomuddannelse i Inddragelser og samtaler med børn, unge og familier omfatter 60 ECTS og kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

På den sociale diplomuddannelse i Inddragelser og samtaler med børn, unge og familier har du følgende obligatoriske moduler, samt mulighed for at vælge mellem forskellige valgfrie moduler:

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Afgangsprojekt

 

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Mulighed for gratis videreuddannelse

Hvis du har behov for opkvalificering inden for arbejdet med udsatte børn og unge, er der mulighed for gratis deltagelse på en række moduler under Den sociale diplomuddannelse.

Dette via tilskud fra Socialstyrelsen, hvis du er indbefattet målgruppen:

  1. Myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet
  2. Leverandører af sociale tilbud/indsatser af forebyggende eller foranstaltningsmæssig karakter til børn og unge og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere.
  3. Medarbejdere i de almene tilbud som har en særlig opgave med at opspore eller tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere eller som på anden vis i deres virke understøtter opsporing og reaktion på børn- og unge i udsatte positioner.

Der er er to tilskudsmuligheder:

  • Tilskud til en hel diplomuddannelse (6 moduler), såfremt en eller flere kommuner i fællesskab tilrettelægger lokale hold
  • Tilskud til en række enkelte moduler (for individuelle studerende), som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelsen. Listen med tilskudsberettigede moduler kan du se på Socialstyrelsens hjemmeside. 

Vil du vide mere, kan du kontakte uddannelseskonsulenten:

Trine Østerbye Clausen, tocl1@ucl.dk, tlf. 24 48 31 15

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

Andre uddannelser der minder om denne

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00