Datamatiker

Erhvervsakademiuddannelse

Som datamatiker er du med helt fremme i udviklingen af fremtidens IT-systemer.

Tag uddannelsen online. Læs mere nederst.

En datamatiker arbejder med teknik, forretning og projektledelse

På uddannelsen til datamatiker lærer du programmeringshåndværket fra bunden. Og du bliver klog på, hvordan IT-systemer kan designes og bygges, så de bliver robuste og mulige at videreudvikle, så de kan følge med virksomhedernes behov.

Som datamatiker arbejder du i krydsfeltet mellem teknik, forretning og projektledelse. Det stiller krav om en god forretningsforståelse og evner til at kunne lede udviklingen af IT-projekter i tæt samspil med resten af virksomheden. Samtidig skal du kunne sætte dig ind i brugernes arbejdssituation og udfordringer. Det giver et godt fundament for arbejdet med at producere systemer i bedst mulige kvalitet.

Få en IT-uddannelse med mange jobmuligheder

Alle brancher bruger IT og innovation og digitale kompetence er nogle af de største drivkræfter i vores fremtidige økonomi. Der er brug for IT-talenter, som deltager aktivt i frembringelsen af ny viden og nye produkter, og med en IT-uddannelse som datamatiker har du mulighed for at få indflydelse overalt.

IT-branchen er i konstant forandring og udviklingen af solide IT-systemer kræver derfor både viden om de nyeste teknologiske muligheder og evnerne til at kunne realisere ideerne i konkrete programmeringssprog og værktøjer. Derfor opfordrer og opmuntrer vi alle vores studerende til at være nysgerrige på nye tendenser og sætte sig ind i nyt stof og ny viden i jagten på innovative IT-løsninger.

På uddannelsen til datamatiker kommer du tæt på IT-branchen

På UCL har vi et godt netværk af IT-virksomheder, hvor vi dyrker samarbejdet inden for en række aktuelle IT-fagområder. På datamatiker-uddannelsen arbejder vi tæt sammen med de uddannelser og brancher, vi uddanner til. Det giver gode muligheder for dig som studerende i form af spændende fritidsjobs, hovedopgaver, praktik og frem for alt gode jobs efter endt uddannelse.

Uddannelsen til datamatiker varer 2 ½ år og fordeler sig på 5 semestre, med fire overordnede fagområder:

 • Programmering
 • Systemudvikling
 • Teknologi
 • Virksomheden

Kernen af ovenstående områder er programmering og systemudvikling. Områderne teknologi og virksomheden er støttefag, der fokuserer på de sammenhænge, som programmering og systemudvikling foregår i.

Første år: Det grundlæggende niveau

Formålet med 1. studieår er at give dig værktøjerne til, selvstændigt og i samarbejde med andre, at kunne udvikle primært enkeltbrugersystemer.

Fagligt spænder studieåret fra for-analyse til forvaltning og drift. Dette sker via en systematisk fremgangsmåde med inddragelse af teknologiske og erhvervsrettede aspekter.

Andet år: Det videregående niveau

Formålet med 2. studieår er at give dig kompetencer til, selvstændigt og i samarbejde med andre, at vurdere en virksomheds IT-udviklingsmuligheder og på baggrund heraf udvikle, forny og vedligeholde et distribueret IT-system fra foranalyse til forvaltning og drift via en situationsbestemt metodisk og systematisk fremgangsmåde.

I specialeforløbet på 4. semester er formålet, at du profilerer din uddannelse gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til det datamatiske område.

Det sidste halve år: Det selvstændige og praksisorienterede niveau

Praktikforløbet gennemføres i en eller flere virksomheder, hvor du skal deltage i og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret, og danne grundlaget for dit afgangsprojekt.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Hvad laver en datamatiker?

Typiske jobtitler blandt færdiguddannede datamatikere er:

 • Programmør
 • Systemudvikler
 • IT- konsulent
 • IT-projektleder
 • Webmaster
 • Backendudvikler
 • Fullstackudvikler

Videreuddannelse

Når du har færdiggjort din uddannelse som datamatiker, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Hvordan søger jeg ind på uddannelsen til datamatiker?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge ind på uddannelsen til datamatiker enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Gymnasiale uddannelser  (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Matematik B er bestået.
 • Adgang med 3-årig erhvervsuddannelse. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Matematik B.
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: Matematik B.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Matematik B.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

  Kvote 2

  I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

  • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
  • Karakterer på specifikke adgangskrav
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • En personlig introduktion af dig selv.
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen.
 • Begrundelse for hvorfor du gerne vil være Datamatiker, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil være Datamatiker.
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser fra kvote  1 og kvote 2

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 95 studerende i Odense og 36 studerende i Vejle. Ved vinteroptaget optager vi 20 studerende i Vejle. Ud af disse optager vi 65% i kvote 1 og 35% i kvote 2.

Minimums dimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på:

 • Seebladsgade 1, 5000 Odense C
 • Boulevarden 25, 7100 Vejle
 

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Er der meget matematik på datamatikeruddannelsen?
På datamatikeruddannelsen kommer du til at lære om for eksempel algoritmer og programmering, der er bygget på matematik.

Kan man arbejde frontend som datamatiker?
Datamatikeruddannelsen retter sig snarere mod at blive backend-udvikler end frontend-udvikler. Men datamatikeruddannelsen åbner op for mange forskellige jobmuligheder, hvorfor det er muligt at specialisere sig efterfølgende. For eksempel kan du kombinere datamatikeruddannelsen med en overbygning i Webudvikling, der tager 1,5 år, hvor du særligt lærer om frontend-udvikling.

Hvad er forskellen på en datamatiker og datalogi?
En datamatiker er uddannet i at anvende konkrete teknologier til at løse konkrete problemer ved at konstruere software. Datamatikeruddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse. Du kan læse datalogi som både bachelor og kandidat på universitetet. Datalogi er en mere teoretisk uddannelse, hvor man lærer hvilke principper og metoder, der er relevante for softwareudvikling, men med mindre fokus på konkrete teknologier.

Kan man søge ind på kandidatuddannelsen med en datamatikeruddannelse?
Nej, du kan ikke søge ind på en kandidatuddannelse som færdiguddannet datamatiker, men datamatikeruddannelsen giver dig mulighed for at videreuddanne dig med disse top-up professionsbacheloruddannelser: IT-sikkerhed, Webudvikling, Softwareudvikling og Digital konceptudvikling. Disse overbygninger giver dig mulighed for at læse videre på en relevant kandidatuddannelse inden for IT efter en konkret vurdering.

Hvad kræver det at blive datamatiker?
For at blive datamatiker kan du søge ind på uddannelsen via kvote 1 eller 2 med enten en gymnasial eksamen eller et særligt HF-forløb for fremmedsprogede, eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Har du ikke nogen af disse, kan du søge via kvote 2 med en erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed eller en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Desuden er det påkrævet, at du har bestået matematik på B-niveau.

Hvad kan man blive som datamatiker?
Når du er færdiguddannet datamatiker, kan du blandt andet blive ansat som programmør, systemudvikler, IT-konsulent og backend-udvikler.

Hvad laver en datamatiker?
En datamatiker arbejder med forskellige opgaver inden for IT-branchen. Det kan for eksempel være inden for softwareudvikling eller videreudvikling af IT-systemer. På datamatikeruddannelsen lærer du at konstruere og videreudvikle IT-systemer, og du får kompetencer til at arbejde med programdesign og programmering samt til at gå i dialog med kunden.

Hvor lang tid tager det at læse datamatiker?
Det tager 2,5 år at læse til datamatiker.

Hvad tjener en nyuddannet datamatiker?
En nyuddannet datamatiker tjener i gennemsnit 28.000 kr. pr. måned. Lønnen bliver typisk hævet efter halvandet års ansættelse til 30.000 kr. om måneden.

Datamatiker online

Datamatikeruddannelsen tilbydes også som et online forløb. På onlineuddannelsen er undervisningen en kombination af faste online mødetidspunkter og individuelt arbejde på tidspunkter, som du selv vælger.

Datamatiker online har studiestart i februar.

Uddannelsen tager 2½ år

Den online datamatikeruddannelse tager 2½ år, ligesom den klassiske datamatikeruddannelse.

En fleksibel uddannelse

At tage en uddannelse online giver større fleksibilitet, men det stiller også større krav til dig som studerende i forhold til struktur og selvdisciplin. Studiet er stadigt et fuldtidsstudie, og du skal forvente at bruge mellem 40 og 42 timer om ugen på dit studie.

Indholdet på datamatiker online

Indholdet på datamatiker online er det samme som på den klassiske uddannelse, dvs. at den online uddannelse har de samme moduler, læringsmål og prøver. Det er kun læringsformen, der er anderledes.

Vær opmærksom på, at der ligesom på den klassiske datamatikeruddannelse er 3 måneders virksomhedspraktik på 5. semester. Praktikken er ulønnet, men du får SU, hvis du er SU-berettiget.

Studieform på datamatiker online

Studieformen på datamatiker online adskiller sig fra den klassiske studieform.

Studieformen veksler mellem:

 • Undervisning, hvor alle mødes online på samme tidspunkt (synkron)
 • Aktiviteter, hvor du som studerende arbejder individuelt eller i grupper på tidspunkter, du selv vælger (asynkron)

Den synkrone del udgør 12 lektioner ugentligt fordelt på 6 lektioner tirsdag og 6 lektioner torsdag. Hen over semestret opdeles fagområderne i mindre moduler. I slutningen af 1., 2. og 3. semester vil der være et gruppeprojekt.

Vi benytter flipped classroom. Det betyder, at du lærer teorien i den asykrone del af modulerne, mens den synkrone del bruges til at skabe en fælles forståelse og få løftet emnerne fra teori til praksis.

I den synkrone del vil vi hovedsagligt arbejde i grupper. Det kan eksempelvis være med opgaver, der styrker den fælles forståelse eller opgaver, hvor vi bruger teorien i praksis samt caseopgaver.

Den asynkrone del kan for eksempel bestå af læringsobjekter, videoer, skrevne tekster, mindre opgaver og lydklip/podcasts.

I projektarbejdet skal I forsøge selvstændigt at gennemføre et mindre projekt, hvor I benytter alt, hvad I har lært.

Jeres online-klasselokale og -gruppelokaler vil altid stå til rådighed for jeres studiegrupper, så I kan mødes på de tidspunkter, der passer jer bedst.

Studiegruppearbejde bakkes godt op af uddannelsen

For at styrke arbejdet i studiegrupperne undervises du undervejs i, hvordan du kan optimerer et gruppesamarbejde og styrker din læring gennem studiegruppearbejde. Vi fokuserer på træning af kompetencer, som er centrale på studiet.

Eftersom ”at indgå som kompetent medlem af et team” er et højt prioriteret læringsmål, der indgår i alle fagområder, er det vigtigt at deltage i de fælles synkrone undervisningsmoduler. Vi arbejder derfor også bevidst med forpligtende onlinefællesskaber, så I er klar til at indgå i teamwork, når I skal ud på arbejdsmarkedet efter jeres uddannelse.

Hvilke forventninger har vi til dig?

Du behøver ikke have nogen programmeringsmæssige forudsætninger, men det er godt, hvis du er fortrolig med at benytte en computer til praktiske gøremål. Det er ikke nødvendigt, at du kender alle programmer, vi bruger, på forhånd, men du skal have mod på at kaste dig ud i det.

Derudover skal du:

 • Have lyst til at samarbejde online sammen med andre, der også gerne vil lære at udvikle og programmere gode IT-systemer til alle mulige formål.
 • Være punktlig og stabil og møde ind på de faste mødetidspunkter
 • Overholde aftaler du laver med dine medstuderende og underviseren
 • Være tilstede, og der er derfor krav om, at dit kamera er tændt i undervisningen
 • Være opmærksom på, at det ikke er nemmere at tage en online uddannelse, tværtimod. Det kræver mere selvdisciplin, initiativ og vedholdenhed.

Onlineuddannelsen kan være en god løsning, hvis:

 • Du kommer langvejs fra og har ikke mulighed for at deltage i den fysiske uddannelse i Odense eller Vejle.
 • Du har brug for at have nogle faste dage, hvor du kan passe et arbejde sideløbende med dine studier.
 • Du har et travlt familieliv og har brug for fleksibiliteten.
 • Du bor i udlandet, men gerne vil tage uddannelsen på dansk.

Studiestart i februar

Studiestarten på den online datamatikeruddannelse er i februar. Du får en præcis dato, når du er optaget på studiet. Der kan i første uge forekomme ekstra undervisningsaktiviteter i forbindelse med introforløbet.

Susanne Skov Nielsen Studievejleder og SPS-ansvarlig
Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.