Diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK)

Diplomuddannelse

Vejledning skal være professionel og bidrage til, at unge får en ungdomsuddannelse, og at flere får en videregående uddannelse. Derudover skal vejledning hjælpe jobsøgende til ledige stillinger og motivere modløse til nye muligheder. Diplomuddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er særligt for dig, som har interesse for motiverende formidling og håndtering af komplekse situationer og problemstillinger i vejledning af børn, unge og voksne. 

 

Med en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning kan du hjælpe børn, unge og voksne med at finde fodfæste i, hvad der kan synes som et forvirrende, uddannelsessystem og arbejdsliv. Med de mange åbne døre som børn, unge og voksne står overfor, når de skal træffe et valg omkring deres uddannelse eller karriere, er det her, at de har brug for professionel vejledning.  

På denne uddannelse vil du netop udvikle teoretiske og praktiske kompetencer til at vejlede børn, unge og voksne om valg og gennemførelse af uddannelse og valg af erhverv, hvor deres interesser og personlige forudsætninger inddrages. Ligeledes vil du blive i stand til at varetage andre funktioner samt udviklingsorienterede opgaver inden for uddannelse- erhvervs- og karrierevejledning 

Når du er færdiguddannet, vil du kunne bidrage selvstændigt til organisering, evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning, samt indgå i tværsektorielt samarbejde i både offentlige og private virksomheder, institutioner, forvaltninger m.v. 

Efter endt uddannelse kan du anvende betegnelsen Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK) og den engelske betegnelse er Diploma of Educational, Vocational and Career Guidance. 

Diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning giver dig færdigheder i at:

  • anvende metoder og redskaber, som knytter sig til uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning
  • håndtere komplekse situationer i vejledning, herunder bl.a. manglende motivation og læringsmodstand
  • formidle vejledningsfaglige problemstillinger. 
  • Varetage vejlederrollen i det tværprofessionelle samarbejde 

Målgruppe

Diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er målrettet dig, der gerne vil kvalificeres til opgaver inden for vejledningsfeltet.

Indhold og niveau

Uddannelsen er en diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (3 obligatoriske og 2 valgfrie moduler) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Søg dispensation fra 6 års reglen

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

Vejledning og vejleder (10 ECTS)

Vejledning og individ (10 ECTS)

Vejledning og samfund (10 ECTS)

Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 15 ECTS-point: Se den komplette liste over valgfrie moduler her

Desuden kan de valgfrie moduler vælges uden for uddannelsens faglige område (max. 15 ECTS-point). Institutionen kan vejlede om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område.

Afgangsprojekt (15 ECTS) 

Afgangsprojekt Diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs - og karrierevejledning

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Uddannelsens struktur 

Diplomuddannelsen består af en række obligatoriske moduler, som omfatter 45 ECTS-point. De obligatoriske moduler er: 

  • Vejledning og vejleder 10 ECTS-point  
  • Vejledning og individ 10 ECTS-point  
  • Vejledning og samfund 10 ECTS-point  
  • Afgangsprojekt 15 ECTS-point 

Derudover får du mulighed for at vælge mellem 10 forskellige valgfrie moduler, som tilsammen skal udgøre 15 ECTS-point. Se “Studieordning for diplomuddannelsen i DUEK 2021” for at se nærmere på de forskellige valgfrie moduler. 

Afgangsprojektets formål 

Afgangsprojektets formål er, at du som studerende får mulighed for at dokumentere den viden og de færdigheder og kompetencer, som du har opnået igennem uddannelsen, med afsæt i at kunne identificere, analysere og vurdere problemstillinger af relevans for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Afgangsprojektet skal desuden dokumentere at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport som ligeledes skal forsvares mundtligt. 

I forbindelse med afgangsprojektet skal du bl.a. kunne indsamle data om den valgte uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningsmæssige problemstilling og bearbejde denne data med henblik på empirisk viden i forhold til den valgte problemstilling. Derudover skal du kunne vurdere og anvende teorier og metoder i forhold til problemstillingen. 

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse.

Få 100% af udgifterne dækket som HK'er

Er du omfattet af HK-kommunal's overenskomst? Så har du mulighed for at få dækket 100% af udgifterne til uddannelsen.

Tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond giver 80% tilskud til uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Læs mere om tilskudsmulighederne fra Den Kommunale Kompetencefond

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Andre uddannelser der minder om denne

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder