Den 11. juni kl. 17-19

Markedsføringsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

For dig som vil arbejde i dybden med markedsføring og kommunikation. 

For dig der drømmer om at arbejde med markedsføring, salg og kommunikation

Du vil på uddannelsen lære at analysere, planlægge og gennemføre løsninger indenfor markedsføring og salg i virksomheder som arbejder med produktsalg og service. Du lærer at arbejde praktisk med kommunikation, digital markedsføring og sociale medier. Derudover vil du blive undervist i økonomi, jura, organisation samt i kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Du vil på studiet opleve en praksisnær undervisningsform, hvor du arbejder med virksomhedscases fra erhvervslivet. Undervisningen indeholder digitale læremidler, gruppearbejde og individuelle opgaver - arbejdsmetoder der afspejler en markedsføringsøkonoms arbejdsdag. Alt dette forbereder dig til en karriere indenfor markedsføring, kommunikation og salg i en virksomhed på det danske og internationale marked eller et liv som iværksætter.

Efter den to-årige uddannelse som markedsføringsøkonom har du enten mulighed for at specialisere dig yderligere og læse videre som professionsbachelor eller få et job i erhvervslivet. 

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.

Studerende giver input til markedsføringen af nye KIMS produkter

På markedsføringsøkonomuddannelsen får du på to år solid og grundlæggende viden, der gør dig i stand til at analysere, planlægge og realisere løsninger på et bredt område inden for marketing, kommunikation og salg.

Uddannelsen er struktureret i fire dele - en fællesdel, en valgdel, en specialedel og et hovedprojekt.

Undervisningen på markedsføringsøkonomuddannelsen er meget praksisrettet og foregår i høj grad som gruppeprojekter med virksomheder samt som en kombination af klasseundervisning, forelæsninger, workshops og individuel vejledning. Du er i tæt kontakt med erhvervslivet i form af projektarbejder, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og praktikforløb.

Som markedsføringsøkonom får du en stærk international profil og har bl.a. mulighed for ophold i udlandet enten som studie- eller praktikophold.

Hvert semester tager udgangspunkt i et overordnet tema:

1. semester - forretningsforståelse: metode og markedsforståelse
Fokus vil her være på at opbygge en grundlæggende forståelse af, hvordan man arbejder analytisk og metodisk med markeder og kunder. Vi arbejder også med selvledelse og det at arbejde i grupper.

2. semester - taktisk og operationel markedsføring B2B og B2C
På dette semester arbejdes der med B2C og B2B markedsføring, markedskommunikation samt den tilhørende støttende økonomi og jura.

3. semester - internationalisering og valgfag
Der er her fokus på virksomhedens internationalisering, markedsudvælgelse baseret på makroøkonomiske analyse samt international etablering.

På 3. semester er der valgfag, hvor du har mulighed for at tone din uddannelse i den retning, du ønsker.

4. semester - praktikforløb og hovedopgave
I første del af 4. semester bruger du praktikken til at specialisere dig yderligere ved at gennemføre et praktikforløb i en dansk, udenlandsk eller i din egen virksomhed.

Valgfag

Dit 3. semester består af 2/3 valgfag. Her får du mulighed for at tone din uddannelse.
Valgfagene bliver løbende ændret, så der er mulighed for at fordybelse i aktuelle fag. Vi kan ikke garantere, at alle udbudte fag bliver oprettet, og nogle fag vil blive udbudt på engelsk.

Valgfagene kan f.eks. være:

 • Brand Management
 • Driftsøkonomi
 • E-handel
 • Eksport
 • Entreprenørskab
 • Markedskommunikation
 • Oplevelsesøkonomi
 • Statistik.

Hovedopgave

I anden del af 4. semester afslutter du uddannelsen med en hovedopgave. I hovedopgaven skal du dokumentere dine evner til at bearbejde en kompleks problemstilling, skabe overblik, og lægge en konkret handlingsplan for et problemområde. Du kan vælge at skrive din hovedopgave for en konkret virksomhed i Danmark eller i udlandet, men du kan også vælge at skrive en teoretisk hovedopgave.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Du kan vælge at gå i praktik i en eksisterende virksomhed eller i din egen virksomhed. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er super kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde indenfor det område, som din uddannelse sigter mod. 

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du kommer til at arbejde med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Jobmuligheder

Som markedsføringsøkonom kan du typisk blive ansat i internationalt orienterede virksomheder med opgaver inden for markedsføring, import, eksport, finansiering, transport, kommunikation m.v.

Konkrete arbejdsopgaver varierer naturligvis fra stilling til stilling. Nyuddannede markedsføringsøkonomer finder f.eks. arbejde på trainee-, assistent- eller mellemlederniveau, hvor der er brug for den gode teoretiske ballast, de har fået fra deres studie.

Du vælger selv, hvordan du specialiserer dig indenfor markedsføring eller salg gennem dine valgfag.

Dit første job kan f.eks. være som:

 • Marketingassistent
 • Marketingkoordinator
 • Eksportassistent
 • Salgsassistent
 • Informationsmedarbejder
 • Social media manager
 • Key account manager
 • Online marketing manager.

Senere i karriereforløbet kan det være stillinger såsom:

 • Eksportchef
 • Konsulent
 • Produktchef
 • Marketingchef
 • Area Sales Manager

Nogle uddannede markedsføringsøkonomer vælger at bruge de ting, de har lært på uddannelsen, som et godt grundlag for at starte egen virksomhed, eller de vælger at arbejde med innovation og udvikling af nye produkter og koncepter i udviklingsorienterede virksomheder. 

Videreuddannelse

Når du er færdig som markedsføringsøkonom, har du mulighed for at læse følgende top up uddannelser:

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser  (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B er bestået
 • Adgang med erhvervsuddannelse. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten - Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
 • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 130 studerende på den danske linje og 35 studerende på den internationale linje i Odense. Ud af disse optager vi 65% i kvote 1 og 35% i kvote 2.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at gå ind på www.optagelse.dk

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL’s optagelsesportal den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På UCL's optagelsesportal kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På optagelsesportalen kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

UCL's optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Susanne Skov Nielsen
Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: onsdag og torsdag kl. 9-12 samt fredage (d. 14/2, 20/3, 24/4 og 19/6) kl. 10-12
Mai Holm von Seelen
Mai Holm von Seelen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Kom til Online Åbent Hus den 11. juni fra kl. 17-19, hvor du kan høre mere om Markedsføringsøkonomuddannelsen. Læs mere her.