Akademiuddannelse i Ledelse

Akademiuddannelse

Drømmer du om at arbejde, eller arbejder du allerede, som leder? Ønsker du at videreudvikle dine kompetencer, så du bliver endnu bedre til at lede på den mest motiverende og effektive måde?

Så er en akademiuddannelse i Ledelse et godt sted at starte.

En alsidig uddannelse i ledelse

Med en akademiuddannelse i Ledelse kvalificeres du til at varetage al form for ledelse med personaleansvar i både store og små virksomheder, private såvel som offentlige. Du får værktøjer, der hjælper dig til at udvikle et skarpt blik for analyse, planlægning og udførsel af ledelse. Ligeledes klædes du godt på til at sikre faglig og personlig udvikling af dine medarbejdere.

Når du tilmelder dig et fag, så er fagets bøger/litteratur inkluderet i prisen.

Bliv en god leder

Lederskab handler ikke alene om ledelse af medarbejdere, men i høj grad også om at understøtte organisationens strategi og daglige drift. Derfor får du værktøjer til, hvordan du selvstændigt og som en del af et team kan bidrage til dette. Gennem forløbet lærer du at udvikle organisationen og styrke bundlinjen i samspil med den øvrige ledelse. Du lærer at bidrage til faglige og tværfaglige samarbejder, organisatoriske forandringer og strategiarbejde inden for rammerne af private og offentlige organisationer. På den måde bliver du en alsidig leder med flere mulige karrierespor.

Dit udbytte af en AU i ledelse

Akademiuddannelsen i Ledelse er en praktisk orienteret lederuddannelse, som giver dig en masse ny viden og værktøjer. Du får en praktisk orienteret lederuddannelse bygget på anvendelige ledelsesteorier og -metoder, som du kan tage direkte med i dit nuværende arbejde eller bruge som et springbræt til et lederjob. Du lærer at:

 • varetage forskellige ledelsesopgaver med værktøjer og praktiske metoder i rygsækken
 • lede medarbejdere på en kompetent facon og skabe de bedste resultater gennem god ledelse
 • udvikle din egen ledelsesstil og stå endnu stærkere som leder i både store og små organisationer
 • forstå organisationer, deres struktur og kultur - og mulighederne for at forandre dem 
 • udvikle organisationen og styrke bundlinjen sammen med den øvrige ledelse 
 • blive en aktiv del af den strategiske tilblivelsesproces.

De valgfrie moduler på uddannelsen giver gode muligheder for at specialisere dig inden for de områder, du brænder for.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en faglig kompetent leder, der både kan varetage den daglige ledelse af medarbejdere, men også indgå i den strategiske proces - allerede inden du afslutter uddannelsen. Lederen kan indgå i lederteams og bidrage med mange kompetencer og nye perspektiver heri. På den måde får virksomheden en aktiv partner i at udvikle virksomheden, som også naturligt vil kunne udvikle sig til at varetage lederjob på højere niveauer.

Fag på akademiuddannelsen i Ledelse

Akademiuddannelsen i Ledelse har du tre obligatorisk fag, Ledelse i praksis, Organisation og arbejdspsykologi og Det strategiske lederskab:

 • Med faget Ledelse i praksis lærer du at analysere og vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet og anvendelighed i konkrete ledelsessituationer. Du får derudover indblik i de psykologiske aspekter af lederskabet og konkrete værktøjer til at styrke din ledelse gennem kommunikation.
 • Med faget Organisation og arbejdspsykologi får du en grundig indføring i organisations- og virksomhedsstruktur, styringsprocesser og kulturer, der gør dig i stand til at forstå samspillet mellem en virksomheds organisation og omgivelser.
 • Med faget Det strategiske lederskab får du viden om strategiske teorier og modeller samt strategisk analyse, udvikling og implementering, der gør dig i stand til at identificere strategiske problemstillinger og tage aktiv del i udarbejdelsen af løsningsforslag.

Indhold og niveau

Akademiuddannelsen i Ledelse har et omfang på 60 ECTS og består af tre obligatoriske moduler, en række valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højst 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med 1 fagmodul pr. semester.

Fag

Obligatoriske moduler:

Valgfrie moduler:

Afgangsprojekt:

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.

Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. Derudover kan du have et løntab på undervisningsdagene.

Tilskudsmuligheder

Kompetencefonde:

Her kan du ofte søge tilskud fra den kompetencefond som er aftalt i din overenskomst. Tal evt. med din tillidsrepræsentant eller tag kontakt til din fagforening.

Tilskuddet dækker for det meste både deltagerbetaling og løntab. Søger du en kompetencefond om tilskud skal du også søge de statslige tilskud som er Omstillingsfond og SVU.

Omstillingsfond:

Du kan få op til 10.000 kr. om året til fag fra akademiuddannelserne fra Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling, hvis du

 • Ikke har en videregående uddannelse
 • Er lønansat (ikke selvstændige)

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU:

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. 

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om hvordan du søger SVU på www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning.

Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder